Special Focus on 5G Wireless Communication Networks
EDITORIAL Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Special focus on 5G wireless communication networks
Wang, Cheng-Xiang; You, Xiaohu; Wang, Jing; I, Chih-Lin
Sci China Inf Sci, 2016, 59(2): 020300
Cite as: Wang C X, You X H, Wang J, et al. Special focus on 5G wireless communication networks. Sci China Inf Sci, 2016, 59(2): 020300, doi: 10.1007/s11432-015-5515-3

Special Focus on 5G Wireless Communication Networks
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 92

Recent advances and future challenges for massive MIMO channel measurements and models
Wang, Cheng-Xiang; Wu, Shangbin; Bai, Lu; You, Xiaohu; Wang, Jing; I, Chih-Lin
Sci China Inf Sci, 2016, 59(2): 021301
Keywords: 5g; massive mimo channel measurements; massive mimo channel models; non-stationary statistical properties; channel capacity
Cite as: Wang C X, Wu S B, Bai L, et al. Recent advances and future challenges for massive MIMO channel measurements and models. Sci China Inf Sci, 2016, 59(2): 021301, doi: 10.1007/s11432-015-5517-1

Special Focus on 5G Wireless Communication Networks
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

Power allocation for massive MIMO: impact of power amplifier efficiency
Guo, Yingchu; Tang, Junlin; Wu, Gang; Li, Shaoqian
Sci China Inf Sci, 2016, 59(2): 022301
Keywords: 5g; massive mimo; energy efficiency; green communication; power amplifier efficiency
Cite as: Guo Y C, Tang J L, Wu G, et al. Power allocation for massive MIMO: impact of power amplifier efficiency. Sci China Inf Sci, 2016, 59(2): 022301, doi: 10.1007/s11432-015-5513-5

Special Focus on 5G Wireless Communication Networks
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 19

Impact of RF mismatches on the performance of massive MIMO systems with ZF precoding
Wei, Hao; Wang, Dongming; Wang, Jiangzhou; You, Xiaohu
Sci China Inf Sci, 2016, 59(2): 022302
Keywords: massive mimo; rf mismatch; tdd operation; channel reciprocity; antenna calibration
Cite as: Wei H, Wang D M, Wang J Z, et al. Impact of RF mismatches on the performance of massive MIMO systems with ZF precoding. Sci China Inf Sci, 2016, 59(2): 022302, doi: 10.1007/s11432-015-5509-1

Special Focus on 5G Wireless Communication Networks
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 12

Channel capacity investigation of a linear massive MIMO system using spherical wave model in LOS scenarios
Liu, Liu; Matolak, David W.; Tao, Cheng; Li, Yongzhi; Ai, Bo; Chen, Houjin
Sci China Inf Sci, 2016, 59(2): 022303
Keywords: massive mimo; channel model; plane wave model; spherical wave model; channel capacity
Cite as: Liu L, Matolak D W, Tao C, et al. Channel capacity investigation of a linear massive MIMO system using spherical wave model in LOS scenarios. Sci China Inf Sci, 2016, 59(2): 022303, doi: 10.1007/s11432-015-5512-6

Special Focus on 5G Wireless Communication Networks
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Joint user grouping and resource allocation for uplink virtual MIMO systems
Lu, Xiaofeng; Yang, Kun; Li, Wenna; Qiu, Shaojun; Zhang, Hailin
Sci China Inf Sci, 2016, 59(2): 022304
Keywords: virtual mimo; user grouping; average mse; system throughput; resource allocation
Cite as: Lu X F, Yang K, Li W N, et al. Joint user grouping and resource allocation for uplink virtual MIMO systems. Sci China Inf Sci, 2016, 59(2): 022304, doi: 10.1007/s11432-015-5514-4

Special Focus on 5G Wireless Communication Networks
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 19

Energy efficient design for multiuser downlink energy and uplink information transfer in 5G
Li, Chunguo; Li, Yanshan; Song, Kang; Yang, Luxi
Sci China Inf Sci, 2016, 59(2): 022305
Keywords: energy harvest; time allocation; energy efficiency; uplink multiuser; throughput maximization; analytical expression
Cite as: Li C G, Li Y S, Song K, et al. Energy efficient design for multiuser downlink energy and uplink information transfer in 5G. Sci China Inf Sci, 2016, 59(2): 022305, doi: 10.1007/s11432-015-5510-8

Special Focus on 5G Wireless Communication Networks
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Concurrent transmission for energy efficiency of user equipment in 5G wireless communication networks
Ma, Xiao; Sheng, Min; Li, Jiandong; Yang, Qiuju
Sci China Inf Sci, 2016, 59(2): 022306
Keywords: energy efficiency; green communication; concurrent transmission; 5g wireless communication network; data splitting
Cite as: Ma X, Sheng M, Li J D, et al. Concurrent transmission for energy efficiency of user equipment in 5G wireless communication networks. Sci China Inf Sci, 2016, 59(2): 022306, doi: 10.1007/s11432-015-5507-3

Special Focus on 5G Wireless Communication Networks
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Sectorization based pilot reuse for improving net spectral efficiency in the multicell massive MIMO system
Li, Jiahui; Xiao, Limin; Xu, Xibin; Zhou, Shidong
Sci China Inf Sci, 2016, 59(2): 022307
Keywords: massive mimo; multicell; net se; pilot reuse; sectorization; uca
Cite as: Li J H, Xiao L M, Xu X B, et al. Sectorization based pilot reuse for improving net spectral efficiency in the multicell massive MIMO system. Sci China Inf Sci, 2016, 59(2): 022307, doi: 10.1007/s11432-015-5503-7

Special Focus on 5G Wireless Communication Networks
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 16

5G green cellular networks considering power allocation schemes
Ge, Xiaohu; Chen, Jiaqi; Wang, Cheng-Xiang; Thompson, John; Zhang, Jing
Sci China Inf Sci, 2016, 59(2): 022308
Keywords: energy efficiency; cellular network; mimo; achievable rate model; power allocation scheme
Cite as: Ge X H, Chen J Q, Wang C X, et al. 5G green cellular networks considering power allocation schemes. Sci China Inf Sci, 2016, 59(2): 022308, doi: 10.1007/s11432-015-5502-8