Vol. 62, No. 10, 2019

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar

Evaluation of model checkers by verifying message passing programs
Hong W J, Chen Z B, Yu H B, et al
Sci China Inf Sci, 2019, 62(10): 200101
Cite as: Hong W J, Chen Z B, Yu H B, et al. Evaluation of model checkers by verifying message passing programs. Sci China Inf Sci, 2019, 62(10): 200101, doi: 10.1007/s11432-018-9825-3

Vol. 62, No. 9, 2019 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Software quality assessment model: a systematic mapping study
Yan, Meng; Xia, Xin; Zhang, Xiaohong; Xu, Ling; Yang, Dan; Li, Shanping
Sci China Inf Sci, 2019, 62(9): 191101
Keywords: software quality; systematic mapping study; quality assessment model; aggregation method
Cite as: Yan M, Xia X, Zhang X H, et al. Software quality assessment model: a systematic mapping study. Sci China Inf Sci, 2019, 62(9): 191101, doi: 10.1007/s11432-018-9608-3

Vol. 62, No. 8, 2019 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Autonomous driving: cognitive construction and situation understanding
Chen, Shitao; Jian, Zhiqiang; Huang, Yuhao; Chen, Yu; Zhou, Zhuoli; Zheng, Nanning
Sci China Inf Sci, 2019, 62(8): 081101
Keywords: autonomous driving; event-driven mechanism; cognitive construction; situation understanding; intuitive reasoning
Cite as: Chen S T, Jian Z Q, Huang Y H, et al. Autonomous driving: cognitive construction and situation understanding. Sci China Inf Sci, 2019, 62(8): 081101, doi: 10.1007/s11432-018-9850-9

Vol. 62, No. 7, 2019 Cover Contents

Special Focus on Pigeon-Inspired Optimization
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Advancements in pigeon-inspired optimization and its variants
Duan, Haibin; Qiu, Huaxin
Sci China Inf Sci, 2019, 62(7): 070201
Keywords: pigeon-inspired optimization; homing pigeon; bio-inspired computing; map and compass operator; landmark operator
Cite as: Duan H B, Qiu H X. Advancements in pigeon-inspired optimization and its variants. Sci China Inf Sci, 2019, 62(7): 070201, doi: 10.1007/s11432-018-9752-9

Vol. 62, No. 6, 2019 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Advances in narrow linewidth diode lasers
Lang, Xingkai; Jia, Peng; Chen, Yongyi; Qin, Li; Liang, Lei; Chen, Chao; Wang, Yubing; Shan, Xiaonan; Ning, Yongqiang; Wang, Lijun
Sci China Inf Sci, 2019, 62(6): 061401
Keywords: diode lasers; narrow linewidth; internal cavity optical feedback technology; external cavity optical feedback technology; solid-state lidar
Cite as: Lang X K, Jia P, Chen Y Y, et al. Advances in narrow linewidth diode lasers. Sci China Inf Sci, 2019, 62(6): 061401, doi: 10.1007/s11432-019-9870-0

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

DNA computing for combinational logic
Zhang, Chuan; Ge, Lulu; Zhuang, Yuchen; Shen, Ziyuan; Zhong, Zhiwei; Zhang, Zaichen; You, Xiaohu
Sci China Inf Sci, 2019, 62(6): 061301
Keywords: synthetic biology; DNA computing; DNA strand displacement reactions; chemical reaction networks; combinational logic
Cite as: Zhang C, Ge L L, Zhuang Y C, et al. DNA computing for combinational logic. Sci China Inf Sci, 2019, 62(6): 061301, doi: 10.1007/s11432-018-9530-x

Vol. 62, No. 5, 2019 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Supplementary Cited in SCI: 0

Challenges and developments of automotive fuel cell hybrid power system and control
Gao, Jinwu; Li, Meng; Hu, Yunfeng; Chen, Hong; Ma, Yan
Sci China Inf Sci, 2019, 62(5): 051201
Keywords: fuel cell system; automotive fuel cell control; optimization issue; hybrid energy system
Cite as: Gao J W, Li M, Hu Y F, et al. Challenges and developments of automotive fuel cell hybrid power system and control. Sci China Inf Sci, 2019, 62(5): 051201, doi: 10.1007/s11432-018-9690-y

Vol. 62, No. 4, 2019 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Development status of high power fiber lasers and their coherent beam combination
Liu, Zejin; Jin, Xiaoxi; Su, Rongtao; Ma, Pengfei; Zhou, Pu
Sci China Inf Sci, 2019, 62(4): 041301
Keywords: fiber lasers and amplifiers; nonlinear effects and mode instability; coherent beam combining; passive components; 2 m fiber lasers
Cite as: Liu Z J, Jin X X, Su R T, et al. Development status of high power fiber lasers and their coherent beam combination. Sci China Inf Sci, 2019, 62(4): 041301, doi: 10.1007/s11432-018-9742-0

Special Focus on High-Resolution Radar
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Advanced technology of high-resolution radar: target detection, tracking, imaging, and recognition
Long, Teng; Liang, Zhennan; Liu, Quanhua
Sci China Inf Sci, 2019, 62(4): 040301
Keywords: high-resolution radar; integrated detection and tracking; multiple target tracking; phase-derived velocity; inverse synthetic aperture radar(ISAR); hierarchical classification; convolution neural network
Cite as: Long T, Liang Z N, Liu Q H. Advanced technology of high-resolution radar: target detection, tracking, imaging, and recognition. Sci China Inf Sci, 2019, 62(4): 040301, doi: 10.1007/s11432-018-9811-0

Vol. 62, No. 2, 2019 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Time-domain ICIC and optimized designs for 5G and beyond: a survey
Liu, Ling; Zhou, Yiqing; Vasilakos, Athanasios V.; Tian, Lin; Shi, Jinglin
Sci China Inf Sci, 2019, 62(2): 021302
Keywords: eICIC; almost blank subframe; joint optimized design; heterogeneous small cell networks; 5G and beyond
Cite as: Liu L, Zhou Y Q, Vasilakos A V, et al. Time-domain ICIC and optimized designs for 5G and beyond: a survey. Sci China Inf Sci, 2019, 62(2): 021302, doi: 10.1007/s11432-017-9477-4

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 8

AI for 5G: research directions and paradigms
You, Xiaohu; Zhang, Chuan; Tan, Xiaosi; Jin, Shi; Wu, Hequan
Sci China Inf Sci, 2019, 62(2): 021301
Keywords: 5G mobile communication; AI techniques; network optimization; resource allocation; unified acceleration; end-to-end joint optimization
Cite as: You X H, Zhang C, Tan X S, et al. AI for 5G: research directions and paradigms. Sci China Inf Sci, 2019, 62(2): 021301, doi: 10.1007/s11432-018-9596-5

Vol. 61, No. 12, 2018 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 23

Towards converged, collaborative and co-automatic (3C) optical networks
Ji, Yuefeng; Zhang, Jiawei; Wang, Xin; Yu, Hao
Sci China Inf Sci, 2018, 61(12): 121301
Keywords: 5G optical transport networks; edge computing optical networks; IP over optical networks; AI-assisted optical networks; 3C optical networks
Cite as: Ji Y F, Zhang J W, Wang X, et al. Towards converged, collaborative and co-automatic (3C) optical networks. Sci China Inf Sci, 2018, 61(12): 121301, doi: 10.1007/s11432-018-9551-8

Vol. 61, No. 10, 2018 Cover Contents

Special Focus on Distributed Storage Coding
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Erasure coding for distributed storage: an overview
Balaji, S. B.; Krishnan, M. Nikhil; Vajha, Myna; Ramkumar, Vinayak; Sasidharan, Birenjith; Kumar, P. Vijay
Sci China Inf Sci, 2018, 61(10): 100301
Keywords: distributed storage; regenerating codes; locally recoverable codes; codes with locality; erasure codes; node repair
Cite as: Balaji S B, Krishnan M N, Vajha M, et al. Erasure coding for distributed storage: an overview. Sci China Inf Sci, 2018, 61(10): 100301, doi: 10.1007/s11432-018-9482-6

Vol. 61, No. 8, 2018 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

From octahedral structure motif to sub-nanosecond phase transitions in phase change materials for data storage
Song, Zhitang; Song, Sannian; Zhu, Min; Wu, Liangcai; Ren, Kun; Song, Wenxiong; Feng, Songling
Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 081302
Keywords: phase change memory; phase change materials; octahedral structure motif; fast crystallization speed; phase change mechanism
Cite as: Song Z T, Song S N, Zhu M, et al. From octahedral structure motif to sub-nanosecond phase transitions in phase change materials for data storage. Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 081302, doi: 10.1007/s11432-018-9404-2

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Overview of 5G security technology
Ji, Xinsheng; Huang, Kaizhi; Jin, Liang; Tang, Hongbo; Liu, Caixia; Zhong, Zhou; You, Wei; Xu, Xiaoming; Zhao, Hua; Wu, Jiangxing; Yi, Ming
Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 081301
Keywords: 5G security; endogenous defense; mimic defense; physical layer security; lightweight encryption; network slice security; user privacy preservation; block chain
Cite as: Ji X S, Huang K Z, Jin L, et al. Overview of 5G security technology. Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 081301, doi: 10.1007/s11432-017-9426-4

Special Focus on Photonic Devices and Integration
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Silicon-based on-chip hybrid (de)multiplexers
Li, Chenlei; Wu, Hao; Tan, Ying; Wang, Shipeng; Dai, Daoxin
Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080407
Keywords: silicon; photonics; multiplexing; demultiplexing; wavelength; mode; polarization; waveguide
Cite as: Li C L, Wu H, Tan Y, et al. Silicon-based on-chip hybrid (de)multiplexers. Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080407, doi: 10.1007/s11432-018-9504-6

Special Focus on Photonic Devices and Integration
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Fabrication of InP-based monolithically integrated laser transmitters
Liang, Song; Lu, Dan; Zhao, Lingjuan; Zhu, Hongliang; Wang, Baojun; Zhou, Daibing; Wang, Wei
Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080405
Keywords: photonic integration; EMLs; multi-wavelength WDFB laser arrays; widely tunable DBR lasers; integrated AFL; few-mode transmitters
Cite as: Liang S, Lu D, Zhao L J, et al. Fabrication of InP-based monolithically integrated laser transmitters. Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080405, doi: 10.1007/s11432-018-9478-1

Special Focus on Photonic Devices and Integration
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Photonic integration technologies for indoor optical wireless communications
Jiao, Yuqing; Cao, Zizheng
Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080404
Keywords: photonic integration; indium phosphide; InP; silicon; 5G; optical wireless communication; OWC
Cite as: Jiao Y Q, Cao Z Z. Photonic integration technologies for indoor optical wireless communications. Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080404, doi: 10.1007/s11432-018-9391-1

Special Focus on Photonic Devices and Integration
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Silicon chip-scale space-division multiplexing: from devices to system
Yu, Yu; Sun, Chunlei; Zhang, Xinliang
Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080403
Keywords: integrated optics devices; space-division multiplexing; optical switching devices
Cite as: Yu Y, Sun C L, Zhang X L. Silicon chip-scale space-division multiplexing: from devices to system. Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080403, doi: 10.1007/s11432-017-9449-4

Special Focus on Photonic Devices and Integration
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Silicon-based on-chip diplexing/triplexing technologies and devices
Shi, Yaocheng; Chen, Jingye; Xu, Hongnan
Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080402
Keywords: wavelength division multiplexer; multimode interference coupler; directional coupler; fiber-to-the-home; silicon waveguide
Cite as: Shi Y C, Chen J Y, Xu H N. Silicon-based on-chip diplexing/triplexing technologies and devices. Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080402, doi: 10.1007/s11432-018-9390-0

Special Focus on Photonic Devices and Integration
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Hybrid-cavity semiconductor lasers with a whispering-gallery cavity for controlling Q factor
Huang, Yongzhen; Ma, Xiuwen; Yang, Yuede; Xiao, Jinlong; Du, Yun
Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080401
Keywords: optical microcavity; semiconductor lasers; hybrid cavity; optical bistability; single mode laser
Cite as: Huang Y Z, Ma X W, Yang Y D, et al. Hybrid-cavity semiconductor lasers with a whispering-gallery cavity for controlling Q factor. Sci China Inf Sci, 2018, 61(8): 080401, doi: 10.1007/s11432-017-9361-3

Vol. 61, No. 7, 2018 Cover Contents

Special Focus on Learning and Real-time Optimization of Automotive Powertrain Systems
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

A survey on online learning and optimization for spark advance control of SI engines
Zhang, Yahui; Shen, Xun; Shen, Tielong
Sci China Inf Sci, 2018, 61(7): 070201
Keywords: online learning; stochastic optimization; iterative solution; combustion control; spark ignition engine
Cite as: Zhang Y H, Shen X, Shen T L. A survey on online learning and optimization for spark advance control of SI engines. Sci China Inf Sci, 2018, 61(7): 070201, doi: 10.1007/s11432-017-9377-7

Vol. 61, No. 6, 2018 Cover Contents

Special Focus on Memristive Devices and Neuromorphic Computing
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 2

Artificial neural networks based on memristive devices
Ravichandran, Vignesh; Li, Can; Banagozar, Ali; Yang, J. Joshua; Xia, Qiangfei
Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060423
Keywords: neuromorphic computing; memristors; neural network
Cite as: Ravichandran V, Li C, Banagozar A, et al. Artificial neural networks based on memristive devices. Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060423, doi: 10.1007/s11432-018-9425-1

Special Focus on Memristive Devices and Neuromorphic Computing
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Neuromorphic computing with memristive devices
Ma, Wen; Zidan, Mohammed A.; Lu, Wei D.
Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060422
Keywords: memristor; resistive random-access-memory; RRAM; neuromorphic computing; non-von Neumann; process in-memory
Cite as: Ma W, Zidan M A, Lu W D. Neuromorphic computing with memristive devices. Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060422, doi: 10.1007/s11432-017-9424-y

Special Focus on Memristive Devices and Neuromorphic Computing
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 1

Neuromorphic vision chips
Wu, Nanjian
Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060421
Keywords: neuromorphic; vison chip; frame-driven; address-event-representation; event-driven; convolution neural network; image sensor; image processing
Cite as: Wu N J. Neuromorphic vision chips. Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060421, doi: 10.1007/s11432-017-9303-0

Special Focus on Flexible Electronics Technology
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 4

Review on flexible photonics/electronics integrated devices and fabrication strategy
Cai, Shisheng; Han, Zhiyuan; Wang, Fengle; Zheng, Kunwei; Cao, Yu; Ma, Yinji; Feng, Xue
Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060410
Keywords: flexible and stretchable electronics; organic photonics/electronics; inorganic photonics/electronics; fabrication strategies; flexible electronic system
Cite as: Cai S S, Han Z Y, Wang F L, et al. Review on flexible photonics/electronics integrated devices and fabrication strategy. Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060410, doi: 10.1007/s11432-018-9442-3

Vol. 61, No. 5, 2018 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Survey of recent progress in semantic image segmentation with CNNs
Geng, Qichuan; Zhou, Zhong; Cao, Xiaochun
Sci China Inf Sci, 2018, 61(5): 051101
Keywords: semantic image segmentation; CNN; Pascal VOC 2012 challenge; multi-granularity feature; construction of contextual relationship
Cite as: Geng Q C, Zhou Z, Cao X C. Survey of recent progress in semantic image segmentation with CNNs. Sci China Inf Sci, 2018, 61(5): 051101, doi: 10.1007/s11432-017-9189-6

Vol. 61, No. 4, 2018 Cover Contents

Special Focus on Deep Space Communications
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Network protocol architectures for future deep-space internetworking
Zhao, Kanglian; Zhang, Qinyu
Sci China Inf Sci, 2018, 61(4): 040303
Keywords: network protocol architecture; deep-space internetworking; deep-space communications; space internetworking; delay-tolerant networking
Cite as: Zhao K L, Zhang Q Y. Network protocol architectures for future deep-space internetworking. Sci China Inf Sci, 2018, 61(4): 040303, doi: 10.1007/s11432-018-9386-5

Special Focus on Deep Space Communications
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Solar system interplanetary communication networks: architectures, technologies and developments
Wan, Peng; Zhan, Yafeng; Pan, Xiaohan
Sci China Inf Sci, 2018, 61(4): 040302
Keywords: deep space exploration; SSICN; system architecture; physical transmission; network access; up-layer application; time synchronization
Cite as: Wan P, Zhan Y F, Pan X H. Solar system interplanetary communication networks: architectures, technologies and developments. Sci China Inf Sci, 2018, 61(4): 040302, doi: 10.1007/s11432-017-9346-1

Special Focus on Deep Space Communications
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 3

Overview of deep space laser communication
Wu, Weiren; Chen, Ming; Zhang, Zhe; Liu, Xiangnan; Dong, Yuhui
Sci China Inf Sci, 2018, 61(4): 040301
Keywords: deep space communication; deep space observation; development process; free space communication; laser communication
Cite as: Wu W R, Chen M, Zhang Z, et al. Overview of deep space laser communication. Sci China Inf Sci, 2018, 61(4): 040301, doi: 10.1007/s11432-017-9216-0

Vol. 61, No. 2, 2018 Cover Contents

REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 5

mmWave communications for 5G: implementation challenges and advances
Li, Lianming; Wang, Dongming; Niu, Xiaokang; Chai, Yuan; Chen, Linhui; He, Long; Wu, Xu; Zheng, Fuchun; Cui, Tiejun; You, Xiaohu
Sci China Inf Sci, 2018, 61(2): 021301
Keywords: millimeter wave; massive MIMO; beamforming; hybrid precoding; channel estimation; phased array; power amplifier; voltage controlled oscillator
Cite as: Li L M, Wang D M, Niu X K, et al. mmWave communications for 5G: implementation challenges and advances. Sci China Inf Sci, 2018, 61(2): 021301, doi: 10.1007/s11432-017-9262-8

Vol. 61, No. 1, 2018 Cover Contents

Special Focus on Analysis and Control of Finite-Valued Network Systems
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 29

A survey on applications of semi-tensor product method in engineering
Li, Haitao; Zhao, Guodong; Meng, Min; Feng, June
Sci China Inf Sci, 2018, 61(1): 010202
Keywords: semi-tensor product of matrices; gene regulation; power system; smart grid; information security; vehicle control
Cite as: Li H T, Zhao G D, Meng M, et al. A survey on applications of semi-tensor product method in engineering. Sci China Inf Sci, 2018, 61(1): 010202, doi: 10.1007/s11432-017-9238-1

Special Focus on Analysis and Control of Finite-Valued Network Systems
REVIEW Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 7

From STP to game-based control
Cheng, Daizhan; Qi, Hongsheng; Liu, Zequn
Sci China Inf Sci, 2018, 61(1): 010201
Keywords: semi-tensor product of matrices; Boolean network; logical control system; finite game; game theoretic control
Cite as: Cheng D Z, Qi H S, Liu Z Q. From STP to game-based control. Sci China Inf Sci, 2018, 61(1): 010201, doi: 10.1007/s11432-017-9265-2