RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 8

FairCF: fairness-aware collaborative filtering
Shao, Pengyang; Wu, Le; Chen, Lei; Zhang, Kun; Wang, Meng
Sci China Inf Sci, 2022, 65(12): 222102
Keywords: recommendation systems; fairness; adversarial learning
Cite as: Shao P Y, Wu L, Chen L, et al. FairCF: fairness-aware collaborative filtering. Sci China Inf Sci, 2022, 65(12): 222102, doi: 10.1007/s11432-020-3404-y

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

LECF: recommendation via learnable edge collaborative filtering
Xiao, Shitao; Shao, Yingxia; Li, Yawen; Yin, Hongzhi; Shen, Yanyan; Cui, Bin
Sci China Inf Sci, 2022, 65(1): 112101
Keywords: collaborative filtering; recommender system; implicit feedback; edge-edge similarity; line graph
Cite as: Xiao S T, Shao Y X, Li Y W, et al. LECF: recommendation via learnable edge collaborative filtering. Sci China Inf Sci, 2022, 65(1): 112101, doi: 10.1007/s11432-020-3274-6

REVIEW Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Survey on performance optimization for database systems
Huang, Shiyue; Qin, Yanzhao; Zhang, Xinyi; Tu, Yaofeng; Li, Zhongliang; Cui, Bin
Sci China Inf Sci, 2023, 66(2): 121102
Keywords: database management system; performance optimization; performance prediction; anomaly diagnosis; database tuning
Cite as: Huang S Y, Qin Y Z, Zhang X Y, et al. Survey on performance optimization for database systems. Sci China Inf Sci, 2023, 66(2): 121102, doi: 10.1007/s11432-021-3578-6

LETTER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Leveraging implicit social structures for recommendation via a Bayesian generative model
Liu, Huafeng; Wen, Jingxuan; Jing, Liping; Yu, Jian
Sci China Inf Sci, 2022, 65(4): 149104
Keywords: recommendation system; collaborative filtering; social recommendation; social networks; generative model
Cite as: Liu H F, Wen J X, Jing L P, et al. Leveraging implicit social structures for recommendation via a Bayesian generative model. Sci China Inf Sci, 2022, 65(4): 149104, doi: 10.1007/s11432-019-2884-0

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

An affective chatbot with controlled specific emotion expression
Jiang, Chenglin; Zhang, Chunhong; Ji, Yang; Hu, Zheng; Zhan, Zhiqiang; Yang, Guanghua
Sci China Inf Sci, 2022, 65(10): 202102
Keywords: natural language generation; emotional chatbot; sequence-to-sequence; emotion distribution; emotion analysis
Cite as: Jiang C L, Zhang C H, Ji Y, et al. An affective chatbot with controlled specific emotion expression. Sci China Inf Sci, 2022, 65(10): 202102, doi: 10.1007/s11432-020-3356-4

RESEARCH PAPER Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Deep visual-linguistic fusion network considering cross-modal inconsistency for rumor detection
Yang, Yang; Bao, Ran; Guo, Weili; Zhan, De-Chuan; Yin, Yilong; Yang, Jian
Sci China Inf Sci, 2023, 66(12): 222102
Keywords: multimodal learning; Wasserstein distance; rumor detection
Cite as: Yang Y, Bao R, Guo W L, et al. Deep visual-linguistic fusion network considering cross-modal inconsistency for rumor detection. Sci China Inf Sci, 2023, 66(12): 222102, doi: 10.1007/s11432-021-3530-7

RESEARCH PAPER Supplementary Webpage Webpage-cn SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Cognition-driven multimodal personality classification
Gao, Xiaoya; Wang, Jingjing; Li, Shoushan; Zhang, Min; Zhou, Guodong
Sci China Inf Sci, 2022, 65(10): 202104
Keywords: cognitive psychology; personality classification; multimodal analysis; multi-agent reinforcement learning; agent-sharing mechanism
Cite as: Gao X Y, Wang J J, Li S S, et al. Cognition-driven multimodal personality classification. Sci China Inf Sci, 2022, 65(10): 202104, doi: 10.1007/s11432-020-3307-3