Special Focus on Two-Dimensional Materials and Device Applications
EDITORIAL Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Special focus on two-dimensional materials and device applications
Wang, Xinran; Zhou, Peng
Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 220400
Cite as: Wang X R, Zhou P. Special focus on two-dimensional materials and device applications. Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 220400, doi: 10.1007/s11432-019-2696-1

Special Focus on Two-Dimensional Materials and Device Applications
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 17

Recent progress in devices and circuits based on wafer-scale transition metal dichalcogenides
Tang, Hongwei; Zhang, Haima; Chen, Xinyu; Wang, Yin; Zhang, Xinzhi; Cai, Puyang; Bao, Wenzhong
Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 220401
Keywords: two-dimensional layered materials; transition metal dichalcogenides; field effect transistors; wafer-scale
Cite as: Tang H W, Zhang H M, Chen X Y, et al. Recent progress in devices and circuits based on wafer-scale transition metal dichalcogenides. Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 220401, doi: 10.1007/s11432-019-2651-x

Special Focus on Two-Dimensional Materials and Device Applications
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 12

The emerging ferroic orderings in two dimensions
Zhang, Yupeng; Wang, Hanwen; Li, Feng; Sun, Xingdan; Dong, Baojuan; Li, Xiaoxi; Han, Zheng Vitto; Yang, Teng; Zhang, Han
Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 220402
Keywords: two-dimensional materials; quantum orderings; magnetism; ferroelectricity; nanoelectronics
Cite as: Zhang Y P, Wang H W, Li F, et al. The emerging ferroic orderings in two dimensions. Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 220402, doi: 10.1007/s11432-019-2642-6

Special Focus on Two-Dimensional Materials and Device Applications
REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

All-carbon hybrids for high-performance electronics, optoelectronics and energy storage
Qin, Shuchao; Liu, Yuanda; Jiang, Hongzhu; Xu, Yongbing; Shi, Yi; Zhang, Rong; Wang, Fengqiu
Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 220403
Keywords: all-carbon hybrids; electronics; optoelectronics; energy storage; graphene; carbon nanotube
Cite as: Qin S C, Liu Y D, Jiang H Z, et al. All-carbon hybrids for high-performance electronics, optoelectronics and energy storage. Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 220403, doi: 10.1007/s11432-019-2676-x

Special Focus on Two-Dimensional Materials and Device Applications
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 31

Nonvolatile memristor based on heterostructure of 2D room-temperature ferroelectric alpha-In2Se3 and WSe2
Yang, Huai; Xiao, Mengqi; Cui, Yu; Pan, Longfei; Zhao, Kai; Wei, Zhongming
Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 220404
Keywords: 2d ferroelectricity; alpha-in2se3; heterostructure; nonvolatile memristor; polarization
Cite as: Yang H, Xiao M Q, Cui Y, et al. Nonvolatile memristor based on heterostructure of 2D room-temperature ferroelectric alpha-In2Se3 and WSe2. Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 220404, doi: 10.1007/s11432-019-1474-3

Special Focus on Two-Dimensional Materials and Device Applications
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 8

A study on ionic gated MoS2 phototransistors
Wu, Binmin; Wang, Xudong; Tang, Hongwei; Lin, Tie; Shen, Hong; Hu, Weida; Meng, Xiangjian; Bao, Wenzhong; Wang, Jianlu; Chu, Junhao
Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 220405
Keywords: mos2 phototransistor; electrolyte-gel gating; schottky barrier; electric double layer; two-dimensional materials
Cite as: Wu B M, Wang X D, Tang H W, et al. A study on ionic gated MoS2 phototransistors. Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 220405, doi: 10.1007/s11432-019-1472-6

Special Focus on Two-Dimensional Materials and Device Applications
RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 11

Nonlinear photoresponse of metallic graphene-like VSe2 ultrathin nanosheets for pulse laser generation
Wang, Tao; Shi, Xinyao; Wang, Jin; Xu, Yijun; Chen, Jie; Dong, Zhuo; Jiang, Man; Ma, Pengfei; Su, Rongtao; Ma, Yanxing; Wu, Jian; Zhang, Kai; Zhou, Pu
Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 220406
Keywords: transition metal dichalcogenides; vse2; saturable absorber; pulse laser; fiber laser
Cite as: Wang T, Shi X Y, Wang J, et al. Nonlinear photoresponse of metallic graphene-like VSe2 ultrathin nanosheets for pulse laser generation. Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 220406, doi: 10.1007/s11432-019-2677-9

Special Focus on Two-Dimensional Materials and Device Applications
RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

Chemical vapor deposition synthesis of two-dimensional freestanding transition metal oxychloride for electronic applications
Yan, Shengnan; Wang, Pengfei; Wang, Chen-Yu; Xu, Tao; Li, Zhuan; Cao, Tianjun; Chen, Moyu; Pan, Chen; Cheng, Bin; Sun, Litao; Liang, Shi-Jun; Miao, Feng
Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 220407
Keywords: transition metal oxychlorides; chemical vapor deposition; freestanding; memristive device; neuromorphic computing
Cite as: Yan S N, Wang P F, Wang C-Y, et al. Chemical vapor deposition synthesis of two-dimensional freestanding transition metal oxychloride for electronic applications. Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 220407, doi: 10.1007/s11432-019-2653-9