Highly Cited Paper Hot Paper 通信 无线通信 REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Homepage Cited in SCI: 230

Towards 6G wireless communication networks: vision, enabling technologies, and new paradigm shifts
You, Xiaohu; Wang, Cheng-Xiang; Huang, Jie; Gao, Xiqi; Zhang, Zaichen; Wang, Mao; Huang, Yongming; Zhang, Chuan; Jiang, Yanxiang; Wang, Jiaheng; Zhu, Min; Sheng, Bin; Wang, Dongming; Pan, Zhiwen; Zhu, Pengcheng; Yang, Yang; Liu, Zening; Zhang, Ping; Tao, Xiaofeng; Li, Shaoqian; Chen, Zhi; Ma, Xinying; I, Chih-Lin; Han, Shuangfeng; Li, Ke; Pan, Chengkang; Zheng, Zhimin; Hanzo, Lajos; Shen, Xuemin (Sherman); Guo, Yingjie Jay; Ding, Zhiguo; Haas, Harald; Tong, Wen; Zhu, Peiying; Yang, Ganghua; Wang, Jun; Larsson, Erik G.; Hien Quoc Ngo; Hong, Wei; Wang, Haiming; Hou, Debin; Chen, Jixin; Chen, Zhe; Hao, Zhangcheng; Li, Geoffrey Ye; Tafazolli, Rahim; Gao, Yue; Poor, H. Vincent; Fettweis, Gerhard P.; Liang, Ying-Chang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 110301
Keywords: 6g; vision; network architecture; air interface and transmission technologies; space-air-ground-sea integrated network; all spectra; artificial intelligence; network security
Cite as: You X H, Wang C-X, Huang J, et al. Towards 6G wireless communication networks: vision, enabling technologies, and new paradigm shifts. Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 110301, doi: 10.1007/s11432-020-2955-6

Special Focus on Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
Highly Cited Paper 通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 52

Energy-efficient design for mmWave-enabled NOMA-UAV networks
Pang, Xiaowei; Tang, Jie; Zhao, Nan; Zhang, Xiuyin; Qian, Yi
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140303
Keywords: energy efficiency; hybrid precoding; millimeter-wave; non-orthogonal multiple access; placement optimization; power allocation; unmanned aerial vehicle
Cite as: Pang X W, Tang J, Zhao N, et al. Energy-efficient design for mmWave-enabled NOMA-UAV networks. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140303, doi: 10.1007/s11432-020-2985-8

通信 无线通信 POSITION PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 36

Potential key technologies for 6G mobile communications
Yuan, Yifei; Zhao, Yajun; Zong, Baiqing; Parolari, Sergio
Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 183301
Keywords: 6g; holographic radio; terahertz; large intelligent surface; orbital angular momentum; advanced channel coding modulation; visible light communication
Cite as: Yuan Y F, Zhao Y J, Zong B Q, et al. Potential key technologies for 6G mobile communications. Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 183301, doi: 10.1007/s11432-019-2789-y

Special Focus on Internet of Minds
通信 无线通信 REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 11

Network for hypersonic UCAV swarms
Luo, Shixun; Zhang, Zhongshan; Wang, Shuai; Zhang, Shuo; Dai, Jibo; Bu, Xiangyuan; An, Jianping
Sci China Inf Sci, 2020, 63(4): 140311
Keywords: military communication; machine-to-machine communications; multi-ucav networks; ad hoc networks; wireless mesh networks; unmanned aerial vehicles; cross layer design
Cite as: Luo S X, Zhang Z S, Wang S, et al. Network for hypersonic UCAV swarms. Sci China Inf Sci, 2020, 63(4): 140311, doi: 10.1007/s11432-019-2765-7

Special Focus on Ultra-Reliable Low-Latency Communications in Wireless Networks
通信 无线通信 REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 9

Ultra-reliable and low-latency communications: applications, opportunities and challenges
Feng, Daquan; Lai, Lifeng; Luo, Jingjing; Zhong, Yi; Zheng, Canjian; Ying, Kai
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 120301
Keywords: ultra-reliable and low-latency; advanced transmission technologies; physical layer; network design; real-time guarantee
Cite as: Feng D Q, Lai L F, Luo J J, et al. Ultra-reliable and low-latency communications: applications, opportunities and challenges. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 120301, doi: 10.1007/s11432-020-2852-1

Special Focus on Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
通信 无线通信 REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 9

A survey of prototype and experiment for UAV communications
Song, Qingheng; Zeng, Yong; Xu, Jie; Jin, Shi
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140301
Keywords: uav communications; prototype development; channel model; energy efficiency; uav-enabled communications platforms; cellular-connected uavs
Cite as: Song Q H, Zeng Y, Xu J, et al. A survey of prototype and experiment for UAV communications. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140301, doi: 10.1007/s11432-020-3030-2

通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 8

Joint utility optimization for wireless sensor networks with energy harvesting and cooperation
Zhu, Pengcheng; Xu, Bingqian; Li, Jiamin; Wang, Dongming
Sci China Inf Sci, 2020, 63(2): 122302
Keywords: drift-plus-penalty; energy management; lyapunov analysis; utility optimization; wsns
Cite as: Zhu P C, Xu B Q, Li J M, et al. Joint utility optimization for wireless sensor networks with energy harvesting and cooperation. Sci China Inf Sci, 2020, 63(2): 122302, doi: 10.1007/s11432-019-9936-y

Special Focus on Internet of Minds
通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 8

Joint time delay and energy optimization with intelligent overclocking in edge computing
Wang, Kehao; Xiong, Zhenhua; Chen, Lin; Zhou, Pan; Shin, Hyundong
Sci China Inf Sci, 2020, 63(4): 140313
Keywords: overclocking; intelligent network; mobile edge computing; computation offloading; resource allocation
Cite as: Wang K H, Xiong Z H, Chen L, et al. Joint time delay and energy optimization with intelligent overclocking in edge computing. Sci China Inf Sci, 2020, 63(4): 140313, doi: 10.1007/s11432-019-2780-0

Special Focus on Reconfigurable Intelligent Surfaces for Future Wireless Communications
通信 无线通信 REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 8

Reconfigurable intelligent surfaces for smart wireless environments: channel estimation, system design and applications in 6G networks
Liang, Ying-Chang; Chen, Jie; Long, Ruizhe; He, Zhen-Qing; Lin, Xianqi; Huang, Chenlu; Liu, Shilin; Shen, Xuemin (Sherman); Di Renzo, Marco
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 200301
Keywords: reconfigurable intelligent surface; channel estimation; ris-aided wireless communications; ris-based information transmission; 6g
Cite as: Liang Y-C, Chen J, Long R Z, et al. Reconfigurable intelligent surfaces for smart wireless environments: channel estimation, system design and applications in 6G networks. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 200301, doi: 10.1007/s11432-020-3261-5

Special Focus on Internet of Minds
通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

Leader-following flocking for unmanned aerial vehicle swarm with distributed topology control
Liu, Chao; Wang, Meng; Zeng, Qian; Wei, Huangfu
Sci China Inf Sci, 2020, 63(4): 140312
Keywords: flying ad hoc networks; flocking; leader-follower; topology control; neighbor selection
Cite as: Liu C, Wang M, Zeng Q, et al. Leader-following flocking for unmanned aerial vehicle swarm with distributed topology control. Sci China Inf Sci, 2020, 63(4): 140312, doi: 10.1007/s11432-019-2763-5

通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

Prophet model and Gaussian process regression based user traffic prediction in wireless networks
Li, Yu; Ma, Ziang; Pan, Zhiwen; Liu, Nan; You, Xiaohu
Sci China Inf Sci, 2020, 63(4): 142301
Keywords: wireless networks; traffic prediction; prophet model; gaussian process regression
Cite as: Li Y, Ma Z A, Pan Z W, et al. Prophet model and Gaussian process regression based user traffic prediction in wireless networks. Sci China Inf Sci, 2020, 63(4): 142301, doi: 10.1007/s11432-019-2695-6

通信 无线通信 REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

An overview on integrated localization and communication towards 6G
Xiao, Zhiqiang; Zeng, Yong
Sci China Inf Sci, 2022, 65(3): 131301
Keywords: wireless localization; integrated localization and communication; cellular networks; b5g; 6g
Cite as: Xiao Z Q, Zeng Y. An overview on integrated localization and communication towards 6G. Sci China Inf Sci, 2022, 65(3): 131301, doi: 10.1007/s11432-020-3218-8

Special Focus on mmWave and Terahertz Wireless Communications for B5G/6G
通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

Machine-learning-based high-resolution DOA measurement and robust directional modulation for hybrid analog-digital massive MIMO transceiver
Zhuang, Zhihong; Xu, Ling; Li, Jiayu; Hu, Jinsong; Sun, Linlin; Shu, Feng; Wang, Jiangzhou
Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 180302
Keywords: hybrid analog and digital; esprit; statistical learning; dm; robust precoder
Cite as: Zhuang Z H, Xu L, Li J Y, et al. Machine-learning-based high-resolution DOA measurement and robust directional modulation for hybrid analog-digital massive MIMO transceiver. Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 180302, doi: 10.1007/s11432-019-2921-x

通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Supplementary Cited in SCI: 5

Hybrid beamforming design for mmWave OFDM distributed antenna systems
Zhang, Yu; Wang, Dongming; Huo, Yiming; Dong, Xiaodai; You, Xiaohu
Sci China Inf Sci, 2020, 63(9): 192301
Keywords: hybrid beamforming; distributed antenna systems; millimeter wave; ofdm; delay spread differences; synchronization
Cite as: Zhang Y, Wang D M, Huo Y M, et al. Hybrid beamforming design for mmWave OFDM distributed antenna systems. Sci China Inf Sci, 2020, 63(9): 192301, doi: 10.1007/s11432-019-2799-y

通信 无线通信 REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

Acquisition of channel state information for mmWave massive MIMO: traditional and machine learning-based approaches
Qi, Chenhao; Dong, Peihao; Ma, Wenyan; Zhang, Hua; Zhang, Zaichen; Li, Geoffrey Ye
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 181301
Keywords: beam training; channel estimation; machine learning; massive mimo; millimeter wave communications; mmwave
Cite as: Qi C H, Dong P H, Ma W Y, et al. Acquisition of channel state information for mmWave massive MIMO: traditional and machine learning-based approaches. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 181301, doi: 10.1007/s11432-021-3247-2

Special Focus on mmWave and Terahertz Wireless Communications for B5G/6G
通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Multitask deep learning-based multiuser hybrid beamforming for mm-wave orthogonal frequency division multiple access systems
Jiang, Jing; Li, Yue; Chen, Long; Du, Jianbo; Li, Chunguo
Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 180303
Keywords: millimeter wave systems; user scheduling; deep neural network; multitask learning; hybrid beamforming
Cite as: Jiang J, Li Y, Chen L, et al. Multitask deep learning-based multiuser hybrid beamforming for mm-wave orthogonal frequency division multiple access systems. Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 180303, doi: 10.1007/s11432-020-2937-y

Special Focus on Ultra-Reliable Low-Latency Communications in Wireless Networks
通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Dynamic relay access for D2D-aided low-latency and high-reliability communications
Wu, Chun; Wu, Mingming; Gao, Yulan; Xiao, Yue; You, Xiaojian
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 120302
Keywords: d2d communications; relay access; low-latency; high-reliability; social ties
Cite as: Wu C, Wu M M, Gao Y L, et al. Dynamic relay access for D2D-aided low-latency and high-reliability communications. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 120302, doi: 10.1007/s11432-020-2911-0

Special Focus on Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
通信 无线通信 REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Application of NOMA for cellular-connected UAVs: opportunities and challenges
New, Wee Kiat; Leow, Chee Yen; Navaie, Keivan; Sun, Yanshi; Ding, Zhiguo
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140302
Keywords: cellular-connected uavs; non-orthogonal multiple access; signal characteristics; aerial user rate; terrestrial user rate
Cite as: New W K, Leow C Y, Navaie K, et al. Application of NOMA for cellular-connected UAVs: opportunities and challenges. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140302, doi: 10.1007/s11432-020-2986-8

通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Joint optimization of spectral efficiency for cell-free massive MIMO with network-assisted full duplexing
Xia, Xinjiang; Zhu, Pengcheng; Li, Jiamin; Wu, Hao; Wang, Dongming; Xin, Yuanxue
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182311
Keywords: cell-free massive mimo; network-assisted full duplexing; mode selection; success convex approximations; spectral efficiency
Cite as: Xia X J, Zhu P C, Li J M, et al. Joint optimization of spectral efficiency for cell-free massive MIMO with network-assisted full duplexing. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182311, doi: 10.1007/s11432-020-3139-9

Special Focus on mmWave and Terahertz Wireless Communications for B5G/6G
通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

In-building coverage of millimeter-wave wireless networks from channel measurement and modeling perspectives
Zhang, Peize; Yi, Cheng; Yang, Bensheng; Wang, Cheng-Xiang; Wang, Haiming; You, Xiaohu
Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 180301
Keywords: building entry loss; channel modeling; in-building coverage; millimeter-wave communication; propagation measurements
Cite as: Zhang P Z, Yi C, Yang B S, et al. In-building coverage of millimeter-wave wireless networks from channel measurement and modeling perspectives. Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 180301, doi: 10.1007/s11432-019-2832-1

Special Focus on Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Supplementary Cited in SCI: 3

A large-scale clustering and 3D trajectory optimization approach for UAV swarms
Ma, Ting; Zhou, Haibo; Qian, Bo; Fu, Aiyong
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140306
Keywords: large-scale uav swarms; clustering; super-ch selection; 3d trajectory design
Cite as: Ma T, Zhou H B, Qian B, et al. A large-scale clustering and 3D trajectory optimization approach for UAV swarms. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140306, doi: 10.1007/s11432-020-3013-1

通信 无线通信 LETTER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Fairness-improved and QoS-guaranteed resource allocation for NOMA-based S-IoT network
Jiao, Jian; Liao, Shiyi; Sun, Yunyu; Wu, Shaohua; Zhang, Qinyu
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 169306
Keywords: non-orthogonal multiple access; quality of service; fairness; energy efficiency; satellite-integrated internet of things
Cite as: Jiao J, Liao S Y, Sun Y Y, et al. Fairness-improved and QoS-guaranteed resource allocation for NOMA-based S-IoT network. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 169306, doi: 10.1007/s11432-020-3091-6

通信 无线通信 REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Vision, application scenarios, and key technology trends for 6G mobile communications
Wang, Zhiqin; Du, Ying; Wei, Kejun; Han, Kaifeng; Xu, Xiaoyan; Wei, Guiming; Tong, Wen; Zhu, Peiying; Ma, Jianglei; Wang, Jun; Wang, Guangjian; Yan, Xueqiang; Xiang, Jiying; Huang, He; Li, Ruyue; Wang, Xinhui; Wang, Yingmin; Sun, Shaohui; Suo, Shiqiang; Gao, Qiubin; Su, Xin
Sci China Inf Sci, 2022, 65(5): 151301
Keywords: 6g mobile communication; 6g vision; application scenarios of 6g; terahertz communication; integrated sensing and communication; integrated intelligence and communication; ultra-massive mimo; reconfigurable intelligent surface; co-frequency co-time full-duplex; holographic radio technology
Cite as: Wang Z Q, Du Y, Wei K J, et al. Vision, application scenarios, and key technology trends for 6G mobile communications. Sci China Inf Sci, 2022, 65(5): 151301, doi: 10.1007/s11432-021-3351-5

通信 无线通信 POSITION PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Stochastic geometry based analysis for heterogeneous networks: a perspective on meta distribution
Yu, Xinlei; Cui, Qimei; Wang, Yuanjie; Li, Na; Tao, Xiaofeng; Valkama, Mikko
Sci China Inf Sci, 2020, 63(12): 223301
Keywords: meta distribution; stochastic geometry; heterogeneous network; success probability; per-link reliability
Cite as: Yu X L, Cui Q M, Wang Y J, et al. Stochastic geometry based analysis for heterogeneous networks: a perspective on meta distribution. Sci China Inf Sci, 2020, 63(12): 223301, doi: 10.1007/s11432-020-2875-7

通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Intelligent cluster routing scheme for flying ad hoc networks
Khan, Ali; Khan, Somaiya; Fazal, Athar Shahzad; Zhang, Zhongshan; Abuassba, Adnan Omer
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182305
Keywords: self-organized; unmanned aerial vehicles; uav; clustering; routing; fanets
Cite as: Khan A, Khan S, Fazal A S, et al. Intelligent cluster routing scheme for flying ad hoc networks. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182305, doi: 10.1007/s11432-019-2984-7

通信 无线通信 LETTER Website SpringerLink Google Scholar Supplementary Cited in SCI: 2

Ergodic rate analysis for full-duplex NOMA networks with energy harvesting
Zhong, Bin; Chen, Long; Tang, Zhijun
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189303
Keywords: full-duplex; non-orthogonal multiple access; noma; simultaneous wireless information and power transfer (swipt); ergodic rate; energy harvesting
Cite as: Zhong B, Chen L, Tang Z J. Ergodic rate analysis for full-duplex NOMA networks with energy harvesting. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189303, doi: 10.1007/s11432-020-3099-6

通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Optical true time delay pool based hybrid beamformer enabling centralized beamforming control in millimeter-wave C-RAN systems
Huang, Huan; Zhang, Chongfu; Yang, Muchuan; Zheng, Wei; Peng, Jie; Qiu, Kun
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192304
Keywords: optical true time delay; mimo system; millimeter wave; cloud radio access network; multi-user hybrid precoding
Cite as: Huang H, Zhang C F, Yang M C, et al. Optical true time delay pool based hybrid beamformer enabling centralized beamforming control in millimeter-wave C-RAN systems. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 192304, doi: 10.1007/s11432-020-2991-1

通信 无线通信 LETTER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Keywords: cooperative system; power allocation; swarm intelligence approaches; genetic algorithm; dense cellular networks
Cite as: Xiao H L, Zhang Z S. Swarm intelligence approaches to power allocation for downlink base station cooperative system in dense cellular networks. Sci China Inf Sci, 2020, 63(6): 169302, doi: 10.1007/s11432-019-9927-9

通信 无线通信 LETTER Website SpringerLink Google Scholar Supplementary Cited in SCI: 1

Keywords: mobile relays; transmission success probability; maximal-ratio combining; spatial interference; stochastic geometry
Cite as: Wu D, Huang S. Transmission success probability analysis of vehicle users with mobile relays under mobility models. Sci China Inf Sci, 2020, 63(6): 169304, doi: 10.1007/s11432-018-9776-8

Special Focus on mmWave and Terahertz Wireless Communications for B5G/6G
通信 无线通信 LETTER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Hybrid prefix OFDM with spatial modulation toward terahertz broadband transmission
Wang, Tiebin; Jing, Weipeng; Song, Wenlong
Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 180305
Keywords: spatial modulation; ofdm; cyclic prefix; terahertz; multiple path fading
Cite as: Wang T B, Jing W P, Song W L. Hybrid prefix OFDM with spatial modulation toward terahertz broadband transmission. Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 180305, doi: 10.1007/s11432-020-2936-2

Special Focus on Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Resource and trajectory optimization in UAV-powered wireless communication system
Lu, Weidang; Si, Peiyuan; Lu, Fangwei; Li, Bo; Liu, Zilong; Hu, Su; Gong, Yi
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140304
Keywords: uav; wireless power transfer; trajectory optimization; resource allocation
Cite as: Lu W D, Si P Y, Lu F W, et al. Resource and trajectory optimization in UAV-powered wireless communication system. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140304, doi: 10.1007/s11432-020-3060-4

通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Resource optimization in wireless powered cooperative mobile edge computing systems
Ye, Qibin; Lu, Weidang; Hu, Su; Xu, Xiaohan
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182303
Keywords: mobile edge computing; user cooperation; wireless power transfer; energy consumption; resource management
Cite as: Ye Q B, Lu W D, Hu S, et al. Resource optimization in wireless powered cooperative mobile edge computing systems. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182303, doi: 10.1007/s11432-020-2925-1

通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Deep learning based user scheduling for massive MIMO downlink system
Yu, Xiaoxiang; Guo, Jiajia; Li, Xiao; Jin, Shi
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182304
Keywords: massive mimo; deep learning; statistical csi; user scheduling
Cite as: Yu X X, Guo J J, Li X, et al. Deep learning based user scheduling for massive MIMO downlink system. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182304, doi: 10.1007/s11432-020-2993-6

通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Joint resource allocation and power control for radar interference mitigation in multi-UAV networks
Wang, Xinyi; Fei, Zesong; Huang, Jingxuan; Zhang, J. Andrew; Yuan, Jinhong
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182307
Keywords: multi-uav network; radar sensing; channel allocation; power control
Cite as: Wang X Y, Fei Z S, Huang J X, et al. Joint resource allocation and power control for radar interference mitigation in multi-UAV networks. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182307, doi: 10.1007/s11432-020-3133-x

Special Focus on Reconfigurable Intelligent Surfaces for Future Wireless Communications
通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Low-cost intelligent reflecting surface aided Terahertz multiuser massive MIMO: design and analysis
Yu, Guanghua; Chen, Xiaoming; Shao, Xiaodan; Zhong, Caijun
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 200302
Keywords: thz communication; irs; massive mimo; precoding error; coverage enhancement
Cite as: Yu G H, Chen X M, Shao X D, et al. Low-cost intelligent reflecting surface aided Terahertz multiuser massive MIMO: design and analysis. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 200302, doi: 10.1007/s11432-021-3281-7

Special Focus on Reconfigurable Intelligent Surfaces for Future Wireless Communications
通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Optical true time delay pool-based beamforming and limited feedback for reconfigurable intelligent surface-empowered cloud radio access networks
Huang, Huan; Wang, Xiaowen; Zhang, Chongfu; Peng, Jie; Yang, Muchuan; Fu, Songnian; Liu, Deming; Qiu, Kun
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 200303
Keywords: reconfigurable intelligent surface; optical true time delay; millimeter-wave; cloud radio access network; limited feedback
Cite as: Huang H, Wang X W, Zhang C F, et al. Optical true time delay pool-based beamforming and limited feedback for reconfigurable intelligent surface-empowered cloud radio access networks. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 200303, doi: 10.1007/s11432-020-3253-7

通信 无线通信 NEWS & VIEWS Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Terahertz transistors based on aligned carbon nanotube arrays
Ding, Li; Zhang, Zhiyong
Sci China Inf Sci, 2022, 65(1): 117301
Keywords: carbon nanotube; radio-frequency; field-effect transistors; k band; cut-off frequency
Cite as: Ding L, Zhang Z Y. Terahertz transistors based on aligned carbon nanotube arrays. Sci China Inf Sci, 2022, 65(1): 117301, doi: 10.1007/s11432-021-3355-0

通信 无线通信 NEWS & VIEWS Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Demonstration of record-high 352-Gbps terahertz wired transmission over hollow-core fiber at 325 GHz
Zhu, Min; Zhang, Jiao; Yu, Jianjun; You, Xiaohu
Sci China Inf Sci, 2022, 65(2): 127301
Keywords: thz communication; thz hollow-core fiber; optical-thz-optical communication; advanced multi-dimension multiplexing techniques; thz in-depth coverage
Cite as: Zhu M, Zhang J, Yu J J, et al. Demonstration of record-high 352-Gbps terahertz wired transmission over hollow-core fiber at 325 GHz. Sci China Inf Sci, 2022, 65(2): 127301, doi: 10.1007/s11432-021-3361-5

通信 无线通信 REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Key issues and algorithms of multiple-input-multiple-output over-the-air testing in the multi-probe anechoic chamber setup
Pei, Huiling; Chen, Xiaoming; Huang, Xiaoyu; Liu, Xiaobo; Zhang, Xiaotong; Huang, Yi
Sci China Inf Sci, 2022, 65(3): 131302
Keywords: mimo ota testing; multi-probe anechoic chamber; 5g; spatial channel
Cite as: Pei H L, Chen X M, Huang X Y, et al. Key issues and algorithms of multiple-input-multiple-output over-the-air testing in the multi-probe anechoic chamber setup. Sci China Inf Sci, 2022, 65(3): 131302, doi: 10.1007/s11432-021-3285-y

通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

On the local delay and energy efficiency under decoupled uplink and downlink in HetNets
Huang, Tianjie; Zheng, Fu-Chun; Lai, Lifeng
Sci China Inf Sci, 2022, 65(3): 132304
Keywords: coupled and decoupled ul/dl access; hetnets; stochastic geometry; local delay; energy efficiency; udn
Cite as: Huang T J, Zheng F-C, Lai L F. On the local delay and energy efficiency under decoupled uplink and downlink in HetNets. Sci China Inf Sci, 2022, 65(3): 132304, doi: 10.1007/s11432-021-3306-4

通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Storage and repair bandwidth tradeoff for heterogeneous cluster distributed storage systems
Wang, Jingzhao; Luo, Yuan; Shum, Kenneth W.
Sci China Inf Sci, 2020, 63(2): 122301
Keywords: distributed storage system; cluster; separate node; repair bandwidth; information flow graph
Cite as: Wang J Z, Luo Y, Shum K W. Storage and repair bandwidth tradeoff for heterogeneous cluster distributed storage systems. Sci China Inf Sci, 2020, 63(2): 122301, doi: 10.1007/s11432-019-9937-7

Special Focus on mmWave and Terahertz Wireless Communications for B5G/6G
通信 无线通信 LETTER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Joint angle delay estimation in terahertz large-scale array system
Liu, Dekang; Zhang, Zhongshan; Ke, Sheng; Yin, Xue; Bu, Xiangyuan; An, Jianping
Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 180304
Keywords: joint angle-delay estimation; large-scale array; terahertz communication; compressed sensing; channel estimation
Cite as: Liu D K, Zhang Z S, Ke S, et al. Joint angle delay estimation in terahertz large-scale array system. Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 180304, doi: 10.1007/s11432-019-2920-0

Special Focus on mmWave and Terahertz Wireless Communications for B5G/6G
通信 无线通信 LETTER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Flexible-beamwidth beam scanning for low-latency cell discovery in mmWave systems
Fan, Jiancun; Xu, Rui; Luo, Xinmin; Joung, Jingon
Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 180306
Keywords: mmwave communications; cell discovery; beam scanning; flexible-beamwidth beam design; 5g; 6g
Cite as: Fan J C, Xu R, Luo X M, et al. Flexible-beamwidth beam scanning for low-latency cell discovery in mmWave systems. Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 180306, doi: 10.1007/s11432-020-2922-2

Special Focus on Ultra-Reliable Low-Latency Communications in Wireless Networks
通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Effective age of information in real-time wireless feedback control systems
Chang, Bo; Kizilkaya, Burak; Li, Liying; Zhao, Guodong; Chen, Zhi; Imran, Muhammad Ali
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 120303
Keywords: age of information; communications; feedback control; queuing; throughput; urllc
Cite as: Chang B, Kizilkaya B, Li L Y, et al. Effective age of information in real-time wireless feedback control systems. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 120303, doi: 10.1007/s11432-020-3090-5

通信 无线通信 LETTER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Irregular repetition slotted ALOHA with total transmit power limitation
Jia, Dai; Fei, Zesong; Zhang, Yasheng
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 129301
Keywords: density evolution; degree distribution; coding theory and application; multiple access; interference cancellation; irregular repetition slotted aloha; throughput
Cite as: Jia D, Fei Z S, Zhang Y S. Irregular repetition slotted ALOHA with total transmit power limitation. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 129301, doi: 10.1007/s11432-019-2728-x

Special Focus on Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Leveraging partially overlapping channels for intra- and inter-coalition communication in cooperative UAV swarms
Yao, Kailing; Xu, Yuhua; Li, Hong; Chen, Jin; Zhang, Shihua; Yu, Xingyue
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140305
Keywords: uav swarm; coalition; partially overlapping channel; learning algorithm; game theory
Cite as: Yao K L, Xu Y H, Li H, et al. Leveraging partially overlapping channels for intra- and inter-coalition communication in cooperative UAV swarms. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140305, doi: 10.1007/s11432-020-3012-3

Special Focus on Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
通信 无线通信 LETTER Website SpringerLink Google Scholar Supplementary Cited in SCI: 0

Performance analysis of dual-hop UAV relaying systems over mixed fluctuating two-ray and Nakagami-m fading channels
Zhang, Yongshun; Zhang, Jiayi; Peppas, Kostas P.; Ai, Bo
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140307
Keywords: dual-hop relaying; uav; fluctuating two-ray; performance analysis; fading channel
Cite as: Zhang Y S, Zhang J Y, Peppas K P, et al. Performance analysis of dual-hop UAV relaying systems over mixed fluctuating two-ray and Nakagami-m fading channels. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140307, doi: 10.1007/s11432-020-2965-9

通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Energy-efficient URLLC service provisioning in softwarization-based networks
Liu, Mengjie; Feng, Gang; Zhuang, Weihua
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182302
Keywords: softwarization-based networks; sdn/nfv; urllc; energy efficiency; dynamic resource allocation
Cite as: Liu M J, Feng G, Zhuang W H. Energy-efficient URLLC service provisioning in softwarization-based networks. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182302, doi: 10.1007/s11432-020-3094-6

通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Keywords: full-duplex; two-way relaying; nakagami-m fading; outage probability; sum throughput
Cite as: Tong J P, Zhong C J. Full-duplex two-way AF relaying systems with imperfect interference cancellation in Nakagami-m fading channels. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 182310, doi: 10.1007/s11432-020-2935-6

通信 无线通信 LETTER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

The opportunistic relaying scheme design and symbol error rate analysis for PLC networks in smart homes
Sun, Linlin; Yan, Jiahui; Qian, Yuwen; Shu, Feng; Zhou, Xiangwei
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189301
Keywords: smart grid; smart home; power line communication; opportunistic relaying; symbol error rate
Cite as: Sun L L, Yan J H, Qian Y W, et al. The opportunistic relaying scheme design and symbol error rate analysis for PLC networks in smart homes. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189301, doi: 10.1007/s11432-019-2839-y

通信 无线通信 LETTER Website SpringerLink Google Scholar Supplementary Cited in SCI: 0

A sparse autoencoder-based approach for cell outage detection in wireless networks
Ma, Ziang; Pan, Zhiwen; Liu, Nan
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189302
Keywords: wireless networks; cell outage detection; over-sampling; sparse autoencoder; logistic regression
Cite as: Ma Z A, Pan Z W, Liu N. A sparse autoencoder-based approach for cell outage detection in wireless networks. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 189302, doi: 10.1007/s11432-020-2968-1

通信 无线通信 LETTER Website SpringerLink Google Scholar Supplementary Cited in SCI: 0

Secure NOMA and OMA coordinated transmission schemes in untrusted relay networks
Lv, Lu; Li, Zan; Ding, Haiyang; Chen, Jian
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 209302
Keywords: physical-layer security; non-orthogonal multiple access; cooperative jamming; user scheduling; untrusted relay
Cite as: Lv L, Li Z, Ding H Y, et al. Secure NOMA and OMA coordinated transmission schemes in untrusted relay networks. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 209302, doi: 10.1007/s11432-020-3015-y

通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Directional modulation with distributed receiver selection for secure wireless communications
Zhang, Hongyan; Xiao, Yue; Tang, Wanbin; Wu, Gang; Niu, Hong; Zhou, Xiaotian
Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 222303
Keywords: directional modulation; distributed receiver selection; bit error rate; secrecy rate
Cite as: Zhang H Y, Xiao Y, Tang W B, et al. Directional modulation with distributed receiver selection for secure wireless communications. Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 222303, doi: 10.1007/s11432-020-3048-9

通信 无线通信 LETTER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

E-DSDV routing protocol for mobile ad hoc network for underwater electrocommunication
Liu, Ruijun; Wang, Qinghao; Wang, Chen; Xie, Guangming; Luo, Wenguang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 229303
Keywords: electrocommunication; e-dsdv; dynamic-network; sequence-number; real-time
Cite as: Liu R J, Wang Q H, Wang C, et al. E-DSDV routing protocol for mobile ad hoc network for underwater electrocommunication. Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 229303, doi: 10.1007/s11432-019-2966-0

通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Reinforcement learning based energy efficient robot relay for unmanned aerial vehicles against smart jamming
Lu, Xiaozhen; Jie, Jingfang; Lin, Zihan; Xiao, Liang; Li, Jin; Zhang, Yanyong
Sci China Inf Sci, 2022, 65(1): 112304
Keywords: unmanned aerial vehicles; relay; jamming; game theory; reinforcement learning
Cite as: Lu X Z, Jie J F, Lin Z H, et al. Reinforcement learning based energy efficient robot relay for unmanned aerial vehicles against smart jamming. Sci China Inf Sci, 2022, 65(1): 112304, doi: 10.1007/s11432-020-3170-2

通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Coordinated multicast and unicast transmission in V2V underlay massive MIMO
Niu, Xinxin; You, Li; Gao, Xiqi
Sci China Inf Sci, 2022, 65(3): 132305
Keywords: coordinated multicast and unicast transmission; v2v underlay; massive mimo; statistical csi
Cite as: Niu X X, You L, Gao X Q. Coordinated multicast and unicast transmission in V2V underlay massive MIMO. Sci China Inf Sci, 2022, 65(3): 132305, doi: 10.1007/s11432-020-3233-2

通信 无线通信 LETTER Website SpringerLink Google Scholar Supplementary Cited in SCI: 0

Design of a UCA structure with maximum capacity for mmWave LOS MIMO systems
Fan, Jiancun; Liu, Hongji; Luo, Jie; Luo, Xinmin; Zhang, Jinbo
Sci China Inf Sci, 2022, 65(3): 139302
Keywords: antenna arrays; millimeter wave radio communication; optimization methods; uca; los mimo
Cite as: Fan J C, Liu H J, Luo J, et al. Design of a UCA structure with maximum capacity for mmWave LOS MIMO systems. Sci China Inf Sci, 2022, 65(3): 139302, doi: 10.1007/s11432-020-3231-6

通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Joint optimization of spectral efficiency and energy efficiency with low-precision ADCs in cell-free massive MIMO systems
Wang, Han; Sun, Chang; Li, Jiamin; Zhu, Pengcheng; Wang, Dongming; You, Xiaohu
Sci China Inf Sci, 2022, 65(5): 152301
Keywords: cell-free massive mimo; low-precision adc; spectral efficiency; energy efficiency; multi-objective optimization
Cite as: Wang H, Sun C, Li J M, et al. Joint optimization of spectral efficiency and energy efficiency with low-precision ADCs in cell-free massive MIMO systems. Sci China Inf Sci, 2022, 65(5): 152301, doi: 10.1007/s11432-021-3313-9

通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Density-based user clustering in downlink NOMA systems
You, Hanliang; Hu, Yaoyue; Pan, Zhiwen; Liu, Nan
Sci China Inf Sci, 2022, 65(5): 152303
Keywords: noma; user clustering; machine learning; dbscan; dynamic clustering
Cite as: You H L, Hu Y Y, Pan Z W, et al. Density-based user clustering in downlink NOMA systems. Sci China Inf Sci, 2022, 65(5): 152303, doi: 10.1007/s11432-020-3014-6

通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Keywords: sparse code multiple access; scma; multiuser detection; message passing algorithm; mpa; factor graph; computational complexity
Cite as: Dong F Q, Zheng H J, Ma L, et al. Generalized message passing detection of SCMA systems based on dynamic factor graph for better and flexible performance-complexity tradeoff. Sci China Inf Sci, 2022, 65(5): 152306, doi: 10.1007/s11432-019-2908-x

通信 无线通信 LETTER Website SpringerLink Google Scholar Supplementary Cited in SCI: 0

Beam alignment for millimeter wave multiuser MIMO systems using sparse-graph codes
Cheng, Long; Yue, Guangrong; Xiao, Pei; Wei, Ning; Li, Shaoqian
Sci China Inf Sci, 2022, 65(5): 159301
Keywords: sparse-graph codes; mmwave communications; compressed sensing; ldpc; beam alignment
Cite as: Cheng L, Yue G R, Xiao P, et al. Beam alignment for millimeter wave multiuser MIMO systems using sparse-graph codes. Sci China Inf Sci, 2022, 65(5): 159301, doi: 10.1007/s11432-021-3263-4

通信 无线通信 LETTER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Fast ambiguous DOA elimination method of DOA measurement for hybrid massive MIMO receiver
Shi, Baihua; Jiang, Xinyi; Chen, Nuo; Teng, Yin; Lu, Jinhui; Shu, Feng; Zou, Jun; Li, Jun; Wang, Jiangzhou
Sci China Inf Sci, 2022, 65(5): 159302
Keywords: doa estimation; massive mimo; hybrid analog digital; fast ambiguous phase elimination method; time delay
Cite as: Shi B H, Jiang X Y, Chen N, et al. Fast ambiguous DOA elimination method of DOA measurement for hybrid massive MIMO receiver. Sci China Inf Sci, 2022, 65(5): 159302, doi: 10.1007/s11432-021-3314-4

通信 无线通信 LETTER Website SpringerLink Google Scholar Supplementary Cited in SCI: 0

A layered grouping random access scheme based on dynamic preamble selection for massive machine type communications
Cheng, Gaofeng; Chen, Huan; Fan, Pingzhi; Li, Li; Hao, Li
Sci China Inf Sci, 2022, 65(7): 179302
Keywords: grant free; layered grouping; AMP algorithm; minimum preamble length; mMTC
Cite as: Cheng G F, Chen H, Fan P Z, et al. A layered grouping random access scheme based on dynamic preamble selection for massive machine type communications. Sci China Inf Sci, 2022, 65(7): 179302, doi: 10.1007/s11432-021-3409-y

通信 无线通信 LETTER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Polarized spatial and directional modulation toward secure wireless transmission
Chen, Jiangong; Lei, Xia; Xiao, Yue; Zhang, Hongyan; Ding, Yuan; Wu, Gang
Sci China Inf Sci, 2022, 65(7): 179304
Keywords: directional modulation; spatial modulation; polarization modulation; channel capacity; bit error rate
Cite as: Chen J G, Lei X, Xiao Y, et al. Polarized spatial and directional modulation toward secure wireless transmission. Sci China Inf Sci, 2022, 65(7): 179304, doi: 10.1007/s11432-021-3395-8

通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Supplementary Cited in SCI: 0

Active device detection and performance analysis of massive non-orthogonal transmissions in cellular Internet of Things
Cai, Donghong; Fan, Pingzhi; Zou, Qiuyun; Xu, Yanqing; Ding, Zhiguo; Liu, Zhiquan
Sci China Inf Sci, 2022, 65(8): 182301
Keywords: massive connections; non-orthogonal multiple access; active device detection; short-packet
Cite as: Cai D H, Fan P Z, Zou Q Y, et al. Active device detection and performance analysis of massive non-orthogonal transmissions in cellular Internet of Things. Sci China Inf Sci, 2022, 65(8): 182301, doi: 10.1007/s11432-021-3328-y

通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Time and energy efficient data collection via UAV
Wang, Tianhao; Pang, Xiaowei; Tang, Jie; Zhao, Nan; Zhang, Xiuyin; Wang, Xianbin
Sci China Inf Sci, 2022, 65(8): 182302
Keywords: data collection; energy efficiency maximization; time minimization; trajectory optimization; unmanned aerial vehicle; UAV
Cite as: Wang T H, Pang X W, Tang J, et al. Time and energy efficient data collection via UAV. Sci China Inf Sci, 2022, 65(8): 182302, doi: 10.1007/s11432-021-3343-7

通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Outage-driven link selection for secure buffer-aided networks
Wang, Dawei; He, Tianmi; Zhou, Fuhui; Cheng, Julian; Zhang, Ruonan; Wu, Qihui
Sci China Inf Sci, 2022, 65(8): 182303
Keywords: buffer-aided relay; information delay; link selection; secrecy outage probability
Cite as: Wang D W, He T M, Zhou F H, et al. Outage-driven link selection for secure buffer-aided networks. Sci China Inf Sci, 2022, 65(8): 182303, doi: 10.1007/s11432-021-3262-3

通信 无线通信 REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

A new 5G radio evolution towards 5G-Advanced
Pang, Jiyong; Wang, Shaobo; Tang, Zhenfei; Qin, Yanmin; Tao, Xiaofeng; You, Xiaohu; Zhu, Jinkang
Sci China Inf Sci, 2022, 65(9): 191301
Keywords: 3GPP; 5G; NR; 5G-Advanced
Cite as: Pang J Y, Wang S B, Tang Z F, et al. A new 5G radio evolution towards 5G-Advanced. Sci China Inf Sci, 2022, 65(9): 191301, doi: 10.1007/s11432-021-3470-1

通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Enhanced time-expanded graph for space information network modeling
Li, Jiandong; Wang, Peng; Li, Hongyan; Shi, Keyi
Sci China Inf Sci, 2022, 65(9): 192301
Keywords: enhanced time-expanded graph; space information network; network modeling; heterogeneous resource modeling; joint scheduling
Cite as: Li J D, Wang P, Li H Y, et al. Enhanced time-expanded graph for space information network modeling. Sci China Inf Sci, 2022, 65(9): 192301, doi: 10.1007/s11432-020-3202-2

通信 无线通信 RESEARCH PAPER Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Low-complexity transmit antenna selection for offset spatial modulation
Chen, Hao; Xiao, Yue; Fang, Shu; Wu, Gang
Sci China Inf Sci, 2022, 65(9): 192302
Keywords: multiple input multiple output; offset spatial modulation; transmit antenna selection; Euclidean distance optimized antenna selection
Cite as: Chen H, Xiao Y, Fang S, et al. Low-complexity transmit antenna selection for offset spatial modulation. Sci China Inf Sci, 2022, 65(9): 192302, doi: 10.1007/s11432-021-3333-4