RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Span-based joint entity and relation extraction augmented with sequence tagging mechanism
Ji, Bin; Li, Shasha; Xu, Hao; Yu, Jie; Ma, Jun; Liu, Huijun; Yang, Jing
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152105
Keywords: joint extraction; named entity recognition; relation extraction; span; sequence tagging mechanism
Cite as: Ji B, Li S S, Xu H, et al. Span-based joint entity and relation extraction augmented with sequence tagging mechanism. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152105, doi: 10.1007/s11432-022-3608-y

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Understanding and improving fairness in cognitive diagnosis
Zhang, Zheng; Wu, Le; Liu, Qi; Liu, Jiayu; Huang, Zhenya; Yin, Yu; Zhuang, Yan; Gao, Weibo; Chen, Enhong
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152106
Keywords: fairness; intelligent education; cognitive diagnosis; psychometrics; adversarial learning
Cite as: Zhang Z, Wu L, Liu Q, et al. Understanding and improving fairness in cognitive diagnosis. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152106, doi: 10.1007/s11432-022-3852-0

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

CPT: a pre-trained unbalanced transformer for both Chinese language understanding and generation
Shao, Yunfan; Geng, Zhichao; Liu, Yitao; Dai, Junqi; Yan, Hang; Yang, Fei; Li, Zhe; Bao, Hujun; Qiu, Xipeng
Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152102
Keywords: pre-trained model; transformer; language model; generation; unified model
Cite as: Shao Y F, Geng Z C, Liu Y T, et al. CPT: a pre-trained unbalanced transformer for both Chinese language understanding and generation. Sci China Inf Sci, 2024, 67(5): 152102, doi: 10.1007/s11432-021-3536-5

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Memory-enhanced text style transfer with dynamic style learning and calibration
Lin, Fuqiang; Song, Yiping; Tian, Zhiliang; Chen, Wangqun; Dong, Diwen; Liu, Bo
Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142105
Keywords: style transfer; memory-enhanced method; text generation; deep learning; text representation
Cite as: Lin F Q, Song Y P, Tian Z L, et al. Memory-enhanced text style transfer with dynamic style learning and calibration. Sci China Inf Sci, 2024, 67(4): 142105, doi: 10.1007/s11432-022-3726-0