MOOP Collections

SCIENCE CHINA Information Sciences

Sliding mode fuzzy control-based path-following control for a dolphin robot

Jincun LIU, Zhengxing WU, Junzhi YU & Min TAN

Sci China Inf Sci, 2018, 61(2): 024201

Video PDF Slides

Semantic segmentation of high-resolution images

Juhong WANG, Bin LIU & Kun XU

Sci China Inf Sci, 2017, 60(12): 123101

Video PDF Slides