Special Focus on Exploring the Far Side of the Moon --- the Preliminary Data From Chang'e-4 Mission
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 29

Landing site topographic mapping and rover localization for Chang'e-4 mission
Liu, Zhaoqin; Di, Kaichang; Li, Jian; Xie, Jianfeng; Cui, Xiaofeng; Xi, Luhua; Wan, Wenhui; Peng, Man; Liu, Bin; Wang, Yexin; Gou, Sheng; Yue, Zongyu; Yu, Tianyi; Li, Lichun; Wang, Jia; Liu, Chuankai; Xin, Xin; Jia, Mengna; Bo, Zheng; Liu, Jia; Wang, Runzhi; Niu, Shengli; Zhang, Kuan; You, Yi; Liu, Bing; Liu, Jiangang
Sci China Inf Sci, 2020, 63(4): 140901
Keywords: chang'e-4; yutu-2 rover; landing site mapping; rover localization; descent images; rover images
Cite as: Liu Z Q, Di K C, Li J, et al. Landing site topographic mapping and rover localization for Chang'e-4 mission. Sci China Inf Sci, 2020, 63(4): 140901, doi: 10.1007/s11432-019-2796-1

Special Focus on Exploring the Far Side of the Moon --- the Preliminary Data From Chang'e-4 Mission
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Petrography and chronology of lunar meteorite Northwest Africa 6950
Bao, Zemin; Shi, Yuruo; Anderson, J. Lawford; Kennedy, Allen; Ke, Zuokai; Gu, Xiangping; Wang, Peizhi; Che, Xiaochao; Kang, Yuelan; Sun, Huiyi; Wang, Chen
Sci China Inf Sci, 2020, 63(4): 140902
Keywords: northwest africa 6950; lunar meteorite; u-pb chronology; baddeleyite; phosphate
Cite as: Bao Z M, Shi Y R, Anderson J L, et al. Petrography and chronology of lunar meteorite Northwest Africa 6950. Sci China Inf Sci, 2020, 63(4): 140902, doi: 10.1007/s11432-019-2809-3

Special Focus on Exploring the Far Side of the Moon --- the Preliminary Data From Chang'e-4 Mission
RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 12

Mineralogy of Chang'e-4 landing site: preliminary results of visible and near-infrared imaging spectrometer
Chen, Jian; Ling, Zongcheng; Qiao, Le; He, Zhiping; Xu, Rui; Sun, Lingzhi; Zhang, Jiang; Li, Bo; Fu, Xiaohui; Liu, Changqing; Qi, Xiaobin
Sci China Inf Sci, 2020, 63(4): 140903
Keywords: chang'e-4; visible and near-infrared spectroscopy; mineralogy; impact melt; the moon
Cite as: Chen J, Ling Z C, Qiao L, et al. Mineralogy of Chang'e-4 landing site: preliminary results of visible and near-infrared imaging spectrometer. Sci China Inf Sci, 2020, 63(4): 140903, doi: 10.1007/s11432-019-2768-1