REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 54

An overview on integrated localization and communication towards 6G
Xiao, Zhiqiang; Zeng, Yong
Sci China Inf Sci, 2022, 65(3): 131301
Keywords: wireless localization; integrated localization and communication; cellular networks; b5g; 6g
Cite as: Xiao Z Q, Zeng Y. An overview on integrated localization and communication towards 6G. Sci China Inf Sci, 2022, 65(3): 131301, doi: 10.1007/s11432-020-3218-8

REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 49

Vision, application scenarios, and key technology trends for 6G mobile communications
Wang, Zhiqin; Du, Ying; Wei, Kejun; Han, Kaifeng; Xu, Xiaoyan; Wei, Guiming; Tong, Wen; Zhu, Peiying; Ma, Jianglei; Wang, Jun; Wang, Guangjian; Yan, Xueqiang; Xiang, Jiying; Huang, He; Li, Ruyue; Wang, Xinhui; Wang, Yingmin; Sun, Shaohui; Suo, Shiqiang; Gao, Qiubin; Su, Xin
Sci China Inf Sci, 2022, 65(5): 151301
Keywords: 6g mobile communication; 6g vision; application scenarios of 6g; terahertz communication; integrated sensing and communication; integrated intelligence and communication; ultra-massive mimo; reconfigurable intelligent surface; co-frequency co-time full-duplex; holographic radio technology
Cite as: Wang Z Q, Du Y, Wei K J, et al. Vision, application scenarios, and key technology trends for 6G mobile communications. Sci China Inf Sci, 2022, 65(5): 151301, doi: 10.1007/s11432-021-3351-5

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 29

Outage-driven link selection for secure buffer-aided networks
Wang, Dawei; He, Tianmi; Zhou, Fuhui; Cheng, Julian; Zhang, Ruonan; Wu, Qihui
Sci China Inf Sci, 2022, 65(8): 182303
Keywords: buffer-aided relay; information delay; link selection; secrecy outage probability
Cite as: Wang D W, He T M, Zhou F H, et al. Outage-driven link selection for secure buffer-aided networks. Sci China Inf Sci, 2022, 65(8): 182303, doi: 10.1007/s11432-021-3262-3

Special Topic: Spectrum, Coverage, and Enabling Technologies for Intelligent 6G
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 22

Reconfiguring wireless environments via intelligent surfaces for 6G: reflection, modulation, and security
Xu, Jindan; Yuen, Chau; Huang, Chongwen; Ul Hassan, Naveed; Alexandropoulos, George C.; Di Renzo, Marco; Debbah, Merouane
Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 130304
Keywords: reconfigurable intelligent surface; physical-layer security; RIS-assisted wireless communications; phase modulation; 6G
Cite as: Xu J D, Yuen C, Huang C W, et al. Reconfiguring wireless environments via intelligent surfaces for 6G: reflection, modulation, and security. Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 130304, doi: 10.1007/s11432-022-3626-5

Special Topic: Spectrum, Coverage, and Enabling Technologies for Intelligent 6G
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 20

Pushing AI to wireless network edge: an overview on integrated sensing, communication, and computation towards 6G
Zhu, Guangxu; Lyu, Zhonghao; Jiao, Xiang; Liu, Peixi; Chen, Mingzhe; Xu, Jie; Cui, Shuguang; Zhang, Ping
Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 130301
Keywords: sixth-generation; 6G; edge intelligence; artificial intelligence of things; AIoT; integrated sensing, communication, and computation; ISCC
Cite as: Zhu G X, Lyu Z H, Jiao X, et al. Pushing AI to wireless network edge: an overview on integrated sensing, communication, and computation towards 6G. Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 130301, doi: 10.1007/s11432-022-3652-2

REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 20

Key issues and algorithms of multiple-input-multiple-output over-the-air testing in the multi-probe anechoic chamber setup
Pei, Huiling; Chen, Xiaoming; Huang, Xiaoyu; Liu, Xiaobo; Zhang, Xiaotong; Huang, Yi
Sci China Inf Sci, 2022, 65(3): 131302
Keywords: mimo ota testing; multi-probe anechoic chamber; 5g; spatial channel
Cite as: Pei H L, Chen X M, Huang X Y, et al. Key issues and algorithms of multiple-input-multiple-output over-the-air testing in the multi-probe anechoic chamber setup. Sci China Inf Sci, 2022, 65(3): 131302, doi: 10.1007/s11432-021-3285-y

PROGRESS Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 19

Ultra-wideband fiber-THz-fiber seamless integration communication system toward 6G: architecture, key techniques, and testbed implementation
Zhu, Min; Zhang, Jiao; Hua, Bingchang; Lei, Mingzheng; Cai, Yuancheng; Tian, Liang; Wang, Dongming; Xu, Wei; Zhang, Chuan; Huang, Yongming; Yu, Jianjun; You, Xiaohu
Sci China Inf Sci, 2023, 66(1): 113301
Keywords: 6G; THz wireless communication; optical fiber communication; seamlessly converged architecture; real-time communication
Cite as: Zhu M, Zhang J, Hua B C, et al. Ultra-wideband fiber-THz-fiber seamless integration communication system toward 6G: architecture, key techniques, and testbed implementation. Sci China Inf Sci, 2023, 66(1): 113301, doi: 10.1007/s11432-022-3565-3

RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 17

Active device detection and performance analysis of massive non-orthogonal transmissions in cellular Internet of Things
Cai, Donghong; Fan, Pingzhi; Zou, Qiuyun; Xu, Yanqing; Ding, Zhiguo; Liu, Zhiquan
Sci China Inf Sci, 2022, 65(8): 182301
Keywords: massive connections; non-orthogonal multiple access; active device detection; short-packet
Cite as: Cai D H, Fan P Z, Zou Q Y, et al. Active device detection and performance analysis of massive non-orthogonal transmissions in cellular Internet of Things. Sci China Inf Sci, 2022, 65(8): 182301, doi: 10.1007/s11432-021-3328-y

REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 10

Vehicular mobility patterns and their applications to Internet-of-Vehicles: a comprehensive survey
Cui, Qimei; Hu, Xingxing; Ni, Wei; Tao, Xiaofeng; Zhang, Ping; Chen, Tao; Chen, Kwang-Cheng; Haenggi, Martin
Sci China Inf Sci, 2022, 65(11): 211301
Keywords: vehicular mobility pattern; Internet-of-Vehicles (IoV); traffic flow; spatial point process; trajec- tory prediction; machine learning; deep learning
Cite as: Cui Q M, Hu X X, Ni W, et al. Vehicular mobility patterns and their applications to Internet-of-Vehicles: a comprehensive survey. Sci China Inf Sci, 2022, 65(11): 211301, doi: 10.1007/s11432-021-3487-x

REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 10

A new 5G radio evolution towards 5G-Advanced
Pang, Jiyong; Wang, Shaobo; Tang, Zhenfei; Qin, Yanmin; Tao, Xiaofeng; You, Xiaohu; Zhu, Jinkang
Sci China Inf Sci, 2022, 65(9): 191301
Keywords: 3GPP; 5G; NR; 5G-Advanced
Cite as: Pang J Y, Wang S B, Tang Z F, et al. A new 5G radio evolution towards 5G-Advanced. Sci China Inf Sci, 2022, 65(9): 191301, doi: 10.1007/s11432-021-3470-1

Special Topic: Spectrum, Coverage, and Enabling Technologies for Intelligent 6G
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 9

Coverage enhancement for 6G satellite-terrestrial integrated networks: performance metrics, constellation configuration and resource allocation
Sheng, Min; Zhou, Di; Bai, Weigang; Liu, Junyu; Li, Haoran; Shi, Yan; Li, Jiandong
Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 130303
Keywords: 6G satellite-terrestrial integrated networks; on-demand wireless coverage; performance metrics; constellation configuration; intelligent resource scheduling
Cite as: Sheng M, Zhou D, Bai W G, et al. Coverage enhancement for 6G satellite-terrestrial integrated networks: performance metrics, constellation configuration and resource allocation. Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 130303, doi: 10.1007/s11432-022-3636-1

NEWS & VIEWS Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 9

Demonstration of record-high 352-Gbps terahertz wired transmission over hollow-core fiber at 325 GHz
Zhu, Min; Zhang, Jiao; Yu, Jianjun; You, Xiaohu
Sci China Inf Sci, 2022, 65(2): 127301
Keywords: thz communication; thz hollow-core fiber; optical-thz-optical communication; advanced multi-dimension multiplexing techniques; thz in-depth coverage
Cite as: Zhu M, Zhang J, Yu J J, et al. Demonstration of record-high 352-Gbps terahertz wired transmission over hollow-core fiber at 325 GHz. Sci China Inf Sci, 2022, 65(2): 127301, doi: 10.1007/s11432-021-3361-5

Special Topic: Spectrum, Coverage, and Enabling Technologies for Intelligent 6G
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 8

SpectrumChain: a disruptive dynamic spectrum-sharing framework for 6G
Wu, Qihui; Wang, Wei; Li, Zuguang; Zhou, Bo; Huang, Yang; Wang, Xianbin
Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 130302
Keywords: dynamic spectrum sharing; blockchain; 6G
Cite as: Wu Q H, Wang W, Li Z G, et al. SpectrumChain: a disruptive dynamic spectrum-sharing framework for 6G. Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 130302, doi: 10.1007/s11432-022-3692-5

LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 8

Fast ambiguous DOA elimination method of DOA measurement for hybrid massive MIMO receiver
Shi, Baihua; Jiang, Xinyi; Chen, Nuo; Teng, Yin; Lu, Jinhui; Shu, Feng; Zou, Jun; Li, Jun; Wang, Jiangzhou
Sci China Inf Sci, 2022, 65(5): 159302
Keywords: doa estimation; massive mimo; hybrid analog digital; fast ambiguous phase elimination method; time delay
Cite as: Shi B H, Jiang X Y, Chen N, et al. Fast ambiguous DOA elimination method of DOA measurement for hybrid massive MIMO receiver. Sci China Inf Sci, 2022, 65(5): 159302, doi: 10.1007/s11432-021-3314-4

Special Topic: Spectrum, Coverage, and Enabling Technologies for Intelligent 6G
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 7

Full-spectrum cell-free RAN for 6G systems: system design and experimental results
Wang, Dongming; You, Xiaohu; Huang, Yongming; Xu, Wei; Li, Jiamin; Zhu, Pengcheng; Jiang, Yanxiang; Cao, Yang; Xia, Xinjiang; Zhang, Ziyang; Jiang, Qingji; Wang, Pan; Liu, Dongjie; Zheng, Kang; Lou, Mengting; Jin, Jing; Wang, Qixing; Wang, Jiangzhou
Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 130305
Keywords: 6G; scalable cell-free massive MIMO; cell-free radio access network; prototype system
Cite as: Wang D M, You X H, Huang Y M, et al. Full-spectrum cell-free RAN for 6G systems: system design and experimental results. Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 130305, doi: 10.1007/s11432-022-3664-x

Special Topic: Spectrum, Coverage, and Enabling Technologies for Intelligent 6G
EDITORIAL Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 7

Toward ubiquitous and intelligent 6G networks: from architecture to technology
Xu, Wei; Huang, Yongming; Wang, Wei; Zhu, Fusheng; Ji, Xinsheng
Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 130300
Cite as: Xu W, Huang Y M, Wang W, et al. Toward ubiquitous and intelligent 6G networks: from architecture to technology. Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 130300, doi: 10.1007/s11432-023-3704-8

Special Topic: Spectrum, Coverage, and Enabling Technologies for Intelligent 6G
PERSPECTIVE Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

6G extreme connectivity via exploring spatiotemporal exchangeability
You, Xiaohu
Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 130306
Keywords: 6G;spatiotemporal exchangeability; MIMO; the six-generation; wireless communication
Cite as: You X H. 6G extreme connectivity via exploring spatiotemporal exchangeability. Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 130306, doi: 10.1007/s11432-022-3598-4

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

Time and energy efficient data collection via UAV
Wang, Tianhao; Pang, Xiaowei; Tang, Jie; Zhao, Nan; Zhang, Xiuyin; Wang, Xianbin
Sci China Inf Sci, 2022, 65(8): 182302
Keywords: data collection; energy efficiency maximization; time minimization; trajectory optimization; unmanned aerial vehicle; UAV
Cite as: Wang T H, Pang X W, Tang J, et al. Time and energy efficient data collection via UAV. Sci China Inf Sci, 2022, 65(8): 182302, doi: 10.1007/s11432-021-3343-7

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

On the local delay and energy efficiency under decoupled uplink and downlink in HetNets
Huang, Tianjie; Zheng, Fu-Chun; Lai, Lifeng
Sci China Inf Sci, 2022, 65(3): 132304
Keywords: coupled and decoupled ul/dl access; hetnets; stochastic geometry; local delay; energy efficiency; udn
Cite as: Huang T J, Zheng F-C, Lai L F. On the local delay and energy efficiency under decoupled uplink and downlink in HetNets. Sci China Inf Sci, 2022, 65(3): 132304, doi: 10.1007/s11432-021-3306-4

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

Reinforcement learning based energy efficient robot relay for unmanned aerial vehicles against smart jamming
Lu, Xiaozhen; Jie, Jingfang; Lin, Zihan; Xiao, Liang; Li, Jin; Zhang, Yanyong
Sci China Inf Sci, 2022, 65(1): 112304
Keywords: unmanned aerial vehicles; relay; jamming; game theory; reinforcement learning
Cite as: Lu X Z, Jie J F, Lin Z H, et al. Reinforcement learning based energy efficient robot relay for unmanned aerial vehicles against smart jamming. Sci China Inf Sci, 2022, 65(1): 112304, doi: 10.1007/s11432-020-3170-2

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

MIMO performance enhancement of MIMO arrays using PCS-based near-field optimization technique
Wang, Yipeng; Chen, Xiaoming; Pei, Huiling; Sha, Wei E. I.; Huang, Yi; Kishk, Ahmed A.
Sci China Inf Sci, 2023, 66(6): 162302
Keywords: antenna correlation; array antenna; multiple-input multiple-output (MIMO) capacity
Cite as: Wang Y P, Chen X M, Pei H L, et al. MIMO performance enhancement of MIMO arrays using PCS-based near-field optimization technique. Sci China Inf Sci, 2023, 66(6): 162302, doi: 10.1007/s11432-022-3595-y

LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Demonstration of DSM-OFDM-1024QAM transmission over 400 m at 335 GHz
Wang, Kaihui; Yu, Jianjun; Li, Weiping; Ding, Junjie; Wang, Feng; Wang, Chen; Zhou, Wen; Zhang, Jiao; Zhu, Min; Xie, Tangyao; Yu, Jianguo; Zhao, Li; Zhao, Feng
Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 189302
Keywords: Terahertz communication; Delta-Sigma-Modulation; OFDM; THz-over-fiber; high-order modulation
Cite as: Wang K H, Yu J J, Li W P, et al. Demonstration of DSM-OFDM-1024QAM transmission over 400 m at 335 GHz. Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 189302, doi: 10.1007/s11432-023-3761-0

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Knowledge-enhanced semantic communication system with OFDM transmissions
Xu, Xiaodong; Xiong, Huachao; Wang, Yining; Che, Yue; Han, Shujun; Wang, Bizhu; Zhang, Ping
Sci China Inf Sci, 2023, 66(7): 172302
Keywords: semantic communication; knowledge graph; OFDM; transformer; deep learning
Cite as: Xu X D, Xiong H C, Wang Y N, et al. Knowledge-enhanced semantic communication system with OFDM transmissions. Sci China Inf Sci, 2023, 66(7): 172302, doi: 10.1007/s11432-022-3624-4

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Robust online energy efficiency optimization for distributed multi-cell massive MIMO networks
You, Li; Huang, Yufei; Zhong, Wen; Wang, Wenjin; Gao, Xiqi
Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 132302
Keywords: energy efficiency; statistical CSI; multi-cell MIMO; massive MIMO; online gradient ascent; distributed processing; robust transmission
Cite as: You L, Huang Y F, Zhong W, et al. Robust online energy efficiency optimization for distributed multi-cell massive MIMO networks. Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 132302, doi: 10.1007/s11432-021-3437-8

MOOP Video Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

A 24.25–27.5 GHz 128-element dual-polarized 5G integrated phased array with 5.6%-EVM 400-MHz 64-QAM and 50-dBm EIRP
Liu, Huiqi; Zhao, Dixian; Yi, Yongran; You, Xiaohu
Sci China Inf Sci, 2022, 65(11): 214301
Keywords: 5G; millimeter wave; integrated circuits; phased array; CMOS
Cite as: Liu H Q, Zhao D X, Yi Y R, et al. A 24.25–27.5 GHz 128-element dual-polarized 5G integrated phased array with 5.6%-EVM 400-MHz 64-QAM and 50-dBm EIRP. Sci China Inf Sci, 2022, 65(11): 214301, doi: 10.1007/s11432-022-3584-6

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Performance analysis of the nonlinear self-interference cancellation for full-duplex communications
Hu, Nanzhou; Xiao, Shanghui; Pan, Wensheng; Xu, Qiang; Shao, Shihai; Tang, Youxi
Sci China Inf Sci, 2022, 65(11): 212301
Keywords: full duplex; self-interference cancellation; PA nonlinearity; digital domain; performance analysis
Cite as: Hu N Z, Xiao S H, Pan W S, et al. Performance analysis of the nonlinear self-interference cancellation for full-duplex communications. Sci China Inf Sci, 2022, 65(11): 212301, doi: 10.1007/s11432-021-3303-0

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Enhanced time-expanded graph for space information network modeling
Li, Jiandong; Wang, Peng; Li, Hongyan; Shi, Keyi
Sci China Inf Sci, 2022, 65(9): 192301
Keywords: enhanced time-expanded graph; space information network; network modeling; heterogeneous resource modeling; joint scheduling
Cite as: Li J D, Wang P, Li H Y, et al. Enhanced time-expanded graph for space information network modeling. Sci China Inf Sci, 2022, 65(9): 192301, doi: 10.1007/s11432-020-3202-2

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Joint task scheduling and multi-UAV deployment for aerial computing in emergency communication networks
Zhang, Tiankui; Chen, Chaobin; Xu, Yu; Loo, Jonathan; Xu, Wenjun
Sci China Inf Sci, 2023, 66(9): 192303
Keywords: emergency communication; mobile edge computing; swap matching algorithm; unmanned aerial vehicle
Cite as: Zhang T K, Chen C B, Xu Y, et al. Joint task scheduling and multi-UAV deployment for aerial computing in emergency communication networks. Sci China Inf Sci, 2023, 66(9): 192303, doi: 10.1007/s11432-022-3667-3

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Performance analysis of full-duplex densely distributed MIMO with wireless backhaul
Wan, Ziqian; Pan, Qijun; Li, Jiamin; Wang, Dongming; Zhu, Pengcheng
Sci China Inf Sci, 2023, 66(6): 162303
Keywords: full-duplex; wireless backhaul; performance analysis; beamforming training; interference cancelation
Cite as: Wan Z Q, Pan Q J, Li J M, et al. Performance analysis of full-duplex densely distributed MIMO with wireless backhaul. Sci China Inf Sci, 2023, 66(6): 162303, doi: 10.1007/s11432-022-3616-9

LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Energy-efficient power allocation for cross-media communications with hybrid VLC/RF
Han, Yufeng; Xiao, Yue; Gao, Yulan; Wu, Mingming; Wu, Gang; Xiang, Wei
Sci China Inf Sci, 2022, 65(12): 229301
Keywords: cross-media communications; visible light communication; power allocation; energy efficiency; relay
Cite as: Han Y F, Xiao Y, Gao Y L, et al. Energy-efficient power allocation for cross-media communications with hybrid VLC/RF. Sci China Inf Sci, 2022, 65(12): 229301, doi: 10.1007/s11432-022-3573-3

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Energy-efficient trajectory planning and resource allocation in UAV communication networks under imperfect channel prediction
Sheng, Min; Zhao, Chenxi; Liu, Junyu; Teng, Wei; Dai, Yanpeng; Li, Jiandong
Sci China Inf Sci, 2022, 65(12): 222301
Keywords: UAV communication networks; trajectory planning; resource allocation; channel prediction
Cite as: Sheng M, Zhao C X, Liu J Y, et al. Energy-efficient trajectory planning and resource allocation in UAV communication networks under imperfect channel prediction. Sci China Inf Sci, 2022, 65(12): 222301, doi: 10.1007/s11432-021-3332-0

From CAS & CAE Members
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

A systematic review for smart identifier networking
Zhang, Hongke; Feng, Bohao; Tian, Aleteng
Sci China Inf Sci, 2022, 65(12): 221301
Keywords: identifier networking; smart collaborative networking; smart integration identifier networking; smart identifier networking; the next-generation networking
Cite as: Zhang H K, Feng B H, Tian A L T. A systematic review for smart identifier networking. Sci China Inf Sci, 2022, 65(12): 221301, doi: 10.1007/s11432-022-3577-8

LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Polarized spatial and directional modulation toward secure wireless transmission
Chen, Jiangong; Lei, Xia; Xiao, Yue; Zhang, Hongyan; Ding, Yuan; Wu, Gang
Sci China Inf Sci, 2022, 65(7): 179304
Keywords: directional modulation; spatial modulation; polarization modulation; channel capacity; bit error rate
Cite as: Chen J G, Lei X, Xiao Y, et al. Polarized spatial and directional modulation toward secure wireless transmission. Sci China Inf Sci, 2022, 65(7): 179304, doi: 10.1007/s11432-021-3395-8

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Density-based user clustering in downlink NOMA systems
You, Hanliang; Hu, Yaoyue; Pan, Zhiwen; Liu, Nan
Sci China Inf Sci, 2022, 65(5): 152303
Keywords: noma; user clustering; machine learning; dbscan; dynamic clustering
Cite as: You H L, Hu Y Y, Pan Z W, et al. Density-based user clustering in downlink NOMA systems. Sci China Inf Sci, 2022, 65(5): 152303, doi: 10.1007/s11432-020-3014-6

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Joint optimization of spectral efficiency and energy efficiency with low-precision ADCs in cell-free massive MIMO systems
Wang, Han; Sun, Chang; Li, Jiamin; Zhu, Pengcheng; Wang, Dongming; You, Xiaohu
Sci China Inf Sci, 2022, 65(5): 152301
Keywords: cell-free massive mimo; low-precision adc; spectral efficiency; energy efficiency; multi-objective optimization
Cite as: Wang H, Sun C, Li J M, et al. Joint optimization of spectral efficiency and energy efficiency with low-precision ADCs in cell-free massive MIMO systems. Sci China Inf Sci, 2022, 65(5): 152301, doi: 10.1007/s11432-021-3313-9

NEWS & VIEWS Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Terahertz transistors based on aligned carbon nanotube arrays
Ding, Li; Zhang, Zhiyong
Sci China Inf Sci, 2022, 65(1): 117301
Keywords: carbon nanotube; radio-frequency; field-effect transistors; k band; cut-off frequency
Cite as: Ding L, Zhang Z Y. Terahertz transistors based on aligned carbon nanotube arrays. Sci China Inf Sci, 2022, 65(1): 117301, doi: 10.1007/s11432-021-3355-0

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Energy-efficient UAV-NOMA aided wireless coverage with massive connections
Tong, Yuqiao; Sheng, Min; Liu, Junyu; Zhao, Nan
Sci China Inf Sci, 2023, 66(12): 222303
Keywords: energy efficiency; non-orthogonal multiple access; trajectory optimization; unmanned aerial vehicle; wireless coverage
Cite as: Tong Y Q, Sheng M, Liu J Y, et al. Energy-efficient UAV-NOMA aided wireless coverage with massive connections. Sci China Inf Sci, 2023, 66(12): 222303, doi: 10.1007/s11432-023-3821-3

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

When the gain of predictive resource allocation for content delivery is large?
Zhang, Chenzuo; Guo, Jia; Yang, Chenyang
Sci China Inf Sci, 2023, 66(12): 222302
Keywords: predictive resource allocation; performance analysis; average data rates; residual bandwidth; user mobility
Cite as: Zhang C Z, Guo J, Yang C Y. When the gain of predictive resource allocation for content delivery is large?. Sci China Inf Sci, 2023, 66(12): 222302, doi: 10.1007/s11432-022-3769-9

LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

The capacity of k-connectivity d-dimensional wireless networks with node failure
Li, Wei; Liu, Junyu; Sheng, Min; Li, Jiandong
Sci China Inf Sci, 2023, 66(10): 209302
Keywords: Network capacity; network structure robustness; node failure; wireless communications; network connectivity
Cite as: Li W, Liu J Y, Sheng M, et al. The capacity of k-connectivity d-dimensional wireless networks with node failure. Sci China Inf Sci, 2023, 66(10): 209302, doi: 10.1007/s11432-022-3806-8

LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Transformer-based downlink precoding design in massive MIMO systems for 5G-advanced and 6G
Jiang, Hao; Dai, Linglong
Sci China Inf Sci, 2023, 66(9): 199301
Keywords: massive multiple-input multiple-output; MIMO; frequency division duplexing; FDD; deep learning; transformer; precoding
Cite as: Jiang H, Dai L L. Transformer-based downlink precoding design in massive MIMO systems for 5G-advanced and 6G. Sci China Inf Sci, 2023, 66(9): 199301, doi: 10.1007/s11432-023-3838-4

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Performance analysis of active RIS-aided multi-pair full-duplex communications with spatial correlation and imperfect CSI
Peng, Zhangjie; Liu, Xueya; Liu, Xue; Pan, Cunhua; Chen, Xianzhe; Ren, Hong
Sci China Inf Sci, 2023, 66(9): 192304
Keywords: RIS; active RIS; FD communication; spatial correlation; imperfect CSI
Cite as: Peng Z J, Liu X Y, Liu X, et al. Performance analysis of active RIS-aided multi-pair full-duplex communications with spatial correlation and imperfect CSI. Sci China Inf Sci, 2023, 66(9): 192304, doi: 10.1007/s11432-023-3799-6

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Intelligent reflecting surface assisted untrusted NOMA transmissions: a secrecy perspective
Wang, Dawei; Li, Xuanrui; He, Yixin; Zhou, Fuhui; Wu, Qihui
Sci China Inf Sci, 2023, 66(9): 192302
Keywords: intelligent reflecting surface; non-orthogonal multiple access; security; untrusted users
Cite as: Wang D W, Li X R, He Y X, et al. Intelligent reflecting surface assisted untrusted NOMA transmissions: a secrecy perspective. Sci China Inf Sci, 2023, 66(9): 192302, doi: 10.1007/s11432-022-3653-y

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Blockchain-based vehicular edge computing networks: the communication perspective
He, Lin; Li, Fuchang; Xu, Haikun; Xia, Wenbo; Zhang, Xuefei; Tao, Xiaofeng
Sci China Inf Sci, 2023, 66(7): 172301
Keywords: block propagation; blockchain; consensus; VEC network
Cite as: He L, Li F C, Xu H K, et al. Blockchain-based vehicular edge computing networks: the communication perspective. Sci China Inf Sci, 2023, 66(7): 172301, doi: 10.1007/s11432-022-3658-7

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Power-time resource allocation for downlink SWIPT-assisted cooperative NOMA systems
Liu, Chengpeng; Zhang, Lin; Chen, Zhi; Li, Shaoqian
Sci China Inf Sci, 2023, 66(5): 152303
Keywords: NOMA; SWIPT; relaying; non-linear; transmit energy
Cite as: Liu C P, Zhang L, Chen Z, et al. Power-time resource allocation for downlink SWIPT-assisted cooperative NOMA systems. Sci China Inf Sci, 2023, 66(5): 152303, doi: 10.1007/s11432-021-3495-y

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Joint information transmission design for intelligent reflecting surface aided system with discrete phase shifts
Tao, Qin; Zhang, Shuowen; Zhong, Caijun; Zhang, Yushu
Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 132303
Keywords: IRS; information transmission; constellation design
Cite as: Tao Q, Zhang S W, Zhong C J, et al. Joint information transmission design for intelligent reflecting surface aided system with discrete phase shifts. Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 132303, doi: 10.1007/s11432-021-3494-2

NEWS & VIEWS Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Photonics-based high-speed long-distance fiber-wireless-integration communication at the W-band
Li, Weiping; Yu, Jianjun; Wang, Yanyi; Wang, Feng; Zhu, Bowen; Zhou, Wen; Zhao, Feng; Yu, Jianguo
Sci China Inf Sci, 2023, 66(2): 127301
Keywords: beyond 5G; mm-wave communication; W band; photonics-based; long-distance communication
Cite as: Li W P, Yu J J, Wang F Y, et al. Photonics-based high-speed long-distance fiber-wireless-integration communication at the W-band. Sci China Inf Sci, 2023, 66(2): 127301, doi: 10.1007/s11432-022-3625-8

LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

A layered grouping random access scheme based on dynamic preamble selection for massive machine type communications
Cheng, Gaofeng; Chen, Huan; Fan, Pingzhi; Li, Li; Hao, Li
Sci China Inf Sci, 2022, 65(7): 179302
Keywords: grant free; layered grouping; AMP algorithm; minimum preamble length; mMTC
Cite as: Cheng G F, Chen H, Fan P Z, et al. A layered grouping random access scheme based on dynamic preamble selection for massive machine type communications. Sci China Inf Sci, 2022, 65(7): 179302, doi: 10.1007/s11432-021-3409-y

LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Design of a UCA structure with maximum capacity for mmWave LOS MIMO systems
Fan, Jiancun; Liu, Hongji; Luo, Jie; Luo, Xinmin; Zhang, Jinbo
Sci China Inf Sci, 2022, 65(3): 139302
Keywords: antenna arrays; millimeter wave radio communication; optimization methods; uca; los mimo
Cite as: Fan J C, Liu H J, Luo J, et al. Design of a UCA structure with maximum capacity for mmWave LOS MIMO systems. Sci China Inf Sci, 2022, 65(3): 139302, doi: 10.1007/s11432-020-3231-6

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Coordinated multicast and unicast transmission in V2V underlay massive MIMO
Niu, Xinxin; You, Li; Gao, Xiqi
Sci China Inf Sci, 2022, 65(3): 132305
Keywords: coordinated multicast and unicast transmission; v2v underlay; massive mimo; statistical csi
Cite as: Niu X X, You L, Gao X Q. Coordinated multicast and unicast transmission in V2V underlay massive MIMO. Sci China Inf Sci, 2022, 65(3): 132305, doi: 10.1007/s11432-020-3233-2

Special Topic: XAI-Enabled Network Automation for 5G and Beyond: Move Closer to Zero-Touch
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar

Explainable-AI-based two-stage solution for WSN object localization using zero-touch mobile transceivers
Fang K, Chen J X, Zhu H, et al
Sci China Inf Sci, 2024, 67(7): 170302
Keywords: explainable AI; object localization; semidefinite relaxation; mobile transceiver; two-stage solution; closed-form solution
Cite as: Fang K, Chen J X, Zhu H, et al. Explainable-AI-based two-stage solution for WSN object localization using zero-touch mobile transceivers. Sci China Inf Sci, 2024, 67(7): 170302, doi: 10.1007/s11432-023-3968-9

PERSPECTIVE Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Next generation multiple access for IMT towards 2030 and beyond
Ding, Zhiguo; Schober, Robert; Fan, Pingzhi; Poor, H. Vincent
Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 166301
Keywords: next generation multiple access; NGMA; non-orthogonal multiple access; NOMA; IMT 2030; ambient IoT; near-field communications
Cite as: Ding Z G, Schober R, Fan P Z, et al. Next generation multiple access for IMT towards 2030 and beyond. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 166301, doi: 10.1007/s11432-024-4014-x

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Near-field wideband beam training for ELAA with uniform circular array
Chen, Yuhao; Dai, Linglong
Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 162303
Keywords: extremely large-scale antenna array (ELAA); uniform circular array (UCA); near-field; wideband; beam training
Cite as: Chen Y H, Dai L L. Near-field wideband beam training for ELAA with uniform circular array. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 162303, doi: 10.1007/s11432-023-3970-7

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Distortion-aware beamforming design for multi-beam satellite communications with nonlinear power amplifiers
Xiao, Xiang; You, Li; Wang, Kezhi; Gao, Xiqi
Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 162302
Keywords: multi-beam satellite communications; nonlinear power amplifier; energy and spectral efficiency tradeoff; resource efficiency; robust beamforming
Cite as: Xiao X, You L, Wang K Z, et al. Distortion-aware beamforming design for multi-beam satellite communications with nonlinear power amplifiers. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 162302, doi: 10.1007/s11432-023-3969-4

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Carbon efficiency modeling and optimization of solar-powered cellular networks
Zhao, Yuxi; Ge, Xiaohu; Yan, Wen; Han, Tao; Zhong, Yi
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152302
Keywords: cellular networks; renewable energy; carbon efficiency; convex optimization theory; dinkelbach
Cite as: Zhao Y X, Ge X H, Yan W, et al. Carbon efficiency modeling and optimization of solar-powered cellular networks. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152302, doi: 10.1007/s11432-023-3950-0

RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Gradient sparsification for efficient wireless federated learning with differential privacy
Wei, Kang; Li, Jun; Ma, Chuan; Ding, Ming; Shu, Feng; Zhao, Haitao; Chen, Wen; Zhu, Hongbo
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142303
Keywords: federated learning; differential privacy; gradient sparsification; Lyapunov drift; convergence analysis
Cite as: Wei K, Li J, Ma C, et al. Gradient sparsification for efficient wireless federated learning with differential privacy. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142303, doi: 10.1007/s11432-023-3918-9

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Impact of non-ideal UE hardware on cell-free massive MIMO network with centralized operation
Li, Ning; Fan, Pingzhi
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142302
Keywords: cell-free massive MIMO; centralized operation; spatially correlated channels; hardware impairments; channel estimation; uplink spectral efficiency; optimal receive combining; pilot length design; fractional power control
Cite as: Li N, Fan P Z. Impact of non-ideal UE hardware on cell-free massive MIMO network with centralized operation. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142302, doi: 10.1007/s11432-023-3885-2

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

On the size generalizibility of graph neural networks for learning resource allocation
Wu, Jiajun; Sun, Chengjian; Yang, Chenyang
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142301
Keywords: size generalization; graph neural networks; resource allocation; permutation equivariance
Cite as: Wu J J, Sun C J, Yang C Y. On the size generalizibility of graph neural networks for learning resource allocation. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142301, doi: 10.1007/s11432-023-3880-y

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Energy consumption optimization for edge computing-supported cellular networks based on optimal transport theory
Lv, Xiangyu; Ge, Xiaohu; Zhong, Yi; Li, Qiang; Xiao, Yong
Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122302
Keywords: optimal transport theory; edge computing; energy consumption reduction; dynamic voltage frequency scaling
Cite as: Lv X Y, Ge X H, Zhong Y, et al. Energy consumption optimization for edge computing-supported cellular networks based on optimal transport theory. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122302, doi: 10.1007/s11432-023-3855-5

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Slicing capacity-centered mode selection and resource optimization for network-assisted full-duplex cell-free distributed massive MIMO systems
Wang, Jie; Li, Jiamin; Zhu, Pengcheng; Wang, Dongming; Zhang, Hongbiao; Hao, Yue; Sheng, Bin
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112302
Keywords: network-assisted full-duplex; network slicing; mode selection; resource optimization; deep reinforcement learning
Cite as: Wang J, Li J M, Zhu P C, et al. Slicing capacity-centered mode selection and resource optimization for network-assisted full-duplex cell-free distributed massive MIMO systems. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112302, doi: 10.1007/s11432-022-3697-x

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Robust channel estimation based on the maximum entropy principle
Hu, Zhengyang; Xue, Jiang; Li, Feng; Zhao, Qian; Meng, Deyu; Xu, Zongben
Sci China Inf Sci, 2023, 66(12): 222304
Keywords: channel estimation; maximum entropy principle; pseudo pilot; channel statistic characteristic; colorful noise
Cite as: Hu Z Y, Xue J, Li F, et al. Robust channel estimation based on the maximum entropy principle. Sci China Inf Sci, 2023, 66(12): 222304, doi: 10.1007/s11432-023-3822-9

LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Manifold optimization assisted centralized hybrid precoding for cell-free massive MIMO systems
Luo, Jie; Fan, Jiancun; Wang, Yawen; Zhang, Jinbo
Sci China Inf Sci, 2023, 66(11): 219301
Keywords: cell-free massive MIMO; centralized hybrid precoding; block diagonalization constraint; Riemann gradient; alternate optimization
Cite as: Luo J, Fan J C, Wang Y W, et al. Manifold optimization assisted centralized hybrid precoding for cell-free massive MIMO systems. Sci China Inf Sci, 2023, 66(11): 219301, doi: 10.1007/s11432-023-3858-8

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

RIS-enhanced multi-cell downlink transmission using statistical channel state information
Li, Xiao; Jiang, Luoluo; Luo, Caihong; Han, Yu; Matthaiou, Michail; Jin, Shi
Sci China Inf Sci, 2023, 66(11): 212301
Keywords: fairness transmission; RIS; statistical CSI; WSSE
Cite as: Li X, Jiang L L, Luo C H, et al. RIS-enhanced multi-cell downlink transmission using statistical channel state information. Sci China Inf Sci, 2023, 66(11): 212301, doi: 10.1007/s11432-022-3723-5

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Mining KPI correlations for non-parametric anomaly diagnosis in wireless networks
Sui, Tengfei; Tao, Xiaofeng; Wu, Huici; Zhang, Xuefei; Xu, Jin; Nan, Guoshun
Sci China Inf Sci, 2023, 66(6): 162301
Keywords: random matrix theory; spectral distribution; anomaly diagnosis; data analysis; wireless networks
Cite as: Sui T F, Tao X F, Wu H C, et al. Mining KPI correlations for non-parametric anomaly diagnosis in wireless networks. Sci China Inf Sci, 2023, 66(6): 162301, doi: 10.1007/s11432-021-3522-0

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Physical layer authentication in UAV-enabled relay networks based on manifold learning
Xia, Shida; Tao, Xiaofeng; Li, Na; Wang, Shiji; Xu, Jin
Sci China Inf Sci, 2022, 65(12): 222302
Keywords: UAV relay; physical layer authentication; mobility; manifold learning; diffusion map; state transition probability
Cite as: Xia S D, Tao X F, Li N, et al. Physical layer authentication in UAV-enabled relay networks based on manifold learning. Sci China Inf Sci, 2022, 65(12): 222302, doi: 10.1007/s11432-021-3410-2

LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Low-complexity beamforming design for IRS-aided communication systems
Hu, Xiaoling; Peng, Mugen; Zhong, Caijun
Sci China Inf Sci, 2022, 65(10): 209302
Keywords: Intelligent reflecting surface; IRS-aided communications; Joint active and passive beamforming; Phase shift optimization; Low-complexity beamforming
Cite as: Hu X L, Peng M G, Zhong C J. Low-complexity beamforming design for IRS-aided communication systems. Sci China Inf Sci, 2022, 65(10): 209302, doi: 10.1007/s11432-021-3456-7

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Low-complexity transmit antenna selection for offset spatial modulation
Chen, Hao; Xiao, Yue; Fang, Shu; Wu, Gang
Sci China Inf Sci, 2022, 65(9): 192302
Keywords: multiple input multiple output; offset spatial modulation; transmit antenna selection; Euclidean distance optimized antenna selection
Cite as: Chen H, Xiao Y, Fang S, et al. Low-complexity transmit antenna selection for offset spatial modulation. Sci China Inf Sci, 2022, 65(9): 192302, doi: 10.1007/s11432-021-3333-4

LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Beam alignment for millimeter wave multiuser MIMO systems using sparse-graph codes
Cheng, Long; Yue, Guangrong; Xiao, Pei; Wei, Ning; Li, Shaoqian
Sci China Inf Sci, 2022, 65(5): 159301
Keywords: sparse-graph codes; mmwave communications; compressed sensing; ldpc; beam alignment
Cite as: Cheng L, Yue G R, Xiao P, et al. Beam alignment for millimeter wave multiuser MIMO systems using sparse-graph codes. Sci China Inf Sci, 2022, 65(5): 159301, doi: 10.1007/s11432-021-3263-4

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Keywords: sparse code multiple access; scma; multiuser detection; message passing algorithm; mpa; factor graph; computational complexity
Cite as: Dong F Q, Zheng H J, Ma L, et al. Generalized message passing detection of SCMA systems based on dynamic factor graph for better and flexible performance-complexity tradeoff. Sci China Inf Sci, 2022, 65(5): 152306, doi: 10.1007/s11432-019-2908-x