Vol. 62, No. 12, 2019 Cover Contents

NEWS & VIEWS Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

An open-source project for real-time image semantic segmentation
Zhou, Quan; Wang, Yu; Liu, Jia; Jin, Xin; Latecki, Longin Jan
Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 227101
Keywords: encoder-decoder network; convolution factorization; real-time semantic segmentation; deep convolutional neural networks; attention pyramid module
Cite as: Zhou Q, Wang Y, Liu J, et al. An open-source project for real-time image semantic segmentation. Sci China Inf Sci, 2019, 62(12): 227101, doi: 10.1007/s11432-019-2685-1

Vol. 62, No. 7, 2019 Cover Contents

NEWS & VIEWS Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Open-source dataset for control-oriented modelling in diesel engines
Zhao, Jinghua; Zhou, Sitong; Hu, Yunfeng; Ju, Mingjun; Ren, Ruixue; Chen, Hong
Sci China Inf Sci, 2019, 62(7): 077201
Keywords: Open-source data; control-oriented modelling; diesel engine; data driven methods; neural networks
Cite as: Zhao J H, Zhou S T, Hu Y F, et al. Open-source dataset for control-oriented modelling in diesel engines. Sci China Inf Sci, 2019, 62(7): 077201, doi: 10.1007/s11432-018-9783-x

Vol. 62, No. 2, 2019 Cover Contents

NEWS & VIEWS Website SpringerLink Google Scholar Cited in SCI: 0

Two open-source projects for image aesthetic quality assessment
Wu, Le; Jin, Xin; Zhao, Geng; Zhou, Xinghui
Sci China Inf Sci, 2019, 62(2): 027101
Keywords: Aesthetic Quality Assessment; Computer Version; Artificial Intelligence; Open Source Code; Pattern Recognition
Cite as: Wu L, Jin X, Zhao G, et al. Two open-source projects for image aesthetic quality assessment. Sci China Inf Sci, 2019, 62(2): 027101, doi: 10.1007/s11432-018-9692-2