Special Focus on Quantum Information
RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 13

Hybrid quantum key distribution network
Ren, Siyu; Wang, Yu; Su, Xiaolong
Sci China Inf Sci, 2022, 65(10): 200502
Keywords: quantum network; quantum key distribution; hybrid quantum information; continuous variable; discrete variable
Cite as: Ren S Y, Wang Y, Su X L. Hybrid quantum key distribution network. Sci China Inf Sci, 2022, 65(10): 200502, doi: 10.1007/s11432-022-3509-6

LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 10

Quantum algorithm for kernelized correlation filter
Gao, Shang; Pan, Shijie; Yang, Yuguang
Sci China Inf Sci, 2023, 66(2): 129501
Keywords: kernelized correlation filter; quantum computing; circulant matrices; quantum Fourier transform; target tracking
Cite as: Gao S, Pan S J, Yang Y G. Quantum algorithm for kernelized correlation filter. Sci China Inf Sci, 2023, 66(2): 129501, doi: 10.1007/s11432-021-3400-3

Special Topic: Quantum Information
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 9

Practical continuous-variable quantum key distribution with feasible optimization parameters
Ma, Li; Yang, Jie; Zhang, Tao; Shao, Yun; Liu, Jinlu; Luo, Yujie; Wang, Heng; Huang, Wei; Fan, Fan; Zhou, Chuang; Zhang, Liangliang; Zhang, Shuai; Zhang, Yichen; Li, Yang; Xu, Bingjie
Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180507
Keywords: continuous-variable; quantum key distribution; post-processing; optimization; secret key rate
Cite as: Ma L, Yang J, Zhang T, et al. Practical continuous-variable quantum key distribution with feasible optimization parameters. Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180507, doi: 10.1007/s11432-022-3712-3

Special Focus on Quantum Information
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 8

Variational quantum attacks threaten advanced encryption standard based symmetric cryptography
Wang, Zeguo; Wei, Shijie; Long, Gui-Lu; Hanzo, Lajos
Sci China Inf Sci, 2022, 65(10): 200503
Keywords: S-DES; VQA; ansatz; cost function; optimization
Cite as: Wang Z G, Wei S J, Long G-L, et al. Variational quantum attacks threaten advanced encryption standard based symmetric cryptography. Sci China Inf Sci, 2022, 65(10): 200503, doi: 10.1007/s11432-022-3511-5

Special Focus on Quantum Information
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 7

Polarization-insensitive quantum key distribution using planar lightwave circuit chips
Zhang, Guo-Wei; Chen, Wei; Fan-Yuan, Guan-Jie; Zhang, Li; Wang, Fang-Xiang; Wang, Shuang; Yin, Zhen-Qiang; He, De-Yong; Liu, Wen; An, Jun-Ming; Guo, Guang-Can; Han, Zheng-Fu
Sci China Inf Sci, 2022, 65(10): 200506
Keywords: polarization insensitive; time-bin; asymmetric Faraday-Michelson interferometer; quantum key distribution; planar lightwave circuit
Cite as: Zhang G-W, Chen W, Fan-Yuan G-J, et al. Polarization-insensitive quantum key distribution using planar lightwave circuit chips. Sci China Inf Sci, 2022, 65(10): 200506, doi: 10.1007/s11432-022-3514-3

Special Topic: Quantum Information
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

High-dimensional quantum information processing on programmable integrated photonic chips
Chi, Yulin; Yu, Yue; Gong, Qihuang; Wang, Jianwei
Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180501
Keywords: high-dimensional quantum information processing; quantum computation; integrated quantum photonics
Cite as: Chi Y L, Yu Y, Gong Q H, et al. High-dimensional quantum information processing on programmable integrated photonic chips. Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180501, doi: 10.1007/s11432-022-3602-0

Special Focus on Quantum Information
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

Quantum spectral clustering algorithm for unsupervised learning
Li, Qingyu; Huang, Yuhan; Jin, Shan; Hou, Xiaokai; Wang, Xiaoting
Sci China Inf Sci, 2022, 65(10): 200504
Keywords: quantum algorithm; machine learning; spectral clustering; quantum phase estimation; Grover’s search; Hamiltonian simulation
Cite as: Li Q Y, Huang Y H, Jin S, et al. Quantum spectral clustering algorithm for unsupervised learning. Sci China Inf Sci, 2022, 65(10): 200504, doi: 10.1007/s11432-022-3492-x

Special Topic: Quantum Information
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Nonadiabatic holonomic quantum computation and its optimal control
Liang, Yan; Shen, Pu; Chen, Tao; Xue, Zheng-Yuan
Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180502
Keywords: quantum computation; geometric phases; quantum gates; optimal control
Cite as: Liang Y, Shen P, Chen T, et al. Nonadiabatic holonomic quantum computation and its optimal control. Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180502, doi: 10.1007/s11432-023-3824-0

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Quantum algorithm and experimental demonstration for the subset sum problem
Zheng, Qilin; Zhu, Pingyu; Xue, Shichuan; Wang, Yang; Wu, Chao; Yu, Xinyao; Yu, Miaomiao; Liu, Yingwen; Deng, Mingtang; Wu, Junjie; Xu, Ping
Sci China Inf Sci, 2022, 65(8): 182501
Keywords: quantum algorithm; subset sum; quadratic speedup; encryption; algorithm complexity
Cite as: Zheng Q L, Zhu P Y, Xue S C, et al. Quantum algorithm and experimental demonstration for the subset sum problem. Sci China Inf Sci, 2022, 65(8): 182501, doi: 10.1007/s11432-021-3334-1

LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Highly efficient twin-field quantum key distribution with neural networks
Liu, Jingyang; Jiang, Qingqing; Ding, Huajian; Ma, Xiao; Sun, Mingshuo; Xu, Jiaxin; Zhang, Chun-Hui; Xie, Shipeng; Li, Jian; Zeng, Guigen; Zhou, Xingyu; Wang, Qin
Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 189402
Keywords: quantum key distribution; twin-field; phase drift; recurrent neural network; feedback control; field-programmable gate array
Cite as: Liu J Y, Jiang Q Q, Ding H J, et al. Highly efficient twin-field quantum key distribution with neural networks. Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 189402, doi: 10.1007/s11432-022-3619-0

Special Topic: Quantum Information
LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Secret key rate of continuous-variable quantum key distribution with finite codeword length
Feng, Yan; Qiu, Runhe; Zhang, Kun; Jiang, Xue-Qin; Zhang, Meixiang; Huang, Peng; Zeng, Guihua
Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180511
Keywords: continuous-variable quantum key distribution; finite codeword length; information reconciliation; sphere-packing bound; secret key rate
Cite as: Feng Y, Qiu R H, Zhang K, et al. Secret key rate of continuous-variable quantum key distribution with finite codeword length. Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180511, doi: 10.1007/s11432-022-3656-4

Special Topic: Quantum Information
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Low-loss, dual-polarization asymmetric Mach-Zehnder interferometer chips for quantum key distribution
Ren, Meizhen; Zhou, Lai; Yuan, Zhiliang
Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180503
Keywords: quantum key distribution; dual-polarization; asymmetric Mach-Zehnder interferometer; polarization beam splitter; silica-based planar lightwave circuit technology
Cite as: Ren M Z, Zhou L, Yuan Z L. Low-loss, dual-polarization asymmetric Mach-Zehnder interferometer chips for quantum key distribution. Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180503, doi: 10.1007/s11432-022-3641-x

LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

A hybrid quantum-classical Hamiltonian learning algorithm
Wang, Youle; Li, Guangxi; Wang, Xin
Sci China Inf Sci, 2023, 66(2): 129502
Keywords: quantum computing; quantum learning; near-term quantum algorithm; quantum-classical algorithm; quantum many-body system
Cite as: Wang Y L, Li G X, Wang X. A hybrid quantum-classical Hamiltonian learning algorithm. Sci China Inf Sci, 2023, 66(2): 129502, doi: 10.1007/s11432-021-3382-2

Special Topic: Quantum Information
LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Novel entanglement compression for QKD protocols using isometric tensors
Lai, Hong; Pieprzyk, Josef; Pan, Lei
Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180510
Keywords: Entanglement compression; Generalized isometric tensors; Tensor network states; Decompression; Quantum Key Distribution
Cite as: Lai H, Pieprzyk J, Pan L. Novel entanglement compression for QKD protocols using isometric tensors. Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180510, doi: 10.1007/s11432-022-3680-9

Special Topic: Quantum Information
PROGRESS Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Quantum NETwork: from theory to practice
Fang, Kun; Zhao, Jingtian; Li, Xiufan; Li, Yifei; Duan, Runyao
Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180509
Keywords: quantum network; quantum internet; quantum network architecture; quantum network protocol; quantum network simulation; quantum software toolkit
Cite as: Fang K, Zhao J T, Li X F, et al. Quantum NETwork: from theory to practice. Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180509, doi: 10.1007/s11432-023-3773-4

Special Topic: Quantum Information
RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Mitigating quantum errors via truncated Neumann series
Wang, Kun; Chen, Yu-Ao; Wang, Xin
Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180508
Keywords: near-term quantum devices; quantum error mitigation; quantum computing
Cite as: Wang K, Chen Y-A, Wang X. Mitigating quantum errors via truncated Neumann series. Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180508, doi: 10.1007/s11432-023-3786-1

Special Focus on Quantum Information
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Review of noble-gas spin amplification via the spin-exchange collisions
Su, Haowen; Jiang, Min; Peng, Xinhua
Sci China Inf Sci, 2022, 65(10): 200501
Keywords: nuclear spin; noble gas; maser; spin amplification; Floquet system
Cite as: Su H W, Jiang M, Peng X H. Review of noble-gas spin amplification via the spin-exchange collisions. Sci China Inf Sci, 2022, 65(10): 200501, doi: 10.1007/s11432-022-3550-1

Special Topic: Quantum Information
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Optimizing Raman quantum memory with dynamic phase
Ming, Sheng; Guo, Jinxian; Wu, Yuan; Bao, Guzhi; Wu, Shuhe; Shi, Minwei; Chen, Liqing; Zhang, Weiping
Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180505
Keywords: quantum information; quantum optics; quantum communication; quantum memory; Raman scattering
Cite as: Ming S, Guo J X, Wu Y, et al. Optimizing Raman quantum memory with dynamic phase. Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180505, doi: 10.1007/s11432-022-3614-7

Special Topic: Quantum Information
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Detecting coherence with respect to general quantum measurements
Chen, Yu-Cheng; Cheng, Jiong; Zhang, Wen-Zhao; Zhang, Cheng-Jie
Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180504
Keywords: coherence witness; general quantum measurements; block coherence; POVM-based coherence; quantum coherence
Cite as: Chen Y-C, Cheng J, Zhang W-Z, et al. Detecting coherence with respect to general quantum measurements. Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180504, doi: 10.1007/s11432-022-3620-2

LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Exact quantum query complexity of weight decision problems via Chebyshev polynomials
He, Xiaoyu; Sun, Xiaoming; Yang, Guang; Yuan, Pei
Sci China Inf Sci, 2023, 66(2): 129503
Keywords: weight decision problems; chebyshev polynomials; exact quantum query complexity; exact quantum algorithms; quantum computing
Cite as: He X Y, Sun X M, Yang G, et al. Exact quantum query complexity of weight decision problems via Chebyshev polynomials. Sci China Inf Sci, 2023, 66(2): 129503, doi: 10.1007/s11432-021-3468-x

Special Focus on Quantum Information
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Multi-channel quantum parameter estimation
Bao, Liying; Qi, Bo; Wang, Yabo; Dong, Daoyi; Wu, Rebing
Sci China Inf Sci, 2022, 65(10): 200505
Keywords: quantum metrology; quantum parameter estimation; multi-channel; quantum Fisher information
Cite as: Bao L Y, Qi B, Wang Y B, et al. Multi-channel quantum parameter estimation. Sci China Inf Sci, 2022, 65(10): 200505, doi: 10.1007/s11432-020-3196-x

LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Distribution of polarization squeezed light through a 20 km fiber channel
Li, Chao; Ren, Siyu; Yan, Yanru; Li, Yalin; Wang, Meihong; Su, Xiaolong
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 159501
Keywords: polarization squeezed light; optical parametric amplifier; quantum communication; squeezed state; quantum noise
Cite as: Li C, Ren S Y, Yan Y R, et al. Distribution of polarization squeezed light through a 20 km fiber channel. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 159501, doi: 10.1007/s11432-024-3976-4

RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Quantum key distribution over a mimicked dynamic-scattering channel
Lu, Qi-Hang; Wang, Fang-Xiang; Chen, Wei; Fu, Hai-Yang; Lu, Yin-Jie; Wang, Shuang; He, De-Yong; Yin, Zhen-Qiang; Guo, Guang-Can; Han, Zheng-Fu
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142503
Keywords: quantum key distribution; free space channel; channel turbulence; channel scattering; wavefront shaping
Cite as: Lu Q-H, Wang F-X, Chen W, et al. Quantum key distribution over a mimicked dynamic-scattering channel. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142503, doi: 10.1007/s11432-023-3945-x

RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Continuous variable quantum teleportation and remote state preparation between two space-separated local networks
Ren, Siyu; Han, Dongmei; Wang, Meihong; Su, Xiaolong
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142502
Keywords: quantum communication; quantum network; quantum teleportation; remote state preparation; entanglement swapping; continuous variable
Cite as: Ren S Y, Han D M, Wang M H, et al. Continuous variable quantum teleportation and remote state preparation between two space-separated local networks. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142502, doi: 10.1007/s11432-023-3913-2

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Quantum self-attention neural networks for text classification
Li, Guangxi; Zhao, Xuanqiang; Wang, Xin
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142501
Keywords: quantum neural networks; self-attention; natural language processing; text classification; parameterized quantum circuits
Cite as: Li G X, Zhao X Q, Wang X. Quantum self-attention neural networks for text classification. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142501, doi: 10.1007/s11432-023-3879-7

LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Density peak clustering using tensor network
Shi, Xiao; Shang, Yun
Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 139404
Keywords: tensor networks; entanglement entropy; clustering; density-based algorithm; unsupervised learning
Cite as: Shi X, Shang Y. Density peak clustering using tensor network. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 139404, doi: 10.1007/s11432-023-3869-3

LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Keywords: remote state preparation; two-qubit state; GHZ state; origin quantum cloud; fidelity
Cite as: Li N C, Xu L, Liu J-M. Experimental realization of deterministic joint remote preparation of an arbitrary two-qubit pure state via GHZ states. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 139402, doi: 10.1007/s11432-023-3873-6

Special Topic: Quantum Information
RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Experimental entanglement quantification for unknown quantum states in a semi-device-independent manner
Guo, Yu; Lin, Lijinzhi; Cao, Huan; Zhang, Chao; Lin, Xiaodie; Hu, Xiao-Min; Liu, Bi-Heng; Huang, Yun-Feng; Wei, Zhaohui; Han, Yong-Jian; Li, Chuan-Feng; Guo, Guang-Can
Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180506
Keywords: entanglement quantification; semi-device-independent; bell nonlocality; multi-partite system; multi-level system
Cite as: Guo Y, Lin L J Z, Cao H, et al. Experimental entanglement quantification for unknown quantum states in a semi-device-independent manner. Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180506, doi: 10.1007/s11432-022-3681-2