Vol. 63, No. 5, 2020

Special Focus on Advanced Techniques for Event-Triggered Control and Estimation
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar

How often should one update control and estimation: review of networked triggering techniques
Chen Z Y, Han Q-L, Yan Y M, et al
Sci China Inf Sci, 2020, 63(5): 150201
Cite as: Chen Z Y, Han Q-L, Yan Y M, et al. How often should one update control and estimation: review of networked triggering techniques. Sci China Inf Sci, 2020, 63(5): 150201, doi: 10.1007/s11432-019-2637-9

Vol. 63, No. 2, 2020

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar

Physical layer security for massive access in cellular Internet of Things
Qi Q, Chen X M, Zhong C J, et al
Sci China Inf Sci, 2020, 63(2): 121301
Cite as: Qi Q, Chen X M, Zhong C J, et al. Physical layer security for massive access in cellular Internet of Things. Sci China Inf Sci, 2020, 63(2): 121301, doi: 10.1007/s11432-019-2650-4

Vol. 63, No. 1, 2020 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar

Sentiment analysis using deep learning approaches: an overview
Habimana O, Li Y H, Li R X, et al
Sci China Inf Sci, 2020, 63(1): 111102
Cite as: Habimana O, Li Y H, Li R X, et al. Sentiment analysis using deep learning approaches: an overview. Sci China Inf Sci, 2020, 63(1): 111102, doi: 10.1007/S11432-018-9941-6

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar

Application of machine learning method in optical molecular imaging: a review
An Y, Meng H, Gao Y, et al
Sci China Inf Sci, 2020, 63(1): 111101
Cite as: An Y, Meng H, Gao Y, et al. Application of machine learning method in optical molecular imaging: a review. Sci China Inf Sci, 2020, 63(1): 111101, doi: 10.1007/s11432-019-2708-1

Vol. 62, No. 12, 2019 Cover Contents

Special Focus on Two-Dimensional Materials and Device Applications
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

All-carbon hybrids for high-performance electronics, optoelectronics and energy storage
Qin, Shuchao; Liu, Yuanda; Jiang, Hongzhu; Xu, Yongbing; Shi, Yi; Zhang, Rong; Wang, Fengqiu
Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 220403
Keywords: all-carbon hybrids; electronics; optoelectronics; energy storage; graphene; carbon nanotube
Cite as: Qin S C, Liu Y D, Jiang H Z, et al. All-carbon hybrids for high-performance electronics, optoelectronics and energy storage. Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 220403, doi: 10.1007/s11432-019-2676-x

Special Focus on Two-Dimensional Materials and Device Applications
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

The emerging ferroic orderings in two dimensions
Zhang, Yupeng; Wang, Hanwen; Li, Feng; Sun, Xingdan; Dong, Baojuan; Li, Xiaoxi; Han, Zheng Vitto; Yang, Teng; Zhang, Han
Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 220402
Keywords: two-dimensional materials; quantum orderings; magnetism; ferroelectricity; nanoelectronics
Cite as: Zhang Y P, Wang H W, Li F, et al. The emerging ferroic orderings in two dimensions. Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 220402, doi: 10.1007/s11432-019-2642-6

Special Focus on Two-Dimensional Materials and Device Applications
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Recent progress in devices and circuits based on wafer-scale transition metal dichalcogenides
Tang, Hongwei; Zhang, Haima; Chen, Xinyu; Wang, Yin; Zhang, Xinzhi; Cai, Puyang; Bao, Wenzhong
Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 220401
Keywords: two-dimensional layered materials; transition metal dichalcogenides; field effect transistors; wafer-scale
Cite as: Tang H W, Zhang H M, Chen X Y, et al. Recent progress in devices and circuits based on wafer-scale transition metal dichalcogenides. Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 220401, doi: 10.1007/s11432-019-2651-x

Vol. 62, No. 11, 2019 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Haptics-mediated approaches for enhancing sustained attention: framework and challenges
Wang, Dangxiao; Li, Teng; Afzal, Naqash; Zhang, Jicong; Zhang, Yuru
Sci China Inf Sci, 2019, 62(11): 211101
Keywords: sustained attention; attention enhancement; haptic interaction; robotics; electroencephalogram; virtual reality; human-computer interaction
Cite as: Wang D X, Li T, Afzal N, et al. Haptics-mediated approaches for enhancing sustained attention: framework and challenges. Sci China Inf Sci, 2019, 62(11): 211101, doi: 10.1007/s11432-018-9931-1

Vol. 62, No. 10, 2019 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Evaluation of model checkers by verifying message passing programs
Hong, Weijiang; Chen, Zhenbang; Yu, Hengbiao; Wang, Ji
Sci China Inf Sci, 2019, 62(10): 200101
Keywords: model checker; evaluation; benchmark; MPI; symbolic execution
Cite as: Hong W J, Chen Z B, Yu H B, et al. Evaluation of model checkers by verifying message passing programs. Sci China Inf Sci, 2019, 62(10): 200101, doi: 10.1007/s11432-018-9825-3

Vol. 62, No. 9, 2019 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Software quality assessment model: a systematic mapping study
Yan, Meng; Xia, Xin; Zhang, Xiaohong; Xu, Ling; Yang, Dan; Li, Shanping
Sci China Inf Sci, 2019, 62(9): 191101
Keywords: software quality; systematic mapping study; quality assessment model; aggregation method
Cite as: Yan M, Xia X, Zhang X H, et al. Software quality assessment model: a systematic mapping study. Sci China Inf Sci, 2019, 62(9): 191101, doi: 10.1007/s11432-018-9608-3

Vol. 62, No. 8, 2019 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Autonomous driving: cognitive construction and situation understanding
Chen, Shitao; Jian, Zhiqiang; Huang, Yuhao; Chen, Yu; Zhou, Zhuoli; Zheng, Nanning
Sci China Inf Sci, 2019, 62(8): 081101
Keywords: autonomous driving; event-driven mechanism; cognitive construction; situation understanding; intuitive reasoning
Cite as: Chen S T, Jian Z Q, Huang Y H, et al. Autonomous driving: cognitive construction and situation understanding. Sci China Inf Sci, 2019, 62(8): 081101, doi: 10.1007/s11432-018-9850-9

Vol. 62, No. 7, 2019 Cover Contents

Special Focus on Pigeon-Inspired Optimization
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Advancements in pigeon-inspired optimization and its variants
Duan, Haibin; Qiu, Huaxin
Sci China Inf Sci, 2019, 62(7): 070201
Keywords: pigeon-inspired optimization; homing pigeon; bio-inspired computing; map and compass operator; landmark operator
Cite as: Duan H B, Qiu H X. Advancements in pigeon-inspired optimization and its variants. Sci China Inf Sci, 2019, 62(7): 070201, doi: 10.1007/s11432-018-9752-9

Vol. 62, No. 6, 2019 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Advances in narrow linewidth diode lasers
Lang, Xingkai; Jia, Peng; Chen, Yongyi; Qin, Li; Liang, Lei; Chen, Chao; Wang, Yubing; Shan, Xiaonan; Ning, Yongqiang; Wang, Lijun
Sci China Inf Sci, 2019, 62(6): 061401
Keywords: diode lasers; narrow linewidth; internal cavity optical feedback technology; external cavity optical feedback technology; solid-state lidar
Cite as: Lang X K, Jia P, Chen Y Y, et al. Advances in narrow linewidth diode lasers. Sci China Inf Sci, 2019, 62(6): 061401, doi: 10.1007/s11432-019-9870-0

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

DNA computing for combinational logic
Zhang, Chuan; Ge, Lulu; Zhuang, Yuchen; Shen, Ziyuan; Zhong, Zhiwei; Zhang, Zaichen; You, Xiaohu
Sci China Inf Sci, 2019, 62(6): 061301
Keywords: synthetic biology; DNA computing; DNA strand displacement reactions; chemical reaction networks; combinational logic
Cite as: Zhang C, Ge L L, Zhuang Y C, et al. DNA computing for combinational logic. Sci China Inf Sci, 2019, 62(6): 061301, doi: 10.1007/s11432-018-9530-x

Vol. 62, No. 5, 2019 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Supplementary Cited in SCI: 0

Challenges and developments of automotive fuel cell hybrid power system and control
Gao, Jinwu; Li, Meng; Hu, Yunfeng; Chen, Hong; Ma, Yan
Sci China Inf Sci, 2019, 62(5): 051201
Keywords: fuel cell system; automotive fuel cell control; optimization issue; hybrid energy system
Cite as: Gao J W, Li M, Hu Y F, et al. Challenges and developments of automotive fuel cell hybrid power system and control. Sci China Inf Sci, 2019, 62(5): 051201, doi: 10.1007/s11432-018-9690-y

Vol. 62, No. 4, 2019 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Development status of high power fiber lasers and their coherent beam combination
Liu, Zejin; Jin, Xiaoxi; Su, Rongtao; Ma, Pengfei; Zhou, Pu
Sci China Inf Sci, 2019, 62(4): 041301
Keywords: fiber lasers and amplifiers; nonlinear effects and mode instability; coherent beam combining; passive components; 2 m fiber lasers
Cite as: Liu Z J, Jin X X, Su R T, et al. Development status of high power fiber lasers and their coherent beam combination. Sci China Inf Sci, 2019, 62(4): 041301, doi: 10.1007/s11432-018-9742-0

Special Focus on High-Resolution Radar
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Advanced technology of high-resolution radar: target detection, tracking, imaging, and recognition
Long, Teng; Liang, Zhennan; Liu, Quanhua
Sci China Inf Sci, 2019, 62(4): 040301
Keywords: high-resolution radar; integrated detection and tracking; multiple target tracking; phase-derived velocity; inverse synthetic aperture radar; ISAR; hierarchical classification; convolution neural network
Cite as: Long T, Liang Z N, Liu Q H. Advanced technology of high-resolution radar: target detection, tracking, imaging, and recognition. Sci China Inf Sci, 2019, 62(4): 040301, doi: 10.1007/s11432-018-9811-0

Vol. 62, No. 2, 2019 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Time-domain ICIC and optimized designs for 5G and beyond: a survey
Liu, Ling; Zhou, Yiqing; Vasilakos, Athanasios V.; Tian, Lin; Shi, Jinglin
Sci China Inf Sci, 2019, 62(2): 021302
Keywords: eICIC; almost blank subframe; joint optimized design; heterogeneous small cell networks; 5G and beyond
Cite as: Liu L, Zhou Y Q, Vasilakos A V, et al. Time-domain ICIC and optimized designs for 5G and beyond: a survey. Sci China Inf Sci, 2019, 62(2): 021302, doi: 10.1007/s11432-017-9477-4

Highly Cited in 201909 REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 11

AI for 5G: research directions and paradigms
You, Xiaohu; Zhang, Chuan; Tan, Xiaosi; Jin, Shi; Wu, Hequan
Sci China Inf Sci, 2019, 62(2): 021301
Keywords: 5G mobile communication; AI techniques; network optimization; resource allocation; unified acceleration; end-to-end joint optimization
Cite as: You X H, Zhang C, Tan X S, et al. AI for 5G: research directions and paradigms. Sci China Inf Sci, 2019, 62(2): 021301, doi: 10.1007/s11432-018-9596-5