Special Focus on Quantum Information
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 128

Superconducting quantum computing: a review
Huang, He-Liang; Wu, Dachao; Fan, Daojin; Zhu, Xiaobo
Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 180501
Keywords: quantum computing; superconducting quantum computing; quantum bit; quantum algorithm; qubit design; qubit control; qubit readout
Cite as: Huang H-L, Wu D C, Fan D J, et al. Superconducting quantum computing: a review. Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 180501, doi: 10.1007/s11432-020-2881-9

Special Focus on Quantum Information
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

Superconducting X-ray detectors
Yang, Can; Si, Mengting; You, Lixing
Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 180502
Keywords: superconducting x-ray detectors; transition-edge sensors; superconducting tunneling junctions; kinetic inductance detectors; superconducting nanowire single-photon detector
Cite as: Yang C, Si M T, You L X. Superconducting X-ray detectors. Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 180502, doi: 10.1007/s11432-020-2932-8

Special Focus on Quantum Information
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 24

Quantum network based on non-classical light
Su, Xiaolong; Wang, Meihong; Yan, Zhihui; Jia, Xiaojun; Xie, Changde; Peng, Kunchi
Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 180503
Keywords: quantum network; non-classical light; quantum entanglement; quantum communication; quantum teleportation
Cite as: Su X L, Wang M H, Yan Z H, et al. Quantum network based on non-classical light. Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 180503, doi: 10.1007/s11432-020-2953-y

Special Focus on Quantum Information
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 9

A universal simulating framework for quantum key distribution systems
Fan-Yuan, Guan-Jie; Chen, Wei; Lu, Feng-Yu; Yin, Zhen-Qiang; Wang, Shuang; Guo, Guang-Can; Han, Zheng-Fu
Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 180504
Keywords: quantum key distribution; quantum optics; simulation; modeling; c plus plus
Cite as: Fan-Yuan G-J, Chen W, Lu F-Y, et al. A universal simulating framework for quantum key distribution systems. Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 180504, doi: 10.1007/s11432-020-2886-x

Special Focus on Quantum Information
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

Experimental observation of coherent interaction between laser and erbium ions ensemble doped in fiber at sub 10 mK
Xi, Qi; Wei, Shihai; Yuan, Chenzhi; Zhang, Xueying; Wang, You; Song, Haizhi; Deng, Guangwei; Jing, Bo; Oblak, Daniel; Zhou, Qiang
Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 180505
Keywords: quantum memory; erbium-doped fiber; coherent interaction; transition dipole moment; sub 10 mk
Cite as: Xi Q, Wei S H, Yuan C Z, et al. Experimental observation of coherent interaction between laser and erbium ions ensemble doped in fiber at sub 10 mK. Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 180505, doi: 10.1007/s11432-020-2954-5

Special Focus on Quantum Information
LETTER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Experimental test of Tsirelson's bound with a single photonic qubit
Tian, Zhiyu; Zhao, Yuan-Yuan; Wu, Hao; Wang, Zhao; Luo, Le
Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 180506
Keywords: chsh game; quantum strategies; quantum mechanics; tsirelson's bound; single-photon system
Cite as: Tian Z Y, Zhao Y-Y, Wu H, et al. Experimental test of Tsirelson's bound with a single photonic qubit. Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 180506, doi: 10.1007/s11432-020-2901-0