Special Focus on Brain Machine Interfaces and Applications
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 31

Hybrid spiking neural network for sleep electroencephalogram signals
Jia, Ziyu; Ji, Junyu; Zhou, Xinliang; Zhou, Yuhan
Sci China Inf Sci, 2022, 65(4): 140403
Keywords: spiking neural network; electroencephalogram signals; sleep staging
Cite as: Jia Z Y, Ji J Y, Zhou X L, et al. Hybrid spiking neural network for sleep electroencephalogram signals. Sci China Inf Sci, 2022, 65(4): 140403, doi: 10.1007/s11432-021-3380-1

Highly Cited in 202401 RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 18

Hybrid electromechanical properties of hetero-doped and homogeneously bonded dual-mode pressure sensor for indoor body area network node
Yu, Junbin; Xian, Shuai; Mu, Jinbiao; Wang, Min; Wang, Yin; Hou, Xiaojuan; Zhang, Le; He, Jian; Mu, Jiliang; Chou, Xiujian
Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112401
Keywords: dual-mode pressure sensor; homogeneous bonding; all-in-one structure; indoor body area network node; elderly caregiving microsystem
Cite as: Yu J B, Xian S, Mu J B, et al. Hybrid electromechanical properties of hetero-doped and homogeneously bonded dual-mode pressure sensor for indoor body area network node. Sci China Inf Sci, 2024, 67(1): 112401, doi: 10.1007/s11432-023-3801-1

RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 18

A high-efficient triboelectric-electromagnetic hybrid nanogenerator for vibration energy harvesting and wireless monitoring
He, Jian; Fan, Xueming; Zhao, Dongyang; Cui, Min; Han, Bing; Hou, Xiaojuan; Chou, Xiujian
Sci China Inf Sci, 2022, 65(4): 142401
Keywords: mechanical vibration energy; spring structure; triboelectric; electromagnetic; wireless monitoring system
Cite as: He J, Fan X M, Zhao D Y, et al. A high-efficient triboelectric-electromagnetic hybrid nanogenerator for vibration energy harvesting and wireless monitoring. Sci China Inf Sci, 2022, 65(4): 142401, doi: 10.1007/s11432-020-3081-4

RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 13

A non-contact flexible pyroelectric sensor for wireless physiological monitoring system
He, Jian; Li, Sen; Hou, Xiaojuan; Zhou, Yongjun; Li, Hao; Cui, Min; Guo, Tao; Wang, Xiangdong; Mu, Jiliang; Geng, Wenping; Chou, Xiujian
Sci China Inf Sci, 2022, 65(2): 122402
Keywords: non-contact; pyroelectric generator; human body heat; environmental thermal energy; wireless monitoring system
Cite as: He J, Li S, Hou X J, et al. A non-contact flexible pyroelectric sensor for wireless physiological monitoring system. Sci China Inf Sci, 2022, 65(2): 122402, doi: 10.1007/s11432-020-3175-6

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 12

Mode-localized accelerometer with ultrahigh sensitivity
Kang, Hao; Ruan, Bing; Hao, Yongcun; Chang, Honglong
Sci China Inf Sci, 2022, 65(4): 142402
Keywords: mode localization; weakly coupled resonators; accelerometer; degree-of-freedom; microelectromechanical system
Cite as: Kang H, Ruan B, Hao Y C, et al. Mode-localized accelerometer with ultrahigh sensitivity. Sci China Inf Sci, 2022, 65(4): 142402, doi: 10.1007/s11432-020-3057-y

Special Focus on Brain Machine Interfaces and Applications
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 11

Recent advances in wireless epicortical and intracortical neuronal recording systems
Ji, Bowen; Liang, Zekai; Yuan, Xichen; Xu, Honglai; Wang, Minghao; Yin, Erwei; Guo, Zhejun; Wang, Longchun; Zhou, Yuhao; Feng, Huicheng; Chang, Honglong; Liu, Jingquan
Sci China Inf Sci, 2022, 65(4): 140401
Keywords: wireless implant; neuronal recording system; recording electrodes; processing chips; wireless data transmission; power supply; system-level package
Cite as: Ji B W, Liang Z K, Yuan X C, et al. Recent advances in wireless epicortical and intracortical neuronal recording systems. Sci China Inf Sci, 2022, 65(4): 140401, doi: 10.1007/s11432-021-3373-1

Special Focus on Brain Machine Interfaces and Applications
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 9

SSVEP-based brain-computer interfaces are vulnerable to square wave attacks
Bian, Rui; Meng, Lubin; Wu, Dongrui
Sci China Inf Sci, 2022, 65(4): 140406
Keywords: electroencephalogram; brain-computer interface; steady-state visual evoked potential; adversarial attack
Cite as: Bian R, Meng L B, Wu D R. SSVEP-based brain-computer interfaces are vulnerable to square wave attacks. Sci China Inf Sci, 2022, 65(4): 140406, doi: 10.1007/s11432-022-3440-5

Special Focus on Brain Machine Interfaces and Applications
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 8

Multi-channel EEG-based emotion recognition in the presence of noisy labels
Li, Chang; Hou, Yimeng; Song, Rencheng; Cheng, Juan; Liu, Yu; Chen, Xun
Sci China Inf Sci, 2022, 65(4): 140405
Keywords: electroencephalogram; eeg; emotion recognition; noisy labels; capsule network; joint optimization
Cite as: Li C, Hou Y M, Song R C, et al. Multi-channel EEG-based emotion recognition in the presence of noisy labels. Sci China Inf Sci, 2022, 65(4): 140405, doi: 10.1007/s11432-021-3439-2

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Active poisoning: efficient backdoor attacks on transfer learning-based brain-computer interfaces
Jiang, Xue; Meng, Lubin; Li, Siyang; Wu, Dongrui
Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 182402
Keywords: brain-computer interface; electroencephalogram; transfer learning; poisoning attack; backdoor attack
Cite as: Jiang X, Meng L B, Li S Y, et al. Active poisoning: efficient backdoor attacks on transfer learning-based brain-computer interfaces. Sci China Inf Sci, 2023, 66(8): 182402, doi: 10.1007/s11432-022-3548-2

Special Focus on Brain Machine Interfaces and Applications
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Amplitude-frequency-aware deep fusion network for optimal contact selection on STN-DBS electrodes
Xiao, Linxia; Li, Caizi; Wang, Yanjiang; Si, Weixin; Lin, Hai; Zhang, Doudou; Cai, Xiaodong; Heng, Pheng-Ann
Sci China Inf Sci, 2022, 65(4): 140404
Keywords: optimal contact selection; sweet spots; microelectrode recordings; amplitude-frequency feature; deep fusion network
Cite as: Xiao L X, Li C Z, Wang Y J, et al. Amplitude-frequency-aware deep fusion network for optimal contact selection on STN-DBS electrodes. Sci China Inf Sci, 2022, 65(4): 140404, doi: 10.1007/s11432-021-3392-1

REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Recent progress in single crystal perovskite X-ray detectors
Liu, Xiao; Ren, Jun; Chen, Yu-Ang; Geng, Xiangshun; Xie, Dan; Ren, Tian-Ling
Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 131401
Keywords: single crystal perovskites; carrier transport; radiation detection; X-ray detectors; X-ray imaging
Cite as: Liu X, Ren J, Chen Y-A, et al. Recent progress in single crystal perovskite X-ray detectors. Sci China Inf Sci, 2024, 67(3): 131401, doi: 10.1007/s11432-023-3856-4

LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

A high precision two-axis GMR angular sensor manufactured by post-annealing
Zhou, Zitong; Cao, Zhiqiang; Yan, Shaohua; Wang, Xiaolong; Xie, Libo; Lu, Shiyang; Zhu, Dapeng; Leng, Qunwen; Zhao, Weisheng
Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 169405
Keywords: giant magnetoresistance effect; magnetic angle detection; in-plane two-axis magnetic sensors; post-annealing; pinned direction; high precision
Cite as: Zhou Z T, Cao Z Q, Yan S H, et al. A high precision two-axis GMR angular sensor manufactured by post-annealing. Sci China Inf Sci, 2024, 67(6): 169405, doi: 10.1007/s11432-024-4020-y

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar

Keywords: convolutional sparse coding; prototypical waveforms; state-specific dictionary; biomarker identification; neural signal processing
Cite as: Wang P L, Qi Y, Pan G. State-sensitive convolutional sparse coding for potential biomarker identification in brain signals. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152401, doi: 10.1007/s11432-023-3876-1

RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Proximity-induced magnetic order in topological insulator on ferromagnetic semiconductor
Wang, Hangtian; Murata, Koichi; Xie, Weiran; Li, Jing; Zhang, Jie; Wang, Kang L.; Zhao, Weisheng; Nie, Tianxiao
Sci China Inf Sci, 2023, 66(12): 222403
Keywords: topological insulator; ferromagnetic semiconductor; proximity effect; quantum interference
Cite as: Wang H T, Murata K, Xie W R, et al. Proximity-induced magnetic order in topological insulator on ferromagnetic semiconductor. Sci China Inf Sci, 2023, 66(12): 222403, doi: 10.1007/s11432-023-3841-9

LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Magnetic coupling governed pinning directions in magnetic tunnel junctions under magnetic field annealing with zero magnetic field cooling
Chen, Weibin; Yan, Shaohua; Cao, Zhiqiang; Lu, Shiyang; Zhao, Xiaonan; Hao, Runrun; Zhou, Zitong; Li, Zhi; Zhang, Kun; Yan, Shishen; Leng, Qunwen
Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 149402
Keywords: exchange bias; magnetic tunnel junctions; Wheatstone bridge; tunnel magnetoresistance; magnetic field annealing with zero magnetic field cooling
Cite as: Chen W B, Yan S H, Cao Z Q, et al. Magnetic coupling governed pinning directions in magnetic tunnel junctions under magnetic field annealing with zero magnetic field cooling. Sci China Inf Sci, 2023, 66(4): 149402, doi: 10.1007/s11432-021-3467-5