Special Topic: Artificial Intelligence Innovation in Remote Sensing
Highly Cited in 202401 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 34

MFVNet: a deep adaptive fusion network with multiple field-of-views for remote sensing image semantic segmentation
Li, Yansheng; Chen, Wei; Huang, Xin; Gao, Zhi; Li, Siwei; He, Tao; Zhang, Yongjun
Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140305
Keywords: semantic segmentation; remote sensing image; field-of-view; adaptive fusion; convolutional neural network
Cite as: Li Y S, Chen W, Huang X, et al. MFVNet: a deep adaptive fusion network with multiple field-of-views for remote sensing image semantic segmentation. Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140305, doi: 10.1007/s11432-022-3599-y

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 32

Collaborative representation with background purification and saliency weight for hyperspectral anomaly detection
Hou, Zengfu; Li, Wei; Tao, Ran; Ma, Pengge; Shi, Weihua
Sci China Inf Sci, 2022, 65(1): 112305
Keywords: hyperspectral; anomaly detection; background purification; collaborative representation; saliency weight
Cite as: Hou Z F, Li W, Tao R, et al. Collaborative representation with background purification and saliency weight for hyperspectral anomaly detection. Sci China Inf Sci, 2022, 65(1): 112305, doi: 10.1007/s11432-020-2915-2

Special Topic: Artificial Intelligence Innovation in Remote Sensing
Highly Cited in 202401 REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 23

From single- to multi-modal remote sensing imagery interpretation: a survey and taxonomy
Sun, Xian; Tian, Yu; Lu, Wanxuan; Wang, Peijin; Niu, Ruigang; Yu, Hongfeng; Fu, Kun
Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140301
Keywords: multimodal; remote sensing; image interpretation; feature fusion; co-learning
Cite as: Sun X, Tian Y, Lu W X, et al. From single- to multi-modal remote sensing imagery interpretation: a survey and taxonomy. Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140301, doi: 10.1007/s11432-022-3588-0

Special Topic: Artificial Intelligence Innovation in Remote Sensing
Highly Cited in 202401 RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 22

Wide-beam SAR autofocus based on blind resampling
Chen, Jianlai; Yu, Hanwen
Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140304
Keywords: synthetic aperture radar; SAR; wide-beam; autofocus; nonlinear chirp scaling; NCS; resampling
Cite as: Chen J L, Yu H W. Wide-beam SAR autofocus based on blind resampling. Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140304, doi: 10.1007/s11432-022-3574-7

Special Topic: Artificial Intelligence Innovation in Remote Sensing
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 19

Learning the external and internal priors for multispectral and hyperspectral image fusion
Li, Shutao; Dian, Renwei; Liu, Haibo
Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140303
Keywords: multispectral and hyperspectral image fusion; external and internal prior learning; high-resolution hyperspectral imaging
Cite as: Li S T, Dian R W, Liu H B. Learning the external and internal priors for multispectral and hyperspectral image fusion. Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140303, doi: 10.1007/s11432-022-3610-5

Special Topic: Artificial Intelligence Innovation in Remote Sensing
Highly Cited in 202401 REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 18

A survey on hyperspectral image restoration: from the view of low-rank tensor approximation
Liu, Na; Li, Wei; Wang, Yinjian; Tao, Ran; Du, Qian; Chanussot, Jocelyn
Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140302
Keywords: hyperspectral image; image restoration; low-rank tensor approximation; multisource fusion; remote sensing
Cite as: Liu N, Li W, Wang Y J, et al. A survey on hyperspectral image restoration: from the view of low-rank tensor approximation. Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140302, doi: 10.1007/s11432-022-3609-4

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 11

Range-angle-dependent beamforming for FDA-MIMO radar using oblique projection
Lan, Lan; Liao, Guisheng; Xu, Jingwei; Zhu, Shengqi; Zhang, Yuhong
Sci China Inf Sci, 2022, 65(5): 152305
Keywords: fda-mimo radar; range-angle-dependent beamforming; weight vector orthogonal decomposition; oblique projection; interference mitigation
Cite as: Lan L, Liao G S, Xu J W, et al. Range-angle-dependent beamforming for FDA-MIMO radar using oblique projection. Sci China Inf Sci, 2022, 65(5): 152305, doi: 10.1007/s11432-020-3250-7

Special Topic: Artificial Intelligence Innovation in Remote Sensing
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 7

Detecting building changes with off-nadir aerial images
Pang, Chao; Wu, Jiang; Ding, Jian; Song, Can; Xia, Gui-Song
Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140306
Keywords: change detection; high-resolution imagery; multi-task learning; off-nadir imagery; remote sensing dataset
Cite as: Pang C, Wu J, Ding J, et al. Detecting building changes with off-nadir aerial images. Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140306, doi: 10.1007/s11432-022-3691-4

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

Tomographic SAR imaging with large elevation aperture: a P-band small UAV demonstration
Zeng, Tao; Liu, Minkun; Wang, Yan; Ding, Zegang; Li, Linghao; Wang, Zhen; Wei, Yangkai; Wang, Jianping
Sci China Inf Sci, 2022, 65(3): 132303
Keywords: uav sar tomography; large elevation aperture; super-resolution; p-band
Cite as: Zeng T, Liu M K, Wang Y, et al. Tomographic SAR imaging with large elevation aperture: a P-band small UAV demonstration. Sci China Inf Sci, 2022, 65(3): 132303, doi: 10.1007/s11432-021-3391-2

Special Topic: Artificial Intelligence Innovation in Remote Sensing
NEWS & VIEWS Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

AIR-PV: a benchmark dataset for photovoltaic panel extraction in optical remote sensing imagery
Yan, Zhiyuan; Wang, Peijin; Xu, Feng; Sun, Xian; Diao, Wenhui
Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140307
Keywords: photovoltaic panels extraction; remote sensing; benchmark dataset; deep learning; large scale
Cite as: Yan Z Y, Wang P J, Xu F, et al. AIR-PV: a benchmark dataset for photovoltaic panel extraction in optical remote sensing imagery. Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140307, doi: 10.1007/s11432-022-3663-1

LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Suppression of dense false target jamming for stepped frequency radar in slow time domain
Zeng, Li; Zhang, Zhaojian; Wang, Yong-Liang; Liu, Weijian; Chen, Hui; Zhou, Bilei
Sci China Inf Sci, 2022, 65(3): 139301
Keywords: stepped frequency; dense false target jamming; coherent accumulation; slow time domain; matched filtering
Cite as: Zeng L, Zhang Z J, Wang Y-L, et al. Suppression of dense false target jamming for stepped frequency radar in slow time domain. Sci China Inf Sci, 2022, 65(3): 139301, doi: 10.1007/s11432-020-3229-4

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Geometric constraints based 3D reconstruction method of tomographic SAR for buildings
Han, Dong; Jiao, Zekun; Zhou, Liangjiang; Ding, Chibiao; Wu, Yirong
Sci China Inf Sci, 2023, 66(1): 112301
Keywords: tomographic SAR; 3D reconstruction of buildings; geometric constraints; back projection; compressed sensing
Cite as: Han D, Jiao Z K, Zhou L J, et al. Geometric constraints based 3D reconstruction method of tomographic SAR for buildings. Sci China Inf Sci, 2023, 66(1): 112301, doi: 10.1007/s11432-022-3521-0

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Multi-sensor multispectral reconstruction framework based on projection and reconstruction
Li, Tianshuai; Liu, Tianzhu; Li, Xian; Gu, Yanfeng; Wang, Yukun; Chen, Yushi
Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132303
Keywords: spectral reconstruction; spectral superresolution; hyperspectral image; multispectral image; neural networks; multi-sensor
Cite as: Li T S, Liu T Z, Li X, et al. Multi-sensor multispectral reconstruction framework based on projection and reconstruction. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 132303, doi: 10.1007/s11432-023-3910-y

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

A multi-frame sparse self-learning PWC-Net for motion estimation in satellite video scenes
Wang, Tengfei; Gu, Yanfeng; Li, Shengyang
Sci China Inf Sci, 2023, 66(9): 192301
Keywords: satellite video scenes; motion estimation; small blurry targets
Cite as: Wang T F, Gu Y F, Li S Y. A multi-frame sparse self-learning PWC-Net for motion estimation in satellite video scenes. Sci China Inf Sci, 2023, 66(9): 192301, doi: 10.1007/s11432-022-3634-x

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

A compact MIMO automotive radar using phase-aligned daisy-chain cascading topology and elevation compensation for 2D angle estimation
Zhou, Rui; Chen, Jixin; Huang, Yan; Xu, Gang; Hou, Debin; Zhang, Bangjie; Li, Zekun; Xiang, Yu; Hong, Wei
Sci China Inf Sci, 2023, 66(6): 162305
Keywords: frequency-modulated continuous-wave radar prototype; FMCW; multiple-input-multiple-output; MIMO; phase-alignment daisy-chained cascading topology; 2D antenna design; elevation compensation
Cite as: Zhou R, Chen J X, Huang Y, et al. A compact MIMO automotive radar using phase-aligned daisy-chain cascading topology and elevation compensation for 2D angle estimation. Sci China Inf Sci, 2023, 66(6): 162305, doi: 10.1007/s11432-022-3613-6

Special Topic: Artificial Intelligence Innovation in Remote Sensing
LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Multi-layer composite autoencoders for semi-supervised change detection in heterogeneous remote sensing images
Shi, Jiao; Wu, Tiancheng; Yu, Hanwen; Qin, A. K.; Jeon, Gwanggil; Lei, Yu
Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140308
Keywords: heterogeneous images; neural networks; composite autoencoders; semi-supervised change detection; remote sensing
Cite as: Shi J, Wu T C, Yu H W, et al. Multi-layer composite autoencoders for semi-supervised change detection in heterogeneous remote sensing images. Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 140308, doi: 10.1007/s11432-022-3693-0

NEWS & VIEWS Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

High-resolution, multi-frequency and full-polarization radar database of small and group targets in clutter environment
Hu, Cheng; Yan, Yujia; Wang, Rui; Jiang, Qi; Cai, Jiong; Li, Weidong
Sci China Inf Sci, 2023, 66(12): 227301
Keywords: Radar database; Radar clutter; Target detection; Group targets; Multi-frequency; Full-polarization; High-resolution
Cite as: Hu C, Yan Y J, Wang R, et al. High-resolution, multi-frequency and full-polarization radar database of small and group targets in clutter environment. Sci China Inf Sci, 2023, 66(12): 227301, doi: 10.1007/s11432-023-3889-7

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Persymmetric adaptive detection of range-spread targets in subspace interference plus Gaussian clutter
Jian, Tao; He, Jia; Liu, Yu; He, You; Xu, Congan; Xie, Zikeng
Sci China Inf Sci, 2023, 66(5): 152306
Keywords: adaptive detection; persymmetry; structured interference; constant false alarm rate; Rao test
Cite as: Jian T, He J, Liu Y, et al. Persymmetric adaptive detection of range-spread targets in subspace interference plus Gaussian clutter. Sci China Inf Sci, 2023, 66(5): 152306, doi: 10.1007/s11432-022-3540-5

LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Constant modulus sequence set design with low weighted integrated sidelobe level in spectrally crowded environments
Bu, Yi; Qiu, Hui; Fan, Tao; Yu, Xianxiang; Cui, Guolong; Kong, Lingjiang
Sci China Inf Sci, 2022, 65(5): 159303
Keywords: weighted integrated sidelobe level; finite alphabet case; inexact alternating direction penalty method; spectral congestion; constant modulus sequence set
Cite as: Bu Y, Qiu H, Fan T, et al. Constant modulus sequence set design with low weighted integrated sidelobe level in spectrally crowded environments. Sci China Inf Sci, 2022, 65(5): 159303, doi: 10.1007/s11432-020-3249-1

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Multiscale observation in wide-spatial radar surveillance based on coherent FDA design
Yu, Lei; He, Feng; Su, Yi
Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122304
Keywords: multi-scale observation; wide-spatial surveillance; frequency diverse array; FDA; beampattern synthesis; frequency diversity gain; computational array
Cite as: Yu L, He F, Su Y. Multiscale observation in wide-spatial radar surveillance based on coherent FDA design. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122304, doi: 10.1007/s11432-022-3816-3

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Analysis of phase preservation and interferometric offset test in sparse SAR imaging
Xu, Zhongqiu; Zhang, Bingchen; Li, Guangzuo; Zhan, Xueli; Bao, Yanfei; Wu, Yirong
Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122303
Keywords: sparse SAR imaging; phase preservation; interferometric offset test; general ADMM; azimuth-range decouple
Cite as: Xu Z Q, Zhang B C, Li G Z, et al. Analysis of phase preservation and interferometric offset test in sparse SAR imaging. Sci China Inf Sci, 2024, 67(2): 122303, doi: 10.1007/s11432-023-3833-x

LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

A novel sparse SAR unambiguous imaging method based on mixed-norm optimization
Bi, Hui; Song, Yufan; Yin, Yanjie; Zhang, Jingjing; Hong, Wen; Wu, Yirong
Sci China Inf Sci, 2023, 66(11): 219302
Keywords: synthetic aperture radar; sparse microwave imaging; SAR imaging; sparse signal processing; radar imaging
Cite as: Bi H, Song Y F, Yin Y J, et al. A novel sparse SAR unambiguous imaging method based on mixed-norm optimization. Sci China Inf Sci, 2023, 66(11): 219302, doi: 10.1007/s11432-022-3814-8

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Signal design for MIMO dual-function systems with permutation learning
Yang, Jing; Yu, Xianxiang; Sha, Minghui; Fan, Wen; Cui, Guolong
Sci China Inf Sci, 2023, 66(10): 202303
Keywords: dual function radar and communication system; MIMO; MIMO radar beampattern; alternating direction method of multipliers; ADMM; permutation learning; mix-boolean optimization problem; alternating direction penalty method; ADPM
Cite as: Yang J, Yu X X, Sha M H, et al. Signal design for MIMO dual-function systems with permutation learning. Sci China Inf Sci, 2023, 66(10): 202303, doi: 10.1007/s11432-022-3651-8

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

A robust tracking method focusing on target fluctuation and maneuver characteristics
Tian, Weiming; Fang, Linlin; Wang, Rui; Li, Weidong; Zhou, Chao; Hu, Cheng
Sci China Inf Sci, 2022, 65(11): 212302
Keywords: radar; bird targets; echo power fluctuation; maneuver; multitarget tracking
Cite as: Tian W M, Fang L L, Wang R, et al. A robust tracking method focusing on target fluctuation and maneuver characteristics. Sci China Inf Sci, 2022, 65(11): 212302, doi: 10.1007/s11432-021-3438-7

LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Automatic target recognition combining angular diversity and time diversity for multistatic passive radar
Cao, Xiaomao; Yi, Jianxin; Gong, Ziping; Wan, Xianrong
Sci China Inf Sci, 2022, 65(7): 179303
Keywords: automatic target recognition; angular diversity; multistatic passive radar; radar cross section; time diversity
Cite as: Cao X M, Yi J X, Gong Z P, et al. Automatic target recognition combining angular diversity and time diversity for multistatic passive radar. Sci China Inf Sci, 2022, 65(7): 179303, doi: 10.1007/s11432-021-3422-6