Vol. 67, No. 1, 2024 Cover Contents

From CAS & CAE Members
Computer science and technology REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Categorizing methods for integrating machine learning with executable specifications
Harel, David; Yerushalmi, Raz; Marron, Assaf; Elyasaf, Achiya
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 111101
Keywords: machine learning; artificial intelligence; grey box learning; domain knowledge; rules; behavioral programming; deep reinforcement learning; survey
Cite as: Harel D, Yerushalmi R, Marron A, et al. Categorizing methods for integrating machine learning with executable specifications. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 111101, doi: 10.1007/s11432-022-3826-6

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Building a domain-specific compiler for emerging processors with a reusable approach
Li, Mingzhen; Liu, Yi; Chen, Bangduo; Yang, Hailong; Luan, Zhongzhi; Qian, Depei
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112101
Keywords: domain-specific compiler; emerging processor; reusable dialect; performance optimization; MLIR
Cite as: Li M Z, Liu Y, Chen B D, et al. Building a domain-specific compiler for emerging processors with a reusable approach. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112101, doi: 10.1007/s11432-022-3727-6

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Learnware: small models do big
Zhou, Zhi-Hua; Tan, Zhi-Hao
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112102
Keywords: artificial intelligence; machine learning; learnware
Cite as: Zhou Z-H, Tan Z-H. Learnware: small models do big. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112102, doi: 10.1007/s11432-023-3823-6

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

TULAM: trajectory-user linking via attention mechanism
Li, Hao; Cao, Shuyu; Chen, Yaqing; Zhang, Min; Feng, Dengguo
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112103
Keywords: information security; data security and privacy; trajectory-user linking; deep learning; recurrent neural network; attention mechanism
Cite as: Li H, Cao S Y, Chen Y Q, et al. TULAM: trajectory-user linking via attention mechanism. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112103, doi: 10.1007/s11432-021-3673-6

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

HTDcr: a job execution framework for high-throughput computing on supercomputers
Jiang, Jiazhi; Huang, Dan; Chen, Hu; Lu, Yutong; Liao, Xiangke
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112104
Keywords: high-throughput computing; supercomputer; task scheduling; middleware; password guessing
Cite as: Jiang J Z, Huang D, Chen H, et al. HTDcr: a job execution framework for high-throughput computing on supercomputers. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112104, doi: 10.1007/s11432-022-3657-3

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

ASTSDL: predicting the functionality of incomplete programming code via an AST-sequence-based deep learning model
Yu, Yaoshen; Huang, Zhiqiu; Shen, Guohua; Li, Weiwei; Shao, Yichao
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112105
Keywords: functionality prediction; incomplete programming code; syntactical information; code representation model; deep learning algorithm
Cite as: Yu Y S, Huang Z Q, Shen G H, et al. ASTSDL: predicting the functionality of incomplete programming code via an AST-sequence-based deep learning model. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112105, doi: 10.1007/s11432-021-3665-1

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 15

Fewer is more: efficient object detection in large aerial images
Xie, Xingxing; Cheng, Gong; Li, Qingyang; Miao, Shicheng; Li, Ke; Han, Junwei
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112106
Keywords: efficient object detection; large aerial images; objectness activation network
Cite as: Xie X X, Cheng G, Li Q Y, et al. Fewer is more: efficient object detection in large aerial images. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112106, doi: 10.1007/s11432-022-3718-5

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

RGB oralscan video-based orthodontic treatment monitoring
Tian, Yan; Fu, Hanshi; Wang, Hao; Liu, Yuqi; Xu, Zhaocheng; Chen, Hong; Li, Jianyuan; Wang, Ruili
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112107
Keywords: digital dentistry; object 6D pose estimation; deep learning; computer vision
Cite as: Tian Y, Fu H S, Wang H, et al. RGB oralscan video-based orthodontic treatment monitoring. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112107, doi: 10.1007/s11432-023-3847-x

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

Prescribed-time leader-following consensus of linear multi-agent systems by bounded linear time-varying protocols
Zhang, Kai; Zhou, Bin; Yang, Xuefei; Duan, Guangren
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112201
Keywords: leader-following consensus; time-vary feedback; prescribed-time control; fully distributed consensus
Cite as: Zhang K, Zhou B, Yang X F, et al. Prescribed-time leader-following consensus of linear multi-agent systems by bounded linear time-varying protocols. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112201, doi: 10.1007/s11432-022-3685-3

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Error-based adaptive optimal tracking control of nonlinear discrete-time systems
Li, Chun; Ding, Jinliang; Lewis, Frank L.; Chai, Tianyou
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112202
Keywords: adaptive dynamic programming; iterative criteria; performance index; tracking errors; tracking problem
Cite as: Li C, Ding J L, Lewis F L, et al. Error-based adaptive optimal tracking control of nonlinear discrete-time systems. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112202, doi: 10.1007/s11432-023-3818-3

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Fully distributed dynamic event-triggered formation-containment tracking for multiagent systems with multiple types of disturbances
Li, Weihua; Zhang, Huaguang; Zhang, Juan; Wang, Rui
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112203
Keywords: formation-containment tracking; disturbance rejection; multiagent systems; fully distributed control; dynamic event-triggered control
Cite as: Li W H, Zhang H G, Zhang J, et al. Fully distributed dynamic event-triggered formation-containment tracking for multiagent systems with multiple types of disturbances. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112203, doi: 10.1007/s11432-022-3736-y

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Doppler-resilient waveform design in integrated MIMO radar-communication systems
Zhou, Zhengchun; Liu, Bing; Shen, Bingsheng; Adhikary, Avik Ranjan; Fan, Pingzhi
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112301
Keywords: ambiguity function; correlation; channel estimation; integrated radar and communication systems; Rad-Com; MIMO radar; zero correlation zone sequence set; ZCZ; zero odd-correlation zone sequence set; ZOCZ
Cite as: Zhou Z C, Liu B, Shen B S, et al. Doppler-resilient waveform design in integrated MIMO radar-communication systems. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112301, doi: 10.1007/s11432-022-3733-2

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Slicing capacity-centered mode selection and resource optimization for network-assisted full-duplex cell-free distributed massive MIMO systems
Wang, Jie; Li, Jiamin; Zhu, Pengcheng; Wang, Dongming; Zhang, Hongbiao; Hao, Yue; Sheng, Bin
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112302
Keywords: network-assisted full-duplex; network slicing; mode selection; resource optimization; deep reinforcement learning
Cite as: Wang J, Li J M, Zhu P C, et al. Slicing capacity-centered mode selection and resource optimization for network-assisted full-duplex cell-free distributed massive MIMO systems. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112302, doi: 10.1007/s11432-022-3697-x

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Modulated symbol-based one-time pad secure transmission scheme using physical layer keys
Hu, Xiaoyan; Wan, Zheng; Huang, Kaizhi; Jin, Liang; Yan, Mengyao; Chen, Yajun; Yang, Jinmei
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112303
Keywords: physical layer security; one-time pad; wireless channel; physical layer encryption; perfect secrecy
Cite as: Hu X Y, Wan Z, Huang K Z, et al. Modulated symbol-based one-time pad secure transmission scheme using physical layer keys. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112303, doi: 10.1007/s11432-022-3768-8

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 10

Hybrid electromechanical properties of hetero-doped and homogeneously bonded dual-mode pressure sensor for indoor body area network node
Yu, Junbin; Xian, Shuai; Mu, Jinbiao; Wang, Min; Wang, Yin; Hou, Xiaojuan; Zhang, Le; He, Jian; Mu, Jiliang; Chou, Xiujian
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112401
Keywords: dual-mode pressure sensor; homogeneous bonding; all-in-one structure; indoor body area network node; elderly caregiving microsystem
Cite as: Yu J B, Xian S, Mu J B, et al. Hybrid electromechanical properties of hetero-doped and homogeneously bonded dual-mode pressure sensor for indoor body area network node. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112401, doi: 10.1007/s11432-023-3801-1

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Radiation build-up and dissipation in Raman random fiber laser
Lin, Shengtao; Wang, Zinan; Zhang, Jiaojiao; Wang, Pan; Wu, Han; Qi, Yifei
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112402
Keywords: random fiber laser; stimulated Raman scattering; transient phenomenon; nonlinear optics; biological growth dynamics
Cite as: Lin S T, Wang Z N, Zhang J J, et al. Radiation build-up and dissipation in Raman random fiber laser. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112402, doi: 10.1007/s11432-022-3677-7

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Conversion of a single-layer ANN to photonic SNN for pattern recognition
Han, Yanan; Xiang, Shuiying; Zhang, Tianrui; Zhang, Yahui; Guo, Xingxing; Shi, Yuechun
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112403
Keywords: photonic SNN; conversion; optical computing; pattern recognition; artificial neural network
Cite as: Han Y N, Xiang S Y, Zhang T R, et al. Conversion of a single-layer ANN to photonic SNN for pattern recognition. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112403, doi: 10.1007/s11432-022-3699-2

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

A strong physical unclonable function with machine learning immunity for Internet of Things application
Ren, Pengpeng; Xue, Yongkang; Jing, Linglin; Zhang, Lining; Wang, Runsheng; Ji, Zhigang
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112404
Keywords: physical unclonable function; PUF; electron traps; authentication; encryption; cryptography; security
Cite as: Ren P P, Xue Y K, Jing L L, et al. A strong physical unclonable function with machine learning immunity for Internet of Things application. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112404, doi: 10.1007/s11432-022-3722-8

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Multi-carrier Tb/s silicon photonic coherent receiver
Wang, Zhen; Li, Xingfeng; Li, Jingchi; Shen, Jian; Zhang, Yong; Su, Yikai
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112405
Keywords: silicon photonics; optical receivers; coherent communication; wavelength-division-multiplexing; WDM; polarization-division-multiplexing; PDM
Cite as: Wang Z, Li X F, Li J C, et al. Multi-carrier Tb/s silicon photonic coherent receiver. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112405, doi: 10.1007/s11432-022-3742-2

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

In situ plasmonic & electrochemical fiber-optic sensor for multi-metal-ions detection
Peng, Xiaoling; Yang, Zhiyong; Peng, Bo; Li, Zhi; Ren, Zhicong; Wang, Xicheng; Li, Jiahai; Li, Zhencheng; Chen, Liang; You, Daotong; Li, Kaiwei; Li, Jianqing; Guo, Tuan
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112406
Keywords: optical fiber sensor; surface plasmon resonance; electrochemical measurement; ions detection; water pollution
Cite as: Peng X L, Yang Z Y, Peng B, et al. In situ plasmonic & electrochemical fiber-optic sensor for multi-metal-ions detection. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112406, doi: 10.1007/s11432-023-3746-8

Microelectronics and quantum information MOOP Video Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Realtime observation of "spring fracture" like AlGaN/GaN HEMT failure under bias
Zhu, Qing; Wang, Zhenni; Wei, Yuxiang; Yang, Ling; Lu, Xiaoli; Zhu, Jiejie; Zhong, Peng; Lei, Yimin; Ma, Xiaohua
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 114401
Keywords: in-situ TEM; AlGaN/GaN; bending coutours; Joule heat; reliability
Cite as: Zhu Q, Wang Z N, Wei Y X, et al. Realtime observation of "spring fracture" like AlGaN/GaN HEMT failure under bias. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 114401, doi: 10.1007/s11432-023-3867-4

Computer science and technology NEWS & VIEWS Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

LAMDA-SSL: a comprehensive semi-supervised learning toolkit
Jia, Lin-Han; Guo, Lan-Zhe; Zhou, Zhi; Li, Yu-Feng
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 117101
Keywords: semi-supervised learning; toolkit; Python; statistical learning; deep learning
Cite as: Jia L-H, Guo L-Z, Zhou Z, et al. LAMDA-SSL: a comprehensive semi-supervised learning toolkit. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 117101, doi: 10.1007/s11432-022-3804-0

Computer science and technology LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Provably secure attribute-based authenticated encryption with keyword search from ideal lattices
Yao, Lisha; Hou, Lin; Weng, Jian; Zhao, Feixiang
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 119101
Keywords: attribute-based; keyword search; chosen-keyword attacks; insider keyword guessing attacks; ideal lattices
Cite as: Yao L S, Hou L, Weng J, et al. Provably secure attribute-based authenticated encryption with keyword search from ideal lattices. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 119101, doi: 10.1007/s11432-022-3808-7

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Keywords: cooperative control; matching uncertainty; adaptive control; dynamic event-triggered mechanism; distributed control
Cite as: Cheng B, He B. Designing novel adaptive dynamic event-triggered protocols for uncertain multi-agent systems. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 119201, doi: 10.1007/s11432-022-3778-6

Microelectronics and quantum information LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Mobile-ionic FETs with ultra-scaled amorphous dielectric achieving ferroelectric behaviors and sub-kT/q swing with temperature down to 77 K
Liu, Huan; Yang, Qiyu; Jin, Chengji; Chen, Jiajia; Chou, Lulu; Yu, Xiao; Liu, Yan; Han, Genquan
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 119401
Keywords: Ferroelectric-like; steep subthreshold swing; transistor; mobile ionic; amorphous dielectric
Cite as: Liu H, Yang Q Y, Jin C J, et al. Mobile-ionic FETs with ultra-scaled amorphous dielectric achieving ferroelectric behaviors and sub-kT/q swing with temperature down to 77 K. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 119401, doi: 10.1007/s11432-022-3721-0

Microelectronics and quantum information LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

A novel multi-threshold coupling InAlN/GaN double-channel HEMT for improving transconductance flatness
An, Sirui; Mi, Minhan; Wang, Pengfei; Liu, Sijia; Zhu, Qing; Zhang, Meng; Chen, Zhihong; Liu, Jielong; Guo, Siyin; Gong, Can; Ma, Xiaohua; Hao, Yue
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 119402
Keywords: InAlN/GaN DC HEMTs; linearity; gate voltage swing; multi-threshold coupling; OIP3
Cite as: An S R, Mi M H, Wang P F, et al. A novel multi-threshold coupling InAlN/GaN double-channel HEMT for improving transconductance flatness. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 119402, doi: 10.1007/s11432-022-3720-9

Microelectronics and quantum information LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Spin-orbit torque efficiency enhancement to tungsten-based SOT-MTJs by interface modification with an ultrathin MgO
Lu, Shiyang; Ning, Xiaobai; Zhang, Hongchao; Zhen, Sixi; Fan, Xiaofei; Xiong, Danrong; Zhu, Dapeng; Wang, Gefei; Liu, Hong-Xi; Cao, Kaihua; Zhao, Weisheng
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 119403
Keywords: spin-orbital torque; MRAM; tungsten; interface modification; damping-like torque efficiency
Cite as: Lu S Y, Ning X B, Zhang H C, et al. Spin-orbit torque efficiency enhancement to tungsten-based SOT-MTJs by interface modification with an ultrathin MgO. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 119403, doi: 10.1007/s11432-023-3809-3

Microelectronics and quantum information LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

A Ku-band image-rejection filtering LNA MMIC in 150-nm GaN-on-SiC technology
Li, Huiyang; Xu, Jinxu; Zhang, Xiuyin
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 119404
Keywords: low noise amplifier; LNA; MMIC; 150-nm GaN-on-SiC; image rejection; Ku-band
Cite as: Li H Y, Xu J X, Zhang X Y. A Ku-band image-rejection filtering LNA MMIC in 150-nm GaN-on-SiC technology. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 119404, doi: 10.1007/s11432-023-3849-x

Vol. 67, No. 2, 2024 Cover Contents

Special Topic: Evolutionary Learning and Optimization
Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

An evolutionary multiobjective method based on dominance and decomposition for feature selection in classification
Liang, Jing; Zhang, Yuyang; Chen, Ke; Qu, Boyang; Yu, Kunjie; Yue, Caitong; Suganthan, Ponnuthurai Nagaratnam
Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 120101
Keywords: evolutionary algorithms; feature selection; multiobjective optimization; knowledge transfer; classification
Cite as: Liang J, Zhang Y Y, Chen K, et al. An evolutionary multiobjective method based on dominance and decomposition for feature selection in classification. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 120101, doi: 10.1007/s11432-023-3864-6

Special Topic: Evolutionary Learning and Optimization
Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Reducing idleness in financial cloud services via multi-objective evolutionary reinforcement learning based load balancer
Yang, Peng; Zhang, Laoming; Liu, Haifeng; Li, Guiying
Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 120102
Keywords: evolutionary reinforcement learning; evolutionary multi-objective optimization; load balance; cloud computing
Cite as: Yang P, Zhang L M, Liu H F, et al. Reducing idleness in financial cloud services via multi-objective evolutionary reinforcement learning based load balancer. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 120102, doi: 10.1007/s11432-023-3895-3

Special Topic: Evolutionary Learning and Optimization
Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Enhancing SAEAs with unevaluated solutions: a case study of relation model for expensive optimization
Hao, Hao; Zhang, Xiaoqun; Zhou, Aimin
Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 120103
Keywords: expensive optimization; unevaluated solutions; relation model; surrogate-assisted evolutionary algorithm
Cite as: Hao H, Zhang X Q, Zhou A M. Enhancing SAEAs with unevaluated solutions: a case study of relation model for expensive optimization. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 120103, doi: 10.1007/s11432-023-3909-x

Computer science and technology REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

A survey on model-based reinforcement learning
Luo, Fan-Ming; Xu, Tian; Lai, Hang; Chen, Xiong-Hui; Zhang, Weinan; Yu, Yang
Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 121101
Keywords: reinforcement learning; model-based reinforcement learning; planning; model learning; model learning with reduced error; model usage
Cite as: Luo F-M, Xu T, Lai H, et al. A survey on model-based reinforcement learning. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 121101, doi: 10.1007/s11432-022-3696-5

Information and communication engineering REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

A survey on the network models applied in the industrial network optimization
Dong, Chao; Xiong, Xiaoxiong; Xue, Qiulin; Zhang, Zhengzhen; Niu, Kai; Zhang, Ping
Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 121301
Keywords: industrial network; small-scale network; large-scale network; graph theory; system entropy
Cite as: Dong C, Xiong X X, Xue Q L, et al. A survey on the network models applied in the industrial network optimization. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 121301, doi: 10.1007/s11432-023-3868-6

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Fault-tolerant identity-based encryption from SM9
Liu, Xiaohong; Huang, Xinyi; Cheng, Zhaohui; Wu, Wei
Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122101
Keywords: attribute-based encryption; identity-based encryption; fault-tolerant; SM9
Cite as: Liu X H, Huang X Y, Cheng Z H, et al. Fault-tolerant identity-based encryption from SM9. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122101, doi: 10.1007/s11432-022-3706-7

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Keywords: nonholonomic systems; feedback stabilization; exponential convergence; sub-fully actuated systems; time-delay systems
Cite as: Duan G R. A FAS approach for stabilization of generalized chained forms: part 1. Discontinuous control laws. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122201, doi: 10.1007/s11432-022-3730-8

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Prescribed-time stabilization and inverse optimal control of stochastic high-order nonlinear systems
Liu, Ran; Wang, Hui; Li, Wuquan
Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122202
Keywords: stochastic high-order nonlinear systems; prescribed-time stabilization; the scaled design; inverse optimality
Cite as: Liu R, Wang H, Li W Q. Prescribed-time stabilization and inverse optimal control of stochastic high-order nonlinear systems. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122202, doi: 10.1007/s11432-022-3842-2

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

On the convergence of tracking differentiator with multiple stochastic disturbances
Wu, Zehao; Zhou, Huacheng; Guo, Baozhu; Deng, Feiqi
Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122203
Keywords: tracking differentiator; convergence; noise-tolerance; filtering performance; multiple stochastic disturbances
Cite as: Wu Z H, Zhou H C, Guo B Z, et al. On the convergence of tracking differentiator with multiple stochastic disturbances. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122203, doi: 10.1007/s11432-022-3815-4

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar

Keywords: stochastic systems; optimal control; linear quadratic stochastic problem; generalized algebraic Riccati equation; value iteration algorithm
Cite as: Wang G C, Zhang H. Value iteration algorithm for continuous-time linear quadratic stochastic optimal control problems. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122204, doi: 10.1007/s11432-023-3820-3

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Multi-stream signals separation based on space-time-isomeric (SPATIO) array using metasurface antennas
Lou, Yangming; Jin, Liang; Wang, Huiming; Zhong, Zhou; Dai, Junyan
Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122301
Keywords: multiple-input multiple-output; metasurface antenna; space-time-isomeric array; multipath channel; degree of freedom
Cite as: Lou Y M, Jin L, Wang H M, et al. Multi-stream signals separation based on space-time-isomeric (SPATIO) array using metasurface antennas. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122301, doi: 10.1007/s11432-023-3788-y

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Energy consumption optimization for edge computing-supported cellular networks based on optimal transport theory
Lv, Xiangyu; Ge, Xiaohu; Zhong, Yi; Li, Qiang; Xiao, Yong
Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122302
Keywords: optimal transport theory; edge computing; energy consumption reduction; dynamic voltage frequency scaling
Cite as: Lv X Y, Ge X H, Zhong Y, et al. Energy consumption optimization for edge computing-supported cellular networks based on optimal transport theory. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122302, doi: 10.1007/s11432-023-3855-5

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Analysis of phase preservation and interferometric offset test in sparse SAR imaging
Xu, Zhongqiu; Zhang, Bingchen; Li, Guangzuo; Zhan, Xueli; Bao, Yanfei; Wu, Yirong
Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122303
Keywords: sparse SAR imaging; phase preservation; interferometric offset test; general ADMM; azimuth-range decouple
Cite as: Xu Z Q, Zhang B C, Li G Z, et al. Analysis of phase preservation and interferometric offset test in sparse SAR imaging. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122303, doi: 10.1007/s11432-023-3833-x

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Multiscale observation in wide-spatial radar surveillance based on coherent FDA design
Yu, Lei; He, Feng; Su, Yi
Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122304
Keywords: multi-scale observation; wide-spatial surveillance; frequency diverse array; FDA; beampattern synthesis; frequency diversity gain; computational array
Cite as: Yu L, He F, Su Y. Multiscale observation in wide-spatial radar surveillance based on coherent FDA design. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122304, doi: 10.1007/s11432-022-3816-3

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

FSS: algorithm and neural network accelerator for style transfer
Ling, Yi; Huang, Yujie; Cai, Yujie; Li, Zhaojie; Wang, Mingyu; Li, Wenhong; Zeng, Xiaoyang
Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122401
Keywords: neural network accelerator; style transfer; neural network; deep learning
Cite as: Ling Y, Huang Y J, Cai Y J, et al. FSS: algorithm and neural network accelerator for style transfer. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122401, doi: 10.1007/s11432-022-3676-2

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Geometry characteristics and wide temperature behavior of silicon-based GaN surface acoustic wave resonators with ultrahigh quality factor
Yu, Guofang; Liang, Renrong; Zhao, Haiming; Xiao, Lei; Cui, Jie; Zhao, Yue; Cui, Wenpu; Wang, Jing; Xu, Jun; Fu, Jun; Ren, Tianling
Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122402
Keywords: GaN/Si SAW resonator; ultrahigh Q-factor; temperature-dependent performance; mBVD; losses
Cite as: Yu G F, Liang R R, Zhao H M, et al. Geometry characteristics and wide temperature behavior of silicon-based GaN surface acoustic wave resonators with ultrahigh quality factor. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122402, doi: 10.1007/s11432-022-3698-7

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Keywords: vertical-cavity surface-emitting laser; reservoir computing; neuromorphic photonics; time-delay system; information processing
Cite as: Guo X X, Xiang S Y, Cao X Y, et al. Experimental and numerical demonstration of hierarchical time-delay reservoir computing based on cascaded VCSELs with feedback and multiple injections. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122403, doi: 10.1007/s11432-022-3618-3

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Investigation and mitigation of Mott neuronal oscillation fluctuation in spiking neural network
Wu, Lindong; Wang, Zongwei; Bao, Lin; Shan, Linbo; Yu, Zhizhen; Yang, Yunfan; Zhang, Shuangjie; Bai, Guandong; Wang, Cuimei; Robertson, John; Wang, Yuan; Cai, Yimao; Huang, Ru
Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122404
Keywords: Mott neuron; oscillation fluctuation; variation-aware Mott neuronal model; conversion-based spiking neural network; activation function boundary
Cite as: Wu L D, Wang Z W, Bao L, et al. Investigation and mitigation of Mott neuronal oscillation fluctuation in spiking neural network. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122404, doi: 10.1007/s11432-023-3745-y

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

SWG: an architecture for sparse weight gradient computation
Wu, Weiwei; Tu, Fengbin; Li, Xiangyu; Wei, Shaojun; Yin, Shouyi
Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122405
Keywords: CNN; training; gradient computation; sparsity; architecture
Cite as: Wu W W, Tu F B, Li X Y, et al. SWG: an architecture for sparse weight gradient computation. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122405, doi: 10.1007/s11432-022-3807-9

Control science and engineering MOOP Video Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Optics-driven drone
Li, Xuelong; Huang, Guan; Wang, Zhigang; Zhao, Bin
Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 124201
Keywords: drone; artificial intelligence; adaptive turbulence compensation; intelligent visual tracking; autonomous power regulation; laser wireless power transmission
Cite as: Li X L, Huang G, Wang Z G, et al. Optics-driven drone. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 124201, doi: 10.1007/s11432-023-3917-2

Computer science and technology LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Integrating sequence and graph information for enhanced drug-target affinity prediction
He, Haohuai; Chen, Guanxing; Chen, Calvin Yu-Chian
Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 129101
Keywords: drug-target affinity; hybrid graph neural network; adaptive features; explainability; catalytic triad
Cite as: He H H, Chen G X, Chen C Y-C. Integrating sequence and graph information for enhanced drug-target affinity prediction. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 129101, doi: 10.1007/s11432-022-3793-7

Computer science and technology LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

A blockchain-based data auditing scheme with key-exposure resistance for IIoT
Yang, Pan; Ren, Jingli
Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 129102
Keywords: consortium blockchain; data auditing; key exposure resistance; fairness; industrial Internet of Things; IIoT; IoT
Cite as: Yang P, Ren J L. A blockchain-based data auditing scheme with key-exposure resistance for IIoT. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 129102, doi: 10.1007/s11432-023-3828-7

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Robustness of interdependent networks with weak dependency links and reinforced nodes
Li, Qian; Yu, Hongtao; Han, Weitao; Huang, Ruiyang; Li, Shaomei; Zhang, Jianpeng
Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 129201
Keywords: robustness; interdependent networks; percolation; weak dependency link; reinforced nodes; phase transition
Cite as: Li Q, Yu H T, Han W T, et al. Robustness of interdependent networks with weak dependency links and reinforced nodes. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 129201, doi: 10.1007/s11432-023-3844-8

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Event-triggered impulsive synchronization of heterogeneous neural networks
Wang, Zhengxin; Jin, Chongfang; He, Wangli; Xiao, Min; Jiang, Guo-Ping; Cao, Jinde
Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 129202
Keywords: event-triggered control; impulsive control; Zeno behaviors; quasi-synchronization; neural networks
Cite as: Wang Z X, Jin C F, He W L, et al. Event-triggered impulsive synchronization of heterogeneous neural networks. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 129202, doi: 10.1007/s11432-022-3839-y

Control science and engineering LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Critical observability of partially observed discrete event systems under cyber attacks
Tong, Liyun; Liang, Jinling; Liu, Yang
Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 129203
Keywords: critical observability; discrete event system; semi-tensor product; cyber attack; partially observed system
Cite as: Tong L Y, Liang J L, Liu Y. Critical observability of partially observed discrete event systems under cyber attacks. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 129203, doi: 10.1007/s11432-022-3921-0

Microelectronics and quantum information LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Current collapse suppressed GaN diodes with 38 Watts high RF power rectifier capability
Dang, Kui; Qiu, Zhilin; Huo, Shudong; Zhan, Peng; Liu, Huining; Zhang, Yachao; Ning, Jing; Zhou, Hong; Zhang, Jincheng
Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 129401
Keywords: GaN; Schottky barrier diode; SBD; high power; microwave rectifier; microwave power transmission; MPT
Cite as: Dang K, Qiu Z L, Huo S D, et al. Current collapse suppressed GaN diodes with 38 Watts high RF power rectifier capability. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 129401, doi: 10.1007/s11432-023-3795-8

Microelectronics and quantum information LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Simultaneous microwave characterization of wafer-level optoelectronic transceiver chips based on photonic sampling and mapping
He, Yutong; Zou, Xinhai; Xu, Ying; Li, Zhihui; Cui, Naidi; Feng, Junbo; Zhang, Yali; Zhang, Zhiyao; Zhang, Shangjian; Liu, Yong; Zhu, Ninghua
Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 129402
Keywords: photonic integrated transceiver chip; wafer-level measurement; photonic sampling; photonic mapping; frequency response parameters
Cite as: He Y T, Zou X H, Xu Y, et al. Simultaneous microwave characterization of wafer-level optoelectronic transceiver chips based on photonic sampling and mapping. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 129402, doi: 10.1007/s11432-023-3866-4

Vol. 67, No. 3, 2024 Cover Contents

Microelectronics and quantum information REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Recent progress in single crystal perovskite X-ray detectors
Liu, Xiao; Ren, Jun; Chen, Yu-Ang; Geng, Xiangshun; Xie, Dan; Ren, Tian-Ling
Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 131401
Keywords: single crystal perovskites; carrier transport; radiation detection; X-ray detectors; X-ray imaging
Cite as: Liu X, Ren J, Chen Y-A, et al. Recent progress in single crystal perovskite X-ray detectors. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 131401, doi: 10.1007/s11432-023-3856-4

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 8

Model architecture level privacy leakage in neural networks
Li, Yan; Yan, Hongyang; Huang, Teng; Pan, Zijie; Lai, Jiewei; Zhang, Xiaoxue; Chen, Kongyang; Li, Jin
Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132101
Keywords: neural architecture search; data reconstruction attack; membership inference attack
Cite as: Li Y, Yan H Y, Huang T, et al. Model architecture level privacy leakage in neural networks. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132101, doi: 10.1007/s11432-022-3507-7

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Practical cloud storage auditing using serverless computing
Chen, Fei; Cai, Jianquan; Xiang, Tao; Liao, Xiaofeng
Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132102
Keywords: cloud storage auditing; serverless computing; object storage; usability
Cite as: Chen F, Cai J Q, Xiang T, et al. Practical cloud storage auditing using serverless computing. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132102, doi: 10.1007/s11432-022-3597-3

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Multi-instance partial-label learning: towards exploiting dual inexact supervision
Tang, Wei; Zhang, Weijia; Zhang, Min-Ling
Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132103
Keywords: machine learning; multi-instance partial-label learning; multi-instance learning; partial-label learning; Gaussian processes
Cite as: Tang W, Zhang W J, ZHANG M-L. Multi-instance partial-label learning: towards exploiting dual inexact supervision. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132103, doi: 10.1007/s11432-023-3771-6

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Mitigate noisy data for smart IoT via GAN based machine unlearning
Ma, Zhuo; Yang, Yilong; Liu, Yang; Liu, Xinjing; Ma, Jianfeng
Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132104
Keywords: machine unlearning; generative adversarial network; out of distribution data; Internet of Thing; neural network
Cite as: Ma Z, Yang Y L, Liu Y, et al. Mitigate noisy data for smart IoT via GAN based machine unlearning. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132104, doi: 10.1007/s11432-022-3671-9

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Unbalanced private set intersection with linear communication complexity
Zhao, Quanyu; Jiang, Bingbing; Zhang, Yuan; Wang, Heng; Mao, Yunlong; Zhong, Sheng
Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132105
Keywords: unbalanced private set intersection; Hash proof system; linear communication complexity; small set; resource-constrained devices
Cite as: Zhao Q Y, Jiang B B, Zhang Y, et al. Unbalanced private set intersection with linear communication complexity. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132105, doi: 10.1007/s11432-022-3717-9

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Distinct but correct: generating diversified and entity-revised medical response
Li, Bin; Sun, Bin; Li, Shutao; Chen, Encheng; Liu, Hongru; Weng, Yixuan; Bai, Yongping; Hu, Meiling
Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132106
Keywords: medical entity prediction; ent-mac post pre-training strategy; entity-aware fusion medical dialogue generation; encoding fusion mechanism; entity-revised diverse beam search
Cite as: Li B, Sun B, Li S T, et al. Distinct but correct: generating diversified and entity-revised medical response. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132106, doi: 10.1007/s11432-021-3534-9

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar

Keywords: nonholonomic systems; feedback stabilization; fully actuated systems; Lyapunov stability; con- tinuous controllers
Cite as: Duan G-R. A FAS approach for stabilization of generalized chained forms: part 2. Continuous control laws. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132201, doi: 10.1007/s11432-023-3920-8

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Constrained reinforcement learning with statewise projection: a control barrier function approach
Jin, Xinze; Li, Kuo; Jia, Qingshan
Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132202
Keywords: reinforcement learning; safe projection; control barrier function
Cite as: Jin X Z, Li K, Jia Q S. Constrained reinforcement learning with statewise projection: a control barrier function approach. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132202, doi: 10.1007/s11432-023-3872-9

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Segment-wise learning control for trajectory tracking of robot manipulators under iteration-dependent periods
Zhang, Fan; Meng, Deyuan; Cai, Kaiquan
Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132203
Keywords: amplitude boundedness; iteration-dependent period; iterative learning control; robot manipulator; segment-wise; virtual memory slot
Cite as: Zhang F, Meng D Y, Cai K Q. Segment-wise learning control for trajectory tracking of robot manipulators under iteration-dependent periods. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132203, doi: 10.1007/s11432-023-3845-6

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Event-triggered sliding mode control of linear repetitive processes and its application in metal rolling process
Lv, Xinyu; Niu, Yugang; Lam, James
Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132204
Keywords: event-triggered mechanism; linear repetitive processes; metal rolling process; round-robin scheduling; sliding mode control
Cite as: Lv X Y, Niu Y G, Lam J. Event-triggered sliding mode control of linear repetitive processes and its application in metal rolling process. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132204, doi: 10.1007/s11432-023-3886-8

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Keywords: stochastic high-order planar nonlinear system; output constraint; stochastic inverse dynamics; output feedback stabilization; stochastic integral input-to-state stability; SiISS
Cite as: Xie R M, Xu S Y. Output feedback stabilization of stochastic high-order planar nonlinear systems with stochastic inverse dynamics and output-constraint. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132205, doi: 10.1007/s11432-023-3875-5

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Optimizing evasive maneuvering of planes using a flight quality driven model
Liu, Chang; Sun, Shaoshan; Tao, Chenggang; Shou, Yingxin; Xu, Bin
Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132206
Keywords: optimal maneuver; flying quality; evasive strategy; pursuit-evasion game; air-to-air combat
Cite as: Liu C, Sun S S, Tao C G, et al. Optimizing evasive maneuvering of planes using a flight quality driven model. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132206, doi: 10.1007/s11432-023-3848-6

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Keywords: 6G communication systems; phased array; AoA; aperiodic subarray; wideband; wide-scanning; surface-wave; scanning blindness; grating lobe
Cite as: Sun J X, Cheng Y J. Blindness-free beam scanning antenna with array of array architecture: principle, design, and experiment. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132301, doi: 10.1007/s11432-023-3919-2

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Joint UAV trajectory and communication design with heterogeneous multi-agent reinforcement learning
Zhou, Xuanhan; Xiong, Jun; Zhao, Haitao; Liu, Xiaoran; Ren, Baoquan; Zhang, Xiaochen; Wei, Jibo; Yin, Hao
Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132302
Keywords: unmanned aerial vehicle; UAV; trajectory design; resource allocation; multi-agent deep reinforcement learning; MADRL; heterogeneous agents
Cite as: Zhou X H, Xiong J, Zhao H T, et al. Joint UAV trajectory and communication design with heterogeneous multi-agent reinforcement learning. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132302, doi: 10.1007/s11432-023-3906-3

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Multi-sensor multispectral reconstruction framework based on projection and reconstruction
Li, Tianshuai; Liu, Tianzhu; Li, Xian; Gu, Yanfeng; Wang, Yukun; Chen, Yushi
Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132303
Keywords: spectral reconstruction; spectral superresolution; hyperspectral image; multispectral image; neural networks; multi-sensor
Cite as: Li T S, Liu T Z, Li X, et al. Multi-sensor multispectral reconstruction framework based on projection and reconstruction. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132303, doi: 10.1007/s11432-023-3910-y

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

High-performance broadband photodetector based on PtSe2/MoS2 heterojunction from visible to near-infrared region
Wang, Bin; Yuan, Jian; Che, Mengqi; Liu, Mingxiu; Zou, Yuting; An, Junru; Tan, Fan; Shi, Yaru; Zhang, Nan; Qi, Liujian; Li, Shaojuan
Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132401
Keywords: photodetector; PtSe2/MoS2; heterojunction; visible to near infrared; high performance
Cite as: Wang B, Yuan J, Che M Q, et al. High-performance broadband photodetector based on PtSe2/MoS2 heterojunction from visible to near-infrared region. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132401, doi: 10.1007/s11432-023-3812-1

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Experimental demonstration of a photonic spiking neuron based on a DFB laser subject to side-mode optical pulse injection
Xiang, Shuiying; Gao, Shuang; Shi, Yuechun; Zhang, Yuna; Song, Ziwei; Guo, Xingxing; Zhang, Yahui; Ma, Yuxin; Chen, Xiangfei
Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132402
Keywords: neuromorphic photonics; photonic spiking neuron; DFB laser; side-mode optical pulse injections
Cite as: Xiang S Y, Gao S, Shi Y C, et al. Experimental demonstration of a photonic spiking neuron based on a DFB laser subject to side-mode optical pulse injection. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132402, doi: 10.1007/s11432-023-3810-9

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Wearable ultrasensitive and rapid human physiological monitoring based on microfiber Sagnac interferometer
Wang, Xin; Zhou, Hongyou; Chen, Meihua; He, Yongcheng; Zhang, Zhishen; Gan, Jiulin; Yang, Zhongmin
Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132403
Keywords: flexible strain sensor; microfiber Sagnac interferometer; underwater detection
Cite as: Wang X, Zhou H Y, Chen M H, et al. Wearable ultrasensitive and rapid human physiological monitoring based on microfiber Sagnac interferometer. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132403, doi: 10.1007/s11432-023-3870-1

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

A deep learning model enabled multi-event recognition for distributed optical fiber sensing
Li, Yujiao; Cao, Xiaomin; Ni, Wenhao; Yu, Kuanglu
Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132404
Keywords: Φ-OTDR; event recognition; semi-supervised learning; mean teacher; MT-ACNN-SA-BiLSTM
Cite as: Li Y J, Cao X M, Ni W H, et al. A deep learning model enabled multi-event recognition for distributed optical fiber sensing. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132404, doi: 10.1007/s11432-023-3896-4

Control science and engineering PERSPECTIVE Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Systems science in the new era: intelligent systems and big data
Yu, Wenwu; Chen, Duxin; Liu, Hongzhe; Wang, He; Cao, Jinde; Di, Zengru; Duan, Xiaojun; Jia, Bin; Ding, Xiaodong; Hong, Yiguang
Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 136201
Keywords: systems science; intelligent systems; artificial intelligence; networked collective intelligence; big data
Cite as: Yu W W, Chen D X, Liu H Z, et al. Systems science in the new era: intelligent systems and big data. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 136201, doi: 10.1007/s11432-023-3930-9

Microelectronics and quantum information NEWS & VIEWS Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Ohmic-contact ballistic 2D InSe transistors: promising candidates for more Moore electronics
Li, Hong; Li, Qiuhui; Lu, Jing
Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 137401
Keywords: 2D InSe Transistors; Ballistic; Ohmic-contact; 10 nm; More Moore
Cite as: Li H, Li Q H, Lu J. Ohmic-contact ballistic 2D InSe transistors: promising candidates for more Moore electronics. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 137401, doi: 10.1007/s11432-023-3884-3

Computer science and technology LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Scene text recognition via dual character counting-aware visual and semantic modeling network
Xiao, Ke; Zhu, Anna; Iwana, Brian Kenji; Liu, Cheng-Lin
Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 139101
Keywords: scene text recognition; language model; document analysis; deep learning; attention mechanism
Cite as: Xiao K, Zhu A N, K Iwana B K, et al. Scene text recognition via dual character counting-aware visual and semantic modeling network. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 139101, doi: 10.1007/s11432-023-3935-8

Microelectronics and quantum information LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar

Gate regulated near-infrared photodetector utilizing interlayer excitons for MoS2/CrPS4 heterojunction
Xu G L, He C, Shi D H, et al
Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 139401
Keywords: heterostructure; two-dimensional materials; interlayer excitons; photodetector; gate tunable
Cite as: Xu G L, He C, Shi D H, et al. Gate regulated near-infrared photodetector utilizing interlayer excitons for MoS2/CrPS4 heterojunction. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 139401, doi: 10.1007/s11432-023-3811-8

Microelectronics and quantum information LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Keywords: remote state preparation; two-qubit state; GHZ state; origin quantum cloud; fidelity
Cite as: Li N C, Xu L, Liu J-M. Experimental realization of deterministic joint remote preparation of an arbitrary two-qubit pure state via GHZ states. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 139402, doi: 10.1007/s11432-023-3873-6

Microelectronics and quantum information LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

A self-selecting memory element based on a method of interconnected ovonic threshold switching device
Wen, Jinyu; Wang, Lun; Chen, Jiangxi; Tong, Hao; Miao, Xiangshui
Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 139403
Keywords: ovonic threshold switching; OTS; interconnected structure; threshold voltage; polarity operation; self-selecting memory
Cite as: Wen J Y, Wang L, Chen J X, et al. A self-selecting memory element based on a method of interconnected ovonic threshold switching device. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 139403, doi: 10.1007/s11432-023-3907-x

Microelectronics and quantum information LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Density peak clustering using tensor network
Shi, Xiao; Shang, Yun
Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 139404
Keywords: tensor networks; entanglement entropy; clustering; density-based algorithm; unsupervised learning
Cite as: Shi X, Shang Y. Density peak clustering using tensor network. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 139404, doi: 10.1007/s11432-023-3869-3

Vol. 67, No. 4, 2024 Cover Contents

Special Topic: Analysis and Control of Stochastic Systems
Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Fixed-time stabilization of output-constrained stochastic high-order nonlinear systems
Xie, Ruiming; Xu, Shengyuan
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 140201
Keywords: stochastic high-order nonlinear system; output constraint; high-order and low-order nonlinearity; xed-time stabilization; nite-time stabilization
Cite as: Xie R M, Xu S Y. Fixed-time stabilization of output-constrained stochastic high-order nonlinear systems. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 140201, doi: 10.1007/s11432-023-3981-9

Special Topic: Analysis and Control of Stochastic Systems
Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Online Pareto optimal control of mean-field stochastic multi-player systems using policy iteration
Jiang, Xiushan; Wang, Yanshuang; Zhao, Dongya; Shi, Ling
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 140202
Keywords: mean-field stochastic systems; Pareto optimal control; policy iteration scheme; H-representation
Cite as: Jiang X S, Wang Y S, Zhao D Y, et al. Online Pareto optimal control of mean-field stochastic multi-player systems using policy iteration. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 140202, doi: 10.1007/s11432-023-3982-y

Special Topic: Analysis and Control of Stochastic Systems
Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

An online value iteration method for linear-quadratic mean field social control with unknown dynamics
Wang, Bing-Chang; Li, Shumei; Cao, Ying
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 140203
Keywords: value iteration; robust dynamic programming; mean field; ergodic control; online learning algorithm
Cite as: Wang B C, Li S M, Cao Y. An online value iteration method for linear-quadratic mean field social control with unknown dynamics. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 140203, doi: 10.1007/s11432-023-3962-0

Special Topic: Analysis and Control of Stochastic Systems
Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Hybrid stochastic control strategy by two-layer networks for dissipating urban traffic congestion
Zhong, Xiaojing; Pang, Bin; Deng, Feiqi; Zhao, Xueyan
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 140204
Keywords: urban road congestion propagation; hybrid control strategy; two-layer propagation model; stochastic stabilization; network control
Cite as: Zhong X J, Pang B, Deng F Q, et al. Hybrid stochastic control strategy by two-layer networks for dissipating urban traffic congestion. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 140204, doi: 10.1007/s11432-023-3983-7

Computer science and technology REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

When debugging encounters artificial intelligence: state of the art and open challenges
Song, Yi; Xie, Xiaoyuan; Xu, Baowen
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 141101
Keywords: software debugging; fault localization; program repair; artificial intelligence; machine learning
Cite as: Song Y, Xie X Y, Xu B W. When debugging encounters artificial intelligence: state of the art and open challenges. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 141101, doi: 10.1007/s11432-022-3803-9

Control science and engineering REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

A survey of decision making in adversarial games
Li, Xiuxian; Meng, Min; Hong, Yiguang; Chen, Jie
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 141201
Keywords: adversarial games; zero-sum games; Stackelberg games; differential games; Nash equilibrium; correlated equilibrium; regret
Cite as: Li X X, Meng M, Hong Y G, et al. A survey of decision making in adversarial games. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 141201, doi: 10.1007/s11432-022-3777-y

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Jigsaw-Sketch: a fast and accurate algorithm for finding top-k elephant flows in high-speed networks
Zhang, Boyu; Huang, He; Sun, Yu-E; Du, Yang; Wang, Dan
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142101
Keywords: sketch; top-k; network measurement; elephant flow; high-speed networks
Cite as: Zhang B Y, Huang H, Sun Y-E, et al. Jigsaw-Sketch: a fast and accurate algorithm for finding top-k elephant flows in high-speed networks. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142101, doi: 10.1007/s11432-022-3794-1

Computer science and technology RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Robust cooperative multi-agent reinforcement learning via multi-view message certification
Yuan, Lei; Jiang, Tao; Li, Lihe; Chen, Feng; Zhang, Zongzhang; Yu, Yang
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142102
Keywords: multi-agent reinforcement learning; robust communication; adversarial training; multi-view learning; message certification
Cite as: Yuan L, Jiang T, Li L H, et al. Robust cooperative multi-agent reinforcement learning via multi-view message certification. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142102, doi: 10.1007/s11432-023-3853-y

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

What can we learn from quality assurance badges in open-source software?
Li, Feng; Lou, Yiling; Tan, Xin; Chen, Zhenpeng; Dong, Jinhao; Li, Yang; Wang, Xuanzhi; Hao, Dan; Zhang, Lu
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142103
Keywords: quality assurance; badge; open-source software; code quality; empirical study
Cite as: Li F, Lou Y L, Tan X, et al. What can we learn from quality assurance badges in open-source software?. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142103, doi: 10.1007/s11432-022-3611-3

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Retrieval-and-alignment based large-scale indoor point cloud semantic segmentation
Xu, Zongyi; Huang, Xiaoshui; Yuan, Bo; Wang, Yangfu; Zhang, Qianni; Li, Weisheng; Gao, Xinbo
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142104
Keywords: point cloud semantic segmentation; large-scale indoor point clouds; point cloud alignment; overlap estimation; label transfer
Cite as: Xu Z Y, Huang X S, Yuan B, et al. Retrieval-and-alignment based large-scale indoor point cloud semantic segmentation. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142104, doi: 10.1007/s11432-022-3928-x

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Memory-enhanced text style transfer with dynamic style learning and calibration
Lin, Fuqiang; Song, Yiping; Tian, Zhiliang; Chen, Wangqun; Dong, Diwen; Liu, Bo
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142105
Keywords: style transfer; memory-enhanced method; text generation; deep learning; text representation
Cite as: Lin F Q, Song Y P, Tian Z L, et al. Memory-enhanced text style transfer with dynamic style learning and calibration. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142105, doi: 10.1007/s11432-022-3726-0

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

A model reduction approach for discrete-time linear time-variant systems with delayed inputs
Wu, Ai-Guo; Duan, Guang-Ren; Wang, Yu; Zhang, Jie
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142201
Keywords: reduction approach; predictor-based feedback; time-varying systems; delayed input; periodic system
Cite as: Wu A-G, Duan G-R, Wang Y, et al. A model reduction approach for discrete-time linear time-variant systems with delayed inputs. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142201, doi: 10.1007/s11432-022-3766-3

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar

Higher-order properties and extensions for indirect MRAC and APPC of linear systems
Zhang Y J, Zhang Z P, Sun J, et al
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142202
Keywords: higher-order tracking; indirect adaptive control; model reference adaptive control; adaptive pole placement control
Cite as: Zhang Y J, Zhang Z P, Sun J, et al. Higher-order properties and extensions for indirect MRAC and APPC of linear systems. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142202, doi: 10.1007/s11432-023-3874-6

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

On the size generalizibility of graph neural networks for learning resource allocation
Wu, Jiajun; Sun, Chengjian; Yang, Chenyang
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142301
Keywords: size generalization; graph neural networks; resource allocation; permutation equivariance
Cite as: Wu J J, Sun C J, Yang C Y. On the size generalizibility of graph neural networks for learning resource allocation. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142301, doi: 10.1007/s11432-023-3880-y

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Impact of non-ideal UE hardware on cell-free massive MIMO network with centralized operation
Li, Ning; Fan, Pingzhi
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142302
Keywords: cell-free massive MIMO; centralized operation; spatially correlated channels; hardware impairments; channel estimation; uplink spectral efficiency; optimal receive combining; pilot length design; fractional power control
Cite as: Li N, Fan P Z. Impact of non-ideal UE hardware on cell-free massive MIMO network with centralized operation. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142302, doi: 10.1007/s11432-023-3885-2

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Gradient sparsification for efficient wireless federated learning with differential privacy
Wei, Kang; Li, Jun; Ma, Chuan; Ding, Ming; Shu, Feng; Zhao, Haitao; Chen, Wen; Zhu, Hongbo
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142303
Keywords: federated learning; differential privacy; gradient sparsification; Lyapunov drift; convergence analysis
Cite as: Wei K, Li J, Ma C, et al. Gradient sparsification for efficient wireless federated learning with differential privacy. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142303, doi: 10.1007/s11432-023-3918-9

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Post-layout simulation driven analog circuit sizing
Gao, Xiaohan; Zhang, Haoyi; Ye, Siyuan; Liu, Mingjie; Pan, David Z.; Shen, Linxiao; Wang, Runsheng; Lin, Yibo; Huang, Ru
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142401
Keywords: analog EDA; transistor sizing; Bayesian optimization; post-layout simulation
Cite as: Gao X H, Zhang H Y, Ye S Y, et al. Post-layout simulation driven analog circuit sizing. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142401, doi: 10.1007/s11432-022-3878-5

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Quantum self-attention neural networks for text classification
Li, Guangxi; Zhao, Xuanqiang; Wang, Xin
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142501
Keywords: quantum neural networks; self-attention; natural language processing; text classification; parameterized quantum circuits
Cite as: Li G X, Zhao X Q, Wang X. Quantum self-attention neural networks for text classification. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142501, doi: 10.1007/s11432-023-3879-7

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Continuous variable quantum teleportation and remote state preparation between two space-separated local networks
Ren, Siyu; Han, Dongmei; Wang, Meihong; Su, Xiaolong
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142502
Keywords: quantum communication; quantum network; quantum teleportation; remote state preparation; entanglement swapping; continuous variable
Cite as: Ren S Y, Han D M, Wang M H, et al. Continuous variable quantum teleportation and remote state preparation between two space-separated local networks. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142502, doi: 10.1007/s11432-023-3913-2

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Quantum key distribution over a mimicked dynamic-scattering channel
Lu, Qi-Hang; Wang, Fang-Xiang; Chen, Wei; Fu, Hai-Yang; Lu, Yin-Jie; Wang, Shuang; He, De-Yong; Yin, Zhen-Qiang; Guo, Guang-Can; Han, Zheng-Fu
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142503
Keywords: quantum key distribution; free space channel; channel turbulence; channel scattering; wavefront shaping
Cite as: Lu Q-H, Wang F-X, Chen W, et al. Quantum key distribution over a mimicked dynamic-scattering channel. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142503, doi: 10.1007/s11432-023-3945-x

Computer science and technology LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

SAM3D: zero-shot 3D object detection via the segment anything model
Zhang, Dingyuan; Liang, Dingkang; Yang, Hongcheng; Zou, Zhikang; Ye, Xiaoqing; Liu, Zhe; Bai, Xiang
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 149101
Keywords: Zero-shot 3D Object Detection; Foundation Model; Segment Anything Model; BEV Perception; Segmentation
Cite as: Zhang D Y, Liang D K, Yang H C, et al. SAM3D: zero-shot 3D object detection via the segment anything model. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 149101, doi: 10.1007/s11432-023-3943-6

Computer science and technology LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

A smart hybrid memory scheduling approach using neural models
Zhen, Yanjie; Zhang, Huijun; Deng, Yongheng; Chen, Weining; Gao, Wei; Ren, Ju; Chen, Yu
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 149102
Keywords: Computer Architecture; Hybrid Memory Management; Page Scheduling; Neural Model; Long Short-Term Memory; Clustering
Cite as: Zhen Y J, Zhang H J, Deng Y H, et al. A smart hybrid memory scheduling approach using neural models. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 149102, doi: 10.1007/s11432-023-3925-2

Computer science and technology LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Adaptive joint configuration optimization for collaborative inference in edge-cloud systems
Yang, Zheming; Ji, Wen; Wang, Zhi
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 149103
Keywords: edge computing; collaborative inference; robust optimization; multi-model; joint configuration
Cite as: Yang Z M, Ji W, Wang Z. Adaptive joint configuration optimization for collaborative inference in edge-cloud systems. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 149103, doi: 10.1007/s11432-023-3957-4

Information and communication engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Linear shallow neural network to accelerate transmitter dispersion eye closure quaternary (TDECQ) assessment
Xiang, Junjiang; Chen, Zejun; Cheng, Yijun; Yang, Hailin; Huo, Xuancheng; Xiang, Meng; Zhou, Gai; Qin, Yuwen; Fu, Songnian
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 149301
Keywords: transmitter dispersion eye closure quaternary; neural network; nonlinear activation function; PAM-4; data-center interconnection
Cite as: Xiang J J, Chen Z J, Cheng Y J, et al. Linear shallow neural network to accelerate transmitter dispersion eye closure quaternary (TDECQ) assessment. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 149301, doi: 10.1007/s11432-023-3947-8

Information and communication engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

FUSE: a federated learning and U-shape split learning-based electricity theft detection framework
Li, Xuan; Wang, Naiyu; Zhu, Liehuang; Yuan, Shuai; Guan, Zhitao
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 149302
Keywords: federated Learning; electricity theft detection; smart grid; split learning; computational overhead; privacy-preserving
Cite as: Li X, Wang N Y, Zhu L H, et al. FUSE: a federated learning and U-shape split learning-based electricity theft detection framework. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 149302, doi: 10.1007/s11432-023-3946-x

Microelectronics and quantum information LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Improved RF power performance via electrostatic shielding effect using AlGaN/GaN/graded-AlGaN/GaN double-channel structure
Shi, Chunzhou; Yang, Ling; Zhang, Meng; Lu, Hao; Wu, Mei; Hou, Bin; Niu, Xuerui; Yu, Qian; Liu, Wenliang; Gao, Wenze; Ma, Xiaohua; Hao, Yue
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 149401
Keywords: GaN; Double-channel; AlGaN/GaN heterostructure; Drain lag; RF
Cite as: Shi C Z, Yang L, Zhang M, et al. Improved RF power performance via electrostatic shielding effect using AlGaN/GaN/graded-AlGaN/GaN double-channel structure. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 149401, doi: 10.1007/s11432-023-3940-x

Microelectronics and quantum information LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

An analysis of TinyML@ICCAD for implementing AI on low-power microprocessor
Li, Guoqing; Zhang, Jingwei; Zhang, Meng; Li, Tuo; Chen, Tinghuan; Yang, Jun
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 149402
Keywords: Low-end microprocessor; Tiny machine learning; Artificial intelligence; Benchmark; Ventricular arrhythmia detection
Cite as: Li G Q, Zhang J W, Zhang M, et al. An analysis of TinyML@ICCAD for implementing AI on low-power microprocessor. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 149402, doi: 10.1007/s11432-023-3934-y

Microelectronics and quantum information LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

CATCAM: a 28 nm constant-time alteration TCAM enabling less than 50 ns update latency
Deng, Chenchen; Xiong, Tianzhu; Li, Zhaoshi; Liu, Zhiwei; Wang, Yao; Zhu, Jianfeng; Yang, Jun; Wei, Shaojun; Liu, Leibo
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 149403
Keywords: Computing-in-memory; CIM; ternary contentaddressable memory; TCAM; rule update; SRAM; SDN
Cite as: Deng C C, Xiong T Z, Li Z S, et al. CATCAM: a 28 nm constant-time alteration TCAM enabling less than 50 ns update latency. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 149403, doi: 10.1007/s11432-023-3964-4

Vol. 67, No. 5, 2024 Cover Contents

Microelectronics and quantum information REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Bioinspired sensing-memory-computing integrated vision systems: biomimetic mechanisms, design principles, and applications
Huang, Yujie; Tan, Yinlong; Kang, Yan; Chen, Yabo; Tang, Yuhua; Jiang, Tian
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 151401
Keywords: sensing-memory-computing architecture; neuromorphic computing; retinomorphic device; image recognition; visual system
Cite as: Huang Y J, Tan Y L, Kang Y, et al. Bioinspired sensing-memory-computing integrated vision systems: biomimetic mechanisms, design principles, and applications. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 151401, doi: 10.1007/s11432-023-3888-0

Computer science and technology RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Adversarial data splitting for domain generalization
Gu, Xiang; Sun, Jian; Xu, Zongben
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152101
Keywords: domain generalization; adversarial learning; data splitting; meta-learning; out of distribution
Cite as: Gu X, Sun J, Xu Z B. Adversarial data splitting for domain generalization. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152101, doi: 10.1007/s11432-022-3857-5

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

CPT: a pre-trained unbalanced transformer for both Chinese language understanding and generation
Shao, Yunfan; Geng, Zhichao; Liu, Yitao; Dai, Junqi; Yan, Hang; Yang, Fei; Li, Zhe; Bao, Hujun; Qiu, Xipeng
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152102
Keywords: pre-trained model; transformer; language model; generation; unified model
Cite as: Shao Y F, Geng Z C, Liu Y T, et al. CPT: a pre-trained unbalanced transformer for both Chinese language understanding and generation. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152102, doi: 10.1007/s11432-021-3536-5

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Granger causal representation learning for groups of time series
Cai, Ruichu; Wu, Yunjin; Huang, Xiaokai; Chen, Wei; Fu, Tom Z. J.; Hao, Zhifeng
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152103
Keywords: Granger causal discovery; Granger causal representation learning; time series data; recurrent neural network; multiset canonical correlation analysis
Cite as: Cai R C, Wu Y J, Huang X K, et al. Granger causal representation learning for groups of time series. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152103, doi: 10.1007/s11432-021-3724-0

Computer science and technology RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Understanding adversarial attacks on observations in deep reinforcement learning
You, Qiaoben; Ying, Chengyang; Zhou, Xinning; Su, Hang; Zhu, Jun; Zhang, Bo
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152104
Keywords: deep learning; reinforcement learning; adversarial robustness; adversarial attack
Cite as: Qiaoben Y, Ying C Y, Zhou X N, et al. Understanding adversarial attacks on observations in deep reinforcement learning. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152104, doi: 10.1007/s11432-021-3688-y

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Span-based joint entity and relation extraction augmented with sequence tagging mechanism
Ji, Bin; Li, Shasha; Xu, Hao; Yu, Jie; Ma, Jun; Liu, Huijun; Yang, Jing
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152105
Keywords: joint extraction; named entity recognition; relation extraction; span; sequence tagging mechanism
Cite as: Ji B, Li S S, Xu H, et al. Span-based joint entity and relation extraction augmented with sequence tagging mechanism. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152105, doi: 10.1007/s11432-022-3608-y

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Understanding and improving fairness in cognitive diagnosis
Zhang, Zheng; Wu, Le; Liu, Qi; Liu, Jiayu; Huang, Zhenya; Yin, Yu; Zhuang, Yan; Gao, Weibo; Chen, Enhong
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152106
Keywords: fairness; intelligent education; cognitive diagnosis; psychometrics; adversarial learning
Cite as: Zhang Z, Wu L, Liu Q, et al. Understanding and improving fairness in cognitive diagnosis. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152106, doi: 10.1007/s11432-022-3852-0

Computer science and technology RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Perception field based imitation learning for unlabeled multi-agent pathfinding
Chu, Wenjie; Yu, Ailun; Zhang, Wei; Zhao, Haiyan; Jin, Zhi
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152107
Keywords: unlabeled multi-agent pathfinding; perception field; triplet cross-attention; multi-agent imitation learning; learning-based planning
Cite as: Chu W J, Yu A L, Zhang W, et al. Perception field based imitation learning for unlabeled multi-agent pathfinding. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152107, doi: 10.1007/s11432-022-3666-2

Computer science and technology RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Maximizing conditional independence for unsupervised domain adaptation
Zhai, Yiming; Ren, Chuanxian; Luo, Youwei; Dai, Daoqing
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152108
Keywords: conditional independence; kernel method; domain adaptation; class-conditioned transferring
Cite as: Zhai Y M, Ren C X, Luo Y W, et al. Maximizing conditional independence for unsupervised domain adaptation. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152108, doi: 10.1007/s11432-022-3851-1

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Keywords: uncertain nonlinear systems; output feedback; prescribed performance; unknown control direction; dynamic high gain; global tracking
Cite as: Wang Y, Liu Y G. Global adaptive output-feedback tracking with prescribed performance for uncertain nonlinear systems. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152201, doi: 10.1007/s11432-023-3948-y

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

Finite-time tracking control of heterogeneous multi-AUV systems with partial measurements and intermittent communication
Chen, Bo; Hu, Jiangping; Ghosh, Bijoy Kumar
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152202
Keywords: distributed observer; finite-time tracking; homogeneous technique; intermittent communication; multiple heterogeneous AUVs
Cite as: Chen B, Hu J P, Ghosh B K. Finite-time tracking control of heterogeneous multi-AUV systems with partial measurements and intermittent communication. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152202, doi: 10.1007/s11432-023-3903-6

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Linear-fitting-based recursive filtering for nonlinear systems under encoding-decoding mechanism
Jiang, Bo; Dong, Hongli; Gao, Zhiwei; Shen, Yuxuan; Yang, Fan
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152203
Keywords: encoding-decoding mechanism; uniform quantizer; linear fitting; networked systems; recursive filtering
Cite as: Jiang B, Dong H L, Gao Z W, et al. Linear-fitting-based recursive filtering for nonlinear systems under encoding-decoding mechanism. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152203, doi: 10.1007/s11432-023-3905-1

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Sampling-efficient path planning and improved actor-critic-based obstacle avoidance for autonomous robots
Yang, Yefeng; Huang, Tao; Wang, Tianqi; Yang, Wenyu; Chen, Han; Li, Boyang; Wen, Chih-yung
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152204
Keywords: rapidly exploring random tree; RRT; adaptive clustering; network decoupling; actor critic; path planning
Cite as: Yang Y F, Huang T, Wang T Q, et al. Sampling-efficient path planning and improved actor-critic-based obstacle avoidance for autonomous robots. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152204, doi: 10.1007/s11432-022-3904-9

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Tiered clustering-based management architecture in mega-satellite networks
Hao, Qi; Zhou, Di; Sheng, Min; Shi, Yan; Li, Jiandong
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152301
Keywords: mega-satellite networks; hierarchical architecture; average hop; tiered structure; clustering
Cite as: Hao Q, Zhou D, Sheng M, et al. Tiered clustering-based management architecture in mega-satellite networks. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152301, doi: 10.1007/s11432-023-3937-y

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Carbon efficiency modeling and optimization of solar-powered cellular networks
Zhao, Yuxi; Ge, Xiaohu; Yan, Wen; Han, Tao; Zhong, Yi
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152302
Keywords: cellular networks; renewable energy; carbon efficiency; convex optimization theory; dinkelbach
Cite as: Zhao Y X, Ge X H, Yan W, et al. Carbon efficiency modeling and optimization of solar-powered cellular networks. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152302, doi: 10.1007/s11432-023-3950-0

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

A credible traffic prediction method based on self-supervised causal discovery
Wang, Dan; Liu, Yingjie; Song, Bin
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152303
Keywords: wireless network traffic prediction; causal discovery; self-supervised
Cite as: Wang D, Liu Y J, Song B. A credible traffic prediction method based on self-supervised causal discovery. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152303, doi: 10.1007/s11432-023-3899-1

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Low-resolution Kramers-Kronig detection system with error-feedback noise shaping
Dong, Xiangyong; Yu, Zhenming; Huang, Hongyu; Sun, Kaixuan; Xu, Kun
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152304
Keywords: optical fiber communications; Kramers-Kronig receiver; error-feedback noise shaping; quantization noise; carrier-to-signal power ratio
Cite as: Dong X Y, Yu Z M, Huang H Y, et al. Low-resolution Kramers-Kronig detection system with error-feedback noise shaping. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152304, doi: 10.1007/s11432-023-3912-0

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar

Keywords: convolutional sparse coding; prototypical waveforms; state-specific dictionary; biomarker identification; neural signal processing
Cite as: Wang P L, Qi Y, Pan G. State-sensitive convolutional sparse coding for potential biomarker identification in brain signals. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152401, doi: 10.1007/s11432-023-3876-1

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

An isolated symmetrical 2T2R cell enabling high precision and high density for RRAM-based in-memory computing
Ling, Yaotian; Wang, Zongwei; Yang, Yuhang; Bao, Lin; Bao, Shengyu; Wang, Qishen; Cai, Yimao; Huang, Ru
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152402
Keywords: RRAM; 2T2R; multi-level storage; weight asymmetry; in-memory computing
Cite as: Ling Y T, Wang Z W, Yang Y H, et al. An isolated symmetrical 2T2R cell enabling high precision and high density for RRAM-based in-memory computing. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152402, doi: 10.1007/s11432-023-3887-0

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Mitigating set-stuck failure in 3D phase change memory: substituting square pulses with surge pulses
Li, Ninghua; Cai, Wang; Xiang, Jun; Tong, Hao; Cheng, Weiming; Miao, Xiangshui
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152403
Keywords: surge pulse; phase change memory; PCM; integration; SET-stuck failure; SSF; square pulse
Cite as: Li N H, Cai W, Xiang J, et al. Mitigating set-stuck failure in 3D phase change memory: substituting square pulses with surge pulses. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152403, doi: 10.1007/s11432-023-3902-6

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Layer-by-layer epitaxy growth of thickness-controllable two-dimensional tungsten disulfide
Liang, Jieyuan; Zou, Zixing; Liang, Junwu; Wang, Di; Wang, Biao; Chu, Anshi; Yi, Jiali; Zhang, Cheng; Fang, Lizhen; Zhang, Tian; Liu, Huawei; Zhu, Xiaoli; Li, Dong; Pan, Anlian
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152404
Keywords: WS2; thickness-controlled growth; chemical vapor deposition; additive; carbon
Cite as: Liang J Y, Zou Z X, Liang J W, et al. Layer-by-layer epitaxy growth of thickness-controllable two-dimensional tungsten disulfide. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152404, doi: 10.1007/s11432-023-3941-4

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Stable α-CsPbI3 with extremely red emission for expanding the color gamut
Zhang, Yong; Wei, Xin; Gao, Lei; Zhao, Weijie; Sun, Changjiu; Wei, Junli; Yuan, Mingjian; Ni, Zhenhua; Lu, Junpeng; Liu, Hongwei
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152405
Keywords: all-inorganic perovskite; wide color gamut; LED; display; carrier recombination
Cite as: Zhang Y, Wei X, Gao L, et al. Stable α-CsPbI3 with extremely red emission for expanding the color gamut. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152405, doi: 10.1007/s11432-023-3944-3

Control science and engineering PERSPECTIVE Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Cooperative control for heterogeneous multi-agent systems: progress, applications, and challenges
Yan, Bing; Shi, Peng; Chambers, Jonathon
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 156201
Keywords: cooperative control; multi-agent systems; security and safety; cyber-attacks; learning-based control
Cite as: Yan B, Shi P, Chambers J. Cooperative control for heterogeneous multi-agent systems: progress, applications, and challenges. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 156201, doi: 10.1007/s11432-024-4001-6

Computer science and technology LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Improving actionable warning identification via the refined warning-inducing context representation
Ge, Xiuting; Fang, Chunrong; Li, Xuanye; Zhang, Quanjun; Liu, Jia; Zhao, Zhihong; Chen, Zhenyu
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 159101
Keywords: Actionable warning identification; Warning representation; Program slicing; Static analysis; Machine learning
Cite as: Ge X T, Fang C R, Li X Y, et al. Improving actionable warning identification via the refined warning-inducing context representation. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 159101, doi: 10.1007/s11432-023-3975-6

Computer science and technology LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Efficient privacy-preserving federated learning under dishonest-majority setting
Miao, Yinbin; Kuang, Da; Li, Xinghua; Leng, Tao; Liu, Ximeng; Ma, Jianfeng
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 159102
Keywords: Federated learning; Privacy-preserving; Model poisoning attacks; Dishonest-majority; Hanming distance
Cite as: Miao Y B, Kuang D, Li X H, et al. Efficient privacy-preserving federated learning under dishonest-majority setting. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 159102, doi: 10.1007/s11432-023-3977-9

Computer science and technology LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

CoDetect: cooperative anomaly detection with privacy protection towards UAV swarm
Li, Teng; Lin, Weiguo; Ma, Ruichen; Ma, Zhuo; Shen, Yulong; Ma, Jianfeng
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 159103
Keywords: UAV swarm; cooperative detection; privacy protection; consensus; decentralization
Cite as: Li T, Lin W G, Ma R C, et al. CoDetect: cooperative anomaly detection with privacy protection towards UAV swarm. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 159103, doi: 10.1007/s11432-023-3984-7

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Event-triggered adaptive output feedback control for hyperbolic PDEs: swapping-based design
Ji, Chunting; Zhang, Zhengqiang; Xie, Xue-Jun
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 159201
Keywords: adaptive control; event-triggered control; parameter uncertainty; output feedback; hyperbolic PDEs
Cite as: Ji C T, Zhang Z Q, Xie X-J. Event-triggered adaptive output feedback control for hyperbolic PDEs: swapping-based design. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 159201, doi: 10.1007/s11432-023-4008-x

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

A reputation-based blockchain scheme for sustained carbon emission reduction
Zhou, Lixiao; Tang, Changbing; Bao, Zheng; Liu, Yang; Yu, Xinghuo
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 159202
Keywords: blockchain; consensus protocol; carbon emission reduction; Emission Trading Schemes; Public Goods Game
Cite as: Zhou L X, Tang C B, Bao Z, et al. A reputation-based blockchain scheme for sustained carbon emission reduction. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 159202, doi: 10.1007/s11432-023-3967-0

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Finite-time bearing-only formation of first-order multi-agent systems under pinning control
Liu, Chenjun; Zhu, Wei; Sun, Fenglan
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 159203
Keywords: Pinning control; Bearing-only formation; Finite-time; Multi-agent systems; Collision avoidance
Cite as: Liu C J, Zhu W, Sun F L. Finite-time bearing-only formation of first-order multi-agent systems under pinning control. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 159203, doi: 10.1007/s11432-023-3999-5

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Global output feedback regulation of time-varying nonlinear systems via the dual-gain method
Yin, Xian-Long; Sun, Zong-Yao; Wen, Changyun
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 159204
Keywords: Global output feedback regulation; time-varying nonlinear system; dual gain method; sensor sensitivity; ever-growing
Cite as: Yin X-L, Sun Z-Y, Wen C Y. Global output feedback regulation of time-varying nonlinear systems via the dual-gain method. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 159204, doi: 10.1007/s11432-023-4005-7

Microelectronics and quantum information LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Enhanced fatigue resistance of ferroelectric Al0.65Sc0.35N deposited by physical vapor deposition
Li, Yang; Yao, Danyang; Liu, Yan; Jiang, Zhi; Wang, Ruiqing; Ran, Xu; Zhou, Jiuren; Wang, Qikun; Wu, Guoqiang; Han, Genquan
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 159401
Keywords: AlScN; ferroelectric; physical vapor deposition; fatigue; polarization switching; non-volatile; FeRAM
Cite as: Li Y, Yao D Y, Liu Y, et al. Enhanced fatigue resistance of ferroelectric Al0.65Sc0.35N deposited by physical vapor deposition. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 159401, doi: 10.1007/s11432-023-3960-6

Microelectronics and quantum information LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Keywords: distributed optical fiber sensing; disturbance recognition; event recognition; deep learning; semi-supervised learning
Cite as: Li Y J, Hu L Q, Yu K L. Unleashing potentials with deep learning: decoding the complex events for distributed fiber optic sensing applications. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 159402, doi: 10.1007/s11432-023-3985-y

Microelectronics and quantum information LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

High-performance carbon-electrode-based self-powered optoelectronic synaptic devices
Huang, Wen; Xia, Xuwen; Zhang, Huixing; Guo, Tenglong; Hang, Pengjie; Li, Bin; Tang, Jiawei; Li, Biao; Zhu, Chen; Wang, Lei; Yang, Deren; Yu, Xuegong; Li, Xing'ao
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 159403
Keywords: Self-powered synaptic device; Low-cost carbon; Energy consumption; Consistency; Stability
Cite as: Huang W, Xia X W, Zhang H X, et al. High-performance carbon-electrode-based self-powered optoelectronic synaptic devices. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 159403, doi: 10.1007/s11432-023-3991-9

Microelectronics and quantum information LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Performance improvement of β-Ga2O3 SBD-based rectifier with embedded microchannels in ceramic substrate
Hong, Wen; Zhang, Chao; Zhang, Fang; Zheng, Xuefeng; Ma, Xiaohua; Hao, Yue
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 159404
Keywords: β-Ga2O3; Rectifier; Embedded; Cooling; output power
Cite as: Hong W, Zhang C, Zhang F, et al. Performance improvement of β-Ga2O3 SBD-based rectifier with embedded microchannels in ceramic substrate. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 159404, doi: 10.1007/s11432-024-3992-8

Microelectronics and quantum information LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Distribution of polarization squeezed light through a 20 km fiber channel
Li, Chao; Ren, Siyu; Yan, Yanru; Li, Yalin; Wang, Meihong; Su, Xiaolong
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 159501
Keywords: polarization squeezed light; optical parametric amplifier; quantum communication; squeezed state; quantum noise
Cite as: Li C, Ren S Y, Yan Y R, et al. Distribution of polarization squeezed light through a 20 km fiber channel. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 159501, doi: 10.1007/s11432-024-3976-4

Vol. 67, No. 6, 2024

Special Topic: Silicon-compatible 2D Materials Technologies
Microelectronics and quantum information REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar

Progress on the program of Si-compatible two-dimensional semiconductor materials and devices
Xu M S, Wang Y W, Liu J W, et al
Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 160401
Keywords: two-dimensional materials; Si-based CMOS technologies; electronics and optoelectronics; heterogeneous integration; low-power
Cite as: Xu M S, Wang Y W, Liu J W, et al. Progress on the program of Si-compatible two-dimensional semiconductor materials and devices. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 160401, doi: 10.1007/s11432-024-3986-8

Special Topic: Silicon-compatible 2D Materials Technologies
Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar

Contact engineering for temperature stability improvement of Bi-contacted MoS2 field effect transistors
Liu Z Z, Zhang Q, Huang X H, et al
Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 160402
Keywords: temperature stability; semimetallic bismuth contact; semimetallic antimony contact; MoS2 FETs; time stability
Cite as: Liu Z Z, Zhang Q, Huang X H, et al. Contact engineering for temperature stability improvement of Bi-contacted MoS2 field effect transistors. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 160402, doi: 10.1007/s11432-023-3942-2

Special Topic: Silicon-compatible 2D Materials Technologies
Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Highly responsive broadband Si-based MoS2 phototransistor on high-k dielectric
Imran, Ali; He, Xin; Liu, Jiwei; Zhu, Qinghai; Sulaman, Muhammad; Xue, Fei; Xu, Mingsheng; Yang, Deren
Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 160403
Keywords: photogating; photoconduction; two-dimensional materials; high k dielectric; carrier scattering; phototransistor
Cite as: Imran A, He X, Liu J W, et al. Highly responsive broadband Si-based MoS2 phototransistor on high-k dielectric. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 160403, doi: 10.1007/s11432-024-3994-4

Special Topic: Silicon-compatible 2D Materials Technologies
Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Heterogeneous integration of 2D materials on Si charge-coupled devices as optical memory
Bian, Zheng; Tian, Feng; Li, Zongwen; Su, Xiangwei; Zhang, Tianjiao; Miao, Jialei; Yu, Bin; Xu, Yang; Zhao, Yuda
Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 160404
Keywords: heterogeneous integration; charge-coupled device; floating gate; optical memory; molybdenum disulfide; lightly doped silicon
Cite as: Bian Z, Tian F, Li Z W, et al. Heterogeneous integration of 2D materials on Si charge-coupled devices as optical memory. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 160404, doi: 10.1007/s11432-024-3993-5

Special Topic: Silicon-compatible 2D Materials Technologies
Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar

Keywords: vdW heterostructure; non-volatile memory; vertical-transport transistor; ferroelectric field-effect transistor; memristive devices
Cite as: Yang Q Y, Luo Z-D, Xiao F, et al. Solid-state non-volatile memories based on vdW heterostructure-based vertical-transport ferroelectric field-effect transistors. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 160405, doi: 10.1007/s11432-024-4004-9

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

A novel graph oversampling framework for node classification in class-imbalanced graphs
Xia, Riting; Zhang, Chunxu; Zhang, Yan; Liu, Xueyan; Yang, Bo
Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 162101
Keywords: graph neural network; class-imbalanced graphs; sum-product network; oversampling; node classification
Cite as: Xia R T, Zhang C X, Zhang Y, et al. A novel graph oversampling framework for node classification in class-imbalanced graphs. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 162101, doi: 10.1007/s11432-023-3897-2

Computer science and technology RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar

Meta label associated loss for fine-grained visual recognition
Li Y C, Xiao F, Li H, et al
Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 162102
Keywords: label associated loss; weighting noisy samples; fine-grained visual recognition; noise-tolerant learning; meta-learning
Cite as: Li Y C, Xiao F, Li H, et al. Meta label associated loss for fine-grained visual recognition. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 162102, doi: 10.1007/s11432-023-3922-2

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Adaptive observer-based integral event-triggered antivibration control of a full aircraft active landing gear system with irregular runway excitations
Hu, Wenxiao; Du, Chenglong; Li, Fanbiao; Chen, Xinmin; Yang, Chunhua; Gui, Weihua
Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 162201
Keywords: aircraft active landing gear; antivibration control; integral event-triggered mechanism; adaptive observer; L2-stability
Cite as: Hu W X, Du C L, Li F B, et al. Adaptive observer-based integral event-triggered antivibration control of a full aircraft active landing gear system with irregular runway excitations. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 162201, doi: 10.1007/s11432-023-3923-8

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Resilient sliding mode control for 2D CPSs under denial-of-service attacks
Li, Lingling; Yang, Rongni; Feng, Zhiguang; Wu, Ligang
Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 162202
Keywords: two-dimensional systems; cyber-physical systems; denial-of-service attack; resilient sliding mode control
Cite as: Li L L, Yang R N, Feng Z G, et al. Resilient sliding mode control for 2D CPSs under denial-of-service attacks. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 162202, doi: 10.1007/s11432-023-3929-3

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar

Finite-time composite learning control for nonlinear teleoperation systems under networked time-varying delays
Yang Y N, Jiang H X, Hua C C, et al
Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 162203
Keywords: networked teleoperation systems; finite-time control; exact parameter estimation; small-gain theorem; unknown communication delays
Cite as: Yang Y N, Jiang H X, Hua C C, et al. Finite-time composite learning control for nonlinear teleoperation systems under networked time-varying delays. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 162203, doi: 10.1007/s11432-023-3931-0

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar

Logit prototype learning with active multimodal representation for robust open-set recognition
Fu Y M, Liu Z G, Wang Z C
Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 162204
Keywords: logit prototype learning; multimodal perception; open-set recognition; uncertainty estimation
Cite as: Fu Y M, Liu Z G, Wang Z C. Logit prototype learning with active multimodal representation for robust open-set recognition. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 162204, doi: 10.1007/s11432-023-3924-x

Control science and engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar

On equivalence of state-based potential games
Wu H, Wang J H
Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 162205
Keywords: semi-tensor product of matrices; state-based potential game; verification; equivalence; state-based networked evolutionary game
Cite as: Wu H, Wang J H. On equivalence of state-based potential games. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 162205, doi: 10.1007/s11432-023-3995-5

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar

Two-layer Lagrange-based relay network topology and trajectory design for solar system explorations
Cao J, Jiao J, Liu H, et al
Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 162301
Keywords: deep-space communication; Lagrangian points; backbone relay network; transfer trajectory; relay selection
Cite as: Cao J, Jiao J, Liu H, et al. Two-layer Lagrange-based relay network topology and trajectory design for solar system explorations. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 162301, doi: 10.1007/s11432-023-3936-7

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar

Keywords: multi-beam satellite communications; nonlinear power amplifier; energy and spectral efficiency tradeoff; resource efficiency; robust beamforming
Cite as: Xiao X, You L, Wang K Z, et al. Distortion-aware beamforming design for multi-beam satellite communications with nonlinear power amplifiers. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 162302, doi: 10.1007/s11432-023-3969-4

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar

Near-field wideband beam training for ELAA with uniform circular array
Chen Y H, Dai L L
Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 162303
Keywords: extremely large-scale antenna array (ELAA); uniform circular array (UCA); near-field; wideband; beam training
Cite as: Chen Y H, Dai L L. Near-field wideband beam training for ELAA with uniform circular array. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 162303, doi: 10.1007/s11432-023-3970-7

Information and communication engineering RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar

CToMP: a cycle-task-oriented memory protection scheme for unmanned systems
Ma C Y, Xi N, Lu D, et al
Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 162305
Keywords: unmanned system; memory corruption attack; memory protection; system security; randomized memory address
Cite as: Ma C Y, Xi N, Lu D, et al. CToMP: a cycle-task-oriented memory protection scheme for unmanned systems. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 162305, doi: 10.1007/s11432-023-3865-0

Microelectronics and quantum information RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Lead-free perovskites-based photonic synaptic devices with zero electric energy consumption
Hao, Dandan; Yang, Di; Liang, Haixia; Huang, Jia; Shan, Fukai
Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 162401
Keywords: photonic synaptic devices; lead-free perovskites; zero energy consumption; synaptic plasticity; Morse code
Cite as: Hao D D, Yang D, Liang H X, et al. Lead-free perovskites-based photonic synaptic devices with zero electric energy consumption. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 162401, doi: 10.1007/s11432-023-3835-4

Control science and engineering MOOP Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar

Vector field path following for a micro flapping-wing robot
Huang H F, Liu Y T, Niu T, et al
Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 164201
Keywords: micro flapping-wing robot; path following; vector field; autonomous flight; bionic robot
Cite as: Huang H F, Liu Y T, Niu T, et al. Vector field path following for a micro flapping-wing robot. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 164201, doi: 10.1007/s11432-023-4027-x

Control science and engineering PERSPECTIVE Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Mathematics of multi-agent learning systems at the interface of game theory and artificial intelligence
Wang, Long; Fu, Feng; Chen, Xingru
Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 166201
Keywords: evolutionary dynamics; stochastic games; reinforcement learning; multi-agent system; cooperative artificial intelligence; collective reinforcement learning dynamics
Cite as: Wang L, Fu F, Chen X R. Mathematics of multi-agent learning systems at the interface of game theory and artificial intelligence. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 166201, doi: 10.1007/s11432-024-3997-0

Information and communication engineering PERSPECTIVE Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar

Next generation multiple access for IMT towards 2030 and beyond
Ding Z G, Schober R, Fan P Z, et al
Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 166301
Keywords: next generation multiple access; NGMA; non-orthogonal multiple access; NOMA; IMT 2030; ambient IoT; near-field communications
Cite as: Ding Z G, Schober R, Fan P Z, et al. Next generation multiple access for IMT towards 2030 and beyond. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 166301, doi: 10.1007/s11432-024-4014-x

Computer science and technology LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar

Pyramid-resolution person restoration for cross-resolution person re-identification
Peng C L, Wang B, Liu D C, et al
Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 169101
Keywords: pyramid-resolution; cross-resolution person ReID; image restoration; feature distance fusion; multi-resolution person ReID
Cite as: Peng C L, Wang B, Liu D C, et al. Pyramid-resolution person restoration for cross-resolution person re-identification. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 169101, doi: 10.1007/s11432-023-4023-y

Control science and engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar

Strategies for mitigating detrimental effects in cyber-physical multiplex networks
Gong Y D, Yang S H, Liu S Y, et al
Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 169201
Keywords: cyber-physical multiplex network; microscopic Markov chain; epidemic threshold; critical node detection; multi-objective optimization
Cite as: Gong Y D, Yang S H, Liu S Y, et al. Strategies for mitigating detrimental effects in cyber-physical multiplex networks. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 169201, doi: 10.1007/s11432-023-4026-0

Information and communication engineering LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar

Global optimization of double protograph LDPC codes for JSCC scheme
Chen Q W, Chen C, He Y-C, et al
Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 169301
Keywords: JSCC; DP-LDPC codes; linking matrix; global optimization; protograph LDPC
Cite as: Chen Q W, Chen C, He Y-C, et al. Global optimization of double protograph LDPC codes for JSCC scheme. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 169301, doi: 10.1007/s11432-023-4012-9

Microelectronics and quantum information LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar

Keywords: VCSEL; wideband chaos; random number; intensity modulation optical injection; bandwidth
Cite as: Huang Y, Gu S Q, Feng Y H, et al. Wideband chaos generation using a VCSEL with intensity modulation optical injection for random number generation. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 169401, doi: 10.1007/s11432-023-4002-6

Microelectronics and quantum information LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar

High-Al-composition AlGaN/GaN MISHEMT on Si with fT of 320 GHz
Du H H, Hao L, Liu Z H, et al
Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 169402
Keywords: compound semiconductor devices; millimeter wave RF devices; ohmic contacts; Gallium Nitride; AlGaN; GaN
Cite as: Du H H, Hao L, Liu Z H, et al. High-Al-composition AlGaN/GaN MISHEMT on Si with fT of 320 GHz. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 169402, doi: 10.1007/s11432-024-3998-2

Microelectronics and quantum information LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar

Suppression of the regrowth interface leakage current in AlGaN/GaN HEMTs by Fe doped GaN substrate
Wang X, Lin Z-Y, Sun Y-H, et al
Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 169403
Keywords: GaN HEMT; current leakage; Si spileup layer; Silvaco; Fe memory
Cite as: Wang X, Lin Z-Y, Sun Y-H, et al. Suppression of the regrowth interface leakage current in AlGaN/GaN HEMTs by Fe doped GaN substrate. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 169403, doi: 10.1007/s11432-024-4003-y

Microelectronics and quantum information LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar

Effects of the VGS sweep range on the short channel effect in negative capacitance FinFETs
Zhang F, Zhang Z H, Yao J X, et al
Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 169404
Keywords: DIBL; negative capacitance; FinFET; HZO; short channel effect
Cite as: Zhang F, Zhang Z H, Yao J X, et al. Effects of the VGS sweep range on the short channel effect in negative capacitance FinFETs. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 169404, doi: 10.1007/s11432-023-4006-7

Microelectronics and quantum information LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar

A high precision two-axis GMR angular sensor manufactured by post-annealing
Zhou Z T, Cao Z Q, Yan S H, et al
Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 169405
Keywords: giant magnetoresistance effect; magnetic angle detection; in-plane two-axis magnetic sensors; post-annealing; pinned direction; high precision
Cite as: Zhou Z T, Cao Z Q, Yan S H, et al. A high precision two-axis GMR angular sensor manufactured by post-annealing. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 169405, doi: 10.1007/s11432-024-4020-y