Vol. 64, No. 1, 2021 Cover Contents

Highly Cited in 202401 Hot Paper Information and communication engineering REVIEW Video Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 823

Towards 6G wireless communication networks: vision, enabling technologies, and new paradigm shifts
You, Xiaohu; Wang, Cheng-Xiang; Huang, Jie; Gao, Xiqi; Zhang, Zaichen; Wang, Mao; Huang, Yongming; Zhang, Chuan; Jiang, Yanxiang; Wang, Jiaheng; Zhu, Min; Sheng, Bin; Wang, Dongming; Pan, Zhiwen; Zhu, Pengcheng; Yang, Yang; Liu, Zening; Zhang, Ping; Tao, Xiaofeng; Li, Shaoqian; Chen, Zhi; Ma, Xinying; I, Chih-Lin; Han, Shuangfeng; Li, Ke; Pan, Chengkang; Zheng, Zhimin; Hanzo, Lajos; Shen, Xuemin (Sherman); Guo, Yingjie Jay; Ding, Zhiguo; Haas, Harald; Tong, Wen; Zhu, Peiying; Yang, Ganghua; Wang, Jun; Larsson, Erik G.; Hien Quoc Ngo; Hong, Wei; Wang, Haiming; Hou, Debin; Chen, Jixin; Chen, Zhe; Hao, Zhangcheng; Li, Geoffrey Ye; Tafazolli, Rahim; Gao, Yue; Poor, H. Vincent; Fettweis, Gerhard P.; Liang, Ying-Chang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 110301
Keywords: 6g; vision; network architecture; air interface and transmission technologies; space-air-ground-sea integrated network; all spectra; artificial intelligence; network security
Cite as: You X H, Wang C-X, Huang J, et al. Towards 6G wireless communication networks: vision, enabling technologies, and new paradigm shifts. Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 110301, doi: 10.1007/s11432-020-2955-6

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

Certificateless designated verifier proxy signature scheme for unmanned aerial vehicle networks
He, Lei; Ma, Jianfeng; Shen, Limin; Wei, Dawei
Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 112101
Keywords: certificateless; designated verifier; proxy; digital signature; unmanned aerial vehicle
Cite as: He L, Ma J F, Shen L M, et al. Certificateless designated verifier proxy signature scheme for unmanned aerial vehicle networks. Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 112101, doi: 10.1007/s11432-019-2903-2

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 17

Optimal car-following control for intelligent vehicles using online road-slope approximation method
Chu, Hongqing; Guo, Lulu; Chen, Hong; Gao, Bingzhao
Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 112201
Keywords: car-following control; road-slope approximation; hierarchical design; linear quadratic regulator; intelligent vehicle
Cite as: Chu H Q, Guo L L, Chen H, et al. Optimal car-following control for intelligent vehicles using online road-slope approximation method. Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 112201, doi: 10.1007/s11432-019-2756-3

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 11

Distributed fixed step-size algorithm for dynamic economic dispatch with power flow limits
Wang, Kun; Fu, Zao; Xu, Qian; Chen, Duxin; Wang, Lei; Yu, Wenwu
Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 112202
Keywords: dynamic economic dispatch; distributed optimization; discrete-time algorithm; active power flow limit; transmission line loss
Cite as: Wang K, Fu Z, Xu Q, et al. Distributed fixed step-size algorithm for dynamic economic dispatch with power flow limits. Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 112202, doi: 10.1007/s11432-019-2638-2

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Wearable wireless real-time cerebral oximeter for measuring regional cerebral oxygen saturation
Si, Juanning; Zhang, Xin; Li, Meng; Yu, Jian; Zhang, Zhiyong; He, Qing; Chen, Shaohua; Zhu, Lianqing; Jiang, Tianzi
Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 112203
Keywords: near-infrared spectroscopy; cerebral oxygen saturation; oximeter; rso2; wearable
Cite as: Si J N, Zhang X, Li M, et al. Wearable wireless real-time cerebral oximeter for measuring regional cerebral oxygen saturation. Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 112203, doi: 10.1007/s11432-020-2995-5

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 11

Homography-based camera pose estimation with known gravity direction for UAV navigation
Zhao, Chunhui; Fan, Bin; Hu, Jinwen; Pan, Quan; Xu, Zhao
Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 112204
Keywords: unmanned aerial vehicle; uav; pose estimation; homography; least-squares estimation
Cite as: Zhao C H, Fan B, Hu J W, et al. Homography-based camera pose estimation with known gravity direction for UAV navigation. Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 112204, doi: 10.1007/s11432-019-2690-0

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Online remaining-useful-life estimation with a Bayesian-updated expectation-conditional-maximization algorithm and a modified Bayesian-model-averaging method
Yu, Yong; Si, Xiaosheng; Hu, Changhua; Zheng, Jianfei; Zhang, Jianxun
Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 112205
Keywords: online rul estimation; parameter uncertainty; model uncertainty; bayesian method; ecm algorithm; bayesian model averaging
Cite as: Yu Y, Si X S, Hu C H, et al. Online remaining-useful-life estimation with a Bayesian-updated expectation-conditional-maximization algorithm and a modified Bayesian-model-averaging method. Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 112205, doi: 10.1007/s11432-019-2724-5

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 15

Keywords: stochastic systems; multiple lyapunov function; almost surely exponential stability; impulsive jumps; semi-markovian switching; renewal process
Cite as: Mu X W, Hu Z H. Stability analysis for semi-Markovian switched stochastic systems with asynchronously impulsive jumps. Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 112206, doi: 10.1007/s11432-019-2726-0

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 26

Keywords: fractional-order neural networks; local s-asymptotic omega-periodicity; asymptotic multistability; impulse; nonautonomous
Cite as: Kao Y G, Li H. Asymptotic multistability and local S-asymptotic ω-periodicity for the nonautonomous fractional-order neural networks with impulses. Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 112207, doi: 10.1007/s11432-019-2821-x

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

A population randomization-based multi-objective genetic algorithm for gesture adaptation in human-robot interaction
Chen, Luefeng; Su, Wanjuan; Li, Min; Wu, Min; Pedrycz, Witold; Hirota, Kaoru
Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 112208
Keywords: multi-objective genetic algorithm; gesture adaptation; human-robot interaction
Cite as: Chen L F, Su W J, Li M, et al. A population randomization-based multi-objective genetic algorithm for gesture adaptation in human-robot interaction. Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 112208, doi: 10.1007/s11432-019-2749-0

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Angular velocity estimation using characteristics of star trails obtained by star sensor for spacecraft
Ning, Xiaolin; Chen, Pingping; Huang, Yueqing; Wu, Weiren; Fang, Jiancheng
Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 112209
Keywords: angular velocity estimation; star sensor; blurred star images; star trail characteristics; unscented kalman filter
Cite as: Ning X L, Chen P P, Huang Y Q, et al. Angular velocity estimation using characteristics of star trails obtained by star sensor for spacecraft. Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 112209, doi: 10.1007/s11432-019-2824-y

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Line-of-sight based three-dimensional path following control for an underactuated robotic dolphin
Liu, Jincun; Liu, Zhenna; Yu, Junzhi
Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 112210
Keywords: robotic dolphin; path following; 3-d; los guidance law; decoupling motion
Cite as: Liu J C, Liu Z N, Yu J Z. Line-of-sight based three-dimensional path following control for an underactuated robotic dolphin. Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 112210, doi: 10.1007/s11432-019-2743-8

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 8

Adaptive control of nonlinear systems with severe uncertainties in the input powers
Yu, Linzhen; Liu, Yungang; Man, Yongchao
Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 112211
Keywords: nonlinear systems; severe uncertainties; global stabilization; unknown input powers; switching adaptive control
Cite as: Yu L Z, Liu Y G, Man Y C. Adaptive control of nonlinear systems with severe uncertainties in the input powers. Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 112211, doi: 10.1007/s11432-019-2762-3

Information and communication engineering MOOP Video Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

A 77 GHz FMCW MIMO radar system based on 65nm CMOS cascadable 2T3R transceiver
Ma, Taikun; Chen, Zipeng; Wu, Jianxi; Zheng, Wei; Wang, Shufu; Qi, Nan; Lin, Min; Chi, Baoyong
Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 114301
Keywords: millimeter-wave radar; frequency modulated continue-wave; fmcw; mimo; capon beamformer; series-fed patch antenna
Cite as: Ma T K, Chen Z P, Wu J X, et al. A 77 GHz FMCW MIMO radar system based on 65nm CMOS cascadable 2T3R transceiver. Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 114301, doi: 10.1007/s11432-019-1511-5

Computer science and technology PERSPECTIVE Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 21

Why over-parameterization of deep neural networks does not overfit?
Zhou, Zhi-Hua
Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 116101
Keywords: deep neural networks; perspective; ai; over-parameterization; machine learning
Cite as: Zhou Z-H. Why over-parameterization of deep neural networks does not overfit?. Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 116101, doi: 10.1007/s11432-020-2885-6

Computer science and technology LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

Tensor restricted isometry property analysis for a large class of random measurement ensembles
Zhang, Feng; Wang, Wendong; Hou, Jingyao; Wang, Jianjun; Huang, Jianwen
Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 119101
Keywords: compressed sensing; low rank tensor recovery; tensor restricted isometry property; machine learning; tensor sparsity
Cite as: Zhang F, Wang W D, Hou J Y, et al. Tensor restricted isometry property analysis for a large class of random measurement ensembles. Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 119101, doi: 10.1007/s11432-019-2717-4

Computer science and technology LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Why API documentation is insufficient for developers: an empirical study
Fan, Qiang; Yu, Yue; Wang, Tao; Yin, Gang; Wang, Huaimin
Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 119102
Keywords: api documentation; android; online survey; stack overflow; empirical study
Cite as: Fan Q, Yu Y, Wang T, et al. Why API documentation is insufficient for developers: an empirical study. Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 119102, doi: 10.1007/s11432-019-9880-8

Computer science and technology LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Secure key-alternating Feistel ciphers without key schedule
Shen, Yaobin; Yan, Hailun; Wang, Lei; Lai, Xuejia
Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 119103
Keywords: blockciphers; key schedule; key-alternating feistel; provable security; h-coefficient technique
Cite as: Shen Y B, Yan H L, Wang L, et al. Secure key-alternating Feistel ciphers without key schedule. Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 119103, doi: 10.1007/s11432-019-9938-0

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Keywords: continuous self-calibration; local observability; piece-wise constant systems; pwcs; observable degree; rotation scheme
Cite as: Wang Q, Wang L X, Qin W W, et al. A local observability analysis method for a time-varying nonlinear system and its application in the continuous self-calibration system. Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 119201, doi: 10.1007/s11432-018-9725-1

Control science and engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 11

State feedback stabilization of stochastic nonlinear time-delay systems: a dynamic gain method
Jiang, Mengmeng; Xie, Xuejun
Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 119202
Keywords: stochastic nonlinear systems; time-delay; state feedback; dynamic-gain design; asymptotical stabilization
Cite as: Jiang M M, Xie X J. State feedback stabilization of stochastic nonlinear time-delay systems: a dynamic gain method. Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 119202, doi: 10.1007/s11432-018-9565-7

Control science and engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 37

Fault diagnosis of high-speed train bogie based on LSTM neural network
Huang, Deqing; Fu, Yuanzhe; Qin, Na; Gao, Shibin
Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 119203
Keywords: high-speed train; bogie; long-short-term memory; lstm; fault diagnosis; recurrent neural network; rnn
Cite as: Huang D Q, Fu Y Z, Qin N, et al. Fault diagnosis of high-speed train bogie based on LSTM neural network. Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 119203, doi: 10.1007/s11432-018-9543-8

Control science and engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

Keywords: plug-in hybrid electric vehicle; energy management strategy; multi-objective; pontryagin's minimum principle; particle swarm optimization
Cite as: Wang Y Y, Jiao X H. Multi-objective energy management for PHEV using Pontryagin's minimum principle and particle swarm optimization online. Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 119204, doi: 10.1007/s11432-018-9595-3

Control science and engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 12

Dwell-time-based stabilization of switched positive systems with only unstable subsystems
Ma, Ruicheng; An, Shuang; Fu, Jun
Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 119205
Keywords: switched positive systems; multiple time-varying lyapunov functions; unstable modes
Cite as: Ma R C, An S, Fu J. Dwell-time-based stabilization of switched positive systems with only unstable subsystems. Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 119205, doi: 10.1007/s11432-018-9787-9

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 8

Keywords: stochastic optimal control; maximum principle; delayed system; anticipated bsde; linear quadratic problem
Cite as: Zhang F. Stochastic maximum principle for optimal control problems involving delayed systems. Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 119206, doi: 10.1007/s11432-019-2826-3

Vol. 64, No. 2, 2021 Cover Contents

Special Focus on Deep Learning for Computer Vision
Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 19

Triple discriminator generative adversarial network for zero-shot image classification
Ji, Zhong; Yan, Jiangtao; Wang, Qiang; Pang, Yanwei; Li, Xuelong
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 120101
Keywords: zero-shot classification; generative adversarial nets; text reconstruction; sharma-mittal entropy
Cite as: Ji Z, Yan J T, Wang Q, et al. Triple discriminator generative adversarial network for zero-shot image classification. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 120101, doi: 10.1007/s11432-020-3032-8

Special Focus on Deep Learning for Computer Vision
Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 9

Learning efficient text-to-image synthesis via interstage cross-sample similarity distillation
Mao, Fengling; Ma, Bingpeng; Chang, Hong; Shan, Shiguang; Chen, Xilin
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 120102
Keywords: generative adversarial network; text-to-image synthesis; knowledge distillation
Cite as: Mao F L, Ma B P, Chang H, et al. Learning efficient text-to-image synthesis via interstage cross-sample similarity distillation. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 120102, doi: 10.1007/s11432-020-2900-x

Special Focus on Deep Learning for Computer Vision
Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 34

PSC-Net: learning part spatial co-occurrence for occluded pedestrian detection
Xie, Jin; Pang, Yanwei; Cholakkal, Hisham; Anwer, Rao; Khan, Fahad; Shao, Ling
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 120103
Keywords: pedestrian detection; graph convolutional network; occlusion; object detection; feature extraction
Cite as: Xie J, Pang Y W, Cholakkal H, et al. PSC-Net: learning part spatial co-occurrence for occluded pedestrian detection. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 120103, doi: 10.1007/s11432-020-2969-8

Special Focus on Deep Learning for Computer Vision
Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 47

Task-wise attention guided part complementary learning for few-shot image classification
Cheng, Gong; Li, Ruimin; Lang, Chunbo; Han, Junwei
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 120104
Keywords: few-shot learning; meta-learning; task-wise attention; part complementary learning
Cite as: Cheng G, Li R M, Lang C B, et al. Task-wise attention guided part complementary learning for few-shot image classification. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 120104, doi: 10.1007/s11432-020-3156-7

Special Focus on Deep Learning for Computer Vision
Computer science and technology LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 7

Learning generalizable deep feature using triplet-batch-center loss for person re-identification
Hu, Bin; Xu, Jiwei; Wang, Xinggang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 120111
Keywords: person re-identification; triplet loss; triplet-batch-center loss; metric learning; deep learning
Cite as: Hu B, Xu J W, Wang X G. Learning generalizable deep feature using triplet-batch-center loss for person re-identification. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 120111, doi: 10.1007/s11432-019-2943-6

Special Focus on Ultra-Reliable Low-Latency Communications in Wireless Networks
Information and communication engineering REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 28

Ultra-reliable and low-latency communications: applications, opportunities and challenges
Feng, Daquan; Lai, Lifeng; Luo, Jingjing; Zhong, Yi; Zheng, Canjian; Ying, Kai
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 120301
Keywords: ultra-reliable and low-latency; advanced transmission technologies; physical layer; network design; real-time guarantee
Cite as: Feng D Q, Lai L F, Luo J J, et al. Ultra-reliable and low-latency communications: applications, opportunities and challenges. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 120301, doi: 10.1007/s11432-020-2852-1

Special Focus on Ultra-Reliable Low-Latency Communications in Wireless Networks
Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

Dynamic relay access for D2D-aided low-latency and high-reliability communications
Wu, Chun; Wu, Mingming; Gao, Yulan; Xiao, Yue; You, Xiaojian
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 120302
Keywords: d2d communications; relay access; low-latency; high-reliability; social ties
Cite as: Wu C, Wu M M, Gao Y L, et al. Dynamic relay access for D2D-aided low-latency and high-reliability communications. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 120302, doi: 10.1007/s11432-020-2911-0

Special Focus on Ultra-Reliable Low-Latency Communications in Wireless Networks
Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

Effective age of information in real-time wireless feedback control systems
Chang, Bo; Kizilkaya, Burak; Li, Liying; Zhao, Guodong; Chen, Zhi; Imran, Muhammad Ali
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 120303
Keywords: age of information; communications; feedback control; queuing; throughput; urllc
Cite as: Chang B, Kizilkaya B, Li L Y, et al. Effective age of information in real-time wireless feedback control systems. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 120303, doi: 10.1007/s11432-020-3090-5

Computer science and technology REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 79

A survey of Blockchain consensus algorithms: mechanism, design and applications
Fu, Xiang; Wang, Huaimin; Shi, Peichang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 121101
Keywords: blockchain; consensus algorithm; byzantine fault-tolerant; process model; design principles
Cite as: Fu X, Wang H M, Shi P C, et al. A survey of Blockchain consensus algorithms: mechanism, design and applications. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 121101, doi: 10.1007/s11432-019-2790-1

Information and communication engineering REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 46

Multimodal hyperspectral remote sensing: an overview and perspective
Gu, Yanfeng; Liu, Tianzhu; Gao, Guoming; Ren, Guangbo; Ma, Yi; Chanussot, Jocelyn; Jia, Xiuping
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 121301
Keywords: hyperspectral image processing; multitemporal hyperspectral imaging; hyperspectral video imaging; hyperspectral stereo imaging; multimodal hyperspectral remote sensing imaging
Cite as: Gu Y F, Liu T Z, Gao G M, et al. Multimodal hyperspectral remote sensing: an overview and perspective. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 121301, doi: 10.1007/s11432-020-3084-1

Computer science and technology RESEARCH PAPER Supplementary Video Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

Neural compositing for real-time augmented reality rendering in low-frequency lighting environments
Ma, Shengjie; Shen, Qian; Hou, Qiming; Ren, Zhong; Zhou, Kun
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 122101
Keywords: augmented reality; neural networks; differentiable renderer; reflection; shadow
Cite as: Ma S J, Shen Q, Hou Q M, et al. Neural compositing for real-time augmented reality rendering in low-frequency lighting environments. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 122101, doi: 10.1007/s11432-020-3024-5

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 35

Keywords: synthetic aperture radar; generative adversarial network; image translation; cascaded residual connection; frechet inception distance
Cite as: Fu S L, Xu F, Jin Y-Q. Reciprocal translation between SAR and optical remote sensing images with cascaded-residual adversarial networks. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 122301, doi: 10.1007/s11432-020-3077-5

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 16

Comprehensive analysis of polarimetric radar cross-section parameters for insect body width and length estimation
Li, Weidong; Hu, Cheng; Wang, Rui; Kong, Shaoyang; Zhang, Fan
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 122302
Keywords: insect; entomological radar; polarimetric rcs parameters; body width estimation; body length estimation
Cite as: Li W D, Hu C, Wang R, et al. Comprehensive analysis of polarimetric radar cross-section parameters for insect body width and length estimation. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 122302, doi: 10.1007/s11432-020-3010-6

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Optoelectronic convolutional neural networks based on time-stretch method
Zang, Yubin; Chen, Minghua; Yang, Sigang; Chen, Hongwei
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 122401
Keywords: convolutional neural networks; time-stretch method; artificial intelligence
Cite as: Zang Y B, Chen M H, Yang S G, et al. Optoelectronic convolutional neural networks based on time-stretch method. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 122401, doi: 10.1007/s11432-020-2998-1

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

Design space for stabilized negative capacitance in HfO2 ferroelectric-dielectric stacks based on phase field simulation
Chang, Pengying; Du, Gang; Liu, Xiaoyan
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 122402
Keywords: ferroelectric; polarization dynamics; hysteresis; negative capacitance; depolarization field
Cite as: Chang P Y, Du G, Liu X Y. Design space for stabilized negative capacitance in HfO2 ferroelectric-dielectric stacks based on phase field simulation. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 122402, doi: 10.1007/s11432-020-3005-8

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

A modified supervised learning rule for training a photonic spiking neural network to recognize digital patterns
Zhang, Yahui; Xiang, Shuiying; Guo, Xingxing; Wen, Aijun; Hao, Yue
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 122403
Keywords: vertical-cavity surface-emitting laser; modified supervised learning rule; optical spiking neural networks; learning system; pattern recognition
Cite as: Zhang Y H, Xiang S Y, Guo X X, et al. A modified supervised learning rule for training a photonic spiking neural network to recognize digital patterns. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 122403, doi: 10.1007/s11432-020-3040-1

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Board games for quantum computers
Wu, Biao; Chen, Hanbo; Luo, Zhikang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 122501
Keywords: quantum weiqi; quantum go; weiqi; five in a row; board games
Cite as: Wu B, Chen H B, Luo Z K. Board games for quantum computers. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 122501, doi: 10.1007/s11432-020-3038-x

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Generation of two-axis countertwisting squeezed spin states via Uhrig dynamical decoupling
Zhang, Jiying; Wu, Shan; Zhang, Yongchang; Zhou, Zhengwei
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 122502
Keywords: squeezed spin states; uhrig dynamical decoupling; control pulses; quantum control; quantum metrology; quantum information science
Cite as: Zhang J Y, Wu S, Zhang Y C, et al. Generation of two-axis countertwisting squeezed spin states via Uhrig dynamical decoupling. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 122502, doi: 10.1007/s11432-020-3075-2

Control science and engineering MOOP Video Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 12

Wearable ubiquitous energy system
Deng, Fang; Ding, Ning; Ye, Ziman; Cai, Yeyun; Chen, Jie
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 124201
Keywords: wearable energy harvesting; ubiquitous energy; energy control; wearable device; human body
Cite as: Deng F, Ding N, Ye Z M, et al. Wearable ubiquitous energy system. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 124201, doi: 10.1007/s11432-020-2895-3

Computer science and technology LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 12

RGA-CNNs: convolutional neural networks based on reduced geometric algebra
Wang, Rui; Shen, Miaomiao; Wang, Xiangyang; Cao, Wenming
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 129101
Keywords: convolutional neural networks; cnns; reduced geometric algebra; rga; multivectors; learning algorithm; multi-dimensional data
Cite as: Wang R, Shen M M, Wang X Y, et al. RGA-CNNs: convolutional neural networks based on reduced geometric algebra. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 129101, doi: 10.1007/s11432-018-1513-5

Computer science and technology LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Secure fusion of encrypted remote sensing images based on Brovey
Yang, Junzhi; Cheng, Guohua; Shen, Meng
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 129102
Keywords: remote sensing; image fusion; brovey; privacy preserving; cloud computing
Cite as: Yang J Z, Cheng G H, Shen M. Secure fusion of encrypted remote sensing images based on Brovey. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 129102, doi: 10.1007/s11432-018-9572-x

Computer science and technology LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 9

New automatic tool for finding impossible differentials and zero-correlation linear approximations
Cui, Tingting; Chen, Shiyao; Fu, Kai; Wang, Meiqin; Jia, Keting
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 129103
Keywords: impossible differential cryptanalysis; zero-correlation linear cryptanalysis; milp; automatic tool; block cipher
Cite as: Cui T T, Chen S Y, Fu K, et al. New automatic tool for finding impossible differentials and zero-correlation linear approximations. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 129103, doi: 10.1007/s11432-018-1506-4

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Distributed energy trading with transmission cost: a Stackelberg game approach
Zhang, Xiaoyan; Zhu, Shanying
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 129201
Keywords: smart grid; energy trading; transmission loss; stackelberg game; best response
Cite as: Zhang X Y, Zhu S Y. Distributed energy trading with transmission cost: a Stackelberg game approach. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 129201, doi: 10.1007/s11432-018-9612-9

Control science and engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

Slow state estimation for singularly perturbed systems with discrete measurements
Liu, Yunli; Chen, Wu-Hua; Lu, Xiaomei
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 129202
Keywords: observer design; singularly perturbed systems; discrete measurements; slow manifold; reduced-order observer
Cite as: Liu Y L, Chen W-H, Lu X M. Slow state estimation for singularly perturbed systems with discrete measurements. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 129202, doi: 10.1007/s11432-018-9657-3

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 11

Stability of networked control system subject to denial-of-service
Guo, Li; Cui, Tingting; Yu, Hao; Hao, Fei
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 129203
Keywords: dos attacks; event-triggered control; linear systems; stochastic systems; discrete-time systems; networked control systems
Cite as: Guo L, Cui T T, Yu H, et al. Stability of networked control system subject to denial-of-service. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 129203, doi: 10.1007/s11432-018-9583-2

Control science and engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Improved sparse representation based on local preserving projection for the fault diagnosis of multivariable system
Tang, Qiu; Li, Benqi; Chai, Yi; Qu, Jianfeng; Ren, Hao
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 129204
Keywords: sparse representation; dictionary learning; local preserving projection; fault diagnosis; multivariable system
Cite as: Tang Q, Li B Q, Chai Y, et al. Improved sparse representation based on local preserving projection for the fault diagnosis of multivariable system. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 129204, doi: 10.1007/s11432-018-9613-2

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

A novel opinion model for complex macro-behaviors of mass opinion
Xing, Yu; Hong, Yiguang; Fang, Haitao
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 129205
Keywords: social networks; opinion dynamics; degroot model; friedkin-johnson model; mass opinion; macro-behavior
Cite as: Xing Y, Hong Y G, Fang H T. A novel opinion model for complex macro-behaviors of mass opinion. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 129205, doi: 10.1007/s11432-018-9616-x

Information and communication engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Irregular repetition slotted ALOHA with total transmit power limitation
Jia, Dai; Fei, Zesong; Zhang, Yasheng
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 129301
Keywords: density evolution; degree distribution; coding theory and application; multiple access; interference cancellation; irregular repetition slotted aloha; throughput
Cite as: Jia D, Fei Z S, Zhang Y S. Irregular repetition slotted ALOHA with total transmit power limitation. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 129301, doi: 10.1007/s11432-019-2728-x

Information and communication engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Off-grid correction for improving scatterer localization performance in compressive sampling SAR tomography
Zhu, Xiaoxiang; Yu, Anxi; Dong, Zhen; Wu, Manqing; Liu, Qi
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 129302
Keywords: synthetic aperture radar tomography; sar tomography; scatterer detection; compressive sensing; off-grid; non-linear least squares; nls
Cite as: Zhu X X, Yu A X, Dong Z, et al. Off-grid correction for improving scatterer localization performance in compressive sampling SAR tomography. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 129302, doi: 10.1007/s11432-020-2926-7

Information and communication engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Accurate scattering centers modeling for complex conducting targets based on induced currents
Xiao, Guangliang; Guo, Kunyi; Wu, Biyi; Sheng, Xinqing
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 129303
Keywords: scattering center model; induced currents; complex target; time-frequency representation; tfr; parameter estimation
Cite as: Xiao G L, Guo K Y, Wu B Y, et al. Accurate scattering centers modeling for complex conducting targets based on induced currents. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 129303, doi: 10.1007/s11432-019-2746-4

Microelectronics and quantum information LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Layout dependence of total-ionizing-dose response in 65-nm bulk Si pMOSFET
Ren, Zhexuan; An, Xia; Li, Gensong; Zhang, Xing; Huang, Ru
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 129401
Keywords: radiation; tid; lde; 65nm; pmos; sa
Cite as: Ren Z X, An X, Li G S, et al. Layout dependence of total-ionizing-dose response in 65-nm bulk Si pMOSFET. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 129401, doi: 10.1007/s11432-019-2795-7

Vol. 64, No. 3, 2021 Cover Contents

Special Focus on Weakly Supervised Learning
Computer science and technology RESEARCH PAPER Video Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 18

Learning from group supervision: the impact of supervision deficiency on multi-label learning
Xu, Miao; Guo, Lan-Zhe
Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 130101
Keywords: multi-label learning; weakly supervised leaning; weakly supervised multi-label learning; query strategy; group supervision
Cite as: Xu M, Guo L-Z. Learning from group supervision: the impact of supervision deficiency on multi-label learning. Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 130101, doi: 10.1007/s11432-020-3132-4

Special Focus on Weakly Supervised Learning
Computer science and technology RESEARCH PAPER Video Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 19

Deep multiple instance selection
Li, Xin-Chun; Zhan, De-Chuan; Yang, Jia-Qi; Shi, Yi
Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 130102
Keywords: multiple instance learning; instance selection; gumbel softmax; variance normalization; hard attention
Cite as: Li X-C, Zhan D-C, Yang J-Q, et al. Deep multiple instance selection. Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 130102, doi: 10.1007/s11432-020-3117-3

Special Focus on Weakly Supervised Learning
Computer science and technology RESEARCH PAPER Video Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 16

Few-shot text classification by leveraging bi-directional attention and cross-class knowledge
Pang, Ning; Zhao, Xiang; Wang, Wei; Xiao, Weidong; Guo, Deke
Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 130103
Keywords: text classification; meta-learning; few-shot learning; bi-directional attention; cross-class knowledge
Cite as: Pang N, Zhao X, Wang W, et al. Few-shot text classification by leveraging bi-directional attention and cross-class knowledge. Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 130103, doi: 10.1007/s11432-020-3055-1

Special Focus on Weakly Supervised Learning
Computer science and technology RESEARCH PAPER Video Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 21

Crowdsourcing aggregation with deep Bayesian learning
Li, Shao-Yuan; Huang, Sheng-Jun; Chen, Songcan
Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 130104
Keywords: crowdsourcing; classification; fully bayesian deep generative models; natural gradient; stochastic variational inference
Cite as: Li S-Y, Huang S-J, Chen S C. Crowdsourcing aggregation with deep Bayesian learning. Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 130104, doi: 10.1007/s11432-020-3118-7

Special Focus on Weakly Supervised Learning
Computer science and technology RESEARCH PAPER Video Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 19

Deep graph cut network for weakly-supervised semantic segmentation
Feng, Jiapei; Wang, Xinggang; Liu, Wenyu
Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 130105
Keywords: semantic segmentation; weakly-supervised learning; semi-supervised learning; graph cut
Cite as: Feng J P, Wang X G, Liu W Y. Deep graph cut network for weakly-supervised semantic segmentation. Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 130105, doi: 10.1007/s11432-020-3065-4

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Identifying change patterns of API misuses from code changes
Liu, Wenjian; Chen, Bihuan; Peng, Xin; Sun, Qinghao; Zhao, Wenyun
Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 132101
Keywords: api misuses; api mining; ast differencing; change patterns; bug fixing
Cite as: Liu W J, Chen B H, Peng X, et al. Identifying change patterns of API misuses from code changes. Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 132101, doi: 10.1007/s11432-019-2745-5

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Toward accurate detection on change barriers
Lv, Tingting; Ren, Zhilei; Li, Xiaochen; Gao, Guojun; Jiang, He
Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 132102
Keywords: code smells; change barrier; logical regression; machine learning; software development
Cite as: Lv T T, Ren Z L, Li X C, et al. Toward accurate detection on change barriers. Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 132102, doi: 10.1007/s11432-019-2902-5

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 7

On the convergence and improvement of stochastic normalized gradient descent
Zhao, Shen-Yi; Xie, Yin-Peng; Li, Wu-Jun
Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 132103
Keywords: non-convex problems; stochastic normalized gradient descent; computation complexity
Cite as: Zhao S-Y, Xie Y-P, Li W-J. On the convergence and improvement of stochastic normalized gradient descent. Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 132103, doi: 10.1007/s11432-020-3023-7

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 10

Rapid dynamical pattern recognition for sampling sequences
Wu, Weiming; Wang, Qian; Yuan, Chengzhi; Wang, Cong
Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 132201
Keywords: deterministic learning; dynamical pattern recognition; sampling sequence; synchronization
Cite as: Wu W M, Wang Q, Yuan C Z, et al. Rapid dynamical pattern recognition for sampling sequences. Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 132201, doi: 10.1007/s11432-019-2878-y

Control science and engineering RESEARCH PAPER Video Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 7

Hybrid neural state machine for neural network
Tian, Lei; Wu, Zhenzhi; Wu, Shuang; Shi, Luping
Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 132202
Keywords: hybrid neural state machine; anns; snns; supervised learning; context-aware task; sequential task
Cite as: Tian L, Wu Z Z, Wu S, et al. Hybrid neural state machine for neural network. Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 132202, doi: 10.1007/s11432-019-2988-1

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 24

Keywords: tracking control; surgical robots; rcm constraints; metaheuristic optimization; recurrent neural network; rnn; redundant manipulator
Cite as: Khan A H, Li S, Cao X W. Tracking control of redundant manipulator under active remote center-of-motion constraints: an RNN-based metaheuristic approach. Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 132203, doi: 10.1007/s11432-019-2735-6

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

Distributed time-varying formation control with uncertainties based on an event-triggered mechanism
Li, Xiaoduo; Bai, Yumeng; Dong, Xiwang; Li, Qingdong; Ren, Zhang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 132204
Keywords: formation control; multi-agent systems; event-triggered; adaptive control
Cite as: Li X D, Bai Y M, Dong X W, et al. Distributed time-varying formation control with uncertainties based on an event-triggered mechanism. Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 132204, doi: 10.1007/s11432-019-2770-8

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 13

Observer-based self-triggered control for time-varying formation of multi-agent systems
Chai, Xiaofeng; Liu, Jian; Yu, Yao; Sun, Changyin
Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 132205
Keywords: multi-agent systems; time-varying formation; states observer; event-triggered
Cite as: Chai X F, Liu J, Yu Y, et al. Observer-based self-triggered control for time-varying formation of multi-agent systems. Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 132205, doi: 10.1007/s11432-019-2815-7

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

The greedy crowd and smart leaders: a hierarchical strategy selection game with learning protocol
Guo, Linghui; Liu, Zhongxin; Chen, Zengqiang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 132206
Keywords: multi-agent system; reinforcement learning; game theory; complex network; bipartite graph
Cite as: Guo L H, Liu Z X, Chen Z Q. The greedy crowd and smart leaders: a hierarchical strategy selection game with learning protocol. Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 132206, doi: 10.1007/s11432-019-2825-y

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

Fault detection for a class of linear systems with integral measurements
Zhu, Xiaoqiang; Liu, Yang; Fang, Jingzhong; Zhong, Maiying
Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 132207
Keywords: fault detection; linear discrete-time systems; integral measurements; parity space; optimization problem
Cite as: Zhu X Q, Liu Y, Fang J Z, et al. Fault detection for a class of linear systems with integral measurements. Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 132207, doi: 10.1007/s11432-019-2944-3

Computer science and technology MOOP Video Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Using breath sound data to detect intraoperative respiratory depression in non-intubated anesthesia
Wang, Sikai; Zhao, Kang; Liu, Ming; Jiang, Hanjun; Wang, Zhihua; Zhang, Zongwang; Kan, Huili; Chen, Ping; Zhu, Binjie
Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 134101
Keywords: respiratory depression detection; breath sound; hilbert spectrum; time-energy dual scale normalization; svm
Cite as: Wang S K, Zhao K, Liu M, et al. Using breath sound data to detect intraoperative respiratory depression in non-intubated anesthesia. Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 134101, doi: 10.1007/s11432-019-1510-6

Computer science and technology LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 10

Keywords: encoder-decoder; multi-scale; attention; handwritten mathematical expression recognition; attention recurrent neural network; dense network
Cite as: Shan G C, Wang H Y, Liang W, et al. Robust encoder-decoder learning framework for offline handwritten mathematical expression recognition based on a multi-scale deep neural network. Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 139101, doi: 10.1007/s11432-018-9824-9

Computer science and technology LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Multi-user security of the tweakable Even-Mansour cipher
Zhang, Ping; Yuan, Qian; Hu, Honggang; Wang, Peng
Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 139102
Keywords: symmetric cryptography; tweakable blockcipher; tweakable even-mansour cipher; multi-user security; tightness; birthday bound; beyond birthday bound
Cite as: Zhang P, Yuan Q, Hu H G, et al. Multi-user security of the tweakable Even-Mansour cipher. Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 139102, doi: 10.1007/s11432-018-9757-4

Computer science and technology LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Key-dependent cube attack on reduced Frit permutation in Duplex-AE modes
Qin, Lingyue; Dong, Xiaoyang; Jia, Keting; Zong, Rui
Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 139103
Keywords: frit; duplex authenticated encryption mode; key-dependent cube attack; key-recovery; permutation-based cryptology
Cite as: Qin L Y, Dong X Y, Jia K T, et al. Key-dependent cube attack on reduced Frit permutation in Duplex-AE modes. Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 139103, doi: 10.1007/s11432-018-9798-8

Computer science and technology LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Error estimation of practical convolution discrete Gaussian sampling with rejection sampling
Zheng, Zhongxiang; Wang, Xiaoyun; Xu, Guangwu; Zhao, Chunhuan
Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 139104
Keywords: discrete gaussian sampling; convolution theorem; lattice; error estimation; gaussian measure
Cite as: Zheng Z X, Wang X Y, Xu G W, et al. Error estimation of practical convolution discrete Gaussian sampling with rejection sampling. Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 139104, doi: 10.1007/s11432-019-9919-7

Computer science and technology LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Efficient outsourced extraction of histogram features over encrypted images in cloud
Ren, Yanli; Zhang, Xinpeng; Gu, Dawu; Feng, Guorui
Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 139105
Keywords: cloud computing; outsourced computation; histogram feature; image steganalysis; symmetric encryption
Cite as: Ren Y L, Zhang X P, Gu D W, et al. Efficient outsourced extraction of histogram features over encrypted images in cloud. Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 139105, doi: 10.1007/s11432-018-9901-0

Control science and engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

Design of optimal trajectory transition controller for thrust-vectored V/STOL aircraft
Cheng, Zhiqiang; Zhu, Jihong; Yuan, Xiaming; Wang, Xiangyang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 139201
Keywords: optimal trajectory; thrust-vector; transition control; v/stol; backward propagation
Cite as: Cheng Z Q, Zhu J H, Yuan X M, et al. Design of optimal trajectory transition controller for thrust-vectored V/STOL aircraft. Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 139201, doi: 10.1007/s11432-018-9582-6

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 12

Deep amended COPERT model for regional vehicle emission prediction
Xu, Zhenyi; Kang, Yu; Cao, Yang; Li, Zerui
Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 139202
Keywords: spatiotemporal network; deep learning; vehicle emission; prediction; model modification
Cite as: Xu Z Y, Kang Y, Cao Y, et al. Deep amended COPERT model for regional vehicle emission prediction. Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 139202, doi: 10.1007/s11432-018-9650-9

Control science and engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 7

A novel adaptive pigeon-inspired optimization algorithm based on evolutionary game theory
Hai, Xingshuo; Wang, Zili; Feng, Qiang; Ren, Yi; Sun, Bo; Yang, Dezhen
Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 139203
Keywords: pigeon-inspired optimization; global continuous optimization problems; evolutionary game theory; adaptability; local optimum
Cite as: Hai X S, Wang Z L, Feng Q, et al. A novel adaptive pigeon-inspired optimization algorithm based on evolutionary game theory. Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 139203, doi: 10.1007/s11432-018-9923-6

Control science and engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 8

Active knee joint exoskeleton for stair ascent augmentation
Zhang, Zongwei; Fan, Jizhuang; Jin, Hongzhe; Zheng, Tianjiao; Zhao, Sikai; Ma, Shun; Zhao, Jie; Zhu, Yanhe
Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 139204
Keywords: exoskeleton; stair climbing; hybrid control; zero-force tracking; switching controller
Cite as: Zhang Z W, Fan J Z, Jin H Z, et al. Active knee joint exoskeleton for stair ascent augmentation. Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 139204, doi: 10.1007/s11432-018-9767-6

Control science and engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

SVD based scale transform invariant observable degree for LTI system
Ge, Quanbo; Zhuo, Peng; He, Hongli; Hu, Zhentao; Duan, Zhansheng; Yu, Junzhi
Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 139205
Keywords: observability matrix; observable degree; singular value decomposition; scale transform invariance; linear system; linear relation
Cite as: Ge Q B, Zhuo P, He H L, et al. SVD based scale transform invariant observable degree for LTI system. Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 139205, doi: 10.1007/s11432-018-9886-8

Vol. 64, No. 4, 2021 Cover Contents

Special Focus on Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
Information and communication engineering REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 43

A survey of prototype and experiment for UAV communications
Song, Qingheng; Zeng, Yong; Xu, Jie; Jin, Shi
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140301
Keywords: uav communications; prototype development; channel model; energy efficiency; uav-enabled communications platforms; cellular-connected uavs
Cite as: Song Q H, Zeng Y, Xu J, et al. A survey of prototype and experiment for UAV communications. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140301, doi: 10.1007/s11432-020-3030-2

Special Focus on Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
Information and communication engineering REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 10

Application of NOMA for cellular-connected UAVs: opportunities and challenges
New, Wee Kiat; Leow, Chee Yen; Navaie, Keivan; Sun, Yanshi; Ding, Zhiguo
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140302
Keywords: cellular-connected uavs; non-orthogonal multiple access; signal characteristics; aerial user rate; terrestrial user rate
Cite as: New W K, Leow C Y, Navaie K, et al. Application of NOMA for cellular-connected UAVs: opportunities and challenges. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140302, doi: 10.1007/s11432-020-2986-8

Special Focus on Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
Highly Cited in 202401 Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 120

Energy-efficient design for mmWave-enabled NOMA-UAV networks
Pang, Xiaowei; Tang, Jie; Zhao, Nan; Zhang, Xiuyin; Qian, Yi
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140303
Keywords: energy efficiency; hybrid precoding; millimeter-wave; non-orthogonal multiple access; placement optimization; power allocation; unmanned aerial vehicle
Cite as: Pang X W, Tang J, Zhao N, et al. Energy-efficient design for mmWave-enabled NOMA-UAV networks. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140303, doi: 10.1007/s11432-020-2985-8

Special Focus on Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 11

Resource and trajectory optimization in UAV-powered wireless communication system
Lu, Weidang; Si, Peiyuan; Lu, Fangwei; Li, Bo; Liu, Zilong; Hu, Su; Gong, Yi
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140304
Keywords: uav; wireless power transfer; trajectory optimization; resource allocation
Cite as: Lu W D, Si P Y, Lu F W, et al. Resource and trajectory optimization in UAV-powered wireless communication system. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140304, doi: 10.1007/s11432-020-3060-4

Special Focus on Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Leveraging partially overlapping channels for intra- and inter-coalition communication in cooperative UAV swarms
Yao, Kailing; Xu, Yuhua; Li, Hong; Chen, Jin; Zhang, Shihua; Yu, Xingyue
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140305
Keywords: uav swarm; coalition; partially overlapping channel; learning algorithm; game theory
Cite as: Yao K L, Xu Y H, Li H, et al. Leveraging partially overlapping channels for intra- and inter-coalition communication in cooperative UAV swarms. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140305, doi: 10.1007/s11432-020-3012-3

Special Focus on Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
Information and communication engineering RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 11

A large-scale clustering and 3D trajectory optimization approach for UAV swarms
Ma, Ting; Zhou, Haibo; Qian, Bo; Fu, Aiyong
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140306
Keywords: large-scale uav swarms; clustering; super-ch selection; 3d trajectory design
Cite as: Ma T, Zhou H B, Qian B, et al. A large-scale clustering and 3D trajectory optimization approach for UAV swarms. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140306, doi: 10.1007/s11432-020-3013-1

Special Focus on Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
Information and communication engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Performance analysis of dual-hop UAV relaying systems over mixed fluctuating two-ray and Nakagami-m fading channels
Zhang, Yongshun; Zhang, Jiayi; Peppas, Kostas P.; Ai, Bo
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140307
Keywords: dual-hop relaying; uav; fluctuating two-ray; performance analysis; fading channel
Cite as: Zhang Y S, Zhang J Y, Peppas K P, et al. Performance analysis of dual-hop UAV relaying systems over mixed fluctuating two-ray and Nakagami-m fading channels. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140307, doi: 10.1007/s11432-020-2965-9

Special Focus on Two-Dimensional Materials and Device Applications
Microelectronics and quantum information REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 11

Filling the gap: thermal properties and device applications of graphene
Wu, Rui; Zhu, Rui-Zhi; Zhao, Shi-Hui; Zhang, Gang; Tian, He; Ren, Tian-Ling
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140401
Keywords: graphene; thermal properties; device application; thermal conductivity; 2d material
Cite as: Wu R, Zhu R-Z, Zhao S-H, et al. Filling the gap: thermal properties and device applications of graphene. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140401, doi: 10.1007/s11432-020-3151-5

Special Focus on Two-Dimensional Materials and Device Applications
Microelectronics and quantum information REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 40

Properties and photodetector applications of two-dimensional black arsenic phosphorus and black phosphorus
Han, Ruyue; Feng, Shun; Sun, Dong-Ming; Cheng, Hui-Ming
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140402
Keywords: black arsenic phosphorus; crystal structure; optical property; electrical property; photodetector
Cite as: Han R Y, Feng S, Sun D-M, et al. Properties and photodetector applications of two-dimensional black arsenic phosphorus and black phosphorus. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140402, doi: 10.1007/s11432-020-3172-1

Special Focus on Two-Dimensional Materials and Device Applications
Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Video Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 7

Efficient graphene in-plane homogeneous p-n-p junction based infrared photodetectors with low dark current
An, Junru; Sun, Tian; Wang, Bin; Xu, Jianlong; Li, Shaojuan
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140403
Keywords: infrared photodetector; graphene; p-n-p junction; dark current; photoresponse
Cite as: An J R, Sun T, Wang B, et al. Efficient graphene in-plane homogeneous p-n-p junction based infrared photodetectors with low dark current. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140403, doi: 10.1007/s11432-020-3179-9

Special Focus on Two-Dimensional Materials and Device Applications
Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Supplementary Video Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 33

Bi2O2Se/BP van der Waals heterojunction for high performance broadband photodetector
Liu, Xing; Wang, Wenhui; Yang, Fang; Feng, Shaopeng; Hu, Zhenliang; Lu, Junpeng; Ni, Zhenhua
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140404
Keywords: bi2o2se; bp; van der waals heterojunction; broadband photodetector; low dark current; narrow bandgap
Cite as: Liu X, Wang W H, Yang F, et al. Bi2O2Se/BP van der Waals heterojunction for high performance broadband photodetector. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140404, doi: 10.1007/s11432-020-3101-1

Special Focus on Two-Dimensional Materials and Device Applications
Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Video Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

Optical emission enhancement of bent InSe thin films
Xie, Jiahao; Zhang, Lijun
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140405
Keywords: inse; enhanced luminescence; 2d semiconductor; optical transition; optical anisotropy
Cite as: Xie J H, Zhang L J. Optical emission enhancement of bent InSe thin films. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140405, doi: 10.1007/s11432-020-3149-2

Special Focus on Two-Dimensional Materials and Device Applications
Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Video Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 7

Raman spectra evidence for the covalent-like quasi-bonding between exfoliated MoS2 and Au films
Huang, Xinyu; Zhang, Lei; Liu, Liwei; Qin, Yang; Fu, Qiang; Wu, Qiong; Yang, Rong; Lv, Jun-Peng; Ni, Zhenhua; Liu, Lei; Ji, Wei; Wang, Yeliang; Zhou, Xingjiang; Huang, Yuan
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140406
Keywords: mos2; raman spectroscopy; gold-enhanced mechanical exfoliation; low-frequency raman modes; covalent-like quasi-bonding
Cite as: Huang X Y, Zhang L, Liu L W, et al. Raman spectra evidence for the covalent-like quasi-bonding between exfoliated MoS2 and Au films. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140406, doi: 10.1007/s11432-020-3173-9

Special Focus on Two-Dimensional Materials and Device Applications
Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Supplementary Video Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 10

Interface engineering of ferroelectric-gated MoS2 phototransistor
Wu, Shuaiqin; Wang, Xudong; Jiang, Wei; Tu, Luqi; Chen, Yan; Liu, Jingjing; Lin, Tie; Shen, Hong; Ge, Jun; Hu, Weida; Meng, Xiangjian; Wang, Jianlu; Chu, Junhao
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140407
Keywords: 2d materials; ferroelectrics; mos2 phototransistors; h-bn; interface engineering
Cite as: Wu S Q, Wang X D, Jiang W, et al. Interface engineering of ferroelectric-gated MoS2 phototransistor. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140407, doi: 10.1007/s11432-020-3180-5

Special Focus on Two-Dimensional Materials and Device Applications
Microelectronics and quantum information LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

A compact model for transition metal dichalcogenide field effect transistors with effects of interface traps
Xu, Yifei; Li, Weisheng; Fan, Dongxu; Shi, Yi; Qiu, Hao; Wang, Xinran
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140408
Keywords: compact model; field effect transistor; transition metal dichalcogenide; mos2; interface traps
Cite as: Xu Y F, Li W S, Fan D X, et al. A compact model for transition metal dichalcogenide field effect transistors with effects of interface traps. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140408, doi: 10.1007/s11432-020-3155-7

Computer science and technology REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 17

Sunway supercomputer architecture towards exascale computing: analysis and practice
Gao, Jiangang; Zheng, Fang; Qi, Fengbin; Ding, Yajun; Li, Hongliang; Lu, Hongsheng; He, Wangquan; Wei, Hongmei; Jin, Lifeng; Liu, Xin; Gong, Daoyong; Wang, Fei; Zheng, Yan; Sun, Honghui; Zhou, Zhou; Liu, Yong; You, Hongtao
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 141101
Keywords: supercomputer; exascale; sunway; scalability; power consumption; data movement; programming; availability
Cite as: Gao J G, Zheng F, Qi F B, et al. Sunway supercomputer architecture towards exascale computing: analysis and practice. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 141101, doi: 10.1007/s11432-020-3104-7

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 15

Resolution limit of mode-localised sensors
Zhang, Zhao; Chang, Honglong
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 142401
Keywords: mems; mode-localised sensors; resolution limit; 2-degree-of-freedom; higher degree-of-freedom
Cite as: Zhang Z, Chang H L. Resolution limit of mode-localised sensors. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 142401, doi: 10.1007/s11432-020-2974-9

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

A bidirectional threshold switching selector with a symmetric multilayer structure
Li, Qingjiang; Li, Kun; Wang, Yongzhou; Liu, Sen; Song, Bing
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 142402
Keywords: threshold switching selector; resistive random access memory; leakage current; programmable metallization cell
Cite as: Li Q J, Li K, Wang Y Z, et al. A bidirectional threshold switching selector with a symmetric multilayer structure. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 142402, doi: 10.1007/s11432-020-2960-x

Computer science and technology MOOP Video Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 10

Name disambiguation in Aminer
Zhang, Jing; Tang, Jie
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 144101
Keywords: name disambiguation; academic network; graph embedding; outlier detection; clustering algorithm
Cite as: Zhang J, Tang J. Name disambiguation in Aminer. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 144101, doi: 10.1007/s11432-019-9884-y

Computer science and technology LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

SPAR: set-based piecewise aggregate representation for time series anomaly detection
Zhan, Peng; Hu, Yupeng; Chen, Lin; Luo, Wei; Li, Xueqing
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 149101
Keywords: time series; multi-domain; representation; anomaly detection; data mining
Cite as: Zhan P, Hu Y P, Chen L, et al. SPAR: set-based piecewise aggregate representation for time series anomaly detection. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 149101, doi: 10.1007/s11432-020-3021-6

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Cooperative prediction guidance law in target-attacker-defender scenario
Shi, Heng; Zhu, Jihong; Kuang, Minchi; Yuan, Xiaming
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 149201
Keywords: cooperative guidance; predictive guidance; target-attacker-defender scenario; missile guidance; aircraft active defense
Cite as: Shi H, Zhu J H, Kuang M C, et al. Cooperative prediction guidance law in target-attacker-defender scenario. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 149201, doi: 10.1007/s11432-018-9806-7

Control science and engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Finite element approach to continuous potential games
Hao, Yaqi; Cheng, Daizhan
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 149202
Keywords: continuous potential game; finite element approach; finite potential sub-game; numerical solution; convergence
Cite as: Hao Y Q, Cheng D Z. Finite element approach to continuous potential games. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 149202, doi: 10.1007/s11432-018-9763-7

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Keywords: intelligent vehicle-infrastructure cooperation systems (i-vics); traffic information prediction; real time queue length; queue length estimation; traffic flow model
Cite as: Wang Y P, Guo G, Yue W. Queue estimation for isolated signalized intersections in intelligent vehicle-infrastructure cooperation systems. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 149203, doi: 10.1007/s11432-018-9629-2

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 16

Bipartite consensus problem on matrix-valued weighted directed networks
Pan, Lulu; Shao, Haibin; Xi, Yugeng; Li, Dewei
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 149204
Keywords: consensus; multi-agent systems; bipartite consensus; antagonist interactions; networked systems
Cite as: Pan L L, Shao H B, Xi Y G, et al. Bipartite consensus problem on matrix-valued weighted directed networks. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 149204, doi: 10.1007/s11432-018-9710-8

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Performance analysis of fuzzy BLS using different cluster methods for classification
Feng, Shuang; Chen, C. L. Philip
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 149205
Keywords: fuzzy broad learning system; clustering; fuzzy c-means; classification; tsk fuzzy system
Cite as: Feng S, Chen C L P. Performance analysis of fuzzy BLS using different cluster methods for classification. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 149205, doi: 10.1007/s11432-018-9630-0

Information and communication engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Estimation of vector miss distance for complex objects based on scattering center model
Wu, Jie; Guo, Kunyi; Wu, Biyi; Sheng, Xinqing
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 149301
Keywords: vector miss distance; scattering center model; distributed scattering center; sliding scattering center; motion parameters estimation
Cite as: Wu J, Guo K Y, Wu B Y, et al. Estimation of vector miss distance for complex objects based on scattering center model. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 149301, doi: 10.1007/s11432-019-2755-3

Microelectronics and quantum information LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Simulations of single event effects on the ferroelectric capacitor-based non-volatile SRAM design
Wang, Jianjian; Bi, Jinshun; Liu, Gang; Bai, Hua; Xi, Kai; Li, Bo; Majumdar, Sandip; Ji, Lanlong; Liu, Ming; Zhang, Zhangang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 149401
Keywords: see; nvsram; hf0.5zr0.5o2; ferroelectric capacitor; let; remnant polarization; coercive voltage
Cite as: Wang J J, Bi J S, Liu G, et al. Simulations of single event effects on the ferroelectric capacitor-based non-volatile SRAM design. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 149401, doi: 10.1007/s11432-019-2854-9

Microelectronics and quantum information LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

High mobility germanium-on-insulator p-channel FinFETs
Liu, Huan; Han, Genquan; Zhou, Jiuren; Liu, Yan; Hao, Yue
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 149402
Keywords: zro2; high mobility; p-channel; finfet; germanium on insulator
Cite as: Liu H, Han G Q, Zhou J R, et al. High mobility germanium-on-insulator p-channel FinFETs. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 149402, doi: 10.1007/s11432-019-2846-9

Vol. 64, No. 5, 2021 Cover Contents

Special Focus on Constraints and Optimization in Artificial Intelligence
Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Focal distance tabu search
Glover, Fred; Lu, Zhipeng
Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 150101
Keywords: tabu search; diversification; strategic oscillation; adaptive partitioning; metaheuristics
Cite as: Glover F, Lv Z P. Focal distance tabu search. Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 150101, doi: 10.1007/s11432-020-3115-5

Special Focus on Constraints and Optimization in Artificial Intelligence
Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 12

Learning dynamics of gradient descent optimization in deep neural networks
Wu, Wei; Jing, Xiaoyuan; Du, Wencai; Chen, Guoliang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 150102
Keywords: learning dynamics; deep neural networks; gradient descent; control model; transfer function
Cite as: Wu W, Jing X Y, Du W C, et al. Learning dynamics of gradient descent optimization in deep neural networks. Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 150102, doi: 10.1007/s11432-020-3163-0

Special Focus on Constraints and Optimization in Artificial Intelligence
Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 7

On the robustness of median sampling in noisy evolutionary optimization
Bian, Chao; Qian, Chao; Yu, Yang; Tang, Ke
Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 150103
Keywords: evolutionary algorithms; noisy optimization; median sampling; computational complexity; runtime analysis
Cite as: Bian C, Qian C, Yu Y, et al. On the robustness of median sampling in noisy evolutionary optimization. Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 150103, doi: 10.1007/s11432-020-3114-y

Special Focus on Constraints and Optimization in Artificial Intelligence
Computer science and technology LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

An approximation algorithm for k-median with priorities
Zhang, Zhen; Feng, Qilong; Xu, Jinhui; Wang, Jianxin
Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 150104
Keywords: clustering; k-median; approximation algorithm; lp relaxtion; primal-dual
Cite as: Zhang Z, Feng Q L, Xu J H, et al. An approximation algorithm for k-median with priorities. Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 150104, doi: 10.1007/s11432-020-3066-x

Special Focus on Constraints and Optimization in Artificial Intelligence
Computer science and technology LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Solving diversified top-k weight clique search problem
Zhou, Junping; Li, Chumin; Zhou, Yupeng; Li, Mingyang; Liang, Lili; Wang, Jianan
Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 150105
Keywords: encoding; independent set; maximal clique; partial maxsat; top-k
Cite as: Zhou J P, Li C M, Zhou Y P, et al. Solving diversified top-k weight clique search problem. Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 150105, doi: 10.1007/s11432-020-3069-4

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

Differential identifiability clustering algorithms for big data analysis
Shang, Tao; Zhao, Zheng; Ren, Xujie; Liu, Jianwei
Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 152101
Keywords: differential identifiability; differential privacy; k-means; k-prototypes; big data
Cite as: Shang T, Zhao Z, Ren X J, et al. Differential identifiability clustering algorithms for big data analysis. Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 152101, doi: 10.1007/s11432-020-2910-1

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 14

Syntax-guided text generation via graph neural network
Guo, Qipeng; Qiu, Xipeng; Xue, Xiangyang; Zhang, Zheng
Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 152102
Keywords: text generation; deep learning; graph neural network; dependency parsing
Cite as: Guo Q P, Qiu X P, Xue X Y, et al. Syntax-guided text generation via graph neural network. Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 152102, doi: 10.1007/s11432-019-2740-1

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Incremental algorithms for the maximum internal spanning tree problem
Zhu, Xianbin; Li, Wenjun; Yang, Yongjie; Wang, Jianxin
Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 152103
Keywords: maximum internal spanning tree; incremental problem; approximation algorithm; competitive ratio
Cite as: Zhu X B, Li W J, Yang Y J, et al. Incremental algorithms for the maximum internal spanning tree problem. Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 152103, doi: 10.1007/s11432-019-2630-2

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 14

Stability analysis of a pipe conveying fluid with a nonlinear energy sink
Duan, Nan; Lin, Sida; Wu, Yuhu; Sun, Xi-Ming; Zhong, Chongquan
Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 152201
Keywords: stability analysis; energy disturbance technique; convexity characteristic; pipes conveying fluid; nonlinear energy sink
Cite as: Duan N, Lin S D, Wu Y H, et al. Stability analysis of a pipe conveying fluid with a nonlinear energy sink. Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 152201, doi: 10.1007/s11432-019-2822-3

Highly Cited in 202109 Hot Paper Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 28

Stability for discrete-time uncertain systems with infinite Markov jump and time-delay
Hou, Ting; Liu, Yueying; Deng, Feiqi
Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 152202
Keywords: infinite jump; time-delay; parametric uncertainties; exponential stability in mean square with conditioning; stochastic stability
Cite as: Hou T, Liu Y Y, Deng F Q. Stability for discrete-time uncertain systems with infinite Markov jump and time-delay. Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 152202, doi: 10.1007/s11432-019-2897-9

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 10

Stabilization analysis for Markov jump systems with multiplicative noise and indefinite weight costs
Li, Hongdan; Han, Chunyan; Zhang, Huanshui
Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 152203
Keywords: stabilization; indefinite; multiplicative noise; markov jump linear system
Cite as: Li H D, Han C Y, Zhang H S. Stabilization analysis for Markov jump systems with multiplicative noise and indefinite weight costs. Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 152203, doi: 10.1007/s11432-019-2842-8

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 54

Quantum beetle antennae search: a novel technique for the constrained portfolio optimization problem
Khan, Ameer Tamoor; Cao, Xinwei; Li, Shuai; Hu, Bin; Katsikis, Vasilios N.
Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 152204
Keywords: quantum computing; beetle antennae search; portfolio selection; optimization; finance problem
Cite as: Khan A T, Cao X W, Li S, et al. Quantum beetle antennae search: a novel technique for the constrained portfolio optimization problem. Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 152204, doi: 10.1007/s11432-020-2894-9

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 13

Keywords: fault-tolerant control; attitude stabilization; signal quantization; adaptive fuzzy control; back-stepping control
Cite as: Liu Q H, Liu M, Duan G R. Adaptive fuzzy backstepping control for attitude stabilization of flexible spacecraft with signal quantization and actuator faults. Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 152205, doi: 10.1007/s11432-020-2949-5

Highly Cited in 202301 Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 72

Finite-time asynchronous dissipative filtering of conic-type nonlinear Markov jump systems
Zhang, Xiang; He, Shuping; Stojanovic, Vladimir; Luan, Xiaoli; Liu, Fei
Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 152206
Keywords: dissipative filtering; hidden markov model; finite-time boundedness; markov jump systems; conic-type nonlinearity
Cite as: Zhang X, He S P, Stojanovic V, et al. Finite-time asynchronous dissipative filtering of conic-type nonlinear Markov jump systems. Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 152206, doi: 10.1007/s11432-020-2913-x

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 53

A novel synthesis method for reliable feedback shift registers via Boolean networks
Lu, Jianquan; Li, Bowen; Zhong, Jie
Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 152207
Keywords: feedback shift register; boolean networks; semi-tensor product; global stability; monotonicity
Cite as: Lu J Q, Li B W, Zhong J. A novel synthesis method for reliable feedback shift registers via Boolean networks. Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 152207, doi: 10.1007/s11432-020-2981-4

Highly Cited in 202401 Hot Paper Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 197

Modeling and adaptive control for a spatial flexible spacecraft with unknown actuator failures
Liu, Zhijie; Han, Zhiji; Zhao, Zhijia; He, Wei
Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 152208
Keywords: adaptive control; actuator failures; infinite-dimensional systems; flexible spacecraft; fault tolerant control
Cite as: Liu Z J, Han Z J, Zhao Z J, et al. Modeling and adaptive control for a spatial flexible spacecraft with unknown actuator failures. Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 152208, doi: 10.1007/s11432-020-3109-x

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

In-hand manipulation of a circular dynamic object by soft fingertips without angle measurement
Garcia-Rodriguez, R.; Parra-Vega, V.
Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 152209
Keywords: optimal grasping; manipulation; soft-fingertips; circular object; stability-in-the-manifold
Cite as: Garcia-Rodriguez R, Parra-Vega V. In-hand manipulation of a circular dynamic object by soft fingertips without angle measurement. Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 152209, doi: 10.1007/s11432-020-3059-9

Computer science and technology MOOP Video Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Designing and deploying a mixed-reality aquarium for cognitive training of young children with autism spectrum disorder
Liu, Juan; Bian, Yulong; Yuan, Yanran; Xi, Yuting; Geng, Wenxiu; Jin, Xinpei; Gai, Wei; Fan, Xiangmin; Tian, Feng; Meng, Xiangxu; Yang, Chenglei
Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 154101
Keywords: autism spectrum disorder; mixed reality; cognitive training; young asd children; user study; quantitative research
Cite as: Liu J, Bian Y L, Yuan Y R, et al. Designing and deploying a mixed-reality aquarium for cognitive training of young children with autism spectrum disorder. Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 154101, doi: 10.1007/s11432-020-2941-7

Computer science and technology PERSPECTIVE Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 17

Future vehicles: interactive wheeled robots
Ma, Nan; Li, Deyi; He, Wen; Deng, Yue; Li, Jiahong; Gao, Yue; Bao, Hong; Zhang, Huan; Xu, Xinkai; Liu, Yuansheng; Wu, Zhixuan; Chen, Li
Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 156101
Keywords: interactive cognition; evolution growth; wheeled robots; prior knowledge; driving skills
Cite as: Ma N, Li D Y, He W, et al. Future vehicles: interactive wheeled robots. Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 156101, doi: 10.1007/s11432-020-3171-4

Computer science and technology LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Do multiple infections lead to better security? A new study on CHES 2014 infective countermeasure
Feng, Jingyi; Chen, Hua; Cao, Weiqiong; Fan, Limin; Xi, Wei; Feng, Dengguo
Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 159101
Keywords: fault attack; infective countermeasure; multiple infections; double-fault attack; fa-sca combined attack; random fault
Cite as: Feng J Y, Chen H, Cao W Q, et al. Do multiple infections lead to better security? A new study on CHES 2014 infective countermeasure. Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 159101, doi: 10.1007/s11432-018-9797-9

Computer science and technology LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Unbalanced sharing: a threshold implementation of SM4
Wei, Man; Sun, Siwei; Wei, Zihao; Hu, Lei
Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 159102
Keywords: side channel analysis; masking; threshold implementation; sm4; dpa
Cite as: Wei M, Sun S W, Wei Z H, et al. Unbalanced sharing: a threshold implementation of SM4. Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 159102, doi: 10.1007/s11432-018-9794-6

Computer science and technology LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 11

STP models of optimal differential and linear trail for S-box based ciphers
Liu, Yu; Liang, Huicong; Li, Muzhou; Huang, Luning; Hu, Kai; Yang, Chenhe; Wang, Meiqin
Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 159103
Keywords: stp; differential trail; linear trail; gift-128; des; desl; iceberg; aria; sm4
Cite as: Liu Y, Liang H C, Li M Z, et al. STP models of optimal differential and linear trail for S-box based ciphers. Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 159103, doi: 10.1007/s11432-018-9772-0

Control science and engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

Optimal active-disturbance-rejection control for propulsion of anchor-hole drillers
Guo, Yinan; Zhang, Zhen; Gong, Dunwei; Lu, Xiwang; Zhang, Yang; Cheng, Wei
Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 159201
Keywords: active-disturbance-rejection control; particle swarm optimization; hydraulic force-servo system; propulsion; anchor-hole driller
Cite as: Guo Y N, Zhang Z, Gong D W, et al. Optimal active-disturbance-rejection control for propulsion of anchor-hole drillers. Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 159201, doi: 10.1007/s11432-018-9815-8

Control science and engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 10

On dimensions of dimension-bounded linear systems
Zhao, Peixin; Guo, Hongfeng; Yu, Yongyuan; Feng, Jun-e
Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 159202
Keywords: cross-dimensional system; dimension-bounded system; vector product; invariant vector space; factorization
Cite as: Zhao P X, Guo H F, Yu Y Y, et al. On dimensions of dimension-bounded linear systems. Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 159202, doi: 10.1007/s11432-018-9819-8

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Learning continuous coupled multi-controller coefficients based on actor-critic algorithm for lower-limb exoskeleton
Song, Guangkui; Huang, Rui; Cheng, Hong; Qui, Jing; Cheng, Qiming; Fan, Shuai
Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 159203
Keywords: interactive learning; actor-critic; reinforcement learning; physical human-robot interaction; lower-limb exoskeleton; human-powered augmentation; continuous domain; learning continuous coefficient
Cite as: Song G K, Huang R, Cheng H, et al. Learning continuous coupled multi-controller coefficients based on actor-critic algorithm for lower-limb exoskeleton. Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 159203, doi: 10.1007/s11432-018-9779-6

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 13

Fault diagnosis of industrial process based on the optimal parametric t-distributed stochastic neighbor embedding
Jia, Ruixue; Wang, Jing; Zhou, Jinglin
Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 159204
Keywords: industrial process; fault classification; parametric t-sne; nonlinear dimension reduction; fault diagnosis
Cite as: Jia R X, Wang J, Zhou J L. Fault diagnosis of industrial process based on the optimal parametric t-distributed stochastic neighbor embedding. Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 159204, doi: 10.1007/s11432-018-9807-7

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Exponential stability of discrete-time positive switched T-S fuzzy systems with all unstable subsystems
Yang, Gengjiao; Hao, Fei; Zhang, Lin; Li, Bohu
Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 159205
Keywords: stability analysis; positive switched nonlinear systems; t-s model; unstable subsystems; fast mdadt
Cite as: Yang G J, Hao F, Zhang L, et al. Exponential stability of discrete-time positive switched T-S fuzzy systems with all unstable subsystems. Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 159205, doi: 10.1007/s11432-019-2655-y

Vol. 64, No. 6, 2021 Cover Contents

Special Focus on Near-memory and In-memory Computing
Microelectronics and quantum information REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 8

Keywords: graph processing; machine learning acceleration; reram; hmc; hbm
Cite as: Qian X H. Graph processing and machine learning architectures with emerging memory technologies: a survey. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 160401, doi: 10.1007/s11432-020-3219-6

Special Focus on Near-memory and In-memory Computing
Microelectronics and quantum information REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 23

A survey of in-spin transfer torque MRAM computing
Cai, Hao; Liu, Bo; Chen, Juntong; Naviner, Lirida; Zhou, Yongliang; Wang, Zhen; Yang, Jun
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 160402
Keywords: spin-transfer torque-magnetoresistive random access memory; in-memory computing; magnetic tunnel junction; analog computing; nonvolatile memory; boolean logic; neural network
Cite as: Cai H, Liu B, Chen J T, et al. A survey of in-spin transfer torque MRAM computing. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 160402, doi: 10.1007/s11432-021-3220-0

Special Focus on Near-memory and In-memory Computing
Microelectronics and quantum information REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 11

Energy-efficient computing-in-memory architecture for AI processor: device, circuit, architecture perspective
Chang, Liang; Li, Chenglong; Zhang, Zhaomin; Xiao, Jianbiao; Liu, Qingsong; Zhu, Zhen; Li, Weihang; Zhu, Zixuan; Yang, Siqi; Zhou, Jun
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 160403
Keywords: energy efficiency; computing-in-memory; non-volatile memory; test demonstrators; ai processor
Cite as: Chang L, Li C L, Zhang Z M, et al. Energy-efficient computing-in-memory architecture for AI processor: device, circuit, architecture perspective. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 160403, doi: 10.1007/s11432-021-3234-0

Special Focus on Near-memory and In-memory Computing
Microelectronics and quantum information PROGRESS Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 63

Breaking the von Neumann bottleneck: architecture-level processing-in-memory technology
Zou, Xingqi; Xu, Sheng; Chen, Xiaoming; Yan, Liang; Han, Yinhe
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 160404
Keywords: processing-in-memory (pim); von neumann bottleneck; memory wall; pim simulator; architecture-level pim
Cite as: Zou X Q, Xu S, Chen X M, et al. Breaking the von Neumann bottleneck: architecture-level processing-in-memory technology. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 160404, doi: 10.1007/s11432-020-3227-1

Special Focus on Near-memory and In-memory Computing
Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

Neural connectivity inference with spike-timing dependent plasticity network
Moon, John; Wu, Yuting; Zhu, Xiaojian; Lu, Wei D.
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 160405
Keywords: spike-timing dependent plasticity; neural connectivity; memristor; online learning; second-order memristor
Cite as: Moon J, Wu Y T, Zhu X J, et al. Neural connectivity inference with spike-timing dependent plasticity network. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 160405, doi: 10.1007/s11432-021-3217-0

Special Focus on Near-memory and In-memory Computing
Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 13

Array-level boosting method with spatial extended allocation to improve the accuracy of memristor based computing-in-memory chips
Zhang, Wenqiang; Gao, Bin; Yao, Peng; Tang, Jianshi; Qian, He; Wu, Huaqiang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 160406
Keywords: memristor; computing-in-memory; array-level boosting; neuromorphic computing; rram
Cite as: Zhang W Q, Gao B, Yao P, et al. Array-level boosting method with spatial extended allocation to improve the accuracy of memristor based computing-in-memory chips. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 160406, doi: 10.1007/s11432-020-3198-9

Special Focus on Near-memory and In-memory Computing
Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 14

NAS4RRAM: neural network architecture search for inference on RRAM-based accelerators
Yuan, Zhihang; Liu, Jingze; Li, Xingchen; Yan, Longhao; Chen, Haoxiang; Wu, Bingzhe; Yang, Yuchao; Sun, Guangyu
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 160407
Keywords: network architecture search (nas); neural networks; rram-based accelerator; hardware noise; quantization
Cite as: Yuan Z H, Liu J Z, Li X C, et al. NAS4RRAM: neural network architecture search for inference on RRAM-based accelerators. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 160407, doi: 10.1007/s11432-020-3245-7

Special Focus on Near-memory and In-memory Computing
Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 8

Bayesian neural network enhancing reliability against conductance drift for memristor neural networks
Zhou, Yue; Hu, Xiaofang; Wang, Lidan; Duan, Shukai
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 160408
Keywords: conductance drift; neuromorphic computing; bayesian neural network; memristor crossbar array; network reliability
Cite as: Zhou Y, Hu X F, Wang L D, et al. Bayesian neural network enhancing reliability against conductance drift for memristor neural networks. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 160408, doi: 10.1007/s11432-020-3204-y

Special Focus on Near-memory and In-memory Computing
Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 9

Towards efficient allocation of graph convolutional networks on hybrid computation-in-memory architecture
Chen, Jiaxian; Lin, Guanquan; Chen, Jiexin; Wang, Yi
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 160409
Keywords: computation-in-memory; graph convolutional networks; hybrid architecture; scheduling; inference; accelerator
Cite as: Chen J X, Lin G Q, Chen J X, et al. Towards efficient allocation of graph convolutional networks on hybrid computation-in-memory architecture. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 160409, doi: 10.1007/s11432-020-3248-y

Information and communication engineering REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 8

An overview of protected satellite communications in intelligent age
Wang, Changhong; Zhang, Zhongshan; Wu, Jiayi; Chen, Chaofan; Gao, Fei
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 161301
Keywords: satcom; protected communication; intelligent; aehf
Cite as: Wang C H, Zhang Z S, Wu J Y, et al. An overview of protected satellite communications in intelligent age. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 161301, doi: 10.1007/s11432-019-2928-9

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 10

Achieving adaptively secure data access control with privacy protection for lightweight IoT devices
Guan, Zhitao; Yang, Wenti; Zhu, Liehuang; Wu, Longfei; Wang, Ruimiao
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 162301
Keywords: iot; cp-abe; constant-size ciphertexts; adaptively secure; privacy protection
Cite as: Guan Z T, Yang W T, Zhu L H, et al. Achieving adaptively secure data access control with privacy protection for lightweight IoT devices. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 162301, doi: 10.1007/s11432-020-2957-5

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 17

Multi-party blind quantum computation protocol with mutual authentication in network
Shan, Rui-Ting; Chen, Xiubo; Yuan, Kai-Guo
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 162302
Keywords: blind quantum computation; mutual identity authentication; load balancer; semi-trust ca; quantum network
Cite as: Shan R-T, Chen X B, Yuan K-G. Multi-party blind quantum computation protocol with mutual authentication in network. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 162302, doi: 10.1007/s11432-020-2977-x

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 57

Intelligent resource allocation in mobile blockchain for privacy and security transactions: a deep reinforcement learning based approach
Ning, Zhaolong; Sun, Shouming; Wang, Xiaojie; Guo, Lei; Wang, Guoyin; Gao, Xinbo; Kwok, Ricky Y. K.
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 162303
Keywords: mobile blockchain; deep reinforcement learning; mobile edge computing; power allocation; bandwidth allocation
Cite as: Ning Z L, Sun S M, Wang X J, et al. Intelligent resource allocation in mobile blockchain for privacy and security transactions: a deep reinforcement learning based approach. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 162303, doi: 10.1007/s11432-020-3125-y

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 19

Silicon-based inorganic-organic hybrid optoelectronic synaptic devices simulating cross-modal learning
Li, Yayao; Wang, Yue; Yin, Lei; Huang, Wen; Peng, Wenbing; Zhu, Yiyuc; Wang, Kun; Yang, Deren; Pi, Xiaodong
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 162401
Keywords: poly(3-hexylthiophene); silicon; optoelectronic synaptic devices; cross-modal learning; transistor
Cite as: Li Y Y, Wang Y, Yin L, et al. Silicon-based inorganic-organic hybrid optoelectronic synaptic devices simulating cross-modal learning. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 162401, doi: 10.1007/s11432-020-3035-8

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 7

Tuning the pinning direction of giant magnetoresistive sensor by post annealing process
Cao, Zhiqiang; Wei, Yiming; Chen, Wenjing; Yan, Shaohua; Lin, Lin; Li, Zhi; Wang, Lezhi; Yang, Huaiwen; Leng, Qunwen; Zhao, Weisheng
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 162402
Keywords: gmr sensor; full wheatstone bridge; annealing; simulation
Cite as: Cao Z Q, Wei Y M, Chen W J, et al. Tuning the pinning direction of giant magnetoresistive sensor by post annealing process. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 162402, doi: 10.1007/s11432-020-2959-6

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 12

Detection of the interictal epileptic discharges based on wavelet bispectrum interaction and recurrent neural network
Sabor, Nabil; Li, Yongfu; Zhang, Zhe; Pu, Yu; Wang, Guoxing; Lian, Yong
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 162403
Keywords: interictal epileptic discharges; epilepsy; discrete wavelet transform; wavelet bispectrum; long short-term memory; recurrent neural network
Cite as: Sabor N, Li Y F, Zhang Z, et al. Detection of the interictal epileptic discharges based on wavelet bispectrum interaction and recurrent neural network. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 162403, doi: 10.1007/s11432-020-3100-8

Computer science and technology MOOP Video Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

XiaoMu: an AI-driven assistant for MOOCs
Song, Zhengyang; Tang, Jie; Liu, Tracy Xiao; Zheng, Wenjiang; Wu, Lili; Feng, Wenzheng; Zhang, Jing
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 164101
Keywords: moocs; concept extraction; question answering; course recommendation; video navigation
Cite as: Song Z Y, Tang J, Liu T X, et al. XiaoMu: an AI-driven assistant for MOOCs. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 164101, doi: 10.1007/s11432-019-9939-2

Microelectronics and quantum information PERSPECTIVE Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 7

Multi level cell (MLC) in 3D crosspoint phase change memory array
Gong, Nanbo
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 166401
Keywords: memory; pcm; mlc; 1t1r; ots-pcm
Cite as: Gong N. Multi level cell (MLC) in 3D crosspoint phase change memory array. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 166401, doi: 10.1007/s11432-021-3184-5

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 9

Finite-time adaptive robust simultaneous stabilization of nonlinear delay systems by the Hamiltonian function method
Yang, Renming; Pei, Wenhui; Han, Yaozhen; Sun, Liying
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 169201
Keywords: nonlinear time-delay system; finite-time simultaneous stabilization; adaptive control; hamiltonian function; robust stabilization
Cite as: Yang R M, Pei W H, Han Y Z, et al. Finite-time adaptive robust simultaneous stabilization of nonlinear delay systems by the Hamiltonian function method. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 169201, doi: 10.1007/s11432-019-2804-2

Control science and engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Profile-dynamic based fictitious play
Zhang, Xiao; Cheng, Daizhan
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 169202
Keywords: fictitious play; nonlinear system; nash equilibrium; dynamic evolution; semi-tensor product of matrices
Cite as: Zhang X, Cheng D Z. Profile-dynamic based fictitious play. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 169202, doi: 10.1007/s11432-019-9926-2

Control science and engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 14

State-feedback set stabilization of logical control networks with state-dependent delay
Zheng, Yating; Li, Haitao; Feng, Jun-E
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 169203
Keywords: control invariance; logical control networks; semi-tensor product of matrices; set stabilization; state-dependent delay
Cite as: Zheng Y T, Li H T, Feng J-E. State-feedback set stabilization of logical control networks with state-dependent delay. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 169203, doi: 10.1007/s11432-019-9904-6

Control science and engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Robust control of high-order nonlinear systems with unknown measurement sensitivity
Liu, Cai-Yun; Sun, Zong-Yao; Meng, Qinghua; Sun, Wei
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 169204
Keywords: robust control; high-order nonlinear systems; time-varying sensitivity; predetermined bounded set; uncontrollable linearization
Cite as: Liu C-Y, Sun Z-Y, Meng Q H, et al. Robust control of high-order nonlinear systems with unknown measurement sensitivity. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 169204, doi: 10.1007/s11432-019-1467-3

Control science and engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

Event trigger-based adaptive sliding mode fault-tolerant control for dynamic systems
Guo, Bin; Chen, Yong; Zhou, Anjian
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 169205
Keywords: actuator fault; fault-tolerant control; event-triggered control; sliding mode control; composite observer
Cite as: Guo B, Chen Y, Zhou A J. Event trigger-based adaptive sliding mode fault-tolerant control for dynamic systems. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 169205, doi: 10.1007/s11432-019-2681-1

Information and communication engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 9

Ciphertext-policy attribute-based proxy re-encryption via constrained PRFs
Li, Zengpeng; Sharma, Vishal; Ma, Chunguang; Ge, Chunpeng; Susilo, Willy
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 169301
Keywords: cloud computing; access control; constrained prf; ciphertext-policy attribute-based proxy re-encryption; proxy re-encryption; attribute-based proxy re-encryption
Cite as: Li Z P, Sharma V, Ma C G, et al. Ciphertext-policy attribute-based proxy re-encryption via constrained PRFs. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 169301, doi: 10.1007/s11432-019-2856-8

Information and communication engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 11

Convolution theorem involving n-dimensional windowed fractional Fourier transform
Gao, Wenbiao; Li, Bingzhao
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 169302
Keywords: fractional fourier transform; windowed fractional fourier transform; convolution product; convolution theorem; convolution equations
Cite as: Gao W B, Li B Z. Convolution theorem involving n-dimensional windowed fractional Fourier transform. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 169302, doi: 10.1007/s11432-020-2909-5

Information and communication engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 15

MMSE channel estimation for two-port demodulation reference signals in new radio
Kong, Dejin; Xia, Xiang-Gen; Liu, Pei; Zhu, Qibiao
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 169303
Keywords: ofdm; channel estimation; new radio; minimum mean square error; demodulation reference signal; multiple antennas
Cite as: Kong D J, Xia X-G, Liu P, et al. MMSE channel estimation for two-port demodulation reference signals in new radio. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 169303, doi: 10.1007/s11432-020-3011-7

Information and communication engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Robustness of interdependent multi-model addressing networks
Han, Weitao; Tian, Le; Zhang, Fengyu; Yi, Peng
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 169304
Keywords: multi-model addressing; interdependent networks; robustness; percolation; cascade of failures
Cite as: Han W T, Tian L, Zhang F Y, et al. Robustness of interdependent multi-model addressing networks. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 169304, doi: 10.1007/s11432-019-2892-0

Information and communication engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

On efficient key tag writing in RFID-enabled IoT
Zhang, Pengfei; Liu, Hao; Yu, Jihong
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 169305
Keywords: rfid; key tag writiing; time efficiency; iot; multiple groups
Cite as: Zhang P F, Liu H, Yu J H. On efficient key tag writing in RFID-enabled IoT. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 169305, doi: 10.1007/s11432-019-2891-3

Information and communication engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 11

Fairness-improved and QoS-guaranteed resource allocation for NOMA-based S-IoT network
Jiao, Jian; Liao, Shiyi; Sun, Yunyu; Wu, Shaohua; Zhang, Qinyu
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 169306
Keywords: non-orthogonal multiple access; quality of service; fairness; energy efficiency; satellite-integrated internet of things
Cite as: Jiao J, Liao S Y, Sun Y Y, et al. Fairness-improved and QoS-guaranteed resource allocation for NOMA-based S-IoT network. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 169306, doi: 10.1007/s11432-020-3091-6

Microelectronics and quantum information LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Flash memory based computing-in-memory system to solve partial differential equations
Feng, Yang; Wang, Fei; Zhan, Xuepeng; Li, Yuan; Chen, Jiezhi
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 169401
Keywords: jacobi iteration; computing-in-memory; flash memory; partial differential equation; spice simulation
Cite as: Feng Y, Wang F, Zhan X P, et al. Flash memory based computing-in-memory system to solve partial differential equations. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 169401, doi: 10.1007/s11432-020-2942-2

Vol. 64, No. 7, 2021 Cover Contents

Control science and engineering REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 15

Stochastic process-based degradation modeling and RUL prediction: from Brownian motion to fractional Brownian motion
Zhang, Hanwen; Chen, Maoyin; Shang, Jun; Yang, Chunjie; Sun, Youxian
Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 171201
Keywords: remaining useful life; degradation model; brownian motion; fractional brownian motion; long-range dependence
Cite as: Zhang H W, Chen M Y, Shang J, et al. Stochastic process-based degradation modeling and RUL prediction: from Brownian motion to fractional Brownian motion. Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 171201, doi: 10.1007/s11432-020-3134-8

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Optimal comfortability control of hybrid electric powertrains in acceleration mode
Zhang, Bo; Zhang, Yahui; Zhang, Jiangyan; Shen, Tielong
Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 172201
Keywords: ride comfortability; black-box module; hybrid electric vehicles (hevs); genetic algorithm (ga); acceleration mode
Cite as: Zhang B, Zhang Y H, Zhang J Y, et al. Optimal comfortability control of hybrid electric powertrains in acceleration mode. Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 172201, doi: 10.1007/s11432-020-2912-2

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Suboptimal adaptive tracking control for FIR systems with binary-valued observations
Li, Xiangquan; Xu, Zhengguang; Cui, Jiarui; Zhang, Lixin
Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 172202
Keywords: parameter identification; fir systems; binary-valued observations; asymptotically suboptimal tracking; adaptive control
Cite as: Li X Q, Xu Z G, Cui J R, et al. Suboptimal adaptive tracking control for FIR systems with binary-valued observations. Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 172202, doi: 10.1007/s11432-020-2914-2

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

Event-triggered shared lateral control for safe-maneuver of intelligent vehicles
Jiang, Yan; Zhang, Xinglong; Xu, Xin; Zhou, Xing; Dong, Zhengzheng
Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 172203
Keywords: trajectory prediction; risk assessment; shared lateral control; model predictive control
Cite as: Jiang Y, Zhang X L, Xu X, et al. Event-triggered shared lateral control for safe-maneuver of intelligent vehicles. Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 172203, doi: 10.1007/s11432-020-2961-8

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 10

Stability of the distributed Kalman filter using general random coefficients
Gan, Die; Xie, Siyu; Liu, Zhixin
Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 172204
Keywords: distributed kalman filter; collective random observability; l-p-stable; l-p-exponentially stable; state estimation
Cite as: Gan D, Xie S Y, Liu Z X. Stability of the distributed Kalman filter using general random coefficients. Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 172204, doi: 10.1007/s11432-020-2962-9

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 15

Novel sliding-mode disturbance observer-based tracking control with applications to robot manipulators
Sun, Tairen; Cheng, Long; Hou, Zengguang; Tan, Min
Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 172205
Keywords: adaptive control; robot manipulator; disturbance observer; sliding mode
Cite as: Sun T R, Cheng L, Hou Z G, et al. Novel sliding-mode disturbance observer-based tracking control with applications to robot manipulators. Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 172205, doi: 10.1007/s11432-020-3043-y

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 16

Recursive filtering for nonlinear systems subject to measurement outliers
Jiang, Bo; Gao, Hongyu; Han, Fei; Dong, Hongli
Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 172206
Keywords: adaptive saturation; measurement outliers; multiplicative noises; nonlinear systems; recursive filtering
Cite as: Jiang B, Gao H Y, Han F, et al. Recursive filtering for nonlinear systems subject to measurement outliers. Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 172206, doi: 10.1007/s11432-020-3135-y

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 48

Trajectory prediction of cyclist based on dynamic Bayesian network and long short-term memory model at unsignalized intersections
Gao, Hongbo; Su, Hang; Cai, Yingfeng; Wu, Renfei; Hao, Zhengyuan; Xu, Yongneng; Wu, Wei; Wang, Jianqing; Li, Zhijun; Kan, Zhen
Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 172207
Keywords: trajectory prediction; dynamic bayesian network (dbn); long short-term memory (lstm); unsignalized intersections; motion intention
Cite as: Gao H B, Su H, Cai Y F, et al. Trajectory prediction of cyclist based on dynamic Bayesian network and long short-term memory model at unsignalized intersections. Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 172207, doi: 10.1007/s11432-020-3071-8

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 15

Bumpless transfer fault detection for switched systems: a state-dependent switching approach
Zong, Guangdeng; Huang, Chunxiao; Yang, Dong
Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 172208
Keywords: bumpless transfer; fault detection; multiple lyapunov functions; state-dependent switching law; switched systems
Cite as: Zong G D, Huang C X, Yang D. Bumpless transfer fault detection for switched systems: a state-dependent switching approach. Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 172208, doi: 10.1007/s11432-020-3036-9

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 13

Smooth quadrotor trajectory generation for tracking a moving target in cluttered environments
Xi, Lele; Peng, Zhihong; Jiao, Lei; Chen, Ben M.
Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 172209
Keywords: quadrotor; target tracking; trajectory generation; b-spline; convex optimization
Cite as: Xi L L, Peng Z H, Jiao L, et al. Smooth quadrotor trajectory generation for tracking a moving target in cluttered environments. Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 172209, doi: 10.1007/s11432-020-3056-5

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

Keywords: parametric control system design; multiobjective design; observer-based control; separation principle; pi regulator; constant signal tracking; disturbance decoupling and attenuation
Cite as: Duan G R, Zhao T Y. Parametric output regulation using observer-based PI controllers with applications in flexible spacecraft attitude control. Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 172210, doi: 10.1007/s11432-020-3078-1

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Model predictive control with fractional-order delay compensation for fast sampling systems
Zhou, Ze; Liu, Zhitao; Su, Hongye; Zhang, Liyan
Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 172211
Keywords: model predictive control; fast sampling systems; sampling delay; fractional-order; lagrange interpolation polynomial
Cite as: Zhou Z, Liu Z T, Su H Y, et al. Model predictive control with fractional-order delay compensation for fast sampling systems. Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 172211, doi: 10.1007/s11432-020-3096-0

Highly Cited in 202201 Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 46

Cooperative neural-adaptive fault-tolerant output regulation for heterogeneous nonlinear uncertain multiagent systems with disturbance
Dong, Shanling; Chen, Guanrong; Liu, Meiqin; Wu, Zheng-Guang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 172212
Keywords: cooperative output regulation; actuator failure; matched disturbance; mismatched disturbance; distributed finite-time observer; neural-adaptive control
Cite as: Dong S L, Chen G R, Liu M Q, et al. Cooperative neural-adaptive fault-tolerant output regulation for heterogeneous nonlinear uncertain multiagent systems with disturbance. Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 172212, doi: 10.1007/s11432-020-3122-6

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 39

Distributed event triggering control for six-rotor UAV systems with asymmetric time-varying output constraints
Cao, Liang; Ren, Hongru; Meng, Wei; Li, Hongyi; Lu, Renquan
Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 172213
Keywords: adaptive neural control; asymmetric time-varying output constraints; event triggering mechanism; input saturation; six-rotor uav systems
Cite as: Cao L, Ren H R, Meng W, et al. Distributed event triggering control for six-rotor UAV systems with asymmetric time-varying output constraints. Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 172213, doi: 10.1007/s11432-020-3128-2

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 30

New health-state assessment model based on belief rule base with interpretability
Zhou, Zhijie; Cao, You; Hu, Guanyu; Zhang, Youmin; Tang, Shuaiwen; Chen, Yuan
Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 172214
Keywords: health-state assessment; belief rule base; interpretability; complex systems
Cite as: Zhou Z J, Cao Y, Hu G Y, et al. New health-state assessment model based on belief rule base with interpretability. Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 172214, doi: 10.1007/s11432-020-3001-7

Control science and engineering MOOP Video Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 9

Snoring detection based on a stretchable strain sensor
Li, Zhengwei; Song, Qingkun; Cheng, Long; Tan, Min
Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 174201
Keywords: snoring detection; strain sensor; sleeping quality monitoring; detection algorithm; wearable device
Cite as: Li Z W, Song Q K, Cheng L, et al. Snoring detection based on a stretchable strain sensor. Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 174201, doi: 10.1007/s11432-019-2674-2

Control science and engineering PERSPECTIVE Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 14

Privacy security in control systems
Zhang, Jifeng; Tan, Jianwei; Wang, Jimin
Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 176201
Keywords: privacy security; control systems; privacy preserving; privacy security in control systems; reliability
Cite as: Zhang J F, Tan J W, Wang J M. Privacy security in control systems. Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 176201, doi: 10.1007/s11432-020-3240-8

Computer science and technology LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Keywords: disease genes; logistic regression algorithm; multiple biological data; topological similarity of heterogeneous network; reconstructed ppi network
Cite as: Lei X J, Zhang W X. Logistic regression algorithm to identify candidate disease genes based on reliable protein-protein interaction network. Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 179101, doi: 10.1007/s11432-018-1512-0

Computer science and technology LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Revisiting the efficacy of weak consistencies: a study of forward checking
Li, Zhe; Yu, Zhezhou; Li, Hongbo; Guo, Jinsong; Li, Zhanshan
Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 179102
Keywords: constraint satisfaction problem; arc consistency; forward checking; stronger consistency; weaker consistency
Cite as: Li Z, Yu Z Z, Li H B, et al. Revisiting the efficacy of weak consistencies: a study of forward checking. Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 179102, doi: 10.1007/s11432-018-9877-x

Computer science and technology LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Knowledge forest: a novel model to organize knowledge fragments
Zheng, Qinghua; Liu, Jun; Zeng, Hongwei; Guo, Zhaotong; Wu, Bei; Wei, Bifan
Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 179103
Keywords: knowledge organization; knowledge forest; facet tree; knowledge fragment; learning dependency; information overload; learning disorientation
Cite as: Zheng Q H, Liu J, Zeng H W, et al. Knowledge forest: a novel model to organize knowledge fragments. Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 179103, doi: 10.1007/s11432-018-9940-0

Computer science and technology LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

A spatial structural similarity triplet loss for auxiliary vehicle re-identification
Zhu, Jianqing; Liu, Liu; Zhu, Xiaobin; Zeng, Huanqiang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 179104
Keywords: vehicle re-identification; spatial strutural simialrity; triplet loss; deep learning; video surveillance system
Cite as: Zhu J Q, Liu L, Zhu X B, et al. A spatial structural similarity triplet loss for auxiliary vehicle re-identification. Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 179104, doi: 10.1007/s11432-020-3004-7

Computer science and technology LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Predicting accepted pull requests in GitHub
Jiang, Jing; Zheng, Jiateng; Yang, Yun; Zhang, Li; Luo, Jie
Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 179105
Keywords: accepted pull request; prediction; code review; github; pull-based software development
Cite as: Jiang J, Zheng J T, Yang Y, et al. Predicting accepted pull requests in GitHub. Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 179105, doi: 10.1007/s11432-018-9823-4

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 12

Final size of network epidemic models: properties and connections
Wang, Yi; Cao, Jinde
Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 179201
Keywords: epidemic models; complex networks; final size; degree distribution; control effort
Cite as: Wang Y, Cao J D. Final size of network epidemic models: properties and connections. Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 179201, doi: 10.1007/s11432-019-2656-2

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 11

An exact null controllability of stochastic singular systems
Ge, Zhaoqiang; Ge, Xiaochi
Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 179202
Keywords: stochastic system; impulse solution; exact null controllability; ito singular system; stochastic laplace transform
Cite as: Ge Z Q, Ge X C. An exact null controllability of stochastic singular systems. Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 179202, doi: 10.1007/s11432-019-9902-y

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 13

Containment control of multi-agent systems with nonvanishing disturbance via topology reconfiguration
Shan, Qihe; Teng, Fei; Li, Tieshan; Chen, C. L. Philip
Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 179203
Keywords: multi-agent; nonvanishing disturbance; topology reconfiguration; containment control; convex parameters
Cite as: Shan Q H, Teng F, Li T S, et al. Containment control of multi-agent systems with nonvanishing disturbance via topology reconfiguration. Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 179203, doi: 10.1007/s11432-018-9695-2

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

A novel strategy to solve communication constraints for formation control of multi-AUVs
Gao, Zhenyu; Guo, Ge
Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 179204
Keywords: event-triggered; fixed-time stable; velocity observer; formation control; autonomous underwater vehicles
Cite as: Gao Z Y, Guo G. A novel strategy to solve communication constraints for formation control of multi-AUVs. Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 179204, doi: 10.1007/s11432-018-9672-1

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Quantized tracking control for nonlinear systems with unstable linearization
Liu, Ying; Li, Wuquan; Yao, Xiaoxiao
Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 179205
Keywords: quantized tracking control; unstable linearization; nonlinear system; backstepping; globally uniformly bounded
Cite as: Liu Y, Li W Q, Yao X X. Quantized tracking control for nonlinear systems with unstable linearization. Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 179205, doi: 10.1007/s11432-018-9737-4

Vol. 64, No. 8, 2021 Cover Contents

Information and communication engineering REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 30

Acquisition of channel state information for mmWave massive MIMO: traditional and machine learning-based approaches
Qi, Chenhao; Dong, Peihao; Ma, Wenyan; Zhang, Hua; Zhang, Zaichen; Li, Geoffrey Ye
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 181301
Keywords: beam training; channel estimation; machine learning; massive mimo; millimeter wave communications; mmwave
Cite as: Qi C H, Dong P H, Ma W Y, et al. Acquisition of channel state information for mmWave massive MIMO: traditional and machine learning-based approaches. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 181301, doi: 10.1007/s11432-021-3247-2

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

A novel identity resolution system design based on Dual-Chord algorithm for industrial Internet of Things
Xie, Renchao; Wang, Zhiyuan; Yu, Fei Richard; Huang, Tao; Liu, Yunjie
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182301
Keywords: industrial internet of things; identity resolution; distributed hash table; small world model
Cite as: Xie R C, Wang Z Y, Yu F R, et al. A novel identity resolution system design based on Dual-Chord algorithm for industrial Internet of Things. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182301, doi: 10.1007/s11432-020-3016-x

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Energy-efficient URLLC service provisioning in softwarization-based networks
Liu, Mengjie; Feng, Gang; Zhuang, Weihua
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182302
Keywords: softwarization-based networks; sdn/nfv; urllc; energy efficiency; dynamic resource allocation
Cite as: Liu M J, Feng G, Zhuang W H. Energy-efficient URLLC service provisioning in softwarization-based networks. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182302, doi: 10.1007/s11432-020-3094-6

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

Resource optimization in wireless powered cooperative mobile edge computing systems
Ye, Qibin; Lu, Weidang; Hu, Su; Xu, Xiaohan
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182303
Keywords: mobile edge computing; user cooperation; wireless power transfer; energy consumption; resource management
Cite as: Ye Q B, Lu W D, Hu S, et al. Resource optimization in wireless powered cooperative mobile edge computing systems. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182303, doi: 10.1007/s11432-020-2925-1

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

Deep learning based user scheduling for massive MIMO downlink system
Yu, Xiaoxiang; Guo, Jiajia; Li, Xiao; Jin, Shi
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182304
Keywords: massive mimo; deep learning; statistical csi; user scheduling
Cite as: Yu X X, Guo J J, Li X, et al. Deep learning based user scheduling for massive MIMO downlink system. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182304, doi: 10.1007/s11432-020-2993-6

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 17

Intelligent cluster routing scheme for flying ad hoc networks
Khan, Ali; Khan, Somaiya; Fazal, Athar Shahzad; Zhang, Zhongshan; Abuassba, Adnan Omer
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182305
Keywords: self-organized; unmanned aerial vehicles; uav; clustering; routing; fanets
Cite as: Khan A, Khan S, Fazal A S, et al. Intelligent cluster routing scheme for flying ad hoc networks. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182305, doi: 10.1007/s11432-019-2984-7

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 8

Joint optimization of user association and resource allocation in cache-enabled terrestrial-satellite integrating network
Ni, Shuang; Liu, Junyu; Sheng, Min; Li, Jiandong; Zhao, Xiaona
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182306
Keywords: satellite backhaul terrestrial-satellite integrating network; content caching; user association; resource allocation; satellite backhaul
Cite as: Ni S, Liu J Y, Sheng M, et al. Joint optimization of user association and resource allocation in cache-enabled terrestrial-satellite integrating network. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182306, doi: 10.1007/s11432-020-3083-5

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

Joint resource allocation and power control for radar interference mitigation in multi-UAV networks
Wang, Xinyi; Fei, Zesong; Huang, Jingxuan; Zhang, J. Andrew; Yuan, Jinhong
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182307
Keywords: multi-uav network; radar sensing; channel allocation; power control
Cite as: Wang X Y, Fei Z S, Huang J X, et al. Joint resource allocation and power control for radar interference mitigation in multi-UAV networks. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182307, doi: 10.1007/s11432-020-3133-x

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Spectrum sensing based on angular reciprocity in cognitive satellite communication system
Fan, Jiancun; Ban, Yong; Luo, Jie; Zhang, Ying; Luo, Xinmin
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182308
Keywords: satellite communications; spectrum sensing; angle reciprocity; energy detector
Cite as: Fan J C, Ban Y, Luo J, et al. Spectrum sensing based on angular reciprocity in cognitive satellite communication system. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182308, doi: 10.1007/s11432-019-2864-5

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 7

Uplink transmission design for crowded correlated cell-free massive MIMO-OFDM systems
Gao, Junyuan; Wu, Yongpeng; Wang, Yongjian; Zhang, Wenjun; Wei, Fan
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182309
Keywords: apsp set allocation; cell-free massive mimo-ofdm; correlated channels; crowded scenarios; power control
Cite as: Gao J Y, Wu Y P, Wang Y J, et al. Uplink transmission design for crowded correlated cell-free massive MIMO-OFDM systems. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182309, doi: 10.1007/s11432-020-3103-3

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Keywords: full-duplex; two-way relaying; nakagami-m fading; outage probability; sum throughput
Cite as: Tong J P, Zhong C J. Full-duplex two-way AF relaying systems with imperfect interference cancellation in Nakagami-m fading channels. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182310, doi: 10.1007/s11432-020-2935-6

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 14

Joint optimization of spectral efficiency for cell-free massive MIMO with network-assisted full duplexing
Xia, Xinjiang; Zhu, Pengcheng; Li, Jiamin; Wu, Hao; Wang, Dongming; Xin, Yuanxue
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182311
Keywords: cell-free massive mimo; network-assisted full duplexing; mode selection; success convex approximations; spectral efficiency
Cite as: Xia X J, Zhu P C, Li J M, et al. Joint optimization of spectral efficiency for cell-free massive MIMO with network-assisted full duplexing. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182311, doi: 10.1007/s11432-020-3139-9

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Theoretical analysis of PAM-N and M-QAM BER computation with single-sideband signal
Lu, Dongxu; Zhou, Xian; Yang, Yuqiang; Huo, Jiahao; Yuan, Jinhui; Long, Keping; Yu, Changyuan; Lau, Alan Pak Tao; Lu, Chao
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182312
Keywords: n-level pulse amplitude modulation; pam-n; m-ary quadrature amplitude modulation; m-qam; ber computation; single-sideband; ssb; kramers-kronig receiver
Cite as: Lu D X, Zhou X, Yang Y Q, et al. Theoretical analysis of PAM-N and M-QAM BER computation with single-sideband signal. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182312, doi: 10.1007/s11432-020-3025-4

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Efficient coupling of evanescent waves in rectangular waveguides based on ultrathin planar capacitive metasurfaces
Yi, Da; Tang, Ming-Chun; Li, Mei; Wei, Xing-Chang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182313
Keywords: cutoff frequency; capacitive metasurface; evanescent wave; miniaturized components; rectangular waveguide
Cite as: Yi D, Tang M-C, Li M, et al. Efficient coupling of evanescent waves in rectangular waveguides based on ultrathin planar capacitive metasurfaces. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182313, doi: 10.1007/s11432-020-3085-6

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Cetus: an efficient symmetric searchable encryption against file-injection attack with SGX
Huang, Yanyu; Lv, Siyi; Liu, Zheli; Song, Xiangfu; Li, Jin; Yuan, Yali; Dong, Changyu
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182314
Keywords: searchable encryption; sgx technique; file injection attack; forward/toward privacy; cloud databases
Cite as: Huang Y Y, Lv S Y, Liu Z L, et al. Cetus: an efficient symmetric searchable encryption against file-injection attack with SGX. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182314, doi: 10.1007/s11432-020-3039-x

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 28

A robust QRS detection and accurate R-peak identification algorithm for wearable ECG sensors
Zhao, Kai; Li, Yongfu; Wang, Guoxing; Pu, Yu; Lian, Yong
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182401
Keywords: signal processing; qrs detection; r-peak detection; wearable ecg sensors; bilateral threshold
Cite as: Zhao K, Li Y F, Wang G X, et al. A robust QRS detection and accurate R-peak identification algorithm for wearable ECG sensors. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182401, doi: 10.1007/s11432-020-3150-2

Control science and engineering MOOP Video Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

The AIDER system and its clinical applications
Wang, Yilin; Cheng, Hong; Qiu, Jing; Zhang, Anren; He, Hongchen
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 184201
Keywords: exoskeleton; the aider system; sci subjects; safety; effectiveness
Cite as: Wang Y L, Cheng H, Qiu J, et al. The AIDER system and its clinical applications. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 184201, doi: 10.1007/s11432-019-9917-0

Computer science and technology LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Real-time bottleneck matching in spatial crowdsourcing
Li, Long; Wang, Lingling; Lv, Weifeng
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189101
Keywords: spatial crowdsourcing; online bottleneck matching; competitive ratio analysis; task assignment; online bipartite matching
Cite as: Li L, Wang L L, Lv W F. Real-time bottleneck matching in spatial crowdsourcing. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189101, doi: 10.1007/s11432-019-3061-x

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

A variable-period scheme for dynamic sampled-data stabilization
Huang, Yaxin; Liu, Yungang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189201
Keywords: sampled-data control; adaptive control; variable sampling periods; stabilization; switching
Cite as: Huang Y X, Liu Y G. A variable-period scheme for dynamic sampled-data stabilization. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189201, doi: 10.1007/s11432-018-9679-1

Control science and engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 9

On-line quantum state estimation using continuous weak measurement and compressed sensing
Cong, Shuang; Tang, Yaru; Harraz, Sajede; Li, Kezhi; Yang, Jingbei
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189202
Keywords: state estimation; compressed sensing; open quantum systems; information process; continues weak measurement
Cite as: Cong S, Tang Y R, Harraz S, et al. On-line quantum state estimation using continuous weak measurement and compressed sensing. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189202, doi: 10.1007/s11432-018-9793-2

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 9

A joint order-replacement policy for deteriorating components with reliability constraint
Si, Xiaosheng; Hu, Changhua; Li, Tianmei; Zhang, Qi
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189203
Keywords: prognostics; remaining useful life; replacement; spare part ordering; degradation model
Cite as: Si X S, Hu C H, Li T M, et al. A joint order-replacement policy for deteriorating components with reliability constraint. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189203, doi: 10.1007/s11432-018-9804-9

Control science and engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

GPR and SPSO-CG based gait pattern generation for subject-specific training
Wang, Weiqun; Shi, Weiguo; Ren, Shixin; Hou, Zeng-Guang; Liang, Xu; Wang, Jiaxin; Peng, Liang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189204
Keywords: rehabilitation robot; gait training; modeling and optimization; subject-spicific training; gait pattern generation
Cite as: Wang W Q, Shi W G, Ren S X, et al. GPR and SPSO-CG based gait pattern generation for subject-specific training. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189204, doi: 10.1007/s11432-018-9816-4

Control science and engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 12

Keywords: memristor-based neural networks; exponential stabilization; discrete time delays; filippov solution; algebraic criterion
Cite as: Zhao J M. Exponential stabilization of memristor-based neural networks with unbounded time-varying delays. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189205, doi: 10.1007/s11432-018-9817-4

Information and communication engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

The opportunistic relaying scheme design and symbol error rate analysis for PLC networks in smart homes
Sun, Linlin; Yan, Jiahui; Qian, Yuwen; Shu, Feng; Zhou, Xiangwei
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189301
Keywords: smart grid; smart home; power line communication; opportunistic relaying; symbol error rate
Cite as: Sun L L, Yan J H, Qian Y W, et al. The opportunistic relaying scheme design and symbol error rate analysis for PLC networks in smart homes. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189301, doi: 10.1007/s11432-019-2839-y

Information and communication engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

A sparse autoencoder-based approach for cell outage detection in wireless networks
Ma, Ziang; Pan, Zhiwen; Liu, Nan
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189302
Keywords: wireless networks; cell outage detection; over-sampling; sparse autoencoder; logistic regression
Cite as: Ma Z A, Pan Z W, Liu N. A sparse autoencoder-based approach for cell outage detection in wireless networks. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189302, doi: 10.1007/s11432-020-2968-1

Information and communication engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Ergodic rate analysis for full-duplex NOMA networks with energy harvesting
Zhong, Bin; Chen, Long; Tang, Zhijun
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189303
Keywords: full-duplex; non-orthogonal multiple access; noma; simultaneous wireless information and power transfer (swipt); ergodic rate; energy harvesting
Cite as: Zhong B, Chen L, Tang Z J. Ergodic rate analysis for full-duplex NOMA networks with energy harvesting. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189303, doi: 10.1007/s11432-020-3099-6

Information and communication engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

SAR image change detection method based on PPNN
Nie, Guoli; Liao, Guisheng; Zeng, Cao
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189304
Keywords: sar image change detection; multi-feature; probabilistic neural network; parallel probabilistic neural network
Cite as: Nie G L, Liao G S, Zeng C. SAR image change detection method based on PPNN. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189304, doi: 10.1007/s11432-019-2865-5

Microelectronics and quantum information LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Reconfigurable logic circuit design for stateful Boolean logic computing
Luo, Li; Dong, Zhekang; Hu, Xiaofang; Wang, Lidan; Duan, Shukai
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189401
Keywords: memristor; reconfigurable logic circuit; stateful boolean logic; logic design; logic circuit
Cite as: Luo L, Dong Z K, Hu X F, et al. Reconfigurable logic circuit design for stateful Boolean logic computing. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189401, doi: 10.1007/s11432-019-2938-8

Microelectronics and quantum information LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Fast substitution-box evaluation algorithm and its efficient masking scheme for block ciphers
Huang, Hai; Liu, Leibo; Zhu, Min; Yin, Shouyi; Wei, Shaojun
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189402
Keywords: higher-order masking; hardware security; block ciphers; power function evaluation; substitution-box
Cite as: Huang H, Liu L B, Zhu M, et al. Fast substitution-box evaluation algorithm and its efficient masking scheme for block ciphers. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189402, doi: 10.1007/s11432-020-3089-9

Microelectronics and quantum information LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Controlled nano-cracking actuated by an in-plane voltage
Luo, Qiang; Guo, Zhe; Zhang, Shuai; Yang, Xiaofei; Zou, Xuecheng; Hong, Jeongmin; You, Long
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189403
Keywords: nanoelectromechanical switch; ferroelectric nano-cracking; non-volatile switching; complementary switching; reconfigurable logic
Cite as: Luo Q, Guo Z, Zhang S, et al. Controlled nano-cracking actuated by an in-plane voltage. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189403, doi: 10.1007/s11432-020-3098-x

Vol. 64, No. 9, 2021 Cover Contents

Control science and engineering REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 32

A review of system modeling, assessment and operational optimization for integrated energy systems
Zhao, Jun; Chen, Long; Wang, Yinan; Liu, Quanli
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 191201
Keywords: ies; system modeling; assessment; operational optimization; data-driven
Cite as: Zhao J, Chen L, Wang Y N, et al. A review of system modeling, assessment and operational optimization for integrated energy systems. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 191201, doi: 10.1007/s11432-020-3176-x

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

TZ-Container: protecting container from untrusted OS with ARM TrustZone
Hua, Zhichao; Yu, Yang; Gu, Jinyu; Xia, Yubin; Chen, Haibo; Zang, Binyu
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192101
Keywords: system software; system security; linux container; arm; arm trustzone
Cite as: Hua Z C, Yu Y, Gu J Y, et al. TZ-Container: protecting container from untrusted OS with ARM TrustZone. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192101, doi: 10.1007/s11432-019-2707-6

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Quantifying the effects of long-term news on stock markets on the basis of the multikernel Hawkes process
Ding, Xiao; Shi, Jihao; Duan, Junwen; Qin, Bing; Liu, Ting
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192102
Keywords: hawkes process; multikernel function; stock market prediction; long-term news effects
Cite as: Ding X, Shi J H, Duan J W, et al. Quantifying the effects of long-term news on stock markets on the basis of the multikernel Hawkes process. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192102, doi: 10.1007/s11432-020-3064-4

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Learning real-time automata
An, Jie; Wang, Lingtai; Zhan, Bohua; Zhan, Naijun; Zhang, Miaomiao
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192103
Keywords: automaton learning; active learning; real-time automata
Cite as: An J, Wang L T, Zhan B H, et al. Learning real-time automata. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192103, doi: 10.1007/s11432-019-2767-4

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 9

HMvisor: dynamic hybrid memory management for virtual machines
Yang, Dang; Liu, Haikun; Jin, Hai; Zhang, Yu
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192104
Keywords: hypervisor; virtual machine; non-volatile memory; hybrid memory management
Cite as: Yang D, Liu H K, Jin H, et al. HMvisor: dynamic hybrid memory management for virtual machines. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192104, doi: 10.1007/s11432-019-2729-5

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Learning to focus: cascaded feature matching network for few-shot image recognition
Chen, Mengting; Wang, Xinggang; Luo, Heng; Geng, Yifeng; Liu, Wenyu
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192105
Keywords: few-shot learning; image recognition; feature matching; self-attention
Cite as: Chen M T, Wang X G, Luo H, et al. Learning to focus: cascaded feature matching network for few-shot image recognition. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192105, doi: 10.1007/s11432-020-2973-7

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

EAT-NAS: elastic architecture transfer for accelerating large-scale neural architecture search
Fang, Jiemin; Chen, Yukang; Zhang, Xinbang; Zhang, Qian; Huang, Chang; Meng, Gaofeng; Liu, Wenyu; Wang, Xinggang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192106
Keywords: architecture transfer; neural architecture search; evolutionary algorithm; large-scale dataset
Cite as: Fang J M, Chen Y K, Zhang X B, et al. EAT-NAS: elastic architecture transfer for accelerating large-scale neural architecture search. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192106, doi: 10.1007/s11432-020-3112-8

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

Large scale air pollution prediction with deep convolutional networks
Huang, Gao; Ge, Chunjiang; Xiong, Tianyu; Song, Shiji; Yang, Le; Liu, Baoxian; Yin, Wenjun; Wu, Cheng
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192107
Keywords: air pollution prediction; artificial intelligence; convolutional neural network
Cite as: Huang G, Ge C J, Xiong T Y, et al. Large scale air pollution prediction with deep convolutional networks. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192107, doi: 10.1007/s11432-020-2951-1

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 35

Semi-supervised local feature selection for data classification
Li, Zechao; Tang, Jinhui
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192108
Keywords: local feature selection; label-specific feature; semi-supervised learning; data classification; discriminative feature
Cite as: Li Z C, Tang J H. Semi-supervised local feature selection for data classification. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192108, doi: 10.1007/s11432-020-3063-0

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

PID control of uncertain nonlinear stochastic systems with state observer
Cong, Xinrong; Zhao, Cheng
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192201
Keywords: pid controller; system uncertainty; nonlinear stochastic systems; global stability; state observer
Cite as: Cong X R, Zhao C. PID control of uncertain nonlinear stochastic systems with state observer. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192201, doi: 10.1007/s11432-020-2979-0

Highly Cited in 202207 Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 68

Finite-time command filtered adaptive control for nonlinear systems via immersion and invariance
Yu, Jinpeng; Shi, Peng; Chen, Xinkai; Cui, Guozeng
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192202
Keywords: adaptive control; finite-time control; command-filtered backstepping; immersion and invariance
Cite as: Yu J P, Shi P, Chen X K, et al. Finite-time command filtered adaptive control for nonlinear systems via immersion and invariance. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192202, doi: 10.1007/s11432-020-3144-6

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 11

Anisotropic and nonlinear metasurface for multiple functions
Luo, Zhangjie; Ren, Xueyao; Wang, Qiang; Cheng, Qiang; Cui, Tiejun
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192301
Keywords: multi-function; metasurface; nonlinear; anisotropic; polarization
Cite as: Luo Z J, Ren X Y, Wang Q, et al. Anisotropic and nonlinear metasurface for multiple functions. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192301, doi: 10.1007/s11432-021-3264-9

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Orbital angular momentum multiplexing communication system over atmospheric turbulence with K-best detection
Ge, Yingmeng; Wu, Liang; Zhang, Chuan; Zhang, Zaichen
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192302
Keywords: orbital angular momentum; atmospheric turbulence; k-best detection; mmse-sqrd preprocessing; wpe algorithm
Cite as: Ge Y M, Wu L, Zhang C, et al. Orbital angular momentum multiplexing communication system over atmospheric turbulence with K-best detection. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192302, doi: 10.1007/s11432-019-2918-7

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Covert communication with beamforming over MISO channels in the finite blocklength regime
Yu, Xinchun; Luo, Yuan; Chen, Wen
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192303
Keywords: beamforming; circular symmetric complex gaussian; covert communication; miso channels; power control
Cite as: Yu X C, Luo Y, Chen W. Covert communication with beamforming over MISO channels in the finite blocklength regime. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192303, doi: 10.1007/s11432-019-2919-5

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Optical true time delay pool based hybrid beamformer enabling centralized beamforming control in millimeter-wave C-RAN systems
Huang, Huan; Zhang, Chongfu; Yang, Muchuan; Zheng, Wei; Peng, Jie; Qiu, Kun
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192304
Keywords: optical true time delay; mimo system; millimeter wave; cloud radio access network; multi-user hybrid precoding
Cite as: Huang H, Zhang C F, Yang M C, et al. Optical true time delay pool based hybrid beamformer enabling centralized beamforming control in millimeter-wave C-RAN systems. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192304, doi: 10.1007/s11432-020-2991-1

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Localization deception performance of FDA signals under passive bi-satellite reconnaissance
Guan, Haoliang; Zhang, Shunsheng; Wang, Wen-Qin
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192305
Keywords: localization deception; passive bi-satellite reconnaissance; frequency diverse array; fda; cramer-rao bound; crb; time difference of arrival; tdoa; frequency difference of arrival; fdoa
Cite as: Guan H L, Zhang S S, Wang W-Q. Localization deception performance of FDA signals under passive bi-satellite reconnaissance. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192305, doi: 10.1007/s11432-019-2773-1

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Belief propagation list bit-flip decoder for polar codes
Yang, Yuyu; Hu, Yaoyue; Pan, Zhiwen; Liu, Nan; Xia, Shenjie
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192306
Keywords: polar codes; belief propagation; bit-flip; list decoder
Cite as: Yang Y Y, Hu Y Y, Pan Z W, et al. Belief propagation list bit-flip decoder for polar codes. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192306, doi: 10.1007/s11432-019-2801-6

Control science and engineering MOOP Video Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

Surface-to-air missile sites detection agent with remote sensing images
Liu, Feng; Zhu, Jihong; Wang, Wufan; Kuang, Minchi
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 194201
Keywords: surface to air missile sites; target detection; remote sensing images; area searching; deep learning
Cite as: Liu F, Zhu J H, Wang W F, et al. Surface-to-air missile sites detection agent with remote sensing images. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 194201, doi: 10.1007/s11432-019-9920-2

Computer science and technology LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Semi-blind compressed sensing via adaptive dictionary learning and one-pass online extension
Ma, Di; Chen, Songcan
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 199101
Keywords: compressed sensing; blind compressed sensing; semi-blind compressed sensing; adaptive dictionary learning; incremental learning
Cite as: Ma D, Chen S C. Semi-blind compressed sensing via adaptive dictionary learning and one-pass online extension. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 199101, doi: 10.1007/s11432-019-9945-2

Computer science and technology LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

DeepDir: a deep learning approach for API directive detection
Zhang, Jingxuan; Jiang, He; Lu, Shuai; Li, Ge; Chen, Xin
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 199102
Keywords: api specification; api directive; deep learning; text classification; imbalanced learning
Cite as: Zhang J X, Jiang H, Lu S, et al. DeepDir: a deep learning approach for API directive detection. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 199102, doi: 10.1007/s11432-019-1520-6

Computer science and technology LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Hashing multiple messages with SM3 on GPU platforms
Sun, Shuzhou; Zhang, Rui; Ma, Hui
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 199103
Keywords: sm3; hash algorithm; parallel computation; gpu; high performance implementation
Cite as: Sun S Z, Zhang R, Ma H. Hashing multiple messages with SM3 on GPU platforms. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 199103, doi: 10.1007/s11432-018-9648-x

Computer science and technology LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

On-demand cut off the covert channel to mitigate meltdown
Tan, Yusong; Chen, Baozi; Zhu, Liehuang; Wu, Qingbo; Zou, Peng; Li, Yuanzhang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 199104
Keywords: security vulnerability; meltdown attack; system performance; cache attack; microarchitecture attack; side channel
Cite as: Tan Y S, Chen B Z, Zhu L H, et al. On-demand cut off the covert channel to mitigate meltdown. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 199104, doi: 10.1007/s11432-018-9678-8

Computer science and technology LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Improved Guess and Determine attack on the MASHA stream cipher
Ding, Lin; Gu, Dawu; Wang, Lei; Jin, Chenhui; Guan, Jie
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 199105
Keywords: cryptanalysis; stream cipher; guess and determine attack; masha; k2
Cite as: Ding L, Gu D W, Wang L, et al. Improved Guess and Determine attack on the MASHA stream cipher. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 199105, doi: 10.1007/s11432-018-9878-1

Computer science and technology LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Keywords: three-party authentication; key exchange; key compromise impersonation attack; mobile-commerce environments; security analysis
Cite as: Chen T, Li X H, Cheng Q F. An enhanced key exchange protocol exhibiting key compromise impersonation attacks resistance in mobile commerce environment. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 199106, doi: 10.1007/s11432-019-2645-x

Control science and engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Output feedback stabilization for power-integrator systems with unknown measurement sensitivity
Shao, Yu; Sun, Zong-Yao; Xie, Xue-Jun; Liu, Zhen-Guo
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 199201
Keywords: output feedback; homogeneous observer; unknown measurement sensitivity; adding a power integrator; reduced-order observer
Cite as: Shao Y, Sun Z-Y, Xie X-J, et al. Output feedback stabilization for power-integrator systems with unknown measurement sensitivity. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 199201, doi: 10.1007/s11432-018-9773-3

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Predictive coordinated control of fuel consumption and emissions for diesel engine vehicles under intelligent network environments
Liu, Di; Chen, Hong; Gao, Jinwu; Zhao, Jinghua; Hu, Yunfeng
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 199202
Keywords: predictive control; coordinated control; constraint; intelligent network information; diesel vehicle
Cite as: Liu D, Chen H, Gao J W, et al. Predictive coordinated control of fuel consumption and emissions for diesel engine vehicles under intelligent network environments. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 199202, doi: 10.1007/s11432-018-9796-1

Control science and engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Finite-time distributed projection scheme for intersections of convex sets
Yang, Zhengquan; Zhang, Qing; Chen, Zengqiang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 199203
Keywords: multi-agent systems; intersections of convex sets; distributed optimization; finite-time; consensus
Cite as: Yang Z Q, Zhang Q, Chen Z Q. Finite-time distributed projection scheme for intersections of convex sets. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 199203, doi: 10.1007/s11432-018-9853-9

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Global adaptive stabilization for planar nonlinear systems with unknown input powers
Man, Yongchao; Liu, Yungang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 199204
Keywords: nonlinear systems; multiple serious uncertainties; unknown input powers; adaptive control; global stabilization
Cite as: Man Y C, Liu Y G. Global adaptive stabilization for planar nonlinear systems with unknown input powers. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 199204, doi: 10.1007/s11432-018-9774-y

Control science and engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

A novel kind of sufficient conditions for safety judgement based on control barrier function
Zhu, Zheren; Chai, Yi; Yang, Zhimin
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 199205
Keywords: safety criterion; control barrier function; fault safety; complex system; sufficient condition
Cite as: Zhu Z R, Chai Y, Yang Z M. A novel kind of sufficient conditions for safety judgement based on control barrier function. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 199205, doi: 10.1007/s11432-018-9840-6

Vol. 64, No. 10, 2021 Cover Contents

Special Focus on Control and Analysis for Stochastic Systems
Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 44

Fault estimation and fault-tolerant control for linear discrete time-varying stochastic systems
Zhang, Tianliang; Deng, Feiqi; Sun, Yuan; Shi, Peng
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 200201
Keywords: linear discrete stochastic systems; fault estimation; fault-tolerant control; state transition matrix; exponential stability in mean square
Cite as: Zhang T L, Deng F Q, Sun Y, et al. Fault estimation and fault-tolerant control for linear discrete time-varying stochastic systems. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 200201, doi: 10.1007/s11432-021-3280-4

Special Focus on Control and Analysis for Stochastic Systems
Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 8

Robust SOF Stackelberg game for stochastic LPV systems
Mukaidani, Hiroaki; Xu, Hua
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 200202
Keywords: stackelberg games; linear parameter varying stochastic systems; lpv; lpv stochastic systems; cross-coupled matrix equations; ccmes
Cite as: Mukaidani H, Xu H. Robust SOF Stackelberg game for stochastic LPV systems. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 200202, doi: 10.1007/s11432-021-3302-5

Special Focus on Control and Analysis for Stochastic Systems
Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 36

Adaptive state-feedback stabilization of state-constrained stochastic high-order nonlinear systems
Cui, Rongheng; Xie, Xuejun
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 200203
Keywords: stochastic high-order nonlinear systems; full-state constraints; feasibility conditions; state-feedback stabilization; adaptive control
Cite as: Cui R H, Xie X J. Adaptive state-feedback stabilization of state-constrained stochastic high-order nonlinear systems. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 200203, doi: 10.1007/s11432-021-3293-0

Special Focus on Control and Analysis for Stochastic Systems
Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 38

Keywords: event-triggered scheme; fault detection; convex lyapunov function; discrete-time nonlinear systems; stochastic systems
Cite as: Jiang X S, Zhao D Y. Event-triggered fault detection for nonlinear discrete-time switched stochastic systems: a convex function method. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 200204, doi: 10.1007/s11432-021-3296-7

Special Focus on Reconfigurable Intelligent Surfaces for Future Wireless Communications
Information and communication engineering REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 51

Reconfigurable intelligent surfaces for smart wireless environments: channel estimation, system design and applications in 6G networks
Liang, Ying-Chang; Chen, Jie; Long, Ruizhe; He, Zhen-Qing; Lin, Xianqi; Huang, Chenlu; Liu, Shilin; Shen, Xuemin (Sherman); Di Renzo, Marco
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 200301
Keywords: reconfigurable intelligent surface; channel estimation; ris-aided wireless communications; ris-based information transmission; 6g
Cite as: Liang Y-C, Chen J, Long R Z, et al. Reconfigurable intelligent surfaces for smart wireless environments: channel estimation, system design and applications in 6G networks. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 200301, doi: 10.1007/s11432-020-3261-5

Special Focus on Reconfigurable Intelligent Surfaces for Future Wireless Communications
Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

Low-cost intelligent reflecting surface aided Terahertz multiuser massive MIMO: design and analysis
Yu, Guanghua; Chen, Xiaoming; Shao, Xiaodan; Zhong, Caijun
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 200302
Keywords: thz communication; irs; massive mimo; precoding error; coverage enhancement
Cite as: Yu G H, Chen X M, Shao X D, et al. Low-cost intelligent reflecting surface aided Terahertz multiuser massive MIMO: design and analysis. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 200302, doi: 10.1007/s11432-021-3281-7

Special Focus on Reconfigurable Intelligent Surfaces for Future Wireless Communications
Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Optical true time delay pool-based beamforming and limited feedback for reconfigurable intelligent surface-empowered cloud radio access networks
Huang, Huan; Wang, Xiaowen; Zhang, Chongfu; Peng, Jie; Yang, Muchuan; Fu, Songnian; Liu, Deming; Qiu, Kun
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 200303
Keywords: reconfigurable intelligent surface; optical true time delay; millimeter-wave; cloud radio access network; limited feedback
Cite as: Huang H, Wang X W, Zhang C F, et al. Optical true time delay pool-based beamforming and limited feedback for reconfigurable intelligent surface-empowered cloud radio access networks. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 200303, doi: 10.1007/s11432-020-3253-7

Microelectronics and quantum information REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 58

Recent progress of integrated circuits and optoelectronic chips
Hao, Yue; Xiang, Shuiying; Han, Genquan; Zhang, Jincheng; Ma, Xiaohua; Zhu, Zhangming; Guo, Xingxing; Zhang, Yahui; Han, Yanan; Song, Ziwei; Liu, Yan; Yang, Ling; Zhou, Hong; Shi, Jiangyi; Zhang, Wei; Xu, Min; Zhao, Weisheng; Pan, Biao; Huang, Yangqi; Liu, Qi; Cai, Yimao; Zhu, Jian; Ou, Xin; You, Tiangui; Wu, Huaqiang; Gao, Bin; Zhang, Zhiyong; Guo, Guoping; Chen, Yonghua; Liu, Yong; Chen, Xiangfei; Xue, Chunlai; Wang, Xingjun; Zhao, Lixia; Zou, Xihua; Yan, Lianshan; Li, Ming
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 201401
Keywords: integrated circuit; semiconductor science and technology; optoelectronic device and chip; photonic integrated circuit; wide bandgap semiconductors; silicon photonics; hybrid integration; quantum chip; integrated microwave photonic; photonic neural computing
Cite as: Hao Y, Xiang S Y, Han G Q, et al. Recent progress of integrated circuits and optoelectronic chips. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 201401, doi: 10.1007/s11432-021-3235-7

Microelectronics and quantum information REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

Carbon nanotube-based CMOS transistors and integrated circuits
Xie, Yunong; Zhang, Zhiyong
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 201402
Keywords: carbon nanotube; transistor; integrated circuit; scaling; nanoelectronics
Cite as: Xie Y N, Zhang Z Y. Carbon nanotube-based CMOS transistors and integrated circuits. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 201402, doi: 10.1007/s11432-021-3271-8

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

Jupiter: a modern federated learning platform for regional medical care
Xing, Ju; Tian, Jiadong; Jiang, Zexun; Cheng, Jiali; Yin, Hao
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 202101
Keywords: federated learning; programming abstraction; sgx; high-performance
Cite as: Xing J, Tian J D, Jiang Z X, et al. Jupiter: a modern federated learning platform for regional medical care. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 202101, doi: 10.1007/s11432-020-3062-8

Control science and engineering RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 8

Interactive multiobjective evolutionary algorithm based on decomposition and compression
Chen, Lu; Xin, Bin; Chen, Jie
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 202201
Keywords: multiobjective optimization; interactive decision making; preference incorporation; decomposition; compression
Cite as: Chen L, Xin B, Chen J. Interactive multiobjective evolutionary algorithm based on decomposition and compression. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 202201, doi: 10.1007/s11432-020-3092-y

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 22

Adaptive control with saturation-constrainted observations for drag-free satellites — a set-valued identification approach
Tan, Shuping; Guo, Jin; Zhao, Yanlong; Zhang, Jifeng
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 202202
Keywords: drag-free satellite; saturation constraint; adaptive control; set-valued identification
Cite as: Tan S P, Guo J, Zhao Y L, et al. Adaptive control with saturation-constrainted observations for drag-free satellites — a set-valued identification approach. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 202202, doi: 10.1007/s11432-020-3145-0

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

A Bayesian belief-rule-based inference multivariate alarm system for nonlinear time-varying processes
Xu, Xiaobin; Yu, Zhuochen; Zeng, Jiusun; Xiong, Wanqi; Hu, Yanzhu; Wang, Guodong
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 202203
Keywords: multivariate alarm design; belief-rule-based method; nonlinear time-varying process; sequential monte carlo
Cite as: Xu X B, Yu Z C, Zeng J S, et al. A Bayesian belief-rule-based inference multivariate alarm system for nonlinear time-varying processes. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 202203, doi: 10.1007/s11432-020-3029-6

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 8

Distributed H ∞ filtering of nonlinear systems with random topology by an event-triggered protocol
Chen, Yun; Zhu, Mengze; Lu, Renquan; Xue, Anke
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 202204
Keywords: sensor network; distributed h_\infty filtering; one-sided lipschitz condition; event-triggered protocol; random topology
Cite as: Chen Y, Zhu M Z, Lu R Q, et al. Distributed H ∞ filtering of nonlinear systems with random topology by an event-triggered protocol. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 202204, doi: 10.1007/s11432-020-3072-9

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 20

An incentive-compatible rational secret sharing scheme using blockchain and smart contract
Chen, Zerui; Tian, Youliang; Peng, Changgen
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 202301
Keywords: rational secret sharing; game theory; sequential equilibrium; incentive-compatible; smart contract
Cite as: Chen Z R, Tian Y L, Peng C G. An incentive-compatible rational secret sharing scheme using blockchain and smart contract. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 202301, doi: 10.1007/s11432-019-2858-8

Computer science and technology MOOP Supplementary Video Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

LotusMenu: a 3D menu using wrist and elbow rotation inspired by Chinese traditional symbol
Lyu, Fei; Liu, Yujie; Huang, Jin; Zhang, Zhaolin
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 204101
Keywords: interaction; 3d menu; freehand gesture; selection technology; 3d rotation
Cite as: Lyu F, Liu Y J, Huang J, et al. LotusMenu: a 3D menu using wrist and elbow rotation inspired by Chinese traditional symbol. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 204101, doi: 10.1007/s11432-020-2999-y

Microelectronics and quantum information PERSPECTIVE Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 8

Nanomechanics: emerging opportunities for future computing
Wang, Zenghui; Fang, Jiawei; Zhang, Pengcheng; Yang, Rui
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 206401
Keywords: mems; nems; mechanical computing; logic devices; switches; resonators
Cite as: Wang Z H, Fang J W, Zhang P C, et al. Nanomechanics: emerging opportunities for future computing. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 206401, doi: 10.1007/s11432-020-3241-9

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 15

Distributed optimal consensus of second-order multi-agent systems
Sun, Hui; Liu, Yungang; Li, Fengzhong
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 209201
Keywords: multi-agent systems; leader-following; consensus; global optimization; distributed optimal protocol
Cite as: Sun H, Liu Y G, Li F Z. Distributed optimal consensus of second-order multi-agent systems. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 209201, doi: 10.1007/s11432-018-9879-3

Control science and engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

Exponential stability of stochastic Markovian jump systems with time-varying and distributed delays
Zhao, Xueyan; Deng, Feiqi; Gao, Wenhua
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 209202
Keywords: stochastic markovian jump systems; exponential stability; distributed delays; time-varying delays; lyapunov function
Cite as: Zhao X Y, Deng F Q, Gao W H. Exponential stability of stochastic Markovian jump systems with time-varying and distributed delays. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 209202, doi: 10.1007/s11432-018-9800-3

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Minimal solution for estimating fundamental matrix under planar motion
Fu, Qiang; Mu, Xinxing; Wang, Yu
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 209203
Keywords: fundamental matrix; minimal solution; planar motion; monocular vision; mobile robot
Cite as: Fu Q, Mu X X, Wang Y. Minimal solution for estimating fundamental matrix under planar motion. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 209203, doi: 10.1007/s11432-019-9925-1

Control science and engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 7

pth moment exponential stability of general nonlinear discrete-time stochastic systems
Jiang, Xiushan; Tian, Senping; Zhang, Weihai
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 209204
Keywords: pth moment exponential stability; discrete-time systems; nonlinear stochastic systems; difference operator; smoothness of conditional mathematical expectation
Cite as: Jiang X S, Tian S P, Zhang W H. pth moment exponential stability of general nonlinear discrete-time stochastic systems. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 209204, doi: 10.1007/s11432-019-9857-5

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

Optimal replacement of degrading components: a control-limit policy
Si, Xiaosheng; Li, Tianmei; Zhang, Qi
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 209205
Keywords: degradation; condition based maintenance; prognostics; life prediction; replacement
Cite as: Si X S, Li T M, Zhang Q. Optimal replacement of degrading components: a control-limit policy. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 209205, doi: 10.1007/s11432-019-9949-6

Information and communication engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Keywords: wireless powered communication network; secure communication; eavesdropping; energy accumulation; energy harvesting
Cite as: Xu D. Secure communication in wireless powered communication networks with energy accumulation. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 209301, doi: 10.1007/s11432-019-2840-2

Information and communication engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Secure NOMA and OMA coordinated transmission schemes in untrusted relay networks
Lv, Lu; Li, Zan; Ding, Haiyang; Chen, Jian
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 209302
Keywords: physical-layer security; non-orthogonal multiple access; cooperative jamming; user scheduling; untrusted relay
Cite as: Lv L, Li Z, Ding H Y, et al. Secure NOMA and OMA coordinated transmission schemes in untrusted relay networks. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 209302, doi: 10.1007/s11432-020-3015-y

Information and communication engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Design of low-profile array antenna working at 110 GHz based on digital coding characterization
Wang, Qiang; Jiang, Weixiang; Shen, Haiyang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 209303
Keywords: low-profile antenna array; digital coding characterization; adaptive wireless communication; dynamically tunable; nematic liquid crystals; nlcs
Cite as: Wang Q, Jiang W X, Shen H Y. Design of low-profile array antenna working at 110 GHz based on digital coding characterization. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 209303, doi: 10.1007/s11432-020-3165-8

Information and communication engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

A correlation-breaking interleaving of polar codes in concatenated systems
Meng, Ya; Li, Liping; Zhang, Chuan
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 209304
Keywords: polar codes; sc decoding; bp decoding; interleaving; code concatenation
Cite as: Meng Y, Li L P, Zhang C. A correlation-breaking interleaving of polar codes in concatenated systems. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 209304, doi: 10.1007/s11432-019-2904-0

Microelectronics and quantum information LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Nano-scaled transistor reliability characterization at nano-second regime
Cheng, Ran; Sun, Ying; Qu, Yiming; Liu, Wei; Liu, Fanyu; Gao, Jianfeng; Xu, Nuo; Chen, Bing
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 209401
Keywords: fdsoi; self-heating effect; reliability; prbs; vth shift
Cite as: Cheng R, Sun Y, Qu Y M, et al. Nano-scaled transistor reliability characterization at nano-second regime. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 209401, doi: 10.1007/s11432-020-3088-3

Vol. 64, No. 11, 2021 Cover Contents

Special Focus on Visual Computing with Machine Learning
Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Single-view facial reflectance inference with a differentiable renderer
Geng, Jiahao; Weng, Yanlin; Wang, Lvdi; Zhou, Kun
Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 210101
Keywords: facial modeling; reflectance inference; differentiable renderer
Cite as: Geng J H, Weng Y L, Wang L D, et al. Single-view facial reflectance inference with a differentiable renderer. Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 210101, doi: 10.1007/s11432-020-3236-2

Special Focus on Visual Computing with Machine Learning
Computer science and technology RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Dual attention autoencoder for all-weather outdoor lighting estimation
Yu, Piaopiao; Guo, Jie; Wu, Longhai; Zhou, Cheng; Li, Mengtian; Wang, Chenchen; Guo, Yanwen
Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 210102
Keywords: outdoor illumination; adaptive feature pyramid; attention; autoencoder; augmented reality
Cite as: Yu P P, Guo J, Wu L H, et al. Dual attention autoencoder for all-weather outdoor lighting estimation. Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 210102, doi: 10.1007/s11432-021-3282-4

Special Focus on Visual Computing with Machine Learning
Computer science and technology RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Weakly supervised 2D human pose transfer
Zheng, Qian; Liu, Yajie; Lin, Zhizhao; Lischinski, Dani; Cohen-Or, Daniel; Huang, Hui
Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 210103
Keywords: pose transfer; weak supervision; human skeleton
Cite as: Zheng Q, Liu Y J, Lin Z Z, et al. Weakly supervised 2D human pose transfer. Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 210103, doi: 10.1007/s11432-021-3301-5

Special Focus on Visual Computing with Machine Learning
Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

iHairRecolorer: deep image-to-video hair color transfer
Wu, Keyu; Yang, Lingchen; Fu, Hongbo; Zheng, Youyi
Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 210104
Keywords: hair color transfer; video manipulation; luminance map; cycle consistency
Cite as: Wu K Y, Yang L C, Fu H B, et al. iHairRecolorer: deep image-to-video hair color transfer. Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 210104, doi: 10.1007/s11432-021-3325-6

Special Focus on Visual Computing with Machine Learning
Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Hausdorff point convolution with geometric priors
Lin, Liqiang; Huang, Pengdi; Xue, Fuyou; Xu, Kai; Cohen-Or, Daniel; Huang, Hui
Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 210105
Keywords: point convolution; hausdorff distance; geometric prior; deep neural network
Cite as: Lin L Q, Huang P D, Xue F Y, et al. Hausdorff point convolution with geometric priors. Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 210105, doi: 10.1007/s11432-021-3311-2

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

A nearly optimal distributed algorithm for computing the weighted girth
Hua, Qiang-Sheng; Qian, Lixiang; Yu, Dongxiao; Shi, Xuanhua; Jin, Hai
Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 212101
Keywords: distributed algorithms; weighted girth; congest model; communication complexity; round complex
Cite as: Hua Q-S, Qian L X, Yu D X, et al. A nearly optimal distributed algorithm for computing the weighted girth. Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 212101, doi: 10.1007/s11432-020-2931-x

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Representation learning on textual network with personalized PageRank
Li, Teng; Dou, Yong
Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 212102
Keywords: representation learning; network embedding; pagerank; textual network; personalized pagerank
Cite as: Li T, Dou Y. Representation learning on textual network with personalized PageRank. Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 212102, doi: 10.1007/s11432-020-2934-6

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Learning dynamics of kernel-based deep neural networks in manifolds
Wu, Wei; Jing, Xiaoyuan; Du, Wencai; Chen, Guoliang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 212103
Keywords: learning dynamics; kernel-based convolution; manifolds; control model; network stability
Cite as: Wu W, Jing X Y, Du W C, et al. Learning dynamics of kernel-based deep neural networks in manifolds. Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 212103, doi: 10.1007/s11432-020-3022-3

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Sampling informative context nodes for network embedding
Zhu, Danhao; Dai, Xin-Yu; Chen, Jiajun; Yin, Jie
Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 212104
Keywords: network embedding; representation learning; random walk; entropy; weighted entropy
Cite as: Zhu D H, Dai X-Y, Chen J J, et al. Sampling informative context nodes for network embedding. Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 212104, doi: 10.1007/s11432-019-2635-8

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

State and tendency: an empirical study of deep learning question&answer topics on Stack Overflow
Zhao, Henghui; Li, Yanhui; Liu, Fanwei; Xie, Xiaoyuan; Chen, Lin
Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 212105
Keywords: topic model; deep learning; stack overflow; question and answer
Cite as: Zhao H H, Li Y H, Liu F W, et al. State and tendency: an empirical study of deep learning question&answer topics on Stack Overflow. Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 212105, doi: 10.1007/s11432-019-3018-6

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 18

Fixed-time attitude tracking control for spacecraft based on a fixed-time extended state observer
Zhang, Lijun; Xia, Yuanqing; Shen, Ganghui; Cui, Bing
Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 212201
Keywords: spacecraft; fixed time; attitude tracking; fxteso; fntsmc
Cite as: Zhang L J, Xia Y Q, Shen G H, et al. Fixed-time attitude tracking control for spacecraft based on a fixed-time extended state observer. Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 212201, doi: 10.1007/s11432-019-2823-9

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

Distributed multilane merging for connected autonomous vehicle platooning
Wu, Jingkai; Wang, Yafei; Shen, Zhaokun; Wang, Lin; Du, Haiping; Yin, Chengliang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 212202
Keywords: platoon; merging; connected autonomous vehicle; multiagent system; distributed controller
Cite as: Wu J K, Wang Y F, Shen Z K, et al. Distributed multilane merging for connected autonomous vehicle platooning. Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 212202, doi: 10.1007/s11432-020-3107-7

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Secure polar coding for a joint source-channel model
Wang, Haowei; Tao, Xiaofeng; Wu, Huici; Li, Na; Xu, Jin
Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 212301
Keywords: polar codes; joint source-channel model; correlated sources; secret-key generation; wiretap channel
Cite as: Wang H W, Tao X F, Wu H C, et al. Secure polar coding for a joint source-channel model. Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 212301, doi: 10.1007/s11432-020-3119-3

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Self-interference cancellation for cooperative jamming communications with nonideal alignment and channel equalization
Guo, Wenbo; He, Yimin; Zhao, Hongzhi; Shao, Shihai; Tang, Youxi
Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 212302
Keywords: cooperative jamming; self-interference; time-frequency alignment; channel equalization; non-idealities
Cite as: Guo W B, He Y M, Zhao H Z, et al. Self-interference cancellation for cooperative jamming communications with nonideal alignment and channel equalization. Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 212302, doi: 10.1007/s11432-020-2970-y

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

Extended scintillation phase gradient autofocus in future spaceborne P-band SAR mission
Ji, Yifei; Dong, Zhen; Zhang, Yongsheng; Zhang, Qilei; Yao, Baidong
Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 212303
Keywords: synthetic aperture radar; sar; ionospheric scintillation; scintillation phase error; spe; extended scintillation phase gradient autofocus; espga; spaceborne p-band sar
Cite as: Ji Y F, Dong Z, Zhang Y S, et al. Extended scintillation phase gradient autofocus in future spaceborne P-band SAR mission. Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 212303, doi: 10.1007/s11432-019-2797-4

Microelectronics and quantum information NEWS & VIEWS Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

A multiplexed quantum repeater based on absorptive quantum memories
Zhou, Zhengwei
Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 217501
Keywords: quantum memory; quantum repeater; quantum communication; quantum entanglement; quantum network
Cite as: Zhou Z W. A multiplexed quantum repeater based on absorptive quantum memories. Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 217501, doi: 10.1007/s11432-021-3287-6

Computer science and technology LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Locally differentially private distributed algorithms for set intersection and union
Xue, Qiao; Zhu, Youwen; Wang, Jian; Li, Xingxin; Zhang, Ji
Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 219101
Keywords: local differential privacy; set intersection; union; randomized response; multiset
Cite as: Xue Q, Zhu Y W, Wang J, et al. Locally differentially private distributed algorithms for set intersection and union. Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 219101, doi: 10.1007/s11432-018-9899-8

Control science and engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Adaptive compensation for time-varying uncertainties in model-based control of lower-limb exoskeleton systems
Song, Guangkui; Huang, Rui; Cheng, Hong; Qiu, Jing; Fan, Shuai
Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 219201
Keywords: reinforcement learning; interaction learning; human-robot interaction; inaccurate dynamic model; time-varying uncertainties; compensation strategy; lower exoskeleton
Cite as: Song G K, Huang R, Cheng H, et al. Adaptive compensation for time-varying uncertainties in model-based control of lower-limb exoskeleton systems. Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 219201, doi: 10.1007/s11432-019-2754-9

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 9

Additive-state-decomposition-based station-keeping control for autonomous aerial refueling
Ren, Jinrui; Quan, Quan; Ma, Haibiao; Cai, Kai-Yuan
Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 219202
Keywords: aerial refueling; station keeping; two-degree-of-freedom; additive state decomposition; varying mass
Cite as: Ren J R, Quan Q, Ma H B, et al. Additive-state-decomposition-based station-keeping control for autonomous aerial refueling. Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 219202, doi: 10.1007/s11432-019-2814-x

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Center tracking for healthy and diseased cardia
Su, Baiquan; Teng, Yunlai; Wang, Zehao; Hu, Yida; Kuang, Shaolong; Wang, Ye; Zhang, Tingting; Tang, Jie; Yao, Wei; Zong, Ye
Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 219203
Keywords: anatomical structure recognition; medical gastrointestinal robot; image guidance; cardia center; realtime tracking
Cite as: Su B Q, Teng Y L, Wang Z H, et al. Center tracking for healthy and diseased cardia. Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 219203, doi: 10.1007/s11432-020-2978-6

Information and communication engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

OFF-grid full-dimension channel estimation for mmWave/THz systems with angular block prior
Chu, Hongyun; Feng, Wei; Li, Maoqi; Zhu, Zhichao; Wu, Guilu
Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 219301
Keywords: mmwave/thz communication; full-dimension channel estimation; super-large antenna array; weighted atomic norm; sparsity; angular block
Cite as: Chu H Y, Feng W, Li M Q, et al. OFF-grid full-dimension channel estimation for mmWave/THz systems with angular block prior. Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 219301, doi: 10.1007/s11432-020-3009-y

Information and communication engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

An iterative BiGAMP-based receiver for coded massive MIMO systems with low-resolution ADCs
Sun, Yi; Jiang, Ming; Zhao, Chunming
Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 219302
Keywords: massive mimo; low-resolution adcs; iterative receiver; bigamp; partially active
Cite as: Sun Y, Jiang M, Zhao C M. An iterative BiGAMP-based receiver for coded massive MIMO systems with low-resolution ADCs. Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 219302, doi: 10.1007/s11432-020-3050-9

Information and communication engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Two dimensional sparse signal reconstruction via 2D inverse-free sparse Bayesian learning
Zhang, Shuanghui; Liu, Yongxiang; Li, Xiang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 219303
Keywords: compressive sensing; 2d sparse signal recovery; ssr; sparse bayesian learning; inverse synthetic aperture radar imaging; isar; expectation-maximization; em
Cite as: Zhang S H, Liu Y X, Li X. Two dimensional sparse signal reconstruction via 2D inverse-free sparse Bayesian learning. Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 219303, doi: 10.1007/s11432-020-3051-9

Microelectronics and quantum information LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Design of a high-performance 12T SRAM cell for single event upset tolerance
Qi, Chunhua; Zhang, Yanqing; Ma, Guoliang; Liu, Chaoming; Wang, Tianqi; Xiao, Liyi; Huo, Mingxue; Zhai, Guofu
Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 219401
Keywords: reliability; single event upset; sram; radiation hardened by design; single event effect
Cite as: Qi C H, Zhang Y Q, Ma G L, et al. Design of a high-performance 12T SRAM cell for single event upset tolerance. Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 219401, doi: 10.1007/s11432-020-3123-2

Microelectronics and quantum information LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Investigation of weight updating modes on oxide-based resistive switching memory synapse towards neuromorphic computing applications
Ding, Qingting; Gong, Tiancheng; Yu, Jie; Xu, Xiaoxin; Li, Xiaoyan; Lv, Hangbing; Yang, Jianguo; Luo, Qing; Yuan, Peng; Zhang, Feng; Liu, Ming
Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 219402
Keywords: gate voltage ramping; gvr; constant drain voltage; cdv; time lag plot; rtn; neuromorphic computing
Cite as: Ding Q T, Gong T C, Yu J, et al. . Investigation of weight updating modes on oxide-based resistive switching memory synapse towards neuromorphic computing applications. Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 219402, doi: 10.1007/s11432-020-3127-x

Microelectronics and quantum information LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

A unified hybrid compact model of β-Ga2O3 Schottky barrier diodes for mixer and rectifier applications
Zhou, Kai; He, Qiming; Jian, Guangzhong; Xu, Guangwei; Wu, Feihong; Li, Yao; Hu, Zhuangzhuang; Feng, Qian; Zhao, Xiaolong; Long, Shibing
Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 219403
Keywords: β-ga2o3 sbds; compact model; model verification; mixer; rectifier
Cite as: Zhou K, He Q M, Jian G Z, et al. A unified hybrid compact model of β-Ga2O3 Schottky barrier diodes for mixer and rectifier applications. Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 219403, doi: 10.1007/s11432-021-3224-2

Microelectronics and quantum information LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

A physics-based electromigration reliability model for interconnects lifetime prediction
Cai, Linlin; Chen, Wangyong; Kang, Jinfeng; Du, Gang; Liu, Xiaoyan; Zhang, Xing
Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 219404
Keywords: electromigration; modeling; interconnects; time-to-failure; reliability
Cite as: Cai L L, Chen W Y, Kang J F, et al. A physics-based electromigration reliability model for interconnects lifetime prediction. Sci China Inf Sci, 2021, 64(11): 219404, doi: 10.1007/s11432-020-3140-4

Vol. 64, No. 12, 2021 Cover Contents

Microelectronics and quantum information REVIEW Video Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 12

Long-term flexible penetrating neural interfaces: materials, structures, and implantation
Gu, Chi; Jiang, Jianjuan; Tao, Tiger H.; Wei, Xiaoling; Sun, Liuyang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 221401
Keywords: neural interface; long-term; flexible; minimally invasive; biocompatibility
Cite as: Gu C, Jiang J J, Tao T H, et al. Long-term flexible penetrating neural interfaces: materials, structures, and implantation. Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 221401, doi: 10.1007/s11432-021-3321-7

Microelectronics and quantum information REVIEW Video Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 34

In-memory computing with emerging nonvolatile memory devices
Cheng, Caidie; Tiw, Pek Jun; Cai, Yimao; Yan, Xiaoqin; Yang, Yuchao; Huang, Ru
Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 221402
Keywords: in-memory computing; von neumann bottleneck; nonvolatile memory; energy efficiency; neural network
Cite as: Cheng C D, Tiw P J, Cai Y M, et al. In-memory computing with emerging nonvolatile memory devices. Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 221402, doi: 10.1007/s11432-021-3327-7

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 16

A clustering-based flexible weighting method in AdaBoost and its application to transaction fraud detection
Yang, Chaofan; Liu, Guanjun; Yan, Chungang; Jiang, Changjun
Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 222101
Keywords: ensemble learning; adaboost; clustering; misclassification degree; transaction fraud detection
Cite as: Yang C F, Liu G J, Yan C G, et al. A clustering-based flexible weighting method in AdaBoost and its application to transaction fraud detection. Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 222101, doi: 10.1007/s11432-019-2739-2

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

Dual-axial self-attention network for text classification
Zhang, Xiaochuan; Qiu, Xipeng; Pang, Jianmin; Liu, Fudong; Li, Xingwei
Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 222102
Keywords: text classification; dual-axial self-attention; feature-axial dependency
Cite as: Zhang X C, Qiu X P, Pang J M, et al. Dual-axial self-attention network for text classification. Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 222102, doi: 10.1007/s11432-019-2744-2

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Text information aggregation with centrality attention
Gong, Jingjing; Yan, Hang; Zheng, Yining; Guo, Qipeng; Qiu, Xipeng; Huang, Xuanjing
Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 222103
Keywords: information aggregation; eigen centrality; text classification; natural language processing; deep learning
Cite as: Gong J J, Yan H, Zheng Y N, et al. Text information aggregation with centrality attention. Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 222103, doi: 10.1007/s11432-019-1519-6

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Sentiment classification via user and product interactive modeling
Zhou, Xiabing; Wang, Zhongqing; Zhou, Min; Wang, Qifa; Li, Shoushan; Zhang, Min; Zhou, Guodong
Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 222104
Keywords: product review analysis; sentiment classification; interactive graph; graph convolutional network
Cite as: Zhou X B, Wang Z Q, Zhou M, et al. Sentiment classification via user and product interactive modeling. Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 222104, doi: 10.1007/s11432-020-3116-x

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Accelerated value iteration via Anderson mixing
Li, Yujun
Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 222105
Keywords: reinforcement learning; q-learning; value iteration; anderson acceleration; deep neural networks
Cite as: Li Y J. Accelerated value iteration via Anderson mixing. Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 222105, doi: 10.1007/s11432-019-2889-x

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Truthfully coordinating participation routes in informative participatory sensing
Chen, Shaofei; Zhao, Dengji; Zenonos, Alexandros; Chen, Jing; Shen, Lincheng
Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 222106
Keywords: coordinating participation routes, informative participatory sensing, incentive mechanism, computationally efficient
Cite as: Chen S F, Zhao D J, Zenonos A, et al. Truthfully coordinating participation routes in informative participatory sensing. Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 222106, doi: 10.1007/s11432-019-2730-8

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Stability and stabilization of a class of switched stochastic systems with saturation control
Guo, Yingxin; Ge, Shuzhi Sam; Fu, Jianting; Xu, Chao
Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 222201
Keywords: switched stochastic systems; matric theory; gronwall inequality; stability
Cite as: Guo Y X, Ge S S, Fu J T, et al. Stability and stabilization of a class of switched stochastic systems with saturation control. Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 222201, doi: 10.1007/s11432-020-3002-7

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Nonlinear output-feedback tracking in multiagent systems with an unknown leader and directed communication
Wang, Xinghu; Su, Youfeng; Xu, Dabo
Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 222202
Keywords: multiagent systems; internal model; unknown leaders; output regulation; output-feedback
Cite as: Wang X H, Su Y F, Xu D B. Nonlinear output-feedback tracking in multiagent systems with an unknown leader and directed communication. Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 222202, doi: 10.1007/s11432-020-3108-6

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Optimal design of a scaled-up PRO system using swarm intelligence approach
Chen, Yingxue; Shi, Zhongke; Xu, Bin; Shaheed, Mohammad Hasan
Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 222203
Keywords: maximum power point tracking; mppt; swarm intelligence; metaheuristic algorithms; pressure-retarded osmosis; pro; harris hawks optimization; hho
Cite as: Chen Y X, Shi Z K, Xu B, et al. Optimal design of a scaled-up PRO system using swarm intelligence approach. Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 222203, doi: 10.1007/s11432-020-3110-x

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Functional signatures: new definition and constructions
Guo, Qingwen; Huang, Qiong; Ma, Sha; Xiao, Meiyan; Yang, Guomin; Susilo, Willy
Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 222301
Keywords: cloud computation security; digital signature; functional signature; non-interactive zero-knowledge proof; e-commerce
Cite as: Guo Q W, Huang Q, Ma S, et al. Functional signatures: new definition and constructions. Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 222301, doi: 10.1007/s11432-019-2855-3

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

Differential game-based analysis of multi-attacker multi-defender interaction
Gao, Qiuyue; Wu, Huici; Zhang, Yunfei; Tao, Xiaofeng
Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 222302
Keywords: differential game; multi-attacker to multi-defender interaction; optimal control theory; hamilton function; equilibrium strategy
Cite as: Gao Q Y, Wu H C, Zhang Y F, et al. Differential game-based analysis of multi-attacker multi-defender interaction. Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 222302, doi: 10.1007/s11432-020-3228-8

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Directional modulation with distributed receiver selection for secure wireless communications
Zhang, Hongyan; Xiao, Yue; Tang, Wanbin; Wu, Gang; Niu, Hong; Zhou, Xiaotian
Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 222303
Keywords: directional modulation; distributed receiver selection; bit error rate; secrecy rate
Cite as: Zhang H Y, Xiao Y, Tang W B, et al. Directional modulation with distributed receiver selection for secure wireless communications. Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 222303, doi: 10.1007/s11432-020-3048-9

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

L-distribution for multilook polarimetric SAR data and its application in ship detection
Liu, Tao; Tang, Tao; Yang, Ziyuan; Jiang, Yanni; Gao, Sheng; Cheng, Guangquan
Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 222304
Keywords: generalized gamma distribution; l-distribution; polarimetric sar; ship detection; optimal polarization detector; opd; multilook polarimetric whitening filter; mpwf
Cite as: Liu T, Tang T, Yang Z Y, et al. L-distribution for multilook polarimetric SAR data and its application in ship detection. Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 222304, doi: 10.1007/s11432-019-2779-8

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 22

Flexible plasmonic random laser for wearable humidity sensing
Tong, Junhua; Shi, Xiaoyu; Wang, Yu; Han, Liang; Zhai, Tianrui
Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 222401
Keywords: random lasers; humidity sensor; wearable; plasmonic
Cite as: Tong J H, Shi X Y, Wang Y, et al. Flexible plasmonic random laser for wearable humidity sensing. Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 222401, doi: 10.1007/s11432-020-3141-3

Computer science and technology NEWS & VIEWS Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Joint Funds of the National Natural Science Foundation of China: a review of information sciences between 2011 and 2020
Li, Zhilan; Zhang, Jinglin; Zhao, Shijie; Liu, Quan; Wang, Yan; Wang, Changrui
Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 227101
Keywords: nsfc; joint funds; information sciences; collaboration; key program projects; integrated projects
Cite as: Li Z L, Zhang J L, Zhao S J, et al. Joint Funds of the National Natural Science Foundation of China: a review of information sciences between 2011 and 2020. Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 227101, doi: 10.1007/s11432-021-3357-8

Information and communication engineering NEWS & VIEWS Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 9

Multistatic ground-based differential interferometric MIMO radar for 3D deformation measurement
Hu, Cheng; Deng, Yunkai; Tian, Weiming
Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 227301
Keywords: gb-mimo radar; 3-d deformation measurement; multi-static radar system; differential interferometry; gb-sar
Cite as: Hu C, Deng Y K, Tian W M. Multistatic ground-based differential interferometric MIMO radar for 3D deformation measurement. Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 227301, doi: 10.1007/s11432-021-3352-y

Computer science and technology LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Matching weak informative ontologies
Wang, Peng; Xu, Baowen
Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 229101
Keywords: ontology matching; weak informative ontology; similarity propagation; semantic subgraph; ontology
Cite as: Wang P, Xu B W. Matching weak informative ontologies. Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 229101, doi: 10.1007/s11432-020-3214-2

Information and communication engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 26

Secure network coding from secure proof of retrievability
Chang, Jinyong; Shao, Bilin; Ji, Yanyan; Xu, Maozhi; Xue, Rui
Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 229301
Keywords: network coding; proof of retrievability; random oracle; provable security; cloud storage
Cite as: Chang J Y, Shao B L, Ji Y Y, et al. Secure network coding from secure proof of retrievability. Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 229301, doi: 10.1007/s11432-020-2997-0

Information and communication engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Keywords: nonlinear fiber optics; stimulated brillouin scattering; ofdm; botda; bps; bgs
Cite as: Zhao C, Wu H, Tang M. Spatial resolution improved OFDM-BOTDA utilizing frequency-division-multiplexed Brillouin phase/gain spectrum. Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 229302, doi: 10.1007/s11432-020-3095-1

Information and communication engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

E-DSDV routing protocol for mobile ad hoc network for underwater electrocommunication
Liu, Ruijun; Wang, Qinghao; Wang, Chen; Xie, Guangming; Luo, Wenguang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 229303
Keywords: electrocommunication; e-dsdv; dynamic-network; sequence-number; real-time
Cite as: Liu R J, Wang Q H, Wang C, et al. E-DSDV routing protocol for mobile ad hoc network for underwater electrocommunication. Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 229303, doi: 10.1007/s11432-019-2966-0

Information and communication engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

A comprehensive evaluation of diversity systems based on mimic defense
Tong, Qing; Guo, Yunfei
Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 229304
Keywords: cyberspace security; software diversity; mimic defense; web server system; quantitative evaluation
Cite as: Tong Q, Guo Y F. A comprehensive evaluation of diversity systems based on mimic defense. Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 229304, doi: 10.1007/s11432-020-3008-1

Information and communication engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Proactive eavesdropping of wireless powered suspicious interference networks
Xu, Ding; Zhu, Hongbo
Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 229305
Keywords: legitimate surveillance; proactive eavesdropping; wireless powered suspicious interference networks; successive interference cancellation; physical layer security
Cite as: Xu D, Zhu H B. Proactive eavesdropping of wireless powered suspicious interference networks. Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 229305, doi: 10.1007/s11432-020-2992-3

Microelectronics and quantum information LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Implementation of a concentration-controlled chemical clock
Fang, Chongzhou; Ge, Lulu; Tan, Xiaosi; Shen, Ziyuan; Zhang, Zaichen; You, Xiaohu; Zhang, Chuan
Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 229401
Keywords: chemical clock; dna strand displacement; mass action kinetics; molecular computing; concentration
Cite as: Fang C Z, Ge L L, Tan X S, et al. Implementation of a concentration-controlled chemical clock. Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 229401, doi: 10.1007/s11432-019-2868-6

Microelectronics and quantum information LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Keywords: quantum illumination; displacement operation; antidisplacement operation; quantum entanglement; quantum chernoff bound
Cite as: Zhang S L. Quantum illumination with post-processing of displacement and anti-displacement operations. Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 229501, doi: 10.1007/s11432-020-3037-1