Special Topic: Artificial Intelligence Innovation in Remote Sensing
Highly Cited in 202401 REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 23

From single- to multi-modal remote sensing imagery interpretation: a survey and taxonomy
Sun, Xian; Tian, Yu; Lu, Wanxuan; Wang, Peijin; Niu, Ruigang; Yu, Hongfeng; Fu, Kun
Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140301
Keywords: multimodal; remote sensing; image interpretation; feature fusion; co-learning
Cite as: Sun X, Tian Y, Lu W X, et al. From single- to multi-modal remote sensing imagery interpretation: a survey and taxonomy. Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140301, doi: 10.1007/s11432-022-3588-0

Special Topic: Artificial Intelligence Innovation in Remote Sensing
Highly Cited in 202401 REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 18

A survey on hyperspectral image restoration: from the view of low-rank tensor approximation
Liu, Na; Li, Wei; Wang, Yinjian; Tao, Ran; Du, Qian; Chanussot, Jocelyn
Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140302
Keywords: hyperspectral image; image restoration; low-rank tensor approximation; multisource fusion; remote sensing
Cite as: Liu N, Li W, Wang Y J, et al. A survey on hyperspectral image restoration: from the view of low-rank tensor approximation. Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140302, doi: 10.1007/s11432-022-3609-4

Special Topic: Artificial Intelligence Innovation in Remote Sensing
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 19

Learning the external and internal priors for multispectral and hyperspectral image fusion
Li, Shutao; Dian, Renwei; Liu, Haibo
Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140303
Keywords: multispectral and hyperspectral image fusion; external and internal prior learning; high-resolution hyperspectral imaging
Cite as: Li S T, Dian R W, Liu H B. Learning the external and internal priors for multispectral and hyperspectral image fusion. Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140303, doi: 10.1007/s11432-022-3610-5

Special Topic: Artificial Intelligence Innovation in Remote Sensing
Highly Cited in 202401 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 22

Wide-beam SAR autofocus based on blind resampling
Chen, Jianlai; Yu, Hanwen
Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140304
Keywords: synthetic aperture radar; SAR; wide-beam; autofocus; nonlinear chirp scaling; NCS; resampling
Cite as: Chen J L, Yu H W. Wide-beam SAR autofocus based on blind resampling. Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140304, doi: 10.1007/s11432-022-3574-7

Special Topic: Artificial Intelligence Innovation in Remote Sensing
Highly Cited in 202401 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 34

MFVNet: a deep adaptive fusion network with multiple field-of-views for remote sensing image semantic segmentation
Li, Yansheng; Chen, Wei; Huang, Xin; Gao, Zhi; Li, Siwei; He, Tao; Zhang, Yongjun
Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140305
Keywords: semantic segmentation; remote sensing image; field-of-view; adaptive fusion; convolutional neural network
Cite as: Li Y S, Chen W, Huang X, et al. MFVNet: a deep adaptive fusion network with multiple field-of-views for remote sensing image semantic segmentation. Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140305, doi: 10.1007/s11432-022-3599-y

Special Topic: Artificial Intelligence Innovation in Remote Sensing
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 7

Detecting building changes with off-nadir aerial images
Pang, Chao; Wu, Jiang; Ding, Jian; Song, Can; Xia, Gui-Song
Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140306
Keywords: change detection; high-resolution imagery; multi-task learning; off-nadir imagery; remote sensing dataset
Cite as: Pang C, Wu J, Ding J, et al. Detecting building changes with off-nadir aerial images. Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140306, doi: 10.1007/s11432-022-3691-4

Special Topic: Artificial Intelligence Innovation in Remote Sensing
NEWS & VIEWS Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

AIR-PV: a benchmark dataset for photovoltaic panel extraction in optical remote sensing imagery
Yan, Zhiyuan; Wang, Peijin; Xu, Feng; Sun, Xian; Diao, Wenhui
Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140307
Keywords: photovoltaic panels extraction; remote sensing; benchmark dataset; deep learning; large scale
Cite as: Yan Z Y, Wang P J, Xu F, et al. AIR-PV: a benchmark dataset for photovoltaic panel extraction in optical remote sensing imagery. Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140307, doi: 10.1007/s11432-022-3663-1

Special Topic: Artificial Intelligence Innovation in Remote Sensing
LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Multi-layer composite autoencoders for semi-supervised change detection in heterogeneous remote sensing images
Shi, Jiao; Wu, Tiancheng; Yu, Hanwen; Qin, A. K.; Jeon, Gwanggil; Lei, Yu
Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140308
Keywords: heterogeneous images; neural networks; composite autoencoders; semi-supervised change detection; remote sensing
Cite as: Shi J, Wu T C, Yu H W, et al. Multi-layer composite autoencoders for semi-supervised change detection in heterogeneous remote sensing images. Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140308, doi: 10.1007/s11432-022-3693-0