Special Focus on Artificial Intelligence for Optical Communications
EDITORIAL Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Special focus on artificial intelligence for optical communications
Ji, Yuefeng; Lu, Chao; Zibar, Darko; Xing, Huanlai
Sci China Inf Sci, 2020, 63(6): 160300
Cite as: Ji Y F, LU C, Zibar D, et al. Special focus on artificial intelligence for optical communications. Sci China Inf Sci, 2020, 63(6): 160300, doi: 10.1007/s11432-020-2898-2

Special Focus on Artificial Intelligence for Optical Communications
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 35

Artificial intelligence-driven autonomous optical networks: 3S architecture and key technologies
Ji, Yuefeng; Gu, Rentao; Yang, Zeyuan; Li, Jin; Li, Hui; Zhang, Min
Sci China Inf Sci, 2020, 63(6): 160301
Keywords: artificial intelligence; optical networks; self-aware; self-adaptive; self-managed
Cite as: Ji Y F, Gu R T, Yang Z Y, et al. Artificial intelligence-driven autonomous optical networks: 3S architecture and key technologies. Sci China Inf Sci, 2020, 63(6): 160301, doi: 10.1007/s11432-020-2871-2

Special Focus on Artificial Intelligence for Optical Communications
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 7

An overview of ML-based applications for next generation optical networks
Gao, Ruoxuan; Liu, Lei; Liu, Xiaomin; Lun, Huazhi; Yi, Lilin; Hu, Weisheng; Zhuge, Qunbi
Sci China Inf Sci, 2020, 63(6): 160302
Keywords: optical networks; artificial intelligence; machine learning; system margin; power optimization; routing and wavelength assignment; failure management
Cite as: Gao R X, Liu L, Liu X M, et al. An overview of ML-based applications for next generation optical networks. Sci China Inf Sci, 2020, 63(6): 160302, doi: 10.1007/s11432-020-2874-y

Special Focus on Artificial Intelligence for Optical Communications
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 10

AI based on frequency slicing deep neural network for underwater visible light communication
Chi, Nan; Hu, Fangchen; Li, Guoqiang; Wang, Chaofan; Niu, Wenqing
Sci China Inf Sci, 2020, 63(6): 160303
Keywords: deep neural network; frequency slicing; underwater visible light communication; visible light communication
Cite as: Chi N, Hu F C, Li G Q, et al. AI based on frequency slicing deep neural network for underwater visible light communication. Sci China Inf Sci, 2020, 63(6): 160303, doi: 10.1007/s11432-020-2851-0

Special Focus on Artificial Intelligence for Optical Communications
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 15

Intent defined optical network with artificial intelligence-based automated operation and maintenance
Yang, Hui; Zhan, Kaixuan; Yao, Qiuyan; Zhao, Xudong; Zhang, Jie; Lee, Young
Sci China Inf Sci, 2020, 63(6): 160304
Keywords: optical network; artificial intelligence; network automation; intent defined network
Cite as: Yang H, Zhan K X, Yao Q Y, et al. Intent defined optical network with artificial intelligence-based automated operation and maintenance. Sci China Inf Sci, 2020, 63(6): 160304, doi: 10.1007/s11432-020-2838-6

Special Focus on Artificial Intelligence for Optical Communications
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 14

Overfitting effect of artificial neural network based nonlinear equalizer: from mathematical origin to transmission evolution
Yang, Zheng; Gao, Fan; Fu, Songnian; Tang, Ming; Liu, Deming
Sci China Inf Sci, 2020, 63(6): 160305
Keywords: artificial neural network; nonlinear equalizer; pseudo-random binary sequence; overfitting
Cite as: Yang Z, Gao F, Fu S N, et al. Overfitting effect of artificial neural network based nonlinear equalizer: from mathematical origin to transmission evolution. Sci China Inf Sci, 2020, 63(6): 160305, doi: 10.1007/s11432-020-2873-x