Special Focus on Flexible Electronics Technology
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 72

Review on flexible photonics/electronics integrated devices and fabrication strategy
Cai, Shisheng; Han, Zhiyuan; Wang, Fengle; Zheng, Kunwei; Cao, Yu; Ma, Yinji; Feng, Xue
Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060410
Keywords: flexible and stretchable electronics; organic photonics/electronics; inorganic photonics/electronics; fabrication strategies; flexible electronic system
Cite as: Cai S S, Han Z Y, Wang F L, et al. Review on flexible photonics/electronics integrated devices and fabrication strategy. Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060410, doi: 10.1007/s11432-018-9442-3

Special Focus on Flexible Electronics Technology
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 7

Integration of biocompatible organic resistive memory and photoresistor for wearable image sensing application
Chen, Qingyu; Lin, Min; Fang, Yichen; Wang, Zongwei; Yang, Yuchao; Xu, Jintong; Cai, Yimao; Huang, Ru
Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060411
Keywords: wearable device; image sensor; flexible; biocompatible; resistive random-access memory; rram; photoresistor
Cite as: Chen Q Y, Lin M, Fang Y C, et al. Integration of biocompatible organic resistive memory and photoresistor for wearable image sensing application. Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060411, doi: 10.1007/s11432-017-9356-4

Special Focus on Flexible Electronics Technology
RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 27

Aerosol printing and photonic sintering of bioresorbable zinc nanoparticle ink for transient electronics manufacturing
Mahajan, Bikram Kishore; Ludwig, Brandon; Shou, Wan; Yu, Xiaowei; Fregene, Emmanuel; Xu, Hang; Pan, Heng; Huang, Xian
Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060412
Keywords: bioresorbable electronics; photonic sintering; aerosol printing; transient electronics; printed electronics; zinc nanoparticles
Cite as: Mahajan B K, Ludwig B, Shou W, et al. Aerosol printing and photonic sintering of bioresorbable zinc nanoparticle ink for transient electronics manufacturing. Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060412, doi: 10.1007/s11432-018-9366-5

Special Focus on Flexible Electronics Technology
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 15

Flexible cation-based threshold selector for resistive switching memory integration
Zhao, Xiaolong; Wang, Rui; Xiao, Xiangheng; Lu, Congyan; Wu, Facai; Cao, Rongrong; Jiang, Changzhong; Liu, Qi
Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060413
Keywords: cation-based threshold switching; resistive switching; flexible selector; conductive filament; 1s1r
Cite as: Zhao X L, Wang R, Xiao X H, et al. Flexible cation-based threshold selector for resistive switching memory integration. Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060413, doi: 10.1007/s11432-017-9352-0

Special Focus on Flexible Electronics Technology
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Flexible ultra-wideband rectangle monopole antenna with O-slot insertion design
Chen, Sihong; Pan, Taisong; Yan, Zhuocheng; Gao, Min; Lin, Yuan
Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060414
Keywords: slot insertion; rectangular monopole antenna; ultra-wideband; flexibility; transfer printing
Cite as: Chen S H, Pan T S, Yan Z C, et al. Flexible ultra-wideband rectangle monopole antenna with O-slot insertion design. Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060414, doi: 10.1007/s11432-018-9396-7

Special Focus on Flexible Electronics Technology
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

An intelligent partitioning approach of the system-on-chip for flexible and stretchable systems
Xu, Changqing; Liu, Yi; Yang, Yintang
Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060415
Keywords: functional module clustering; cluster mapping; soc; flexible and stretchable system
Cite as: Xu C Q, Liu Y, Yang Y T. An intelligent partitioning approach of the system-on-chip for flexible and stretchable systems. Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060415, doi: 10.1007/s11432-017-9351-4

Special Focus on Flexible Electronics Technology
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 9

Optimization of contact-mode triboelectric nanogeneration for high energy conversion efficiency
Chen, Huamin; Xu, Yun; Bai, Lin; Li, Jian; Li, Tong; Zhao, Chen; Zhang, Jiushuang; Song, Guofeng
Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060416
Keywords: flexible electronics; triboelectric nanogenerator; output performance; energy; efficiency
Cite as: Chen H M, Xu Y, Bai L, et al. Optimization of contact-mode triboelectric nanogeneration for high energy conversion efficiency. Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060416, doi: 10.1007/s11432-018-9384-7

Special Focus on Flexible Electronics Technology
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Electromechanical modeling of eye fatigue detecting using flexible piezoelectric sensors
Lu, Chaofeng; Wu, Shuang; Zhang, Yangyang; Du, Yangkun
Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060417
Keywords: electromechanical model; flexible piezoelectric sensor; eye fatigue monitoring; scaling law; micromechanics
Cite as: Lu C F, Wu S, Zhang Y Y, et al. Electromechanical modeling of eye fatigue detecting using flexible piezoelectric sensors. Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060417, doi: 10.1007/s11432-018-9397-0

Special Focus on Flexible Electronics Technology
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

A stretchable flexible electronic platform for mechanical and electrical collaborative design
Dong, Ziming; Duan, Baoxing; Li, Jiachen; Yang, Yintang
Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060418
Keywords: flexible electronic design platform; stretchable interconnect; flexible device; stretchable flexible electronic circuit; stretchable flexible circuit layout wiring
Cite as: Dong Z M, Duan B X, Li J C, et al. A stretchable flexible electronic platform for mechanical and electrical collaborative design. Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060418, doi: 10.1007/s11432-017-9432-8

Special Focus on Flexible Electronics Technology
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 9

Parylene-MEMS technique-based flexible electronics
Dong, Xiao; Zhang, Meixuan; Lei, Yinhua; Li, Zhihong; Jin, Yufeng; Wang, Wei
Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060419
Keywords: flexible electronics; parylene; mems; trench filling; temperature controlling array
Cite as: Dong X, Zhang M X, Lei Y H, et al. Parylene-MEMS technique-based flexible electronics. Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060419, doi: 10.1007/s11432-018-9430-2