Optics-driven drone

Li X L, Huang G, Wang Z G, et al

Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 124201

Video PDF

Realtime observation of "spring fracture" like AlGaN/GaN HEMT failure under bias

Zhu, Qing; Wang, Zhenni; Wei, Yuxiang; Yang, Ling; Lu, Xiaoli; Zhu, Jiejie; Zhong, Peng; Lei, Yimin; Ma, Xiaohua

Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 114401

Video PDF Cited in SCI: 0

Over 100 Gb/s mm-wave delivery with 4600 m wireless distance based on dual polarization multiplexing

Li, Weiping; Yu, Jianjun; Ji, Xiaoxue; Liu, Jiaxuan; Wang, Feng; Zhu, Bowen; Zhou, Wen; Zhao, Feng; Yu, Jianguo

Sci China Inf Sci, 2023, 66(12): 224301

Video PDF Cited in SCI: 0

Optical-terahertz-optical seamless integration system for dual-λ 400 GbE real-time transmission at 290 GHz and 340 GHz

Zhang, Jiao; Lei, Mingzheng; Zhu, Min; Hua, Bingchang; Cai, Yuancheng; Zou, Yucong; Tian, Liang; Wang, Yunwu; Xiao, Jinbiao; Huang, Yongming; Yu, Jianjun; You, Xiaohu

Sci China Inf Sci, 2023, 66(11): 214301

Video PDF Cited in SCI: 0

A unified user behavior model for trajectory-based tasks with different types of path constraints

Zhang, Hao; Huang, Jin; Tu, Huawei; Tian, Feng; Dai, Guozhong; Wang, Hongan

Sci China Inf Sci, 2023, 66(10): 204101

Video PDF Cited in SCI: 0

ASPPR: active single-image piecewise planar 3D reconstruction based on geometric priors

Wang, Wei; Dong, Qiulei; Hu, Zhanyi

Sci China Inf Sci, 2023, 66(7): 174101

Video PDF Cited in SCI: 1

Fully distributed event-triggered affine formation maneuver control over directed graphs

Chang, Zeze; Song, Weihao; Wang, Junjie; Li, Zhongkui

Sci China Inf Sci, 2023, 66(6): 164201

Video PDF Cited in SCI: 0

Attitude control of a novel tilt-wing UAV in hovering flight

Zhu, Jihong; Yang, Yunjie; Wang, Xiangyang; Yuan, Xiaming; Yang, Xiao

Sci China Inf Sci, 2023, 66(5): 154201

Video PDF Cited in SCI: 2

Reverse erasure guided spatio-temporal autoencoder with compact feature representation for video anomaly detection

Zhong, Yuanhong; Chen, Xia; Jiang, Jinyang; Ren, Fan

Sci China Inf Sci, 2022, 65(9): 194101

Video PDF Cited in SCI: 2

Learning ultrasound scanning skills from human demonstrations

Deng, Xutian; Lei, Ziwei; Wang, Yi; Cheng, Wen; Guo, Zhao; Yang, Chenguang; Li, Miao

Sci China Inf Sci, 2022, 65(8): 184201

Video PDF Cited in SCI: 4

Massive self-organized shape formation in grid environments

Chu, Wenjie; Zhang, Wei; Zhao, Haiyan; Jin, Zhi; Mei, Hong

Sci China Inf Sci, 2022, 65(6): 164101

Video PDF Cited in SCI: 1

Target tracking algorithm based on a broad learning system

Zhang, Dan; Li, Tieshan; Chen, C. L. Philip; Yang, He

Sci China Inf Sci, 2022, 65(5): 154201

Video PDF Cited in SCI: 3

Distributed unmanned flocking inspired by the collective motion of pigeon flocks

Qiu, Huaxin; Zhou, Qingrui; Sun, Changhao; Wang, Xiaochu

Sci China Inf Sci, 2022, 65(4): 144201

Video PDF Cited in SCI: 2

Modeling and analysis of an underwater biomimetic vehicle-manipulator system

Bai, Xuejian; Wang, Yu; Wang, Shuo; Wang, Rui; Tan, Min; Wang, Wei

Sci China Inf Sci, 2022, 65(3): 134201

Video PDF Cited in SCI: 3

Automatic image matting and fusing for portrait synthesis

Yi, Zhike; Song, Wenfeng; Li, Shuai; Hao, Aimin

Sci China Inf Sci, 2022, 65(2): 124101

Video PDF Cited in SCI: 2

Manipulation skill learning on multi-step complex task based on explicit and implicit curriculum learning

Liu, Naijun; Lu, Tao; Cai, Yinghao; Wang, Rui; Wang, Shuo

Sci China Inf Sci, 2022, 65(1): 114201

Video PDF Cited in SCI: 3

LotusMenu: a 3D menu using wrist and elbow rotation inspired by Chinese traditional symbol

Lyu, Fei; Liu, Yujie; Huang, Jin; Zhang, Zhaolin

Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 204101

Video PDF Cited in SCI: 1

Surface-to-air missile sites detection agent with remote sensing images

Liu, Feng; Zhu, Jihong; Wang, Wufan; Kuang, Minchi

Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 194201

Video PDF Cited in SCI: 4

The AIDER system and its clinical applications

Wang, Yilin; Cheng, Hong; Qiu, Jing; Zhang, Anren; He, Hongchen

Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 184201

Video PDF Cited in SCI: 0

Snoring detection based on a stretchable strain sensor

Li, Zhengwei; Song, Qingkun; Cheng, Long; Tan, Min

Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 174201

Video PDF Cited in SCI: 7

XiaoMu: an AI-driven assistant for MOOCs

Song, Zhengyang; Tang, Jie; Liu, Tracy Xiao; Zheng, Wenjiang; Wu, Lili; Feng, Wenzheng; Zhang, Jing

Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 164101

Video PDF Cited in SCI: 0

Designing and deploying a mixed-reality aquarium for cognitive training of young children with autism spectrum disorder

Liu, Juan; Bian, Yulong; Yuan, Yanran; Xi, Yuting; Geng, Wenxiu; Jin, Xinpei; Gai, Wei; Fan, Xiangmin; Tian, Feng; Meng, Xiangxu; Yang, Chenglei

Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 154101

Video PDF Cited in SCI: 3

Name disambiguation in Aminer

Zhang, Jing; Tang, Jie

Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 144101

Video PDF Cited in SCI: 8

Using breath sound data to detect intraoperative respiratory depression in non-intubated anesthesia

Wang, Sikai; Zhao, Kang; Liu, Ming; Jiang, Hanjun; Wang, Zhihua; Zhang, Zongwang; Kan, Huili; Chen, Ping; Zhu, Binjie

Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 134101

Video PDF Cited in SCI: 0

Wearable ubiquitous energy system

Deng, Fang; Ding, Ning; Ye, Ziman; Cai, Yeyun; Chen, Jie

Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 124201

Video PDF Cited in SCI: 11

A 77 GHz FMCW MIMO radar system based on 65nm CMOS cascadable 2T3R transceiver

Ma, Taikun; Chen, Zipeng; Wu, Jianxi; Zheng, Wei; Wang, Shufu; Qi, Nan; Lin, Min; Chi, Baoyong

Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 114301

Video PDF Cited in SCI: 2

Semantic part segmentation of single-view point cloud

Peng, Haotian; Zhou, Bin; Yin, Liyuan; Guo, Kan; Zhao, Qinping

Sci China Inf Sci, 2020, 63(12): 224101

Video PDF Cited in SCI: 5

Reading comprehension based on visualization of eye tracking and EEG data

Cheng, Shiwei; Hu, Yilin; Fan, Jing; Wei, Qianjing

Sci China Inf Sci, 2020, 63(11): 214101

Video PDF Cited in SCI: 4

Ordered matrix representation supporting the visual analysis of associated data

Chen, Yi; Lv, Cheng; Li, Yue; Chen, Wei; Ma, Kwan-Liu

Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 184101

Video PDF Cited in SCI: 12

Recursive narrative alignment for movie narrating

Han, Zhongyi; Wu, Hongbo; Wei, Benzheng; Yin, Yilong; Li, Shuo

Sci China Inf Sci, 2020, 63(7): 174101

Video PDF Cited in SCI: 2

Gait planning and control method for humanoid robot using improved target positioning

Zhang, Lei; Zhang, Huayan; Xiao, Ning; Zhang, Tianwei; Bian, Gui-Bin

Sci China Inf Sci, 2020, 63(7): 170210

Video PDF Cited in SCI: 3

Visualization of COVID-19 spread based on spread and extinction indexes

Zhang, Song-Hai; Cai, Yun; Li, Jian

Sci China Inf Sci, 2020, 63(6): 164102

Video PDF Cited in SCI: 3

Detail-preserving smoke simulation using an efficient high-order numerical scheme

Zhu, Jian; Yang, Zhuo; Sun, Hanqiu; Wu, Enhua; Cai, Ruichu; Hao, Zhifeng

Sci China Inf Sci, 2020, 63(6): 164101

Video PDF Cited in SCI: 0

Thrust vectoring control of vertical/short takeoff and landing aircraft

Wang, Xiangyang; Zhu, Bin; Zhu, Jihong; Cheng, Zhiqiang

Sci China Inf Sci, 2020, 63(2): 124202

Video PDF Cited in SCI: 2

Cloud based 3D printing service platform for personalized manufacturing

Zhang, Lin; Luo, Xiao; Ren, Lei; Mai, Jingeng; Pan, Fan; Zhao, Zhen; Li, Bing

Sci China Inf Sci, 2020, 63(2): 124201

Video PDF Cited in SCI: 6

Spatiotemporal consistency-based adaptive hand-held video stabilization

Li, Xiao; Li, Shuai; Qin, Hong; Hao, Aimin

Sci China Inf Sci, 2020, 63(1): 114101

Video PDF Cited in SCI: 1

Design and demonstration of a dynamic wireless power transfer system for electric vehicles

Zhou, Ze; Zhang, Liyan; Liu, Zhitao; Ma, Longhua; Huang, Miao; Su, Hongye

Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 224201

Video PDF Cited in SCI: 4

A novel multi-modal tactile sensor design using thermochromic material

Sun, Fuchun; Fang, Bin; Xue, Hongxiang; Liu, Huaping; Huang, Haiming

Sci China Inf Sci, 2019, 62(11): 214201

Video PDF Cited in SCI: 10

Rapid and high-quality 3D fusion of heterogeneous CT and MRI data for the human brain

He, Zexue; Zhu, Li; Li, Minjie; Li, Jinyao; Chen, Yiran; Luo, Yanlin

Sci China Inf Sci, 2019, 62(10): 204101

Video PDF Cited in SCI: 1

Design and hovering control of a twin rotor tail-sitter UAV

Wang, Wufan; Zhu, Jihong; Kuang, Minchi; Yuan, Xiaming; Tang, Yunfei; Lai, Yaqing; Chen, Lyujie; Yang, Yunjie

Sci China Inf Sci, 2019, 62(9): 194202

Video PDF Cited in SCI: 8

Design and attitude control of a novel robotic jellyfish capable of 3D motion

Yu, Junzhi; Li, Xiangbin; Pang, Lei; Wu, Zhengxing

Sci China Inf Sci, 2019, 62(9): 194201

Video PDF Cited in SCI: 17

Development and path planning of a novel unmanned surface vehicle system and its application to exploitation of Qarhan Salt Lake

Xue, Zhibin; Liu, Jincun; Wu, Zhengxing; Du, Sheng; Kong, Shihan; Yu, Junzhi

Sci China Inf Sci, 2019, 62(8): 084202

Video PDF Cited in SCI: 6

Obstacle avoidance under relative localization uncertainty

Lyu, Yang; Pan, Quan; Hu, Jinwen; Zhao, Chunhui

Sci China Inf Sci, 2019, 62(8): 084201

Video PDF Cited in SCI: 1

Localizing object parts in 3D from a single image

Yin, Shen; Zhou, Bin; Yang, Mingjia; Zhang, Yu

Sci China Inf Sci, 2019, 62(7): 074101

Video PDF Cited in SCI: 2

Energy-efficient longitudinal driving strategy for intelligent vehicles on urban roads

Chu, Hongqing; Guo, Lulu; Yan, Yongjun; Gao, Bingzhao; Chen, Hong; Bian, Ning

Sci China Inf Sci, 2019, 62(6): 064201

Video PDF Cited in SCI: 6

Crowd queuing simulation with an improved emotional contagion model

Xue, Junxiao; Yin, Hui; Lv, Pei; Xu, Mingliang; Li, Yafei

Sci China Inf Sci, 2019, 62(4): 044101

Video PDF Cited in SCI: 22

Vehicle tracking by detection in UAV aerial video

Liu, Shaohua; Wang, Suqin; Shi, Wenhao; Liu, Haibo; Li, Zhaoxin; Mao, Tianlu

Sci China Inf Sci, 2019, 62(2): 024101

Video PDF Cited in SCI: 19

Unmanned aerial systems coordinate target allocation based on wolf behaviors

Duan, Haibin; Yang, Qing; Deng, Yimin; Li, Pei; Qiu, Huaxin; Zhang, Tianjie; Zhang, Daifeng; Huo, Mengzhen; Shen, Yankai

Sci China Inf Sci, 2019, 62(1): 014201

Video PDF Cited in SCI: 18

A synergy control framework for enlarging vehicle stability region with experimental verification

Xu, Nan; Chen, Hong; Ding, Haitao; Wang, Ping; Zhang, Lin

Sci China Inf Sci, 2018, 61(12): 124202

Video PDF Cited in SCI: 5

Fault tolerant multivehicle formation control framework with applications in multiquadrotor systems

Shi, Jiantao; Zhou, Donghua; Yang, Yuhao; Sun, Jun

Sci China Inf Sci, 2018, 61(12): 124201

Video PDF Cited in SCI: 6

Adaptive narrow band MultiFLIP for efficient two-phase liquid simulation

Lyu, Luan; Ren, Xiaohua; Cao, Wei; Zhu, Jian; Wu, Enhua

Sci China Inf Sci, 2018, 61(11): 114101

Video PDF Cited in SCI: 2

A simulator with an elastic guidewire and vascular system for minimally invasive vascular surgery

Cheng, Xiaoran; Xie, Xiaoliang; Bian, Guibin; Hou, Zengguang; Liu, Shiqi; Gao, Zhanjie

Sci China Inf Sci, 2018, 61(10): 104201

Video PDF Cited in SCI: 2

CareerMap: visualizing career trajectory

Wu, Kan; Tang, Jie; Shao, Zhou; Xu, Xinyi; Gao, Bo; Zhao, Shu

Sci China Inf Sci, 2018, 61(10): 104101

Video PDF Cited in SCI: 6

Novel metaballs-driven approach with dynamic constraints for character articulation

Bai, Junxuan; Pan, Junjun; Yang, Yuhan; Qin, Hong

Sci China Inf Sci, 2018, 61(9): 094101

Video PDF Cited in SCI: 1

Bowel sound recognition using SVM classification in a wearable health monitoring system

Yin, Yue; Jiang, Hanjun; Feng, Shulin; Liu, Juzheng; Chen, Ping; Zhu, Binjie; Wang, Zhihua

Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 084301

Video PDF Cited in SCI: 25

MagicMark: a marking menu using 2D direction and 3D depth information

Lyu, Fei; Xi, Rui; Han, Yuxin; Liu, Yujie

Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 064101

Video PDF Cited in SCI: 3

3D shape co-segmentation via sparse and low rank representations

Yin, Liyuan; Guo, Kan; Zhou, Bin; Zhao, Qinping

Sci China Inf Sci, 2018, 61(5): 054101

Video PDF Cited in SCI: 2

Modeling a target-selection motion by leveraging an optimal feedback control mechanism

Huang, Jin; Peng, Xiaolan; Tian, Feng; Wang, Hongan; Dai, Guozhong

Sci China Inf Sci, 2018, 61(4): 044101

Video PDF Cited in SCI: 9

Sliding mode fuzzy control-based path-following control for a dolphin robot

Liu, Jincun; Wu, Zhengxing; Yu, Junzhi; Tan, Min

Sci China Inf Sci, 2018, 61(2): 024201

Video PDF Cited in SCI: 15

An optimization-based shared control framework with applications in multi-robot systems

Fang, Hao; Shang, Chengsi; Chen, Jie

Sci China Inf Sci, 2018, 61(1): 014201

Video PDF Cited in SCI: 35

Development of electric cart for improving walking ability - application of control theory to assistive technology

She, Jinhua; Ohyama, Yasuhiro; Wu, Min; Hashimoto, Hiroshi

Sci China Inf Sci, 2017, 60(12): 123201

Video PDF Cited in SCI: 4

Semantic segmentation of high-resolution images

Wang, Juhong; Liu, Bin; Xu, Kun

Sci China Inf Sci, 2017, 60(12): 123101

Video PDF Cited in SCI: 12

Sub-THz signals' propagation model in hypersonic plasma sheath under different atmospheric conditions

Yuan, Kai; Wang, Yuhao; Shen, Linfang; Yao, Ming; Deng, Xiaohua; Zhou, Fuhui; Chen, Zhou

Sci China Inf Sci, 2017, 60(11): 113301

Video PDF Cited in SCI: 17

Patch-based topic model for group detection

Chen, Mulin; Wang, Qi; Li, Xuelong

Sci China Inf Sci, 2017, 60(11): 113101

Video PDF Cited in SCI: 7

A robust three-stage approach to large-scale urban scene recognition

Wang, Jinglu; Lu, Yonghua; Liu, Jingbo; Quan, Long

Sci China Inf Sci, 2017, 60(10): 103101

Video PDF Cited in SCI: 10

Demonstration of 60 GHz millimeter-wave short-range wireless communication system at 3.5 Gbps over 5 m range

Yue, Guangrong; Wang, Zhiqiang; Chen, Lei; Cheng, Long; Tang, Junlin; Zou, Xianbing; Zeng, Yuan; Li, Lianming

Sci China Inf Sci, 2017, 60(8): 080306

Video PDF Cited in SCI: 6

Robot assisted rehabilitation of the arm after stroke: prototype design and clinical evaluation

Peng, Liang; Hou, Zeng-Guang; Peng, Long; Luo, Lincong; Wang, Weiqun

Sci China Inf Sci, 2017, 60(7): 073201

Video PDF Cited in SCI: 16

Development of an autonomous flapping-wing aerial vehicle

He, Wei; Huang, Haifeng; Chen, Yunan; Xie, Wenzhen; Feng, Fusen; Kang, Yemeng; Sun, Changyin

Sci China Inf Sci, 2017, 60(6): 063201

Video PDF Cited in SCI: 25

Tilting-Twisting-Rolling: a pen-based technique for compass geometric construction

Lyu, Fei; Tian, Feng; Dai, Guozhong; Wang, Hongan

Sci China Inf Sci, 2017, 60(5): 053101

Video PDF Cited in SCI: 3

A networked remote sensing system for on-road vehicle emission monitoring

Kang, Yu; Ding, Yan; Li, Zerui; Cao, Yang; Zhao, Yunbo

Sci China Inf Sci, 2017, 60(4): 043201

Video PDF Cited in SCI: 7

Autonomous reconfigurable hybrid tail-sitter UAV U-Lion

Wang, Kangli; Ke, Yijie; Chen, Ben M.

Sci China Inf Sci, 2017, 60(3): 033201

Video PDF Cited in SCI: 25

Regional path moving horizon tracking controller design for autonomous ground vehicles

Guo, Hongyan; Liu, Feng; Yu, Ru; Sun, Zhenping; Chen, Hong

Sci China Inf Sci, 2017, 60(1): 013201

Video PDF Cited in SCI: 14

Similarity assessment for scientific workflow clustering and recommendation

Zhou, Zhangbing; Cheng, Zehui; Zhu, Yueqin

Sci China Inf Sci, 2016, 59(11): 113101

Video PDF Cited in SCI: 2

Haptics-equiped interactive PCI simulation for patient-specific surgery training and rehearsing

Li, Shuai; Xia, Qing; Hao, Aimin; Qin, Hong; Zhao, Qinping

Sci China Inf Sci, 2016, 59(10): 103101

Video PDF Cited in SCI: 4

Mobile crowd photographing: another way to watch our world

Chen, Huihui; Guo, Bin; Yu, Zhiwen; Zhou, Xingshe

Sci China Inf Sci, 2016, 59(8): 083101

Video PDF Cited in SCI: 6

Further results on cloud control systems

Xia, Yuanqing; Qin, Yongming; Zhai, Di-Hua; Chai, Senchun

Sci China Inf Sci, 2016, 59(7): 073201

Video PDF Cited in SCI: 13

A binocular vision-based UAVs autonomous aerial refueling platform

Duan, Haibin; Li, Han; Luo, Qinan; Zhang, Cong; Li, Cong; Li, Pei; Deng, Yimin

Sci China Inf Sci, 2016, 59(5): 053201

Video PDF Cited in SCI: 27

Smart world: a better world

Liang, Guanqing; Cao, Jiannong; Liu, Xuefeng; Liang, Junbin

Sci China Inf Sci, 2016, 59(4): 043401

Video PDF Cited in SCI: 8

Darwin: a neuromorphic hardware co-processor based on Spiking Neural Networks

Shen, Juncheng; Ma, De; Gu, Zonghua; Zhang, Ming; Zhu, Xiaolei; Xu, Xiaoqiang; Xu, Qi; Shen, Yangjing; Pan, Gang

Sci China Inf Sci, 2016, 59(2): 023401

Video PDF Cited in SCI: 46

Mubug: a mobile service for rapid bug tracking

Feng, Yang; Liu, Qin; Dou, Mengyu; Liu, Jia; Chen, Zhenyu

Sci China Inf Sci, 2016, 59(1): 013101

Video PDF Cited in SCI: 4