Vol. 64, No. 12, 2021

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar

In-memory computing with emerging nonvolatile memory devices
Cheng C D, Tiw P J, Cai Y M, et al
Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 221402
Keywords: in-memory computing; von Neumann bottleneck; nonvolatile memory; energy efficiency; neural network
Cite as: Cheng C D, Tiw P J, Cai Y M, et al. In-memory computing with emerging nonvolatile memory devices. Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 221402, doi: 10.1007/s11432-021-3327-7

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Long-term flexible penetrating neural interfaces: materials, structures, and implantation
Gu, Chi; Jiang, Jianjuan; Tao, Tiger H.; Wei, Xiaoling; Sun, Liuyang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 221401
Keywords: neural interface; long-term; flexible; minimally invasive; biocompatibility
Cite as: Gu C, Jiang J J, Tao T H, et al. Long-term flexible penetrating neural interfaces: materials, structures, and implantation. Sci China Inf Sci, 2021, 64(12): 221401, doi: 10.1007/s11432-021-3321-7

Vol. 64, No. 10, 2021 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Carbon nanotube-based CMOS transistors and integrated circuits
Xie, Yunong; Zhang, Zhiyong
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 201402
Keywords: carbon nanotube; transistor; integrated circuit; scaling; nanoelectronics
Cite as: Xie Y N, Zhang Z Y. Carbon nanotube-based CMOS transistors and integrated circuits. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 201402, doi: 10.1007/s11432-021-3271-8

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Recent progress of integrated circuits and optoelectronic chips
Hao, Yue; Xiang, Shuiying; Han, Genquan; Zhang, Jincheng; Ma, Xiaohua; Zhu, Zhangming; Guo, Xingxing; Zhang, Yahui; Han, Yanan; Song, Ziwei; Liu, Yan; Yang, Ling; Zhou, Hong; Shi, Jiangyi; Zhang, Wei; Xu, Min; Zhao, Weisheng; Pan, Biao; Huang, Yangqi; Liu, Qi; Cai, Yimao; Zhu, Jian; Ou, Xin; You, Tiangui; Wu, Huaqiang; Gao, Bin; Zhang, Zhiyong; Guo, Guoping; Chen, Yonghua; Liu, Yong; Chen, Xiangfei; Xue, Chunlai; Wang, Xingjun; Zhao, Lixia; Zou, Xihua; Yan, Lianshan; Li, Ming
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 201401
Keywords: integrated circuit; semiconductor science and technology; optoelectronic device and chip; photonic integrated circuit; wide bandgap semiconductors; silicon photonics; hybrid integration; quantum chip; integrated microwave photonic; photonic neural computing
Cite as: Hao Y, Xiang S Y, Han G Q, et al. Recent progress of integrated circuits and optoelectronic chips. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 201401, doi: 10.1007/s11432-021-3235-7

Special Focus on Reconfigurable Intelligent Surfaces for Future Wireless Communications
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Reconfigurable intelligent surfaces for smart wireless environments: channel estimation, system design and applications in 6G networks
Liang, Ying-Chang; Chen, Jie; Long, Ruizhe; He, Zhen-Qing; Lin, Xianqi; Huang, Chenlu; Liu, Shilin; Shen, Xuemin (Sherman); Di Renzo, Marco
Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 200301
Keywords: reconfigurable intelligent surface; channel estimation; RIS-aided wireless communications; RIS-based information transmission; 6G
Cite as: Liang Y-C, Chen J, Long R Z, et al. Reconfigurable intelligent surfaces for smart wireless environments: channel estimation, system design and applications in 6G networks. Sci China Inf Sci, 2021, 64(10): 200301, doi: 10.1007/s11432-020-3261-5

Vol. 64, No. 9, 2021 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

A review of system modeling, assessment and operational optimization for integrated energy systems
Zhao, Jun; Chen, Long; Wang, Yinan; Liu, Quanli
Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 191201
Keywords: IES; system modeling; assessment; operational optimization; data-driven
Cite as: Zhao J, Chen L, Wang Y N, et al. A review of system modeling, assessment and operational optimization for integrated energy systems. Sci China Inf Sci, 2021, 64(9): 191201, doi: 10.1007/s11432-020-3176-x

Vol. 64, No. 8, 2021 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Acquisition of channel state information for mmWave massive MIMO: traditional and machine learning-based approaches
Qi, Chenhao; Dong, Peihao; Ma, Wenyan; Zhang, Hua; Zhang, Zaichen; Li, Geoffrey Ye
Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 181301
Keywords: beam training; channel estimation; machine learning; massive MIMO; millimeter wave communications; mmWave
Cite as: Qi C H, Dong P H, Ma W Y, et al. Acquisition of channel state information for mmWave massive MIMO: traditional and machine learning-based approaches. Sci China Inf Sci, 2021, 64(8): 181301, doi: 10.1007/s11432-021-3247-2

Vol. 64, No. 7, 2021 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Stochastic process-based degradation modeling and RUL prediction: from Brownian motion to fractional Brownian motion
Zhang, Hanwen; Chen, Maoyin; Shang, Jun; Yang, Chunjie; Sun, Youxian
Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 171201
Keywords: remaining useful life; degradation model; Brownian motion; fractional Brownian motion; long-range dependence
Cite as: Zhang H W, Chen M Y, Shang J, et al. Stochastic process-based degradation modeling and RUL prediction: from Brownian motion to fractional Brownian motion. Sci China Inf Sci, 2021, 64(7): 171201, doi: 10.1007/s11432-020-3134-8

Vol. 64, No. 6, 2021 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

An overview of protected satellite communications in intelligent age
Wang, Changhong; Zhang, Zhongshan; Wu, Jiayi; Chen, Chaofan; Gao, Fei
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 161301
Keywords: SatCom; protected communication; intelligent; AEHF
Cite as: Wang C H, Zhang Z S, Wu J Y, et al. An overview of protected satellite communications in intelligent age. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 161301, doi: 10.1007/s11432-019-2928-9

Special Focus on Near-memory and In-memory Computing
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Energy-efficient computing-in-memory architecture for AI processor: device, circuit, architecture perspective
Chang, Liang; Li, Chenglong; Zhang, Zhaomin; Xiao, Jianbiao; Liu, Qingsong; Zhu, Zhen; Li, Weihang; Zhu, Zixuan; Yang, Siqi; Zhou, Jun
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 160403
Keywords: energy efficiency; computing-in-memory; non-volatile memory; test demonstrators; AI processor
Cite as: Chang L, Li C L, Zhang Z M, et al. Energy-efficient computing-in-memory architecture for AI processor: device, circuit, architecture perspective. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 160403, doi: 10.1007/s11432-021-3234-0

Special Focus on Near-memory and In-memory Computing
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

A survey of in-spin transfer torque MRAM computing
Cai, Hao; Liu, Bo; Chen, Juntong; Naviner, Lirida; Zhou, Yongliang; Wang, Zhen; Yang, Jun
Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 160402
Keywords: spin-transfer torque-magnetoresistive random access memory; in-memory computing; magnetic tunnel junction; analog computing; nonvolatile memory; Boolean logic; neural network
Cite as: Cai H, Liu B, Chen J T, et al. A survey of in-spin transfer torque MRAM computing. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 160402, doi: 10.1007/s11432-021-3220-0

Special Focus on Near-memory and In-memory Computing
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Keywords: graph processing; machine learning acceleration; ReRAM; HMC; HBM
Cite as: Qian X H. Graph processing and machine learning architectures with emerging memory technologies: a survey. Sci China Inf Sci, 2021, 64(6): 160401, doi: 10.1007/s11432-020-3219-6

Vol. 64, No. 4, 2021 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Sunway supercomputer architecture towards exascale computing: analysis and practice
Gao, Jiangang; Zheng, Fang; Qi, Fengbin; Ding, Yajun; Li, Hongliang; Lu, Hongsheng; He, Wangquan; Wei, Hongmei; Jin, Lifeng; Liu, Xin; Gong, Daoyong; Wang, Fei; Zheng, Yan; Sun, Honghui; Zhou, Zhou; Liu, Yong; You, Hongtao
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 141101
Keywords: supercomputer; exascale; Sunway; scalability; power consumption; data movement; programming; availability
Cite as: Gao J G, Zheng F, Qi F B, et al. Sunway supercomputer architecture towards exascale computing: analysis and practice. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 141101, doi: 10.1007/s11432-020-3104-7

Special Focus on Two-Dimensional Materials and Device Applications
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Properties and photodetector applications of two-dimensional black arsenic phosphorus and black phosphorus
Han, Ruyue; Feng, Shun; Sun, Dong-Ming; Cheng, Hui-Ming
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140402
Keywords: black arsenic phosphorus; crystal structure; optical property; electrical property; photodetector
Cite as: Han R Y, Feng S, Sun D-M, et al. Properties and photodetector applications of two-dimensional black arsenic phosphorus and black phosphorus. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140402, doi: 10.1007/s11432-020-3172-1

Special Focus on Two-Dimensional Materials and Device Applications
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Filling the gap: thermal properties and device applications of graphene
Wu, Rui; Zhu, Rui-Zhi; Zhao, Shi-Hui; Zhang, Gang; Tian, He; Ren, Tian-Ling
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140401
Keywords: graphene; thermal properties; device application; thermal conductivity; 2D material
Cite as: Wu R, Zhu R-Z, Zhao S-H, et al. Filling the gap: thermal properties and device applications of graphene. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140401, doi: 10.1007/s11432-020-3151-5

Special Focus on Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Application of NOMA for cellular-connected UAVs: opportunities and challenges
New, Wee Kiat; Leow, Chee Yen; Navaie, Keivan; Sun, Yanshi; Ding, Zhiguo
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140302
Keywords: cellular-connected UAVs; non-orthogonal multiple access; signal characteristics; aerial user rate; terrestrial user rate
Cite as: New W K, Leow C Y, Navaie K, et al. Application of NOMA for cellular-connected UAVs: opportunities and challenges. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140302, doi: 10.1007/s11432-020-2986-8

Special Focus on Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

A survey of prototype and experiment for UAV communications
Song, Qingheng; Zeng, Yong; Xu, Jie; Jin, Shi
Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140301
Keywords: UAV communications; prototype development; channel model; energy efficiency; UAV-enabled communications platforms; cellular-connected UAVs
Cite as: Song Q H, Zeng Y, Xu J, et al. A survey of prototype and experiment for UAV communications. Sci China Inf Sci, 2021, 64(4): 140301, doi: 10.1007/s11432-020-3030-2

Vol. 64, No. 2, 2021 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Multimodal hyperspectral remote sensing: an overview and perspective
Gu, Yanfeng; Liu, Tianzhu; Gao, Guoming; Ren, Guangbo; Ma, Yi; Chanussot, Jocelyn; Jia, Xiuping
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 121301
Keywords: hyperspectral image processing; multitemporal hyperspectral imaging; hyperspectral video imaging; hyperspectral stereo imaging; multimodal hyperspectral remote sensing imaging
Cite as: Gu Y F, Liu T Z, Gao G M, et al. Multimodal hyperspectral remote sensing: an overview and perspective. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 121301, doi: 10.1007/s11432-020-3084-1

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

A survey of Blockchain consensus algorithms: mechanism, design and applications
Fu, Xiang; Wang, Huaimin; Shi, Peichang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 121101
Keywords: Blockchain; consensus algorithm; Byzantine fault-tolerant; process model; design principles
Cite as: Fu X, Wang H M, Shi P C, et al. A survey of Blockchain consensus algorithms: mechanism, design and applications. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 121101, doi: 10.1007/s11432-019-2790-1

Special Focus on Ultra-Reliable Low-Latency Communications in Wireless Networks
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Ultra-reliable and low-latency communications: applications, opportunities and challenges
Feng, Daquan; Lai, Lifeng; Luo, Jingjing; Zhong, Yi; Zheng, Canjian; Ying, Kai
Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 120301
Keywords: ultra-reliable and low-latency; advanced transmission technologies; physical layer; network design; real-time guarantee
Cite as: Feng D Q, Lai L F, Luo J J, et al. Ultra-reliable and low-latency communications: applications, opportunities and challenges. Sci China Inf Sci, 2021, 64(2): 120301, doi: 10.1007/s11432-020-2852-1

Vol. 64, No. 1, 2021 Cover Contents

Hot Paper Highly Cited Paper REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Homepage Cited in SCI: 70

Towards 6G wireless communication networks: vision, enabling technologies, and new paradigm shifts
You, Xiaohu; Wang, Cheng-Xiang; Huang, Jie; Gao, Xiqi; Zhang, Zaichen; Wang, Mao; Huang, Yongming; Zhang, Chuan; Jiang, Yanxiang; Wang, Jiaheng; Zhu, Min; Sheng, Bin; Wang, Dongming; Pan, Zhiwen; Zhu, Pengcheng; Yang, Yang; Liu, Zening; Zhang, Ping; Tao, Xiaofeng; Li, Shaoqian; Chen, Zhi; Ma, Xinying; I, Chih-Lin; Han, Shuangfeng; Li, Ke; Pan, Chengkang; Zheng, Zhimin; Hanzo, Lajos; Shen, Xuemin (Sherman); Guo, Yingjie Jay; Ding, Zhiguo; Haas, Harald; Tong, Wen; Zhu, Peiying; Yang, Ganghua; Wang, Jun; Larsson, Erik G.; Hien Quoc Ngo; Hong, Wei; Wang, Haiming; Hou, Debin; Chen, Jixin; Chen, Zhe; Hao, Zhangcheng; Li, Geoffrey Ye; Tafazolli, Rahim; Gao, Yue; Poor, H. Vincent; Fettweis, Gerhard P.; Liang, Ying-Chang
Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 110301
Keywords: 6G; vision; network architecture; air interface and transmission technologies; space-air-ground-sea integrated network; all spectra; artificial intelligence; network security
Cite as: You X H, Wang C-X, Huang J, et al. Towards 6G wireless communication networks: vision, enabling technologies, and new paradigm shifts. Sci China Inf Sci, 2021, 64(1): 110301, doi: 10.1007/s11432-020-2955-6

Vol. 63, No. 12, 2020 Cover Contents

Special Focus on Challenges and New Insights for Network Security in 5G-and-Beyond
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Security in edge-assisted Internet of Things: challenges and solutions
Shen, Shuaiqi; Zhang, Kuan; Zhou, Yi; Ci, Song
Sci China Inf Sci, 2020, 63(12): 220302
Keywords: Internet of Things; edge computing; network security; machine learning; data analytics
Cite as: Shen S Q, Zhang K, Zhou Y, et al. Security in edge-assisted Internet of Things: challenges and solutions. Sci China Inf Sci, 2020, 63(12): 220302, doi: 10.1007/s11432-019-2906-y

Special Focus on Challenges and New Insights for Network Security in 5G-and-Beyond
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

An overview of cryptographic primitives for possible use in 5G and beyond
Yang, Jing; Johansson, Thomas
Sci China Inf Sci, 2020, 63(12): 220301
Keywords: 5G; cryptographic primitives; lightweight cryptography; post-quantum cryptography
Cite as: Yang J, Johansson T. An overview of cryptographic primitives for possible use in 5G and beyond. Sci China Inf Sci, 2020, 63(12): 220301, doi: 10.1007/s11432-019-2907-4

Vol. 63, No. 11, 2020 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 63

Perceptual image quality assessment: a survey
Zhai Guangtao; Min Xiongkuo
Sci China Inf Sci, 2020, 63(11): 211301
Keywords: visual quality assessment; human visual system; subjective quality assessment; objective quality assessment
Cite as: Zhai G T, Min X K. Perceptual image quality assessment: a survey. Sci China Inf Sci, 2020, 63(11): 211301, doi: 10.1007/s11432-019-2757-1

Special Focus on Multi-source Information Fusion
Highly Cited Paper REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 66

Uncertainty measure in evidence theory
Deng, Yong
Sci China Inf Sci, 2020, 63(11): 210201
Keywords: evidence theory; uncertainty measure; Deng entropy; Shannon entropy
Cite as: Deng Y. Uncertainty measure in evidence theory. Sci China Inf Sci, 2020, 63(11): 210201, doi: 10.1007/s11432-020-3006-9

Vol. 63, No. 10, 2020 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

Graphene-based vertical thin film transistors
Liu, Liting; Liu, Yuan; Duan, Xiangfeng
Sci China Inf Sci, 2020, 63(10): 201401
Keywords: graphene electrode; vertical transistors; thin film transistors; van der Waals heterostructures
Cite as: Liu L T, Liu Y, Duan X F. Graphene-based vertical thin film transistors. Sci China Inf Sci, 2020, 63(10): 201401, doi: 10.1007/s11432-020-2806-8

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Homepage Cited in SCI: 3

Technological breakthroughs and scientific progress of the Chang'e-4 mission
Wu, Weiren; Yu, Dengyun; Wang, Chi; Liu, Jizhong; Tang, Yuhua; Zhang, He; Zhang, Zhe
Sci China Inf Sci, 2020, 63(10): 200201
Keywords: Chang'e-4; Moon's far side; soft landing; Earth-Moon L2 point relay satellite; technological breakthrough; scientific achievement
Cite as: Wu W R, Yu D Y, Wang C, et al. Technological breakthroughs and scientific progress of the Chang'e-4 mission. Sci China Inf Sci, 2020, 63(10): 200201, doi: 10.1007/s11432-020-3047-4

Vol. 63, No. 8, 2020 Cover Contents

Special Focus on Quantum Information
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 8

Quantum network based on non-classical light
Su, Xiaolong; Wang, Meihong; Yan, Zhihui; Jia, Xiaojun; Xie, Changde; Peng, Kunchi
Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 180503
Keywords: quantum network; non-classical light; quantum entanglement; quantum communication; quantum teleportation
Cite as: Su X L, Wang M H, Yan Z H, et al. Quantum network based on non-classical light. Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 180503, doi: 10.1007/s11432-020-2953-y

Special Focus on Quantum Information
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Superconducting X-ray detectors
Yang, Can; Si, Mengting; You, Lixing
Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 180502
Keywords: superconducting X-ray detectors; transition-edge sensors; superconducting tunneling junctions; kinetic inductance detectors; superconducting nanowire single-photon detector
Cite as: Yang C, Si M T, You L X. Superconducting X-ray detectors. Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 180502, doi: 10.1007/s11432-020-2932-8

Special Focus on Quantum Information
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 23

Superconducting quantum computing: a review
Huang, He-Liang; Wu, Dachao; Fan, Daojin; Zhu, Xiaobo
Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 180501
Keywords: quantum computing; superconducting quantum computing; quantum bit; quantum algorithm; qubit design; qubit control; qubit readout
Cite as: Huang H-L, Wu D C, Fan D J, et al. Superconducting quantum computing: a review. Sci China Inf Sci, 2020, 63(8): 180501, doi: 10.1007/s11432-020-2881-9

Vol. 63, No. 7, 2020 Cover Contents

From CAS & CAE Members
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Keywords: TOP500; Gordon Bell Prize; large-scale; supercomputer
Cite as: Zheng W M. Research trend of large-scale supercomputers and applications from the TOP500 and Gordon Bell Prize. Sci China Inf Sci, 2020, 63(7): 171001, doi: 10.1007/s11432-020-2861-0

Special Focus on Brain Imaging and Addiction
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Neuroimaging and intervening in memory reconsolidation of human drug addiction
Fan, Chuan; Cheng, Yan; Gou, Huixing; Liu, Chang; Deng, Shengliang; Liu, Chialun; Chen, Xianwen; Bu, Junjie; Zhang, Xiaochu
Sci China Inf Sci, 2020, 63(7): 170103
Keywords: memory reconsolidation; human neuroimaging; drug addiction; retrieval-extinction
Cite as: Fan C, Cheng Y, Gou H X, et al. Neuroimaging and intervening in memory reconsolidation of human drug addiction. Sci China Inf Sci, 2020, 63(7): 170103, doi: 10.1007/s11432-019-2847-8

Special Focus on Brain Imaging and Addiction
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

Neuroimaging of inflammation in alcohol use disorder: a review
Feldman, Dana E.; McPherson, Katherine L.; Biesecker, Catherine L.; Wiers, Corinde E.; Manza, Peter; Volkow, Nora D.; Wang, Gene-Jack
Sci China Inf Sci, 2020, 63(7): 170102
Keywords: acetate; adenosine; alcohol use disorder; blood brain barrier; choline; gliosis; glutamate; myo-inositol; neuroimaging; neuroinflammation
Cite as: Feldman D E, McPherson K L, Biesecker C L, et al. Neuroimaging of inflammation in alcohol use disorder: a review. Sci China Inf Sci, 2020, 63(7): 170102, doi: 10.1007/s11432-019-2857-5

Special Focus on Brain Imaging and Addiction
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Proton magnetic resonance spectroscopy in substance use disorder: recent advances and future clinical applications
Chen, Tianzhen; Tan, Haoye; Lei, Huiting; Su, Hang; Zhao, Min
Sci China Inf Sci, 2020, 63(7): 170101
Keywords: proton magnetic resonance spectroscopy; substance use disorders; brain imaging; neurometabolites
Cite as: Chen T Z, Tan H Y, Lei H T, et al. Proton magnetic resonance spectroscopy in substance use disorder: recent advances and future clinical applications. Sci China Inf Sci, 2020, 63(7): 170101, doi: 10.1007/s11432-019-2818-5

Vol. 63, No. 6, 2020 Cover Contents

Special Focus on Photonics in AI
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

Automatic mode-locking fiber lasers: progress and perspectives
Pu, Guoqing; Zhang, Li; Hu, Weisheng; Yi, Lilin
Sci China Inf Sci, 2020, 63(6): 160404
Keywords: nonlinear polarization rotation; ultrashort pulses; automatic mode-locking; electrical polarization control; optimization algorithms; machine learning; time stretch
Cite as: Pu G Q, Zhang L, Hu W S, et al. Automatic mode-locking fiber lasers: progress and perspectives. Sci China Inf Sci, 2020, 63(6): 160404, doi: 10.1007/s11432-020-2883-0

Special Focus on Photonics in AI
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Towards silicon photonic neural networks for artificial intelligence
Bai, Bowen; Shu, Haowen; Wang, Xingjun; Zou, Weiwen
Sci China Inf Sci, 2020, 63(6): 160403
Keywords: photonic neural networks; artificial intelligence; deep learning; photonic computing accelerator; silicon photonics
Cite as: Bai B W, Shu H W, Wang X J, et al. Towards silicon photonic neural networks for artificial intelligence. Sci China Inf Sci, 2020, 63(6): 160403, doi: 10.1007/s11432-020-2872-3

Special Focus on Photonics in AI
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Keywords: reservoir computing; integrated photonics; neural network; non-linearity
Cite as: Wu D C, Yi Y S, Zhang Y X. A brief review of integrated and passive photonic reservoir computing systems and an approach for achieving extra non-linearity in passive devices. Sci China Inf Sci, 2020, 63(6): 160402, doi: 10.1007/s11432-019-2837-0

Special Focus on Photonics in AI
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Towards an intelligent photonic system
Zou, Weiwen; Ma, Bowen; Xu, Shaofu; Zou, Xiuting; Wang, Xingjun
Sci China Inf Sci, 2020, 63(6): 160401
Keywords: intelligent photonic system; deep learning; artificial intelligence; optical neural network; neuromorphic photonics
Cite as: Zou W W, Ma B W, Xu S F, et al. Towards an intelligent photonic system. Sci China Inf Sci, 2020, 63(6): 160401, doi: 10.1007/s11432-020-2863-y

Special Focus on Artificial Intelligence for Optical Communications
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

An overview of ML-based applications for next generation optical networks
Gao, Ruoxuan; Liu, Lei; Liu, Xiaomin; Lun, Huazhi; Yi, Lilin; Hu, Weisheng; Zhuge, Qunbi
Sci China Inf Sci, 2020, 63(6): 160302
Keywords: optical networks; artificial intelligence; machine learning; system margin; power optimization; routing and wavelength assignment; failure management
Cite as: Gao R X, Liu L, Liu X M, et al. An overview of ML-based applications for next generation optical networks. Sci China Inf Sci, 2020, 63(6): 160302, doi: 10.1007/s11432-020-2874-y

Special Focus on Artificial Intelligence for Optical Communications
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 9

Artificial intelligence-driven autonomous optical networks: 3S architecture and key technologies
Ji, Yuefeng; Gu, Rentao; Yang, Zeyuan; Li, Jin; Li, Hui; Zhang, Min
Sci China Inf Sci, 2020, 63(6): 160301
Keywords: artificial intelligence; optical networks; self-aware; self-adaptive; self-managed
Cite as: Ji Y F, Gu R T, Yang Z Y, et al. Artificial intelligence-driven autonomous optical networks: 3S architecture and key technologies. Sci China Inf Sci, 2020, 63(6): 160301, doi: 10.1007/s11432-020-2871-2

Vol. 63, No. 5, 2020 Cover Contents

Special Focus on Advanced Techniques for Event-Triggered Control and Estimation
Highly Cited Paper REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 41

How often should one update control and estimation: review of networked triggering techniques
Chen, Zhiyong; Han, Qing-Long; Yan, Yamin; Wu, Zheng-Guang
Sci China Inf Sci, 2020, 63(5): 150201
Keywords: event-triggered control; event-triggered estimation; networked systems; Zeno behavior
Cite as: Chen Z Y, Han Q-L, Yan Y M, et al. How often should one update control and estimation: review of networked triggering techniques. Sci China Inf Sci, 2020, 63(5): 150201, doi: 10.1007/s11432-019-2637-9

Vol. 63, No. 4, 2020 Cover Contents

Special Focus on Internet of Minds
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 7

Network for hypersonic UCAV swarms
Luo, Shixun; Zhang, Zhongshan; Wang, Shuai; Zhang, Shuo; Dai, Jibo; Bu, Xiangyuan; An, Jianping
Sci China Inf Sci, 2020, 63(4): 140311
Keywords: military communication; machine-to-machine communications; multi-UCAV networks; ad hoc networks; wireless mesh networks; unmanned aerial vehicles; cross layer design
Cite as: Luo S X, Zhang Z S, Wang S, et al. Network for hypersonic UCAV swarms. Sci China Inf Sci, 2020, 63(4): 140311, doi: 10.1007/s11432-019-2765-7

Special Focus on Deep Learning in Remote Sensing Image Processing
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 13

Spatio-temporal fusion for remote sensing data: an overview and new benchmark
Li, Jun; Li, Yunfei; He, Lin; Chen, Jin; Plaza, Antonio
Sci China Inf Sci, 2020, 63(4): 140301
Keywords: spatio-temporal fusion (STF); multi-temporal remote sensing data; benchmark data; experimental validation
Cite as: Li J, Li Y F, He L, et al. Spatio-temporal fusion for remote sensing data: an overview and new benchmark. Sci China Inf Sci, 2020, 63(4): 140301, doi: 10.1007/s11432-019-2785-y

Vol. 63, No. 3, 2020 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

Stream cipher designs: a review
Jiao, Lin; Hao, Yonglin; Feng, Dengguo
Sci China Inf Sci, 2020, 63(3): 131101
Keywords: stream cipher; survey; lightweight; authenticated encryption; homomorphic encryption
Cite as: Jiao L, Hao Y L, Feng D G. Stream cipher designs: a review. Sci China Inf Sci, 2020, 63(3): 131101, doi: 10.1007/s11432-018-9929-x

Vol. 63, No. 2, 2020 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 10

Physical layer security for massive access in cellular Internet of Things
Qi, Qiao; Chen, Xiaoming; Zhong, Caijun; Zhang, Zhaoyang
Sci China Inf Sci, 2020, 63(2): 121301
Keywords: 5G and beyond; PHY-security; massive access; cellular IoT
Cite as: Qi Q, Chen X M, Zhong C J, et al. Physical layer security for massive access in cellular Internet of Things. Sci China Inf Sci, 2020, 63(2): 121301, doi: 10.1007/s11432-019-2650-4

Vol. 63, No. 1, 2020 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 17

Sentiment analysis using deep learning approaches: an overview
Habimana, Olivier; Li, Yuhua; Li, Ruixuan; Gu, Xiwu; Yu, Ge
Sci China Inf Sci, 2020, 63(1): 111102
Keywords: sentiment analysis; opinion mining; deep learning; neural network; natural language processing (NLP); social network
Cite as: Habimana O, Li Y H, Li R X, et al. Sentiment analysis using deep learning approaches: an overview. Sci China Inf Sci, 2020, 63(1): 111102, doi: 10.1007/s11432-018-9941-6

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Application of machine learning method in optical molecular imaging: a review
An, Yu; Meng, Hui; Gao, Yuan; Tong, Tong; Zhang, Chong; Wang, Kun; Tian, Jie
Sci China Inf Sci, 2020, 63(1): 111101
Keywords: optical molecular imaging; machine learning; artificial intelligence
Cite as: An Y, Meng H, Gao Y, et al. Application of machine learning method in optical molecular imaging: a review. Sci China Inf Sci, 2020, 63(1): 111101, doi: 10.1007/s11432-019-2708-1

Vol. 62, No. 12, 2019 Cover Contents

Special Focus on Two-Dimensional Materials and Device Applications
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

All-carbon hybrids for high-performance electronics, optoelectronics and energy storage
Qin, Shuchao; Liu, Yuanda; Jiang, Hongzhu; Xu, Yongbing; Shi, Yi; Zhang, Rong; Wang, Fengqiu
Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 220403
Keywords: all-carbon hybrids; electronics; optoelectronics; energy storage; graphene; carbon nanotube
Cite as: Qin S C, Liu Y D, Jiang H Z, et al. All-carbon hybrids for high-performance electronics, optoelectronics and energy storage. Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 220403, doi: 10.1007/s11432-019-2676-x

Special Focus on Two-Dimensional Materials and Device Applications
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

The emerging ferroic orderings in two dimensions
Zhang, Yupeng; Wang, Hanwen; Li, Feng; Sun, Xingdan; Dong, Baojuan; Li, Xiaoxi; Han, Zheng Vitto; Yang, Teng; Zhang, Han
Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 220402
Keywords: two-dimensional materials; quantum orderings; magnetism; ferroelectricity; nanoelectronics
Cite as: Zhang Y P, Wang H W, Li F, et al. The emerging ferroic orderings in two dimensions. Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 220402, doi: 10.1007/s11432-019-2642-6

Special Focus on Two-Dimensional Materials and Device Applications
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 11

Recent progress in devices and circuits based on wafer-scale transition metal dichalcogenides
Tang, Hongwei; Zhang, Haima; Chen, Xinyu; Wang, Yin; Zhang, Xinzhi; Cai, Puyang; Bao, Wenzhong
Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 220401
Keywords: two-dimensional layered materials; transition metal dichalcogenides; field effect transistors; wafer-scale
Cite as: Tang H W, Zhang H M, Chen X Y, et al. Recent progress in devices and circuits based on wafer-scale transition metal dichalcogenides. Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 220401, doi: 10.1007/s11432-019-2651-x

Vol. 62, No. 11, 2019 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Haptics-mediated approaches for enhancing sustained attention: framework and challenges
Wang, Dangxiao; Li, Teng; Afzal, Naqash; Zhang, Jicong; Zhang, Yuru
Sci China Inf Sci, 2019, 62(11): 211101
Keywords: sustained attention; attention enhancement; haptic interaction; robotics; electroencephalogram; virtual reality; human-computer interaction
Cite as: Wang D X, Li T, Afzal N, et al. Haptics-mediated approaches for enhancing sustained attention: framework and challenges. Sci China Inf Sci, 2019, 62(11): 211101, doi: 10.1007/s11432-018-9931-1

Vol. 62, No. 10, 2019 Cover Contents

Special Focus on Software Automation
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Evaluation of model checkers by verifying message passing programs
Hong, Weijiang; Chen, Zhenbang; Yu, Hengbiao; Wang, Ji
Sci China Inf Sci, 2019, 62(10): 200101
Keywords: model checker; evaluation; benchmark; MPI; symbolic execution
Cite as: Hong W J, Chen Z B, Yu H B, et al. Evaluation of model checkers by verifying message passing programs. Sci China Inf Sci, 2019, 62(10): 200101, doi: 10.1007/s11432-018-9825-3

Vol. 62, No. 9, 2019 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Software quality assessment model: a systematic mapping study
Yan, Meng; Xia, Xin; Zhang, Xiaohong; Xu, Ling; Yang, Dan; Li, Shanping
Sci China Inf Sci, 2019, 62(9): 191101
Keywords: software quality; systematic mapping study; quality assessment model; aggregation method
Cite as: Yan M, Xia X, Zhang X H, et al. Software quality assessment model: a systematic mapping study. Sci China Inf Sci, 2019, 62(9): 191101, doi: 10.1007/s11432-018-9608-3

Vol. 62, No. 8, 2019 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 13

Autonomous driving: cognitive construction and situation understanding
Chen, Shitao; Jian, Zhiqiang; Huang, Yuhao; Chen, Yu; Zhou, Zhuoli; Zheng, Nanning
Sci China Inf Sci, 2019, 62(8): 081101
Keywords: autonomous driving; event-driven mechanism; cognitive construction; situation understanding; intuitive reasoning
Cite as: Chen S T, Jian Z Q, Huang Y H, et al. Autonomous driving: cognitive construction and situation understanding. Sci China Inf Sci, 2019, 62(8): 081101, doi: 10.1007/s11432-018-9850-9

Vol. 62, No. 7, 2019 Cover Contents

Special Focus on Pigeon-Inspired Optimization
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 7

Advancements in pigeon-inspired optimization and its variants
Duan, Haibin; Qiu, Huaxin
Sci China Inf Sci, 2019, 62(7): 070201
Keywords: pigeon-inspired optimization; homing pigeon; bio-inspired computing; map and compass operator; landmark operator
Cite as: Duan H B, Qiu H X. Advancements in pigeon-inspired optimization and its variants. Sci China Inf Sci, 2019, 62(7): 070201, doi: 10.1007/s11432-018-9752-9

Vol. 62, No. 6, 2019 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 8

Advances in narrow linewidth diode lasers
Lang, Xingkai; Jia, Peng; Chen, Yongyi; Qin, Li; Liang, Lei; Chen, Chao; Wang, Yubing; Shan, Xiaonan; Ning, Yongqiang; Wang, Lijun
Sci China Inf Sci, 2019, 62(6): 061401
Keywords: diode lasers; narrow linewidth; internal cavity optical feedback technology; external cavity optical feedback technology; solid-state lidar
Cite as: Lang X K, Jia P, Chen Y Y, et al. Advances in narrow linewidth diode lasers. Sci China Inf Sci, 2019, 62(6): 061401, doi: 10.1007/s11432-019-9870-0

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

DNA computing for combinational logic
Zhang, Chuan; Ge, Lulu; Zhuang, Yuchen; Shen, Ziyuan; Zhong, Zhiwei; Zhang, Zaichen; You, Xiaohu
Sci China Inf Sci, 2019, 62(6): 061301
Keywords: synthetic biology; DNA computing; DNA strand displacement reactions; chemical reaction networks; combinational logic
Cite as: Zhang C, Ge L L, Zhuang Y C, et al. DNA computing for combinational logic. Sci China Inf Sci, 2019, 62(6): 061301, doi: 10.1007/s11432-018-9530-x

Vol. 62, No. 5, 2019 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Supplementary Cited in SCI: 20

Challenges and developments of automotive fuel cell hybrid power system and control
Gao, Jinwu; Li, Meng; Hu, Yunfeng; Chen, Hong; Ma, Yan
Sci China Inf Sci, 2019, 62(5): 051201
Keywords: fuel cell system; automotive fuel cell control; optimization issue; hybrid energy system
Cite as: Gao J W, Li M, Hu Y F, et al. Challenges and developments of automotive fuel cell hybrid power system and control. Sci China Inf Sci, 2019, 62(5): 051201, doi: 10.1007/s11432-018-9690-y

Vol. 62, No. 4, 2019 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 28

Development status of high power fiber lasers and their coherent beam combination
Liu, Zejin; Jin, Xiaoxi; Su, Rongtao; Ma, Pengfei; Zhou, Pu
Sci China Inf Sci, 2019, 62(4): 041301
Keywords: fiber lasers and amplifiers; nonlinear effects and mode instability; coherent beam combining; passive components; 2 m fiber lasers
Cite as: Liu Z J, Jin X X, Su R T, et al. Development status of high power fiber lasers and their coherent beam combination. Sci China Inf Sci, 2019, 62(4): 041301, doi: 10.1007/s11432-018-9742-0

Special Focus on High-Resolution Radar
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 19

Advanced technology of high-resolution radar: target detection, tracking, imaging, and recognition
Long, Teng; Liang, Zhennan; Liu, Quanhua
Sci China Inf Sci, 2019, 62(4): 040301
Keywords: high-resolution radar; integrated detection and tracking; multiple target tracking; phase-derived velocity; inverse synthetic aperture radar; ISAR; hierarchical classification; convolution neural network
Cite as: Long T, Liang Z N, Liu Q H. Advanced technology of high-resolution radar: target detection, tracking, imaging, and recognition. Sci China Inf Sci, 2019, 62(4): 040301, doi: 10.1007/s11432-018-9811-0

Vol. 62, No. 2, 2019 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 8

Time-domain ICIC and optimized designs for 5G and beyond: a survey
Liu, Ling; Zhou, Yiqing; Vasilakos, Athanasios V.; Tian, Lin; Shi, Jinglin
Sci China Inf Sci, 2019, 62(2): 021302
Keywords: eICIC; almost blank subframe; joint optimized design; heterogeneous small cell networks; 5G and beyond
Cite as: Liu L, Zhou Y Q, Vasilakos A V, et al. Time-domain ICIC and optimized designs for 5G and beyond: a survey. Sci China Inf Sci, 2019, 62(2): 021302, doi: 10.1007/s11432-017-9477-4

Highly Cited Paper REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 53

AI for 5G: research directions and paradigms
You, Xiaohu; Zhang, Chuan; Tan, Xiaosi; Jin, Shi; Wu, Hequan
Sci China Inf Sci, 2019, 62(2): 021301
Keywords: 5G mobile communication; AI techniques; network optimization; resource allocation; unified acceleration; end-to-end joint optimization
Cite as: You X H, Zhang C, Tan X S, et al. AI for 5G: research directions and paradigms. Sci China Inf Sci, 2019, 62(2): 021301, doi: 10.1007/s11432-018-9596-5

Vol. 61, No. 12, 2018 Cover Contents

Highly Cited Paper REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 54

Towards converged, collaborative and co-automatic (3C) optical networks
Ji, Yuefeng; Zhang, Jiawei; Wang, Xin; Yu, Hao
Sci China Inf Sci, 2018, 61(12): 121301
Keywords: 5G optical transport networks; edge computing optical networks; IP over optical networks; AI-assisted optical networks; 3C optical networks
Cite as: Ji Y F, Zhang J W, Wang X, et al. Towards converged, collaborative and co-automatic (3C) optical networks. Sci China Inf Sci, 2018, 61(12): 121301, doi: 10.1007/s11432-018-9551-8

Vol. 61, No. 10, 2018 Cover Contents

Special Focus on Distributed Storage Coding
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 36

Erasure coding for distributed storage: an overview
Balaji, S. B.; Krishnan, M. Nikhil; Vajha, Myna; Ramkumar, Vinayak; Sasidharan, Birenjith; Kumar, P. Vijay
Sci China Inf Sci, 2018, 61(10): 100301
Keywords: distributed storage; regenerating codes; locally recoverable codes; codes with locality; erasure codes; node repair
Cite as: Balaji S B, Krishnan M N, Vajha M, et al. Erasure coding for distributed storage: an overview. Sci China Inf Sci, 2018, 61(10): 100301, doi: 10.1007/s11432-018-9482-6

Vol. 61, No. 8, 2018 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 9

From octahedral structure motif to sub-nanosecond phase transitions in phase change materials for data storage
Song, Zhitang; Song, Sannian; Zhu, Min; Wu, Liangcai; Ren, Kun; Song, Wenxiong; Feng, Songling
Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 081302
Keywords: phase change memory; phase change materials; octahedral structure motif; fast crystallization speed; phase change mechanism
Cite as: Song Z T, Song S N, Zhu M, et al. From octahedral structure motif to sub-nanosecond phase transitions in phase change materials for data storage. Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 081302, doi: 10.1007/s11432-018-9404-2

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 28

Overview of 5G security technology
Ji, Xinsheng; Huang, Kaizhi; Jin, Liang; Tang, Hongbo; Liu, Caixia; Zhong, Zhou; You, Wei; Xu, Xiaoming; Zhao, Hua; Wu, Jiangxing; Yi, Ming
Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 081301
Keywords: 5G security; endogenous defense; mimic defense; physical layer security; lightweight encryption; network slice security; user privacy preservation; block chain
Cite as: Ji X S, Huang K Z, Jin L, et al. Overview of 5G security technology. Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 081301, doi: 10.1007/s11432-017-9426-4

Special Focus on Photonic Devices and Integration
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 9

Silicon-based on-chip hybrid (de)multiplexers
Li, Chenlei; Wu, Hao; Tan, Ying; Wang, Shipeng; Dai, Daoxin
Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080407
Keywords: silicon; photonics; multiplexing; demultiplexing; wavelength; mode; polarization; waveguide
Cite as: Li C L, Wu H, Tan Y, et al. Silicon-based on-chip hybrid (de)multiplexers. Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080407, doi: 10.1007/s11432-018-9504-6

Special Focus on Photonic Devices and Integration
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Fabrication of InP-based monolithically integrated laser transmitters
Liang, Song; Lu, Dan; Zhao, Lingjuan; Zhu, Hongliang; Wang, Baojun; Zhou, Daibing; Wang, Wei
Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080405
Keywords: photonic integration; EMLs; multi-wavelength WDFB laser arrays; widely tunable DBR lasers; integrated AFL; few-mode transmitters
Cite as: Liang S, Lu D, Zhao L J, et al. Fabrication of InP-based monolithically integrated laser transmitters. Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080405, doi: 10.1007/s11432-018-9478-1

Special Focus on Photonic Devices and Integration
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

Photonic integration technologies for indoor optical wireless communications
Jiao, Yuqing; Cao, Zizheng
Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080404
Keywords: photonic integration; indium phosphide; InP; silicon; 5G; optical wireless communication; OWC
Cite as: Jiao Y Q, Cao Z Z. Photonic integration technologies for indoor optical wireless communications. Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080404, doi: 10.1007/s11432-018-9391-1

Special Focus on Photonic Devices and Integration
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 11

Silicon chip-scale space-division multiplexing: from devices to system
Yu, Yu; Sun, Chunlei; Zhang, Xinliang
Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080403
Keywords: integrated optics devices; space-division multiplexing; optical switching devices
Cite as: Yu Y, Sun C L, Zhang X L. Silicon chip-scale space-division multiplexing: from devices to system. Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080403, doi: 10.1007/s11432-017-9449-4

Special Focus on Photonic Devices and Integration
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Silicon-based on-chip diplexing/triplexing technologies and devices
Shi, Yaocheng; Chen, Jingye; Xu, Hongnan
Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080402
Keywords: wavelength division multiplexer; multimode interference coupler; directional coupler; fiber-to-the-home; silicon waveguide
Cite as: Shi Y C, Chen J Y, Xu H N. Silicon-based on-chip diplexing/triplexing technologies and devices. Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080402, doi: 10.1007/s11432-018-9390-0

Special Focus on Photonic Devices and Integration
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 16

Hybrid-cavity semiconductor lasers with a whispering-gallery cavity for controlling Q factor
Huang, Yongzhen; Ma, Xiuwen; Yang, Yuede; Xiao, Jinlong; Du, Yun
Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080401
Keywords: optical microcavity; semiconductor lasers; hybrid cavity; optical bistability; single mode laser
Cite as: Huang Y Z, Ma X W, Yang Y D, et al. Hybrid-cavity semiconductor lasers with a whispering-gallery cavity for controlling Q factor. Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080401, doi: 10.1007/s11432-017-9361-3

Vol. 61, No. 7, 2018 Cover Contents

Special Focus on Learning and Real-time Optimization of Automotive Powertrain Systems
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 13

A survey on online learning and optimization for spark advance control of SI engines
Zhang, Yahui; Shen, Xun; Shen, Tielong
Sci China Inf Sci, 2018, 61(7): 070201
Keywords: online learning; stochastic optimization; iterative solution; combustion control; spark ignition engine
Cite as: Zhang Y H, Shen X, Shen T L. A survey on online learning and optimization for spark advance control of SI engines. Sci China Inf Sci, 2018, 61(7): 070201, doi: 10.1007/s11432-017-9377-7

Vol. 61, No. 6, 2018 Cover Contents

Special Focus on Memristive Devices and Neuromorphic Computing
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 10

Artificial neural networks based on memristive devices
Ravichandran, Vignesh; Li, Can; Banagozar, Ali; Yang, J. Joshua; Xia, Qiangfei
Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060423
Keywords: neuromorphic computing; memristors; neural network
Cite as: Ravichandran V, Li C, Banagozar A, et al. Artificial neural networks based on memristive devices. Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060423, doi: 10.1007/s11432-018-9425-1

Special Focus on Memristive Devices and Neuromorphic Computing
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 13

Neuromorphic computing with memristive devices
Ma, Wen; Zidan, Mohammed A.; Lu, Wei D.
Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060422
Keywords: memristor; resistive random-access-memory; RRAM; neuromorphic computing; non-von Neumann; process in-memory
Cite as: Ma W, Zidan M A, Lu W D. Neuromorphic computing with memristive devices. Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060422, doi: 10.1007/s11432-017-9424-y

Special Focus on Memristive Devices and Neuromorphic Computing
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 13

Neuromorphic vision chips
Wu, Nanjian
Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060421
Keywords: neuromorphic; vison chip; frame-driven; address-event-representation; event-driven; convolution neural network; image sensor; image processing
Cite as: Wu N J. Neuromorphic vision chips. Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060421, doi: 10.1007/s11432-017-9303-0

Special Focus on Flexible Electronics Technology
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 42

Review on flexible photonics/electronics integrated devices and fabrication strategy
Cai, Shisheng; Han, Zhiyuan; Wang, Fengle; Zheng, Kunwei; Cao, Yu; Ma, Yinji; Feng, Xue
Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060410
Keywords: flexible and stretchable electronics; organic photonics/electronics; inorganic photonics/electronics; fabrication strategies; flexible electronic system
Cite as: Cai S S, Han Z Y, Wang F L, et al. Review on flexible photonics/electronics integrated devices and fabrication strategy. Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060410, doi: 10.1007/s11432-018-9442-3

Vol. 61, No. 5, 2018 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 25

Survey of recent progress in semantic image segmentation with CNNs
Geng, Qichuan; Zhou, Zhong; Cao, Xiaochun
Sci China Inf Sci, 2018, 61(5): 051101
Keywords: semantic image segmentation; CNN; Pascal VOC 2012 challenge; multi-granularity feature; construction of contextual relationship
Cite as: Geng Q C, Zhou Z, Cao X C. Survey of recent progress in semantic image segmentation with CNNs. Sci China Inf Sci, 2018, 61(5): 051101, doi: 10.1007/s11432-017-9189-6

Vol. 61, No. 4, 2018 Cover Contents

Special Focus on Deep Space Communications
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

Network protocol architectures for future deep-space internetworking
Zhao, Kanglian; Zhang, Qinyu
Sci China Inf Sci, 2018, 61(4): 040303
Keywords: network protocol architecture; deep-space internetworking; deep-space communications; space internetworking; delay-tolerant networking
Cite as: Zhao K L, Zhang Q Y. Network protocol architectures for future deep-space internetworking. Sci China Inf Sci, 2018, 61(4): 040303, doi: 10.1007/s11432-018-9386-5

Special Focus on Deep Space Communications
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Solar system interplanetary communication networks: architectures, technologies and developments
Wan, Peng; Zhan, Yafeng; Pan, Xiaohan
Sci China Inf Sci, 2018, 61(4): 040302
Keywords: deep space exploration; SSICN; system architecture; physical transmission; network access; up-layer application; time synchronization
Cite as: Wan P, Zhan Y F, Pan X H. Solar system interplanetary communication networks: architectures, technologies and developments. Sci China Inf Sci, 2018, 61(4): 040302, doi: 10.1007/s11432-017-9346-1

Special Focus on Deep Space Communications
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 13

Overview of deep space laser communication
Wu, Weiren; Chen, Ming; Zhang, Zhe; Liu, Xiangnan; Dong, Yuhui
Sci China Inf Sci, 2018, 61(4): 040301
Keywords: deep space communication; deep space observation; development process; free space communication; laser communication
Cite as: Wu W R, Chen M, Zhang Z, et al. Overview of deep space laser communication. Sci China Inf Sci, 2018, 61(4): 040301, doi: 10.1007/s11432-017-9216-0

Vol. 61, No. 2, 2018 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 29

mmWave communications for 5G: implementation challenges and advances
Li, Lianming; Wang, Dongming; Niu, Xiaokang; Chai, Yuan; Chen, Linhui; He, Long; Wu, Xu; Zheng, Fuchun; Cui, Tiejun; You, Xiaohu
Sci China Inf Sci, 2018, 61(2): 021301
Keywords: millimeter wave; massive MIMO; beamforming; hybrid precoding; channel estimation; phased array; power amplifier; voltage controlled oscillator
Cite as: Li L M, Wang D M, Niu X K, et al. mmWave communications for 5G: implementation challenges and advances. Sci China Inf Sci, 2018, 61(2): 021301, doi: 10.1007/s11432-017-9262-8

Vol. 61, No. 1, 2018 Cover Contents

Special Focus on Analysis and Control of Finite-Valued Network Systems
Highly Cited Paper REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 67

A survey on applications of semi-tensor product method in engineering
Li, Haitao; Zhao, Guodong; Meng, Min; Feng, June
Sci China Inf Sci, 2018, 61(1): 010202
Keywords: semi-tensor product of matrices; gene regulation; power system; smart grid; information security; vehicle control
Cite as: Li H T, Zhao G D, Meng M, et al. A survey on applications of semi-tensor product method in engineering. Sci China Inf Sci, 2018, 61(1): 010202, doi: 10.1007/s11432-017-9238-1

Special Focus on Analysis and Control of Finite-Valued Network Systems
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 22

From STP to game-based control
Cheng, Daizhan; Qi, Hongsheng; Liu, Zequn
Sci China Inf Sci, 2018, 61(1): 010201
Keywords: semi-tensor product of matrices; Boolean network; logical control system; finite game; game theoretic control
Cite as: Cheng D Z, Qi H S, Liu Z Q. From STP to game-based control. Sci China Inf Sci, 2018, 61(1): 010201, doi: 10.1007/s11432-017-9265-2

Vol. 60, No. 12, 2017 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 18

A survey of network anomaly visualization
Zhang, Tianye; Wang, Xumeng; Li, Zongzhuang; Guo, Fangzhou; Ma, Yuxin; Chen, Wei
Sci China Inf Sci, 2017, 60(12): 121101
Keywords: network anomaly; network anomaly visualization; visual analysis; network security; visualization
Cite as: Zhang T Y, Wang X M, Li Z Z, et al. A survey of network anomaly visualization. Sci China Inf Sci, 2017, 60(12): 121101, doi: 10.1007/s11432-016-0428-2

Special Focus on Analysis and Synthesis for Stochastic Systems
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 88

Consensus control of stochastic multi-agent systems: a survey
Ma, Lifeng; Wang, Zidong; Han, Qing-Long; Liu, Yurong
Sci China Inf Sci, 2017, 60(12): 120201
Keywords: stochastic multi-agent system; consensus control; stochastic noises; Markovian jump system; random topology
Cite as: Ma L F, Wang Z D, Han Q-L, et al. Consensus control of stochastic multi-agent systems: a survey. Sci China Inf Sci, 2017, 60(12): 120201, doi: 10.1007/s11432-017-9169-4

Vol. 60, No. 11, 2017 Cover Contents

Special Focus on Distributed Cooperative Analysis, Control and Optimization in Networks
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 35

Distributed cooperative anti-disturbance control of multi-agent systems: an overview
Yu, Wenwu; Wang, He; Hong, Huifen; Wen, Guanghui
Sci China Inf Sci, 2017, 60(11): 110202
Keywords: distributed cooperative control; anti-disturbance control; multi-agent system; variable structure control; sliding mode control; disturbance-observer-based control; output regulation
Cite as: Yu W W, Wang H, Hong H F, et al. Distributed cooperative anti-disturbance control of multi-agent systems: an overview. Sci China Inf Sci, 2017, 60(11): 110202, doi: 10.1007/s11432-017-9141-x

Special Focus on Distributed Cooperative Analysis, Control and Optimization in Networks
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 8

Next-generation innovation and development of intelligent transportation system in China
Huang, Wei; Wei, Yun; Guo, Jianhua; Cao, Jinde
Sci China Inf Sci, 2017, 60(11): 110201
Keywords: next-generation intelligent transportation system; innovation and development; integrated transportation system; traffic management and control; artificial intelligence
Cite as: Huang W, Wei Y, Guo J H, et al. Next-generation innovation and development of intelligent transportation system in China. Sci China Inf Sci, 2017, 60(11): 110201, doi: 10.1007/s11432-017-9182-x

Vol. 60, No. 10, 2017 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 25

Channel measurements and models for high-speed train wireless communication systems in tunnel scenarios: a survey
Liu, Yu; Ghazal, Ammar; Wang, Cheng-Xiang; Ge, Xiaohu; Yang, Yang; Zhang, Yapei
Sci China Inf Sci, 2017, 60(10): 101301
Keywords: 5G; high-speed train; tunnel scenario; tunnel channel measurement; tunnel channel model; non-stationary statistical property
Cite as: Liu Y, Ghazal A, Wang C-X, et al. Channel measurements and models for high-speed train wireless communication systems in tunnel scenarios: a survey. Sci China Inf Sci, 2017, 60(10): 101301, doi: 10.1007/s11432-016-9014-3

Special Focus on Machine-Type Communications
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Certificate revocation in vehicular ad hoc networks techniques and protocols: a survey
Khan, Taimur; Ahmad, Naveed; Cao, Yue; Jalal, Syed Asim; Asif, Muhammad; ul Haq, Sana; Cruichshank, Haitham
Sci China Inf Sci, 2017, 60(10): 100301
Keywords: certificate revocation list; VANETs; Intelligent Transportation System; Public Key Infrastructure; Vehicular Public Key Infrastructure
Cite as: Khan T, Ahmad N, Cao Y, et al. Certificate revocation in vehicular ad hoc networks techniques and protocols: a survey. Sci China Inf Sci, 2017, 60(10): 100301, doi: 10.1007/s11432-017-9203-x

Vol. 60, No. 8, 2017 Cover Contents

Special Focus on Millimeter Wave Communications Techniques and Devices for 5G
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 51

6-100 GHz research progress and challenges from a channel perspective for fifth generation (5G) and future wireless communication
Zhang, Jianhua; Tang, Pan; Tian, Lei; Hu, Zhixue; Wang, Tan; Wang, Haiming
Sci China Inf Sci, 2017, 60(8): 080301
Keywords: 5G; high frequency band; millimeter wave; channel; measurement
Cite as: Zhang J H, Tang P, Tian L, et al. 6-100 GHz research progress and challenges from a channel perspective for fifth generation (5G) and future wireless communication. Sci China Inf Sci, 2017, 60(8): 080301, doi: 10.1007/s11432-016-9144-x

Vol. 60, No. 7, 2017 Cover Contents

Special Focus on Formation Control of Unmanned Systems
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 64

A survey on recent progress in control of swarm systems
Zhu, Bing; Xie, Lihua; Han, Duo; Meng, Xiangyu; Teo, Rodney
Sci China Inf Sci, 2017, 60(7): 070201
Keywords: formation; swarm system; consensus; containment; flocking; sensor network
Cite as: Zhu B, Xie L H, Han D, et al. A survey on recent progress in control of swarm systems. Sci China Inf Sci, 2017, 60(7): 070201, doi: 10.1007/s11432-016-9088-2

Vol. 60, No. 6, 2017 Cover Contents

Special Focus on Geosynchronous Synthetic Aperture Radar
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 26

Options for continuous radar Earth observations
Monti Guarnieri, Andrea; Rocca, Fabio
Sci China Inf Sci, 2017, 60(6): 060301
Keywords: synthetic aperture radar; continuous Earth observing system; geosynchronous system
Cite as: Monti Guarnieri A, Rocca F. Options for continuous radar Earth observations. Sci China Inf Sci, 2017, 60(6): 060301, doi: 10.1007/s11432-016-9067-7

Vol. 60, No. 5, 2017 Cover Contents

Special Focus on Space Flexible Manipulation and Control for On-orbit Servicing
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 10

An overview of the configuration and manipulation of soft robotics for on-orbit servicing
Jing, Zhongliang; Qiao, Lingfeng; Pan, Han; Yang, Yongsheng; Chen, Wujun
Sci China Inf Sci, 2017, 60(5): 050201
Keywords: soft robot; on-orbit servicing; biological inspiration; configuration; manipulation
Cite as: Jing Z L, Qiao L F, Pan H, et al. An overview of the configuration and manipulation of soft robotics for on-orbit servicing. Sci China Inf Sci, 2017, 60(5): 050201, doi: 10.1007/s11432-016-9033-0

Vol. 60, No. 4, 2017 Cover Contents

Special Focus on Mobile Network Virtualization
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 13

Recent advances and future challenges for mobile network virtualization
Tao, Xiaofeng; Han, Yan; Xu, Xiaodong; Zhang, Ping; Leung, Victor C. M.
Sci China Inf Sci, 2017, 60(4): 040301
Keywords: network function virtualization; mobile network; software defined networking; network functions; 5G; network slicing
Cite as: Tao X F, Han Y, Xu X D, et al. Recent advances and future challenges for mobile network virtualization. Sci China Inf Sci, 2017, 60(4): 040301, doi: 10.1007/s11432-017-9045-1

Vol. 60, No. 3, 2017 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

Surveying concurrency bug detectors based on types of detected bugs
Wu, Zhendong; Lu, Kai; Wang, Xiaoping
Sci China Inf Sci, 2017, 60(3): 031101
Keywords: concurrency bug detection; data race; atomicity violation; order violation; deadlock
Cite as: Wu Z D, Lu K, Wang X P. Surveying concurrency bug detectors based on types of detected bugs. Sci China Inf Sci, 2017, 60(3): 031101, doi: 10.1007/s11432-015-0203-2

Vol. 59, No. 12, 2016 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 6

An overview of multi-antenna technologies for space-ground integrated networks
Gao, Lei; Zhang, Shuo; Liu, Ziyao; Lin, Jinyong; Wang, Shuai; Xing, Chengwen
Sci China Inf Sci, 2016, 59(12): 121301
Keywords: MIMO; multi-antenna technologies; signal processing; space-ground integrated network; satellite network; terrestrial network
Cite as: Gao L, Zhang S, Liu Z Y, et al. An overview of multi-antenna technologies for space-ground integrated networks. Sci China Inf Sci, 2016, 59(12): 121301, doi: 10.1007/s11432-016-0588-8

Vol. 59, No. 10, 2016 Cover Contents

Special Focus on All Optical Networks
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 42

Prospects and research issues in multi-dimensional all optical networks
Ji, Yuefeng; Zhang, Jiawei; Zhao, Yongli; Yu, Xiaosong; Zhang, Jie; Chen, Xue
Sci China Inf Sci, 2016, 59(10): 101301
Keywords: all optical network; multi-dimensional optical switching; software-defined optical network; optical network virtualization; all optical network innovation
Cite as: Ji Y F, Zhang J W, Zhao Y L, et al. Prospects and research issues in multi-dimensional all optical networks. Sci China Inf Sci, 2016, 59(10): 101301, doi: 10.1007/s11432-016-0324-7

Vol. 59, No. 8, 2016 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Quantum biology: explore quantum dynamics in biological systems
Cai, Jianming
Sci China Inf Sci, 2016, 59(8): 081302
Keywords: quantum information; quantum biology; quantum optics; quantum coherence; quantum physics
Cite as: Cai J M. Quantum biology: explore quantum dynamics in biological systems. Sci China Inf Sci, 2016, 59(8): 081302, doi: 10.1007/s11432-016-5592-y

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 23

An overview of transmission theory and techniques of large-scale antenna systems for 5G wireless communications
Wang, Dongming; Zhang, Yu; Wei, Hao; You, Xiaohu; Gao, Xiqi; Wang, Jiangzhou
Sci China Inf Sci, 2016, 59(8): 081301
Keywords: the fifth generation mobile communication; massive MIMO; large-scale distributed antenna system; spectral efficiency; channel state information acquisition; multi-user MIMO; resource allocation
Cite as: Wang D M, Zhang Y, Wei H, et al. An overview of transmission theory and techniques of large-scale antenna systems for 5G wireless communications. Sci China Inf Sci, 2016, 59(8): 081301, doi: 10.1007/s11432-016-0278-5

Vol. 59, No. 7, 2016 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 7

High-confidence software evolution
Gao, Qing; Li, Jun; Xiong, Yingfei; Hao, Dan; Xiao, Xusheng; Taneja, Kunal; Zhang, Lu; Xie, Tao
Sci China Inf Sci, 2016, 59(7): 071101
Keywords: software evolution; high confidence; software quality; software development; program analysis
Cite as: Gao Q, Li J, Xiong Y F, et al. High-confidence software evolution. Sci China Inf Sci, 2016, 59(7): 071101, doi: 10.1007/s11432-016-5572-2

Vol. 59, No. 6, 2016 Cover Contents

Special Focus on Advanced Microelectronics Technology
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 24

Design for manufacturability and reliability in extreme-scaling VLSI
Yu, Bei; Xu, Xiaoqing; Roy, Subhendu; Lin, Yibo; Ou, Jiaojiao; Pan, David Z.
Sci China Inf Sci, 2016, 59(6): 061406
Keywords: design for manufacturability; design for reliability; VLSI CAD
Cite as: Yu B, Xu X Q, Roy S, et al. Design for manufacturability and reliability in extreme-scaling VLSI. Sci China Inf Sci, 2016, 59(6): 061406, doi: 10.1007/s11432-016-5560-6

Special Focus on Advanced Microelectronics Technology
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 7

Development of two-dimensional materials for electronic applications
Li, Xuefei; Gao, Tingting; Wu, Yanqing
Sci China Inf Sci, 2016, 59(6): 061405
Keywords: two-dimensional materials; transistors; dielectrics; molybdenum disulfide; black phosphorus
Cite as: Li X F, Gao T T, Wu Y Q. Development of two-dimensional materials for electronic applications. Sci China Inf Sci, 2016, 59(6): 061405, doi: 10.1007/s11432-016-5559-z

Special Focus on Advanced Microelectronics Technology
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 51

Synaptic electronics and neuromorphic computing
Upadhyay, Navnidhi K.; Joshi, Saumil; Yang, J. Joshua
Sci China Inf Sci, 2016, 59(6): 061404
Keywords: memristors; neuromorphic engineering; RRAM; synapses; synaptic devices
Cite as: Upadhyay N K, Joshi S, Yang J J. Synaptic electronics and neuromorphic computing. Sci China Inf Sci, 2016, 59(6): 061404, doi: 10.1007/s11432-016-5565-1

Special Focus on Advanced Microelectronics Technology
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 30

3D resistive RAM cell design for high-density storage class memory-a review
Hudec, Boris; Hsu, Chung-Wei; Wang, I-Ting; Lai, Wei-Li; Chang, Che-Chia; Wang, Taifang; Frohlich, Karol; Ho, Chia-Hua; Lin, Chen-Hsi; Hou, Tuo-Hung
Sci China Inf Sci, 2016, 59(6): 061403
Keywords: RRAM; ReRAM; resistive switching; crossbar; cross-point; storage class memory; 3D integration; atomic layer deposition; selector
Cite as: Hudec B, Hsu C-W, Wang I-T, et al. 3D resistive RAM cell design for high-density storage class memory-a review. Sci China Inf Sci, 2016, 59(6): 061403, doi: 10.1007/s11432-016-5566-0

Special Focus on Advanced Microelectronics Technology
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 18

Fully depleted SOI (FDSOI) technology
Cheng, Kangguo; Khakifirooz, Ali
Sci China Inf Sci, 2016, 59(6): 061402
Keywords: FDSOI; design; foundry; variability; low power; strain engineering; IoT
Cite as: Cheng K G, Khakifirooz A. Fully depleted SOI (FDSOI) technology. Sci China Inf Sci, 2016, 59(6): 061402, doi: 10.1007/s11432-016-5561-5

Special Focus on Advanced Microelectronics Technology
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 13

Looking into the future of Nanoelectronics in the Diversification Efficient Era
Deleonibus, Simon
Sci China Inf Sci, 2016, 59(6): 061401
Keywords: CMOS; thin films; heterogeneous integration; NEMS; 3D integration; sequential; parallel; zero intrinsic variability; zero power system
Cite as: Deleonibus S. Looking into the future of Nanoelectronics in the Diversification Efficient Era. Sci China Inf Sci, 2016, 59(6): 061401, doi: 10.1007/s11432-016-5567-z

Vol. 59, No. 2, 2016 Cover Contents

Special Focus on 5G Wireless Communication Networks
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 75

Recent advances and future challenges for massive MIMO channel measurements and models
Wang, Cheng-Xiang; Wu, Shangbin; Bai, Lu; You, Xiaohu; Wang, Jing; I, Chih-Lin
Sci China Inf Sci, 2016, 59(2): 021301
Keywords: 5G; massive MIMO channel measurements; massive MIMO channel models; non-stationary statistical properties; channel capacity
Cite as: Wang C X, Wu S B, Bai L, et al. Recent advances and future challenges for massive MIMO channel measurements and models. Sci China Inf Sci, 2016, 59(2): 021301, doi: 10.1007/s11432-015-5517-1

Vol. 59, No. 1, 2016 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 7

An introduction to CPU and DSP design in China
Hu, Weiwu; Zhang, Yifu; Fu, Jie
Sci China Inf Sci, 2016, 59(1): 012101
Keywords: Chinese domestic CPUs and DSPs; Loongson CPU; ShenWei CPU; YHFT DSP; BWDSP
Cite as: Hu W W, Zhang Y F, Fu J. An introduction to CPU and DSP design in China. Sci China Inf Sci, 2016, 59(1): 012101, doi: 10.1007/s11432-015-5431-6