Special Topic: Quantum Information
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

High-dimensional quantum information processing on programmable integrated photonic chips
Chi, Yulin; Yu, Yue; Gong, Qihuang; Wang, Jianwei
Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180501
Keywords: high-dimensional quantum information processing; quantum computation; integrated quantum photonics
Cite as: Chi Y L, Yu Y, Gong Q H, et al. High-dimensional quantum information processing on programmable integrated photonic chips. Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180501, doi: 10.1007/s11432-022-3602-0

Special Topic: Quantum Information
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

Nonadiabatic holonomic quantum computation and its optimal control
Liang, Yan; Shen, Pu; Chen, Tao; Xue, Zheng-Yuan
Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180502
Keywords: quantum computation; geometric phases; quantum gates; optimal control
Cite as: Liang Y, Shen P, Chen T, et al. Nonadiabatic holonomic quantum computation and its optimal control. Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180502, doi: 10.1007/s11432-023-3824-0

Special Topic: Quantum Information
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Low-loss, dual-polarization asymmetric Mach-Zehnder interferometer chips for quantum key distribution
Ren, Meizhen; Zhou, Lai; Yuan, Zhiliang
Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180503
Keywords: quantum key distribution; dual-polarization; asymmetric Mach-Zehnder interferometer; polarization beam splitter; silica-based planar lightwave circuit technology
Cite as: Ren M Z, Zhou L, Yuan Z L. Low-loss, dual-polarization asymmetric Mach-Zehnder interferometer chips for quantum key distribution. Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180503, doi: 10.1007/s11432-022-3641-x

Special Topic: Quantum Information
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Detecting coherence with respect to general quantum measurements
Chen, Yu-Cheng; Cheng, Jiong; Zhang, Wen-Zhao; Zhang, Cheng-Jie
Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180504
Keywords: coherence witness; general quantum measurements; block coherence; POVM-based coherence; quantum coherence
Cite as: Chen Y-C, Cheng J, Zhang W-Z, et al. Detecting coherence with respect to general quantum measurements. Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180504, doi: 10.1007/s11432-022-3620-2

Special Topic: Quantum Information
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Optimizing Raman quantum memory with dynamic phase
Ming, Sheng; Guo, Jinxian; Wu, Yuan; Bao, Guzhi; Wu, Shuhe; Shi, Minwei; Chen, Liqing; Zhang, Weiping
Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180505
Keywords: quantum information; quantum optics; quantum communication; quantum memory; Raman scattering
Cite as: Ming S, Guo J X, Wu Y, et al. Optimizing Raman quantum memory with dynamic phase. Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180505, doi: 10.1007/s11432-022-3614-7

Special Topic: Quantum Information
RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Experimental entanglement quantification for unknown quantum states in a semi-device-independent manner
Guo, Yu; Lin, Lijinzhi; Cao, Huan; Zhang, Chao; Lin, Xiaodie; Hu, Xiao-Min; Liu, Bi-Heng; Huang, Yun-Feng; Wei, Zhaohui; Han, Yong-Jian; Li, Chuan-Feng; Guo, Guang-Can
Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180506
Keywords: entanglement quantification; semi-device-independent; bell nonlocality; multi-partite system; multi-level system
Cite as: Guo Y, Lin L J Z, Cao H, et al. Experimental entanglement quantification for unknown quantum states in a semi-device-independent manner. Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180506, doi: 10.1007/s11432-022-3681-2

Special Topic: Quantum Information
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 9

Practical continuous-variable quantum key distribution with feasible optimization parameters
Ma, Li; Yang, Jie; Zhang, Tao; Shao, Yun; Liu, Jinlu; Luo, Yujie; Wang, Heng; Huang, Wei; Fan, Fan; Zhou, Chuang; Zhang, Liangliang; Zhang, Shuai; Zhang, Yichen; Li, Yang; Xu, Bingjie
Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180507
Keywords: continuous-variable; quantum key distribution; post-processing; optimization; secret key rate
Cite as: Ma L, Yang J, Zhang T, et al. Practical continuous-variable quantum key distribution with feasible optimization parameters. Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180507, doi: 10.1007/s11432-022-3712-3

Special Topic: Quantum Information
RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Mitigating quantum errors via truncated Neumann series
Wang, Kun; Chen, Yu-Ao; Wang, Xin
Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180508
Keywords: near-term quantum devices; quantum error mitigation; quantum computing
Cite as: Wang K, Chen Y-A, Wang X. Mitigating quantum errors via truncated Neumann series. Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180508, doi: 10.1007/s11432-023-3786-1

Special Topic: Quantum Information
PROGRESS Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Quantum NETwork: from theory to practice
Fang, Kun; Zhao, Jingtian; Li, Xiufan; Li, Yifei; Duan, Runyao
Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180509
Keywords: quantum network; quantum internet; quantum network architecture; quantum network protocol; quantum network simulation; quantum software toolkit
Cite as: Fang K, Zhao J T, Li X F, et al. Quantum NETwork: from theory to practice. Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180509, doi: 10.1007/s11432-023-3773-4

Special Topic: Quantum Information
LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Novel entanglement compression for QKD protocols using isometric tensors
Lai, Hong; Pieprzyk, Josef; Pan, Lei
Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180510
Keywords: Entanglement compression; Generalized isometric tensors; Tensor network states; Decompression; Quantum Key Distribution
Cite as: Lai H, Pieprzyk J, Pan L. Novel entanglement compression for QKD protocols using isometric tensors. Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180510, doi: 10.1007/s11432-022-3680-9

Special Topic: Quantum Information
LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Secret key rate of continuous-variable quantum key distribution with finite codeword length
Feng, Yan; Qiu, Runhe; Zhang, Kun; Jiang, Xue-Qin; Zhang, Meixiang; Huang, Peng; Zeng, Guihua
Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180511
Keywords: continuous-variable quantum key distribution; finite codeword length; information reconciliation; sphere-packing bound; secret key rate
Cite as: Feng Y, Qiu R H, Zhang K, et al. Secret key rate of continuous-variable quantum key distribution with finite codeword length. Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 180511, doi: 10.1007/s11432-022-3656-4