Special Focus on Photonic Devices and Integration
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 19

Hybrid-cavity semiconductor lasers with a whispering-gallery cavity for controlling Q factor
Huang, Yongzhen; Ma, Xiuwen; Yang, Yuede; Xiao, Jinlong; Du, Yun
Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080401
Keywords: optical microcavity; semiconductor lasers; hybrid cavity; optical bistability; single mode laser
Cite as: Huang Y Z, Ma X W, Yang Y D, et al. Hybrid-cavity semiconductor lasers with a whispering-gallery cavity for controlling Q factor. Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080401, doi: 10.1007/s11432-017-9361-3

Special Focus on Photonic Devices and Integration
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Silicon-based on-chip diplexing/triplexing technologies and devices
Shi, Yaocheng; Chen, Jingye; Xu, Hongnan
Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080402
Keywords: wavelength division multiplexer; multimode interference coupler; directional coupler; fiber-to-the-home; silicon waveguide
Cite as: Shi Y C, Chen J Y, Xu H N. Silicon-based on-chip diplexing/triplexing technologies and devices. Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080402, doi: 10.1007/s11432-018-9390-0

Special Focus on Photonic Devices and Integration
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 18

Silicon chip-scale space-division multiplexing: from devices to system
Yu, Yu; Sun, Chunlei; Zhang, Xinliang
Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080403
Keywords: integrated optics devices; space-division multiplexing; optical switching devices
Cite as: Yu Y, Sun C L, Zhang X L. Silicon chip-scale space-division multiplexing: from devices to system. Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080403, doi: 10.1007/s11432-017-9449-4

Special Focus on Photonic Devices and Integration
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 8

Photonic integration technologies for indoor optical wireless communications
Jiao, Yuqing; Cao, Zizheng
Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080404
Keywords: photonic integration; indium phosphide; inp; silicon; 5g; optical wireless communication; owc
Cite as: Jiao Y Q, Cao Z Z. Photonic integration technologies for indoor optical wireless communications. Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080404, doi: 10.1007/s11432-018-9391-1

Special Focus on Photonic Devices and Integration
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Fabrication of InP-based monolithically integrated laser transmitters
Liang, Song; Lu, Dan; Zhao, Lingjuan; Zhu, Hongliang; Wang, Baojun; Zhou, Daibing; Wang, Wei
Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080405
Keywords: photonic integration; emls; multi-wavelength wdfb laser arrays; widely tunable dbr lasers; integrated afl; few-mode transmitters
Cite as: Liang S, Lu D, Zhao L J, et al. Fabrication of InP-based monolithically integrated laser transmitters. Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080405, doi: 10.1007/s11432-018-9478-1

Special Focus on Photonic Devices and Integration
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 8

A 70 Gbps NRZ optical link based on 850 nm band-limited VCSEL for data-center intra-connects
Tan, Zhongwei; Yang, Chuanchuan; Zhu, Yixiao; Xu, Zhaopeng; Zou, Kaiheng; Zhang, Fan; Wang, Ziyu
Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080406
Keywords: 850 nm vcsel; band-limited; 70 gb/s nrz; om4 mmf; equalization
Cite as: Tan Z W, Yang C C, Zhu Y X, et al. A 70 Gbps NRZ optical link based on 850 nm band-limited VCSEL for data-center intra-connects. Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080406, doi: 10.1007/s11432-017-9276-y

Special Focus on Photonic Devices and Integration
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 15

Silicon-based on-chip hybrid (de)multiplexers
Li, Chenlei; Wu, Hao; Tan, Ying; Wang, Shipeng; Dai, Daoxin
Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080407
Keywords: silicon; photonics; multiplexing; demultiplexing; wavelength; mode; polarization; waveguide
Cite as: Li C L, Wu H, Tan Y, et al. Silicon-based on-chip hybrid (de)multiplexers. Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080407, doi: 10.1007/s11432-018-9504-6

Special Focus on Photonic Devices and Integration
LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

A real-time tunable arbitrary power ratios graphene based power divider
Shu, Haowen; Tao, Yuansheng; Jin, Ming; Wang, Xingjun; Zhou, Zhiping
Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080408
Keywords: beam splitters; integrated optics; graphene; directional coupler; silicon photonics
Cite as: Shu H W, Tao Y S, Jin M, et al. A real-time tunable arbitrary power ratios graphene based power divider. Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080408, doi: 10.1007/s11432-018-9431-0