Highly Cited in 202401 Hot Paper 通信 REVIEW Video Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 792

Towards 6G wireless communication networks: vision, enabling technologies, and new paradigm shifts
You, Xiaohu; Wang, Cheng-Xiang; Huang, Jie; Gao, Xiqi; Zhang, Zaichen; Wang, Mao; Huang, Yongming; Zhang, Chuan; Jiang, Yanxiang; Wang, Jiaheng; Zhu, Min; Sheng, Bin; Wang, Dongming; Pan, Zhiwen; Zhu, Pengcheng; Yang, Yang; Liu, Zening; Zhang, Ping; Tao, Xiaofeng; Li, Shaoqian; Chen, Zhi; Ma, Xinying; I, Chih-Lin; Han, Shuangfeng; Li, Ke; Pan, Chengkang; Zheng, Zhimin; Hanzo, Lajos; Shen, Xuemin (Sherman); Guo, Yingjie Jay; Ding, Zhiguo; Haas, Harald; Tong, Wen; Zhu, Peiying; Yang, Ganghua; Wang, Jun; Larsson, Erik G.; Hien Quoc Ngo; Hong, Wei; Wang, Haiming; Hou, Debin; Chen, Jixin; Chen, Zhe; Hao, Zhangcheng; Li, Geoffrey Ye; Tafazolli, Rahim; Gao, Yue; Poor, H. Vincent; Fettweis, Gerhard P.; Liang, Ying-Chang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 110301
Keywords: 6g; vision; network architecture; air interface and transmission technologies; space-air-ground-sea integrated network; all spectra; artificial intelligence; network security
Cite as: You X H, Wang C-X, Huang J, et al. Towards 6G wireless communication networks: vision, enabling technologies, and new paradigm shifts. Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 110301, doi: 10.1007/s11432-020-2955-6

Highly Cited in 202401 Hot Paper 控制 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 347

Integral Barrier Lyapunov function-based adaptive control for switched nonlinear systems
Liu, Lei; Liu, Yan-Jun; Chen, Aiqing; Tong, Shaocheng; Chen, C. L. Philip
Sci China Inf Sci, 2020, 63(3): 132203
Keywords: adaptive control; switched nonlinear systems; integral barrier lyapunov functions; backstepping technique; full state constraints
Cite as: Liu L, Liu Y-J, Chen A Q, et al. Integral Barrier Lyapunov function-based adaptive control for switched nonlinear systems. Sci China Inf Sci, 2020, 63(3): 132203, doi: 10.1007/s11432-019-2714-7

Highly Cited in 202401 通信 REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 304

Perceptual image quality assessment: a survey
Zhai Guangtao; Min Xiongkuo
Sci China Inf Sci, 2020, 63(11): 211301
Keywords: visual quality assessment; human visual system; subjective quality assessment; objective quality assessment
Cite as: Zhai G T, Min X K. Perceptual image quality assessment: a survey. Sci China Inf Sci, 2020, 63(11): 211301, doi: 10.1007/s11432-019-2757-1

Highly Cited in 202401 计算机 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 299

The Sunway TaihuLight supercomputer: system and applications
Fu, Haohuan; Liao, Junfeng; Yang, Jinzhe; Wang, Lanning; Song, Zhenya; Huang, Xiaomeng; Yang, Chao; Xue, Wei; Liu, Fangfang; Qiao, Fangli; Zhao, Wei; Yin, Xunqiang; Hou, Chaofeng; Zhang, Chenglong; Ge, Wei; Zhang, Jian; Wang, Yangang; Zhou, Chunbo; Yang, Guangwen
Sci China Inf Sci, 2016, 59(7): 072001
Keywords: supercomputer; many-core; high performance computing; scientific computing; computer architecture
Cite as: Fu H H, Liao J F, Yang J Z, et al. The Sunway TaihuLight supercomputer: system and applications. Sci China Inf Sci, 2016, 59(7): 072001, doi: 10.1007/s11432-016-5588-7

Highly Cited in 202401 控制 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 270

Fixed-time synchronization of delayed memristor-based recurrent neural networks
Cao, Jinde; Li, Ruoxia
Sci China Inf Sci, 2017, 60(3): 032201
Keywords: memristor; fixed-time synchronization; nonlinear control; master-slave system; time delays
Cite as: Cao J D, Li R X. Fixed-time synchronization of delayed memristor-based recurrent neural networks. Sci China Inf Sci, 2017, 60(3): 032201, doi: 10.1007/s11432-016-0555-2

Special Focus on Advanced Nonlinear Control of Hypersonic Flight Vehicles
Highly Cited in 202401 控制 REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 219

An overview on flight dynamics and control approaches for hypersonic vehicles
Xu Bin; Shi ZhongKe
Sci China Inf Sci, 2015, 58(7): 070201
Keywords: hypersonic flight vehicle; linearizing at the trim state; input-output linearization; back-stepping; non-minimum phase
Cite as: . An overview on flight dynamics and control approaches for hypersonic vehicles. Sci China Inf Sci, 2015, 58(7): 070201, doi: 10.1007/s11432-014-5273-7

Special Focus on Multi-source Information Fusion
Highly Cited in 202401 控制 REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 219

Uncertainty measure in evidence theory
Deng, Yong
Sci China Inf Sci, 2020, 63(11): 210201
Keywords: evidence theory; uncertainty measure; deng entropy; shannon entropy
Cite as: Deng Y. Uncertainty measure in evidence theory. Sci China Inf Sci, 2020, 63(11): 210201, doi: 10.1007/s11432-020-3006-9

Special Focus on Advanced Techniques for Event-Triggered Control and Estimation
Highly Cited in 202401 控制 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 218

Adaptive event-triggered control for a class of nonlinear systems with periodic disturbances
Ma, Hui; Li, Hongyi; Lu, Renquan; Huang, Tingwen
Sci China Inf Sci, 2020, 63(5): 150212
Keywords: nonlinear systems; event-triggered control; periodic disturbances; fourier series expansion; finite time
Cite as: Ma H, Li H Y, Lu R Q, et al. Adaptive event-triggered control for a class of nonlinear systems with periodic disturbances. Sci China Inf Sci, 2020, 63(5): 150212, doi: 10.1007/s11432-019-2680-1

Highly Cited in 202401 Hot Paper 控制 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 193

Modeling and adaptive control for a spatial flexible spacecraft with unknown actuator failures
Liu, Zhijie; Han, Zhiji; Zhao, Zhijia; He, Wei
Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 152208
Keywords: adaptive control; actuator failures; infinite-dimensional systems; flexible spacecraft; fault tolerant control
Cite as: Liu Z J, Han Z J, Zhao Z J, et al. Modeling and adaptive control for a spatial flexible spacecraft with unknown actuator failures. Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 152208, doi: 10.1007/s11432-020-3109-x

Highly Cited in 201911 通信 REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 153

Key techniques for 5G wireless communications: network architecture, physical layer, and MAC layer perspectives
Ma Zheng; Zhang ZhengQuan; Ding ZhiGuo; Fan PingZhi; Li HengChao
Sci China Inf Sci, 2015, 58(4): 041301
Keywords: 5g; software defined network; non-orthogonal multiple access; massive mimo; full duplex; device-to-device communications; millimeter wave communications; cognitive radio
Cite as: . Key techniques for 5G wireless communications: network architecture, physical layer, and MAC layer perspectives. Sci China Inf Sci, 2015, 58(4): 041301, doi: 10.1007/s11432-015-5293-y

Highly Cited in 202401 控制 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 148

Composite anti-disturbance resilient control for Markovian jump nonlinear systems with general uncertain transition rate
Zong, Guangdeng; Li, Yankai; Sun, Haibin
Sci China Inf Sci, 2019, 62(2): 022205
Keywords: composite anti-disturbance control; resilient controller; markovian jump nonlinear systems; general uncertain transition probabilities; multiple disturbances; l-2 - l-infinity performance
Cite as: Zong G D, Li Y K, Sun H B. Composite anti-disturbance resilient control for Markovian jump nonlinear systems with general uncertain transition rate. Sci China Inf Sci, 2019, 62(2): 022205, doi: 10.1007/s11432-017-9448-8

Highly Cited in 202401 Hot Paper 通信 REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 124

Multichannel adaptive signal detection: basic theory and literature review
Liu, Weijian; Liu, Jun; Hao, Chengpeng; Gao, Yongchan; Wang, Yong-Liang
Sci China Inf Sci, 2022, 65(2): 121301
Keywords: constant false alarm rate; multichannel signal; signal mismatch; statistical distribution; subspace signal
Cite as: Liu W J, Liu J, Hao C P, et al. Multichannel adaptive signal detection: basic theory and literature review. Sci China Inf Sci, 2022, 65(2): 121301, doi: 10.1007/s11432-020-3211-8

Special Focus on Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
Highly Cited in 202401 通信 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 116

Energy-efficient design for mmWave-enabled NOMA-UAV networks
Pang, Xiaowei; Tang, Jie; Zhao, Nan; Zhang, Xiuyin; Qian, Yi
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140303
Keywords: energy efficiency; hybrid precoding; millimeter-wave; non-orthogonal multiple access; placement optimization; power allocation; unmanned aerial vehicle
Cite as: Pang X W, Tang J, Zhao N, et al. Energy-efficient design for mmWave-enabled NOMA-UAV networks. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140303, doi: 10.1007/s11432-020-2985-8

Highly Cited in 202007 计算机 HIGHLIGHT Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 107

Dynamic strategy based parallel ant colony optimization on GPUs for TSPs
Zhou, Yi; He, Fazhi; Qiu, Yimin
Sci China Inf Sci, 2017, 60(6): 068102
Keywords: ant colony optimization; gpu computing; tsp; performance evaluation; dynamic work-group
Cite as: Zhou Y, He F Z, Qiu Y M. Dynamic strategy based parallel ant colony optimization on GPUs for TSPs. Sci China Inf Sci, 2017, 60(6): 068102, doi: 10.1007/s11432-015-0594-2

Special Issue on Information Security
Highly Cited in 202103 计算机 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 104

EFFECT: an efficient flexible privacy-preserving data aggregation scheme with authentication in smart grid
Guan, Zhitao; Zhang, Yue; Zhu, Liehuang; Wu, Longfei; Yu, Shui
Sci China Inf Sci, 2019, 62(3): 032103
Keywords: privacy-preserving; authentication; batch verification; smart grid
Cite as: Guan Z T, Zhang Y, Zhu L H, et al. EFFECT: an efficient flexible privacy-preserving data aggregation scheme with authentication in smart grid. Sci China Inf Sci, 2019, 62(3): 032103, doi: 10.1007/s11432-018-9451-y

Special Focus on Analysis and Control of Finite-Valued Network Systems
Highly Cited in 201909 控制 REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 99

A survey on applications of semi-tensor product method in engineering
Li, Haitao; Zhao, Guodong; Meng, Min; Feng, June
Sci China Inf Sci, 2018, 61(1): 010202
Keywords: semi-tensor product of matrices; gene regulation; power system; smart grid; information security; vehicle control
Cite as: Li H T, Zhao G D, Meng M, et al. A survey on applications of semi-tensor product method in engineering. Sci China Inf Sci, 2018, 61(1): 010202, doi: 10.1007/s11432-017-9238-1

Highly Cited in 201911 通信 REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 93

AI for 5G: research directions and paradigms
You, Xiaohu; Zhang, Chuan; Tan, Xiaosi; Jin, Shi; Wu, Hequan
Sci China Inf Sci, 2019, 62(2): 021301
Keywords: 5g mobile communication; ai techniques; network optimization; resource allocation; unified acceleration; end-to-end joint optimization
Cite as: You X H, Zhang C, Tan X S, et al. AI for 5G: research directions and paradigms. Sci China Inf Sci, 2019, 62(2): 021301, doi: 10.1007/s11432-018-9596-5

Special Focus on Analysis and Control of Finite-Valued Network Systems
Highly Cited in 201909 控制 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 88

Nonsingularity of Grain-like cascade FSRs via semi-tensor product
Lu, Jianquan; Li, Meilin; Liu, Yang; Ho, Daniel W. C.; Kurths, Juergen
Sci China Inf Sci, 2018, 61(1): 010204
Keywords: grain-like cascade fsrs; boolean control network; boolean network; semi-tensor product; nonsingularity
Cite as: Lu J Q, Li M L, Liu Y, et al. Nonsingularity of Grain-like cascade FSRs via semi-tensor product. Sci China Inf Sci, 2018, 61(1): 010204, doi: 10.1007/s11432-017-9269-6

Highly Cited in 202001 计算机 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 80

One-to-many authentication for access control in mobile pay-TV systems
He, Debiao; Kumar, Neeraj; Shen, Han; Lee, Jong-Hyouk
Sci China Inf Sci, 2016, 59(5): 052108
Keywords: authentication; bilinear pairing; conditional access system; mobile pay-tv
Cite as: He D, Kumar N, Shen H, et al. One-to-many authentication for access control in mobile pay-TV systems. Sci China Inf Sci, 2016, 59(5): 052108, doi: 10.1007/s11432-015-5469-5

Special Focus on Advanced Techniques for Event-Triggered Control and Estimation
Highly Cited in 202105 控制 REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 79

How often should one update control and estimation: review of networked triggering techniques
Chen, Zhiyong; Han, Qing-Long; Yan, Yamin; Wu, Zheng-Guang
Sci China Inf Sci, 2020, 63(5): 150201
Keywords: event-triggered control; event-triggered estimation; networked systems; zeno behavior
Cite as: Chen Z Y, Han Q-L, Yan Y M, et al. How often should one update control and estimation: review of networked triggering techniques. Sci China Inf Sci, 2020, 63(5): 150201, doi: 10.1007/s11432-019-2637-9

Highly Cited in 201907 控制 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 77

Inferring nonlinear lateral flow immunoassay state-space models via an unscented Kalman filter
Zeng, Nianyin; Wang, Zidong; Zhang, Hong
Sci China Inf Sci, 2016, 59(11): 112204
Keywords: lateral flow immunoassay; biochemical reaction network; modelling; unscented kalman filter
Cite as: Zeng N Y, Wang Z D, Zhang H. Inferring nonlinear lateral flow immunoassay state-space models via an unscented Kalman filter. Sci China Inf Sci, 2016, 59(11): 112204, doi: 10.1007/s11432-016-0280-9

Highly Cited in 202301 控制 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 72

Finite-time asynchronous dissipative filtering of conic-type nonlinear Markov jump systems
Zhang, Xiang; He, Shuping; Stojanovic, Vladimir; Luan, Xiaoli; Liu, Fei
Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 152206
Keywords: dissipative filtering; hidden markov model; finite-time boundedness; markov jump systems; conic-type nonlinearity
Cite as: Zhang X, He S P, Stojanovic V, et al. Finite-time asynchronous dissipative filtering of conic-type nonlinear Markov jump systems. Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 152206, doi: 10.1007/s11432-020-2913-x

Special Focus on Deep Learning for Computer Vision
Highly Cited in 202401 计算机 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 70

TransCrowd: weakly-supervised crowd counting with transformers
Liang, Dingkang; Chen, Xiwu; Xu, Wei; Zhou, Yu; Bai, Xiang
Sci China Inf Sci, 2022, 65(6): 160104
Keywords: crowd counting; visual transformer; weakly supervised; crowd analysis; transformer
Cite as: Liang D K, Chen X W, Xu W, et al. TransCrowd: weakly-supervised crowd counting with transformers. Sci China Inf Sci, 2022, 65(6): 160104, doi: 10.1007/s11432-021-3445-y

Highly Cited in 202207 控制 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 68

Finite-time command filtered adaptive control for nonlinear systems via immersion and invariance
Yu, Jinpeng; Shi, Peng; Chen, Xinkai; Cui, Guozeng
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192202
Keywords: adaptive control; finite-time control; command-filtered backstepping; immersion and invariance
Cite as: Yu J P, Shi P, Chen X K, et al. Finite-time command filtered adaptive control for nonlinear systems via immersion and invariance. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192202, doi: 10.1007/s11432-020-3144-6

Highly Cited in 201907 通信 REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 64

Towards converged, collaborative and co-automatic (3C) optical networks
Ji, Yuefeng; Zhang, Jiawei; Wang, Xin; Yu, Hao
Sci China Inf Sci, 2018, 61(12): 121301
Keywords: 5g optical transport networks; edge computing optical networks; ip over optical networks; ai-assisted optical networks; 3c optical networks
Cite as: Ji Y F, Zhang J W, Wang X, et al. Towards converged, collaborative and co-automatic (3C) optical networks. Sci China Inf Sci, 2018, 61(12): 121301, doi: 10.1007/s11432-018-9551-8

Highly Cited in 202401 通信 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 58

Efficient privacy-preserving user authentication scheme with forward secrecy for industry 4.0
Wang, Chenyu; Wang, Ding; Xu, Guoai; He, Debiao
Sci China Inf Sci, 2022, 65(1): 112301
Keywords: industry 4.0; wireless sensor networks; password authentication; forward secrecy; offline dictionary attack
Cite as: Wang C Y, Wang D, Xu G A, et al. Efficient privacy-preserving user authentication scheme with forward secrecy for industry 4.0. Sci China Inf Sci, 2022, 65(1): 112301, doi: 10.1007/s11432-020-2975-6

Highly Cited in 202401 控制 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 49

Human guided cooperative robotic agents in smart home using beetle antennae search
Khan, Ameer Tamoor; Li, Shuai; Cao, Xinwei
Sci China Inf Sci, 2022, 65(2): 122204
Keywords: network; human guided smart-home; assistive agents; metaheuristic optimization; beetle antennae search; zeroing neural
Cite as: Khan A T, Li S, Cao X W. Human guided cooperative robotic agents in smart home using beetle antennae search. Sci China Inf Sci, 2022, 65(2): 122204, doi: 10.1007/s11432-020-3073-5

Highly Cited in 202311 计算机 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 47

Learning practically feasible policies for online 3D bin packing
Zhao, Hang; Zhu, Chenyang; Xu, Xin; Huang, Hui; Xu, Kai
Sci China Inf Sci, 2022, 65(1): 112105
Keywords: bin packing problem; online 3d-bpp; reinforcement learning
Cite as: Zhao H, Zhu C Y, Xu X, et al. Learning practically feasible policies for online 3D bin packing. Sci China Inf Sci, 2022, 65(1): 112105, doi: 10.1007/s11432-021-3348-6

Highly Cited in 202201 控制 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 46

Cooperative neural-adaptive fault-tolerant output regulation for heterogeneous nonlinear uncertain multiagent systems with disturbance
Dong, Shanling; Chen, Guanrong; Liu, Meiqin; Wu, Zheng-Guang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 172212
Keywords: cooperative output regulation; actuator failure; matched disturbance; mismatched disturbance; distributed finite-time observer; neural-adaptive control
Cite as: Dong S L, Chen G R, Liu M Q, et al. Cooperative neural-adaptive fault-tolerant output regulation for heterogeneous nonlinear uncertain multiagent systems with disturbance. Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 172212, doi: 10.1007/s11432-020-3122-6

Special Focus on Deep Learning for Computer Vision
Highly Cited in 202401 计算机 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 46

Progressive learning with multi-scale attention network for cross-domain vehicle re-identification
Wang, Yang; Peng, Jinjia; Wang, Huibing; Wang, Meng
Sci China Inf Sci, 2022, 65(6): 160103
Keywords: data adaptation module; weighted label smoothing loss; multi-scale attention network; vehicle re-identification
Cite as: Wang Y, Peng J J, Wang H B, et al. Progressive learning with multi-scale attention network for cross-domain vehicle re-identification. Sci China Inf Sci, 2022, 65(6): 160103, doi: 10.1007/s11432-021-3383-y

Highly Cited in 202401 计算机 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 40

Unsupervised feature selection via multiple graph fusion and feature weight learning
Tang, Chang; Zheng, Xiao; Zhang, Wei; Liu, Xinwang; Zhu, Xinzhong; Zhu, En
Sci China Inf Sci, 2023, 66(5): 152101
Keywords: unsupervised feature selection; graph fusion; feature weight learning; local structure preservation
Cite as: Tang C, Zheng X, Zhang W, et al. Unsupervised feature selection via multiple graph fusion and feature weight learning. Sci China Inf Sci, 2023, 66(5): 152101, doi: 10.1007/s11432-022-3579-1

Highly Cited in 202401 控制 REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 35

Survey on applications of algebraic state space theory of logical systems to finite state machines
Yan, Yongyi; Cheng, Daizhan; Feng, Jun-E.; Li, Haitao; Yue, Jumei
Sci China Inf Sci, 2023, 66(1): 111201
Keywords: Boolean control network; Boolean network; finite state machine; learning system; semi-tensor product; STP; ASST
Cite as: Yan Y Y, Cheng D Z, Feng J-E, et al. Survey on applications of algebraic state space theory of logical systems to finite state machines. Sci China Inf Sci, 2023, 66(1): 111201, doi: 10.1007/s11432-022-3538-4

Highly Cited in 202303 计算机 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 34

Learning hyperspectral images from RGB images via a coarse-to-fine CNN
Mei, Shaohui; Geng, Yunhao; Hou, Junhui; Du, Qian
Sci China Inf Sci, 2022, 65(5): 152102
Keywords: hyperspectral; reconstruction; convolutional neural network; deep learning
Cite as: Mei S H, Geng Y H, Hou J H, et al. Learning hyperspectral images from RGB images via a coarse-to-fine CNN. Sci China Inf Sci, 2022, 65(5): 152102, doi: 10.1007/s11432-020-3102-9

Highly Cited in 202401 控制 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 30

Data-driven consensus control of fully distributed event-triggered multi-agent systems
Li, Yifei; Wang, Xin; Sun, Jian; Wang, Gang; Chen, Jie
Sci China Inf Sci, 2023, 66(5): 152202
Keywords: distributed control; event-triggered control; data-driven control; discrete-time MASs
Cite as: Li Y F, Wang X, Sun J, et al. Data-driven consensus control of fully distributed event-triggered multi-agent systems. Sci China Inf Sci, 2023, 66(5): 152202, doi: 10.1007/s11432-022-3629-1

Highly Cited in 202401 控制 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 29

Fixed-time stabilization of discontinuous spatiotemporal neural networks with time-varying coefficients via aperiodically switching control
Hu, Xiaofang; Wang, Leimin; Zhang, Chuan-Ke; Wan, Xiongbo; He, Yong
Sci China Inf Sci, 2023, 66(5): 152204
Keywords: spatiotemporal neural networks; discontinuous activations; time-varying coefficients; fixed-time stabilization; aperiodically switching control
Cite as: Hu X F, Wang L M, Zhang C-K, et al. Fixed-time stabilization of discontinuous spatiotemporal neural networks with time-varying coefficients via aperiodically switching control. Sci China Inf Sci, 2023, 66(5): 152204, doi: 10.1007/s11432-022-3633-9

Highly Cited in 202109 Hot Paper 控制 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 28

Stability for discrete-time uncertain systems with infinite Markov jump and time-delay
Hou, Ting; Liu, Yueying; Deng, Feiqi
Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 152202
Keywords: infinite jump; time-delay; parametric uncertainties; exponential stability in mean square with conditioning; stochastic stability
Cite as: Hou T, Liu Y Y, Deng F Q. Stability for discrete-time uncertain systems with infinite Markov jump and time-delay. Sci China Inf Sci, 2021, 64(5): 152202, doi: 10.1007/s11432-019-2897-9

Special Topic: Artificial Intelligence Innovation in Remote Sensing
Highly Cited in 202401 通信 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 28

MFVNet: a deep adaptive fusion network with multiple field-of-views for remote sensing image semantic segmentation
Li, Yansheng; Chen, Wei; Huang, Xin; Gao, Zhi; Li, Siwei; He, Tao; Zhang, Yongjun
Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140305
Keywords: semantic segmentation; remote sensing image; field-of-view; adaptive fusion; convolutional neural network
Cite as: Li Y S, Chen W, Huang X, et al. MFVNet: a deep adaptive fusion network with multiple field-of-views for remote sensing image semantic segmentation. Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140305, doi: 10.1007/s11432-022-3599-y

Highly Cited in 202401 计算机 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 26

Class attention network for image recognition
Cheng, Gong; Lai, Pujian; Gao, Decheng; Han, Junwei
Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 132105
Keywords: visual attention; class-specific attention encoding; class attention network; dictionary learning
Cite as: Cheng G, Lai P J, Gao D C, et al. Class attention network for image recognition. Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 132105, doi: 10.1007/s11432-021-3493-7

Highly Cited in 202307 控制 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 23

Keywords: time-delay systems; fully actuated systems; controller designs; controllability; stabilizability
Cite as: Duan G R. Fully actuated system approaches for continuous-time delay systems: part 1. Systems with state delays only. Sci China Inf Sci, 2023, 66(1): 112201, doi: 10.1007/s11432-021-3459-x

Special Topic: Artificial Intelligence Innovation in Remote Sensing
Highly Cited in 202401 通信 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 20

Wide-beam SAR autofocus based on blind resampling
Chen, Jianlai; Yu, Hanwen
Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140304
Keywords: synthetic aperture radar; SAR; wide-beam; autofocus; nonlinear chirp scaling; NCS; resampling
Cite as: Chen J L, Yu H W. Wide-beam SAR autofocus based on blind resampling. Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140304, doi: 10.1007/s11432-022-3574-7

Special Topic: Artificial Intelligence Innovation in Remote Sensing
Highly Cited in 202401 通信 REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 19

From single- to multi-modal remote sensing imagery interpretation: a survey and taxonomy
Sun, Xian; Tian, Yu; Lu, Wanxuan; Wang, Peijin; Niu, Ruigang; Yu, Hongfeng; Fu, Kun
Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140301
Keywords: multimodal; remote sensing; image interpretation; feature fusion; co-learning
Cite as: Sun X, Tian Y, Lu W X, et al. From single- to multi-modal remote sensing imagery interpretation: a survey and taxonomy. Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140301, doi: 10.1007/s11432-022-3588-0

Special Topic: Artificial Intelligence Innovation in Remote Sensing
Highly Cited in 202401 通信 REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 17

A survey on hyperspectral image restoration: from the view of low-rank tensor approximation
Liu, Na; Li, Wei; Wang, Yinjian; Tao, Ran; Du, Qian; Chanussot, Jocelyn
Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140302
Keywords: hyperspectral image; image restoration; low-rank tensor approximation; multisource fusion; remote sensing
Cite as: Liu N, Li W, Wang Y J, et al. A survey on hyperspectral image restoration: from the view of low-rank tensor approximation. Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140302, doi: 10.1007/s11432-022-3609-4

Highly Cited in 202311 通信 RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 15

Diverse terahertz wavefront manipulations empowered by the spatially interleaved metasurfaces
Li, Jitao; Yue, Zhen; Li, Jie; Zheng, Chenglong; Wang, Silei; Li, Mengyao; Zhang, Yating; Zhang, Yan; Yao, Jianquan
Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 132301
Keywords: terahertz; wavefront manipulations; metasurfaces; spatial interleaving; onformation optics
Cite as: Li J T, Yue Z, Li J, et al. Diverse terahertz wavefront manipulations empowered by the spatially interleaved metasurfaces. Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 132301, doi: 10.1007/s11432-022-3499-4

Highly Cited in 202401 计算机 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 15

Fewer is more: efficient object detection in large aerial images
Xie, Xingxing; Cheng, Gong; Li, Qingyang; Miao, Shicheng; Li, Ke; Han, Junwei
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112106
Keywords: efficient object detection; large aerial images; objectness activation network
Cite as: Xie X X, Cheng G, Li Q Y, et al. Fewer is more: efficient object detection in large aerial images. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112106, doi: 10.1007/s11432-022-3718-5

Highly Cited in 202401 信息器件 RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 10

Hybrid electromechanical properties of hetero-doped and homogeneously bonded dual-mode pressure sensor for indoor body area network node
Yu, Junbin; Xian, Shuai; Mu, Jinbiao; Wang, Min; Wang, Yin; Hou, Xiaojuan; Zhang, Le; He, Jian; Mu, Jiliang; Chou, Xiujian
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112401
Keywords: dual-mode pressure sensor; homogeneous bonding; all-in-one structure; indoor body area network node; elderly caregiving microsystem
Cite as: Yu J B, Xian S, Mu J B, et al. Hybrid electromechanical properties of hetero-doped and homogeneously bonded dual-mode pressure sensor for indoor body area network node. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112401, doi: 10.1007/s11432-023-3801-1

Highly Cited in 202401 控制 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

Prescribed-time leader-following consensus of linear multi-agent systems by bounded linear time-varying protocols
Zhang, Kai; Zhou, Bin; Yang, Xuefei; Duan, Guangren
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112201
Keywords: leader-following consensus; time-vary feedback; prescribed-time control; fully distributed consensus
Cite as: Zhang K, Zhou B, Yang X F, et al. Prescribed-time leader-following consensus of linear multi-agent systems by bounded linear time-varying protocols. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112201, doi: 10.1007/s11432-022-3685-3

Highly Cited in 202401 计算机 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Learnware: small models do big
Zhou, Zhi-Hua; Tan, Zhi-Hao
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112102
Keywords: artificial intelligence; machine learning; learnware
Cite as: Zhou Z-H, Tan Z-H. Learnware: small models do big. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112102, doi: 10.1007/s11432-023-3823-6

Highly Cited in 202401 通信 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Multi-stream signals separation based on space-time-isomeric (SPATIO) array using metasurface antennas
Lou, Yangming; Jin, Liang; Wang, Huiming; Zhong, Zhou; Dai, Junyan
Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122301
Keywords: multiple-input multiple-output; metasurface antenna; space-time-isomeric array; multipath channel; degree of freedom
Cite as: Lou Y M, Jin L, Wang H M, et al. Multi-stream signals separation based on space-time-isomeric (SPATIO) array using metasurface antennas. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122301, doi: 10.1007/s11432-023-3788-y