Special Topic: Spectrum, Coverage, and Enabling Technologies for Intelligent 6G
EDITORIAL Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 7

Toward ubiquitous and intelligent 6G networks: from architecture to technology
Xu, Wei; Huang, Yongming; Wang, Wei; Zhu, Fusheng; Ji, Xinsheng
Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 130300
Cite as: Xu W, Huang Y M, Wang W, et al. Toward ubiquitous and intelligent 6G networks: from architecture to technology. Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 130300, doi: 10.1007/s11432-023-3704-8

Special Topic: Spectrum, Coverage, and Enabling Technologies for Intelligent 6G
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 20

Pushing AI to wireless network edge: an overview on integrated sensing, communication, and computation towards 6G
Zhu, Guangxu; Lyu, Zhonghao; Jiao, Xiang; Liu, Peixi; Chen, Mingzhe; Xu, Jie; Cui, Shuguang; Zhang, Ping
Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 130301
Keywords: sixth-generation; 6G; edge intelligence; artificial intelligence of things; AIoT; integrated sensing, communication, and computation; ISCC
Cite as: Zhu G X, Lyu Z H, Jiao X, et al. Pushing AI to wireless network edge: an overview on integrated sensing, communication, and computation towards 6G. Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 130301, doi: 10.1007/s11432-022-3652-2

Special Topic: Spectrum, Coverage, and Enabling Technologies for Intelligent 6G
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 8

SpectrumChain: a disruptive dynamic spectrum-sharing framework for 6G
Wu, Qihui; Wang, Wei; Li, Zuguang; Zhou, Bo; Huang, Yang; Wang, Xianbin
Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 130302
Keywords: dynamic spectrum sharing; blockchain; 6G
Cite as: Wu Q H, Wang W, Li Z G, et al. SpectrumChain: a disruptive dynamic spectrum-sharing framework for 6G. Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 130302, doi: 10.1007/s11432-022-3692-5

Special Topic: Spectrum, Coverage, and Enabling Technologies for Intelligent 6G
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 9

Coverage enhancement for 6G satellite-terrestrial integrated networks: performance metrics, constellation configuration and resource allocation
Sheng, Min; Zhou, Di; Bai, Weigang; Liu, Junyu; Li, Haoran; Shi, Yan; Li, Jiandong
Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 130303
Keywords: 6G satellite-terrestrial integrated networks; on-demand wireless coverage; performance metrics; constellation configuration; intelligent resource scheduling
Cite as: Sheng M, Zhou D, Bai W G, et al. Coverage enhancement for 6G satellite-terrestrial integrated networks: performance metrics, constellation configuration and resource allocation. Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 130303, doi: 10.1007/s11432-022-3636-1

Special Topic: Spectrum, Coverage, and Enabling Technologies for Intelligent 6G
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 22

Reconfiguring wireless environments via intelligent surfaces for 6G: reflection, modulation, and security
Xu, Jindan; Yuen, Chau; Huang, Chongwen; Ul Hassan, Naveed; Alexandropoulos, George C.; Di Renzo, Marco; Debbah, Merouane
Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 130304
Keywords: reconfigurable intelligent surface; physical-layer security; RIS-assisted wireless communications; phase modulation; 6G
Cite as: Xu J D, Yuen C, Huang C W, et al. Reconfiguring wireless environments via intelligent surfaces for 6G: reflection, modulation, and security. Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 130304, doi: 10.1007/s11432-022-3626-5

Special Topic: Spectrum, Coverage, and Enabling Technologies for Intelligent 6G
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 7

Full-spectrum cell-free RAN for 6G systems: system design and experimental results
Wang, Dongming; You, Xiaohu; Huang, Yongming; Xu, Wei; Li, Jiamin; Zhu, Pengcheng; Jiang, Yanxiang; Cao, Yang; Xia, Xinjiang; Zhang, Ziyang; Jiang, Qingji; Wang, Pan; Liu, Dongjie; Zheng, Kang; Lou, Mengting; Jin, Jing; Wang, Qixing; Wang, Jiangzhou
Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 130305
Keywords: 6G; scalable cell-free massive MIMO; cell-free radio access network; prototype system
Cite as: Wang D M, You X H, Huang Y M, et al. Full-spectrum cell-free RAN for 6G systems: system design and experimental results. Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 130305, doi: 10.1007/s11432-022-3664-x

Special Topic: Spectrum, Coverage, and Enabling Technologies for Intelligent 6G
PERSPECTIVE Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

6G extreme connectivity via exploring spatiotemporal exchangeability
You, Xiaohu
Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 130306
Keywords: 6G;spatiotemporal exchangeability; MIMO; the six-generation; wireless communication
Cite as: You X H. 6G extreme connectivity via exploring spatiotemporal exchangeability. Sci China Inf Sci, 2023, 66(3): 130306, doi: 10.1007/s11432-022-3598-4