In-memory computing with emerging nonvolatile memory devices

Cheng, Caidie; Tiw, Pek Jun; Cai, Yimao; Yan, Xiaoqin; Yang, Yuchao; Huang, Ru

Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 221402

Video PDF Cited in SCI: 2

Long-term flexible penetrating neural interfaces: materials, structures, and implantation

Gu, Chi; Jiang, Jianjuan; Tao, Tiger H.; Wei, Xiaoling; Sun, Liuyang

Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 221401

Video PDF Cited in SCI: 1

Interface engineering of ferroelectric-gated MoS2 phototransistor

Wu, Shuaiqin; Wang, Xudong; Jiang, Wei; Tu, Luqi; Chen, Yan; Liu, Jingjing; Lin, Tie; Shen, Hong; Ge, Jun; Hu, Weida; Meng, Xiangjian; Wang, Jianlu; Chu, Junhao

Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140407

Video PDF Cited in SCI: 1

Raman spectra evidence for the covalent-like quasi-bonding between exfoliated MoS2 and Au films

Huang, Xinyu; Zhang, Lei; Liu, Liwei; Qin, Yang; Fu, Qiang; Wu, Qiong; Yang, Rong; Lv, Jun-Peng; Ni, Zhenhua; Liu, Lei; Ji, Wei; Wang, Yeliang; Zhou, Xingjiang; Huang, Yuan

Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140406

Video PDF Cited in SCI: 0

Optical emission enhancement of bent InSe thin films

Xie, Jiahao; Zhang, Lijun

Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140405

Video PDF Cited in SCI: 1

Bi2O2Se/BP van der Waals heterojunction for high performance broadband photodetector

Liu, Xing; Wang, Wenhui; Yang, Fang; Feng, Shaopeng; Hu, Zhenliang; Lu, Junpeng; Ni, Zhenhua

Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140404

Video PDF Cited in SCI: 3

Efficient graphene in-plane homogeneous p-n-p junction based infrared photodetectors with low dark current

An, Junru; Sun, Tian; Wang, Bin; Xu, Jianlong; Li, Shaojuan

Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140403

Video PDF Cited in SCI: 0

Deep graph cut network for weakly-supervised semantic segmentation

Feng, Jiapei; Wang, Xinggang; Liu, Wenyu

Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 130105

Video PDF Cited in SCI: 3

Crowdsourcing aggregation with deep Bayesian learning

Li, Shao-Yuan; Huang, Sheng-Jun; Chen, Songcan

Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 130104

Video PDF Cited in SCI: 6

Few-shot text classification by leveraging bi-directional attention and cross-class knowledge

Pang, Ning; Zhao, Xiang; Wang, Wei; Xiao, Weidong; Guo, Deke

Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 130103

Video PDF Cited in SCI: 4

Deep multiple instance selection

Li, Xin-Chun; Zhan, De-Chuan; Yang, Jia-Qi; Shi, Yi

Sci China Inf Sci, 2021, 64(3): 130102

Video PDF Cited in SCI: 2

Neural compositing for real-time augmented reality rendering in low-frequency lighting environments

Ma, Shengjie; Shen, Qian; Hou, Qiming; Ren, Zhong; Zhou, Kun

Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 122101

Video PDF Cited in SCI: 1

Towards 6G wireless communication networks: vision, enabling technologies, and new paradigm shifts

You, Xiaohu; Wang, Cheng-Xiang; Huang, Jie; Gao, Xiqi; Zhang, Zaichen; Wang, Mao; Huang, Yongming; Zhang, Chuan; Jiang, Yanxiang; Wang, Jiaheng; Zhu, Min; Sheng, Bin; Wang, Dongming; Pan, Zhiwen; Zhu, Pengcheng; Yang, Yang; Liu, Zening; Zhang, Ping; Tao, Xiaofeng; Li, Shaoqian; Chen, Zhi; Ma, Xinying; I, Chih-Lin; Han, Shuangfeng; Li, Ke; Pan, Chengkang; Zheng, Zhimin; Hanzo, Lajos; Shen, Xuemin (Sherman); Guo, Yingjie Jay; Ding, Zhiguo; Haas, Harald; Tong, Wen; Zhu, Peiying; Yang, Ganghua; Wang, Jun; Larsson, Erik G.; Hien Quoc Ngo; Hong, Wei; Wang, Haiming; Hou, Debin; Chen, Jixin; Chen, Zhe; Hao, Zhangcheng; Li, Geoffrey Ye; Tafazolli, Rahim; Gao, Yue; Poor, H. Vincent; Fettweis, Gerhard P.; Liang, Ying-Chang

Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 110301

Video PDF Cited in SCI: 150

Narrow bandwidth fiber-optic spectral combs for renewable hydrogen detection

Cai, Shunshuo; Liu, Fu; Wang, Runlin; Xiao, Yongguang; Li, Kaiwei; Caucheteur, Christophe; Guo, Tuan

Sci China Inf Sci, 2020, 63(12): 222401

Video PDF Cited in SCI: 24

Efficient and secure image authentication with robustness and versatility

Chen, Haixia; Huang, Xinyi; Wu, Wei; Mu, Yi

Sci China Inf Sci, 2020, 63(12): 222301

Video PDF Cited in SCI: 3

Jittor: a novel deep learning framework with meta-operators and unified graph execution

Hu, Shi-Min; Liang, Dun; Yang, Guo-Ye; Yang, Guo-Wei; Zhou, Wen-Yang

Sci China Inf Sci, 2020, 63(12): 222103

Video PDF Cited in SCI: 17

Technological breakthroughs and scientific progress of the Chang'e-4 mission

Wu, Weiren; Yu, Dengyun; Wang, Chi; Liu, Jizhong; Tang, Yuhua; Zhang, He; Zhang, Zhe

Sci China Inf Sci, 2020, 63(10): 200201

Video PDF Cited in SCI: 3